Raadsbesluit

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023;

gelet op artikel 197 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

  1. De lasten overschrijdingen op de programma’s 5B, 6A, en 7 uit de Jaarstukken 2022 goed te keuren;
  2. De overschrijding op het investeringskrediet Binnen- en buitenbakken 2022 goed te keuren;
  3. In te stemmen met de volgende kredietwijzigingen ten opzichte van de Najaarsnota 2022.
    Conform bijlage 3. Kredietenoverzicht de kredieten af te sluiten á 4.887 (€ 4.886.527);
  4. Kennis te nemen van de goedkeurende verklaring van de accountant;
  5. De onrechtmatigheden geconstateerd in 2022 welke doorwerken (effect hebben) in 2023 en verder ad 577 te nemen in 2022.
  6. De Jaarstukken 2022, bestaande uit het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022, vast te stellen;
  7. In te stemmen met het toevoegen van het voordelig gerealiseerd resultaat ad 8.492 (€ 8.492.000) aan de Algemene Reserve;
  8. Van het onder 7. genoemde voordelige resultaat 1.809 (€ 1.809.000) bestemmen voor de uitbetaling van de energietoeslag in 2023 te verwerken bij de Voorjaarnota 2023.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2023.