Financiële verantwoording

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Uw raad stelt de begroting vast op het niveau van de programma’s. Uw raad stelt de budgetten voor 2022 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. Uw raad autoriseert daarmee ons om uitvoering te geven aan de begroting en de aangegeven budgetten te besteden. In onderstaande tabellen geven wij ook de realisatie op de budgetten weer.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht bevat een samenvatting van de in de programma's opgenomen rekeningcijfers.

Lasten
Programma Rekening 2021 Begroting 2022 Wijziging Begroting 2022 Totaal begroting 2022 Rekening 2022 Verschil 2022
0. Bestuur en Ondersteuning N30.397 N30.900 N903 N31.802 N31.389 V413
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N7.935 N8.411 N580 N8.990 N8.522 V468
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N9.254 N9.101 V417 N8.684 N8.271 V413
3. Economie N1.042 N1.246 N89 N1.335 N1.058 V277
4. Onderwijs N8.649 N8.621 N3.916 N12.537 N11.412 V1.125
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.346 N13.052 N653 N13.703 N13.371 V332
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N7.148 N6.478 N175 N6.654 N6.837 N183
6A. Sociale Infrastructuur N12.829 N12.916 N7.999 N20.916 N21.375 N459
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N55.140 N55.834 N971 N56.805 N56.423 V382
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N16.416 N18.205 V651 N17.555 N17.727 N172
6D. Jeugdzorg N23.728 N22.441 N3.962 N26.403 N27.239 N836
7. Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu N21.145 N18.727 N1.074 N19.801 N20.704 N903
8. Stadsontwikkeling N14.734 N18.843 N8.470 N27.313 N24.790 V2.523
Afronding N0 V1 V1 V1 N0 N1
Saldo van lasten N221.763 N224.774 N27.723 N252.497 N249.118 V3.379
Baten
Programma Rekening 2021 Begroting 2022 Wijziging Begroting 2022 Totaal begroting 2022 Rekening 2022 Verschil 2022
0. Bestuur en Ondersteuning V150.498 V149.284 V18.159 V167.443 V170.937 V3.494
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde V576 V679 V199 V878 V628 N250
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat V951 V647 V69 V716 V1.107 V391
3. Economie V670 V760 V28 V788 V793 V5
4. Onderwijs V4.294 V4.123 V3.575 V7.698 V5.876 N1.822
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.613 V4.038 V223 V4.261 V4.327 V66
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V869 V893 N0 V893 V828 N65
6A. Sociale Infrastructuur V1.488 V1.209 V6.649 V7.858 V9.216 V1.358
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V40.393 V35.699 N2.157 V33.542 V32.599 N943
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning V499 V512 N83 V429 V418 N11
6D. Jeugdzorg V232 V222 V116 V338 V710 V372
7. Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu V16.738 V15.162 N105 V15.058 V15.767 V709
8. Stadsontwikkeling V12.558 V15.569 V2.203 V17.772 V15.271 N2.501
Afronding V4 N0 N1 N2 N3 N1
Saldo van baten V234.383 V228.797 V28.875 V257.672 V258.474 V802
Saldi
Programma Rekening 2021 Begroting 2022 Wijziging Begroting 2022 Totaal begroting 2022 Rekening 2022 Verschil 2022
0. Bestuur en Ondersteuning V120.101 V118.384 V17.256 V135.641 V139.548 V3.907
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N7.359 N7.732 N381 N8.112 N7.894 V218
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N8.303 N8.454 V486 N7.968 N7.164 V804
3. Economie N372 N486 N61 N547 N265 V282
4. Onderwijs N4.355 N4.498 N341 N4.839 N5.536 N697
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.733 N9.014 N430 N9.442 N9.044 V398
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N6.279 N5.585 N175 N5.761 N6.009 N248
6A. Sociale Infrastructuur N11.341 N11.707 N1.350 N13.058 N12.159 V899
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N14.747 N20.135 N3.128 N23.263 N23.824 N561
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N15.917 N17.693 V568 N17.126 N17.309 N183
6D. Jeugdzorg N23.496 N22.219 N3.846 N26.065 N26.529 N464
7. Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu N4.407 N3.565 N1.179 N4.743 N4.937 N194
8. Stadsontwikkeling N2.176 N3.274 N6.267 N9.541 N9.519 V22
Afrondingen V4 V1 N0 N1 N3 N2
Saldo van baten en lasten V12.620 V4.023 V1.152 V5.175 V9.356 V4.181
Mutaties reserves:
- Toevoegingen N10.777 N346 N7.124 N7.470 N9.727 N2.257
- Onttrekkingen V11.271 V490 V8.075 V8.565 V8.863 V298
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V13.114 V4.167 V2.103 V6.270 V8.492 V2.222

Reservemutaties per programma

Terug naar navigatie - Reservemutaties per programma

Aangezien de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves formeel niet als lasten en baten worden gezien, wordt in de bijlage Reserve en voorzieningen afzonderlijk het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten (per programma) zichtbaar gemaakt. Hieronder geven wij de mutaties van en naar de reserves, gesaldeerd, weer. Het overzicht geeft aan op welk programma de mutaties in reserves betrekking hebben.

Resultaatverdeling Begroting 2022 Wijziging Begroting 2022 Totaal begroting 2022 Rekening 2022 Verschil 2022
Saldo van baten en lasten V4.023 V1.152 V5.175 V9.356 V4.181
Progr. Mutaties in reserves
0 Reserve bedrijfsvoering N45 V293 V248 V248 N0
0 Reserve eenmalige uitgaven N0 V96 V96 N95 N190
0 Reserve Doe Mee Fonds N0 V750 V750 V497 N253
0 Algemene reserve N0 V170 V170 V170 N0
1 Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
1 Reserve eenmalige uitgaven N0 V65 V65 V61 N4
2 Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
2 Reserve eenmalige uitgaven N0 N314 N314 N154 V160
3 Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
3 Reserve eenmalige uitgaven N0 V143 V143 N32 N175
4 Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
4 Reserve eenmalige uitgaven N0 N43 N43 N364 N321
5A Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
5A Reserve eenmalige uitgaven N0 V32 V32 V26 N6
5B Reserve Water V189 N280 N91 N91 N0
5B Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
5B Reserve eenmalige uitgaven N0 V47 V47 V47 N0
6A Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
6A Reserve eenmalige uitgaven N0 V840 V840 V440 N400
6B Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
6B Reserve eenmalige uitgaven N0 N9 N9 N437 N428
6C Noodfonds N0 N0 N0 V16 V16
6C Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
6C Reserve eenmalige uitgaven N0 N85 N85 N85 N0
6D Reserve eenmalige uitgaven N0 V166 V166 V56 N110
6D Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
7 Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
7 Reserve eenmalige uitgaven N0 V54 V54 V31 N24
8 Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
8 Reserve eenmalige uitgaven N0 N973 N973 N1.198 N224
Totaal mutaties in reserves V143 V951 V1.095 N864 N1.959
Subtotaal V4.166 V2.103 V6.270 V8.492 V2.222
Afrondingen V1
Resultaat V4.167 V2.103 V6.270 V8.492 V2.222

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Structureel evenwicht in de rekening is aanwezig, omdat de structurele lasten door de structurele baten worden gedekt. Het gerealiseerd resultaat moet hiervoor worden gecorrigeerd met het saldo van Incidentele baten en lasten. Ook na de correctie van de incidentele baten en lasten is dat het geval. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij naar de jaarrekening naar het hoofdstuk Overzicht van baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

  1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  2. Gemeentelijke belastingen;
  3. Commerciële contracten;
  4. Dividenden;
  5. Saldo van de financieringsfunctie (rente).

Hieronder wordt toelichting per onderdeel gegeven. 

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In 2022 is de begroting hiervoor geactualiseerd in de Voorjaarsnota en Najaarsnota 2022. Het resultaat is V 1.361. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de Decembercirculaire 2022. De decembercirculaire wordt te laat gepubliceerd om nog in een begrotingswijziging te verwerken, waardoor het resultaat in de jaarrekening valt.

2. Gemeentelijke belastingen
De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb) en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij wij deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf Lokale heffingen leest u meer over de belastingen en heffingen. 

3. Commerciële contracten
Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg. Er zijn voor V 53 meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.

4. Dividenden
Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Stedin NV, Evides NV, Irado NV, BNG en Sportief Capelle BV. Hiervoor geldt dat de verwacht opbrengsten nagenoeg  gelijk zijn aan de begroting, waarbij de dividenden bestaan uit V 367 van Irado, V 414 van Evides, V 124 van Stedin en V 18 van BNG. Voor Sportief Capelle geldt dat wij incidenteel V 150 aan dividend hebben ontvangen. 

5. Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente. 

Algemeen dekkingsmiddel Programma Begroting 2022 Wijziging begroting 2022 Totale begroting 2022 Realisatie 2022 Verschil begroting en realisatie
1. Algemene uitkering 0 V132.998 V16.927 V149.925 V151.286 V1.361
2. Gemeentelijke belastingen:
- ozb 0 V12.205 V750 V12.955 V12.989 V34
- logiesbelasting 3 V73 N0 V73 V66 N7
3. Commerciële contracten 3 V330 N0 V330 V383 V53
4. Dividenden 0 V765 V276 V1.041 V1.073 V32
5. Saldo financieringsfunctie 0 V30 V38 V68 V78 V9
Totaal V146.401 V17.991 V164.392 V165.875 V1.483

Post Onvoorzien

Terug naar navigatie - Post Onvoorzien

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur en ondersteuning een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 0,50 per inwoner.
De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging waardoor het budget wordt verplaatst naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien. Bij de NJN22 is het budget eenmalig met N 217 in 2022 verhoogd. In 2022 is de post onvoorzien 1 keer ingezet, namelijk voor Financiële Bestaanszekerheid 2022 onder Programma 6B (BBV 980682). 

Begroting 2022 Wijziging Begroting 2022 Totale Begroting 2022 Financiële Bestaanszekerheid 2022 Vrijval Rekening 2022
Post onvoorzien N33 N217 N250 N113 V137

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2022 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.887, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat wij hier aan hebben voldaan in 2022. Bij de Najaarsnota 2022 was de verwachting dat we hier niet aan zouden voldoen. Het verschil wordt verklaard door het hogere resultaat dan begroot bij de Najaarsnota 2022.  Dit resultaat is verder toegelicht in de verschillende programma's. Ook zijn de voorzieningen toegenomen vanwege uitgesteld onderhoud en een hogere reservering voor verliesgevende complexen.. Ook is er minder geinvesteerd dan wij ons hadden voorgenomen in  o.a. wegen, verlichting, riolering, Rivium en in de grondexploitatie. Dit alles telt op tot het verschil tussen de Najaarsnota 2022 en de jaarrekening 2022 van  +/+ € 22,4 mln. 

EMU-saldo Begroting 2022 Voorjaarsnota 2022 Najaarsnota 2022 Jaarrekening 2022
Jaar 2022 -25.256 -40.099 -21.277 1.150

Kasstroomoverzicht

Terug naar navigatie - Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen wij dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat wij in 2022 een financieringsoverschot van 4.792 hadden. Dit overschot is de som van de operationele en de investeringsactiviteiten. De operationele activiteiten laten een positief saldo zien van 27.037, wat vooral veroorzaakt wordt door het positieve jaarrekeningresultaat. Strikt genomen geldt voor dit onderdeel daarmee geen financieringsbehoefte. De netto investeringsactiviteiten bedragen 22.245 en zijn dus lager dan het positief saldo uit de operationele activiteiten. 

Bij het onderdeel ‘kasstroom uit financieringsactiviteiten’ zien wij wat er in 2022 gedaan is met het financieringsoverschot. Er in 2022 voor 5.352 aan leningen afgelost , een nieuwe lening van 15.000 aangegaan en 4.503 aan Rijks schatkist toegevoegd. Verder is de hoeveelheid kasgeldleningen (korte termijn leningen < 1 jaar) met 10.000 afgenomen op de balansdatum. Per saldo resteert een mutatie van de geldmiddelen van 61 op de balansdatum 31-12-2022.

Kasstroom overzicht Primitieve Begroting 2022 Rekening 2022 Verschil
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 4.167 8.491 4.324
Afschrijvingen, afwaarderingen 8.890 8.154 -736
Mutatie werkkapitaal
- Mutatie voorraden -1.134 -322 812
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa 0 -3.167 -3.167
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva 0 6.809 6.809
Mutatie reserves -143 864 1.007
Mutatie voorzieningen -4.968 6.207 11.175
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten 6.812 27.037 20.225
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto investeringen immateriële vaste activa 0 0 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0 0
Netto investeringen materiële vaste activa -32.068 -23.145 8.923
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 900 900
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0 0 0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -32.068 -22.245 9.823
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) -25.256 4.792 30.048
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar
Toename verstrekte leningen 0 0 0
Aflossing verstrekte leningen 83 -260 -343
Toename opgenomen leningen 31.856 15.000 -16.856
Aflossing opgenomen leningen -5.092 -5.092 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar 26.847 9.648 -17.199
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist 0 -4.503 -4.503
Mutatie opgenomen kasgeldleningen -1.591 -10.000 -8.409
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar -1.591 -14.503 -12.912
Mutatie geldmiddelen 0 -63 -63
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar: 0 330 330
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar: 0 269 269
Mutatie geldmiddelen 0 -61 -61

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. Wij onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de bijlage Reserve en voorzieningen hebben wij een gedetailleerd overzicht per reserves opgenomen.

Nr Naam Reserve Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2022 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2022
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen Van Woudenberg Fin. 10.000 0 0 0 0 10.000
2 Algemene reserve Van Woudenberg Fin. 130.279 0 170 13.114 0 143.223
Subtotaal rubriek A: 140.279 0 170 13.114 0 153.223
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering Van Woudenberg College 248 0 248 0 0 0
2 Eenmalige uitgaven Van Woudenberg Fin. 6.314 8.247 6.543 0 0 8.018
3 Sociaal Noodfonds Westerdijk SL 222 14 31 0 0 206
4 Reserve rekenkamer Van Woudenberg Griffie 10 0 0 0 0 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds Hartnagel BCO 2.235 1.003 1.500 0 0 1.738
6 Water Wilson SB 2.548 292 201 0 0 2.639
7 Besteding Eneco-gelden Van Woudenberg Fin. 20.000 0 0 0 0 20.000
Subtotaal rubriek B: 31.577 9.556 8.523 0 0 32.611
Afronding 0 0 -1 0 0 0
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 171.856 9.556 8.692 13.114 0 185.834
Nr Naam Voorziening Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2022 Toevoeging Aanwending Vrijval Boekwaarde per 31-12-2022
1 Onderhoud Van Woudenberg, Hartnagel, Faassen, Wilson SL/ FD/ SB 5.353 2.249 1.163 0 6.440
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. Van Woudenberg SB 22 0 0 22 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen Van Woudenberg SO 5.797 10.129 0 2.649 13.276
4 Dubieuze debiteuren Van Woudenberg Fin. 6.804 131 0 1.979 4.957
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers Burgemeester BCO 7.363 154 470 1.327 5.721
6 Rioolheffing middelen derden Van Woudenberg SB 2.273 329 0 0 2.602
7 Afvalstoffenheffing middelen derden Van Woudenberg SB 1.506 1.595 1.161 0 1.941
8 Omgevingsvergunningen Van Woudenberg SB 0 0 0 0 0
9 Gereed product Van Woudenberg SO 797 0 797 0 0
10 Verlofsparen Faassen BCO 0 74 0 0 74
Afronding 1 1 -1 -1 0
Totaal Voorzieningen 29.916 14.662 3.590 5.976 35.011

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

In 2022 verwachten wij een winst op de buitenreclame van V 343 en hierop een aanslag Vennootschapsbelasting van N 52. Na vaststelling van de jaarstukken wordt de aangifte pas definitief.