Sitemap

Jaarstukken 2022 Blz. 1
Jaarstukken 2022 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Jaaroverzicht Blz. 6
Jaaroverzicht Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Algemeen Blz. 9
Hoe zijn de jaarstukken opgebouwd? Blz. 10
Wat staat er in de programmaverantwoording? Blz. 11
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 12
Wat staat er in de jaarrekening? Blz. 13
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 14
Jaarstukken in hoofdlijnen Blz. 15
Inleiding Blz. 16
Beleidsinhoudelijke verantwoording 2022 Blz. 17
Financiële verantwoording jaarstukken 2022 Blz. 18
Financiële kengetallen Blz. 19
Verschillenverklaring Najaarsnota 2022 - Jaarstukken 2022 Blz. 20
Rechtmatigheid Blz. 21
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 22
Missie Blz. 23
Ontwikkelingen Blz. 24
Wat willen wij bereiken? Blz. 25
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 26
BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie Blz. 27
Landelijke indicatoren Blz. 28
Capelse indicatoren Blz. 29
Toelichting op Resultaat jaarrekening Blz. 30
Toelichting op Toegewezen bezwaarschriften belastingen Blz. 31
Toelichting op Toegewezen beroepschriften belastingen Blz. 32
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 33
Verbonden partijen Blz. 34
Wat heeft het gekost? Blz. 35
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 36
Overhead Blz. 37
Incidentele baten en lasten Blz. 38
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 39
Missie Blz. 40
Ontwikkelingen Blz. 41
Landelijke indicatoren Blz. 42
Toelichting op Diefstal uit woning Blz. 43
Toelichting op Vernielingen en beschadigingen Blz. 44
Toelichting op Verwijzingen Halt Blz. 45
Capelse indicatoren Blz. 46
Toelichting op Rampenoefeningen Blz. 47
Toelichting op Delicten Blz. 48
Toelichting op Straatroven Blz. 49
Toelichting op Overvallen Blz. 50
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 51
Verbonden partijen Blz. 52
Overzicht kosten schadeverhaal Blz. 53
Wat heeft het gekost? Blz. 54
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 55
Incidentele baten en lasten Blz. 56
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 57
Missie Blz. 58
Ontwikkelingen Blz. 59
Wat willen wij bereiken? Blz. 60
TV 2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans Blz. 61
BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 62
BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers) Blz. 63
TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad Blz. 64
BG22 | Aanbrengen Intelligente verkeersregelinstallaties (I-VRI’s) Blz. 65
BG22 | Opschalen ParkShuttle Blz. 66
BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus Blz. 67
BG22 | Uitwerken parkeerbeleid Blz. 68
BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan Blz. 69
BG22 | Opstellen programma Buitenruimte Blz. 70
TV2.1 Duurzaam op weg Blz. 71
BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit Blz. 72
TV2.1 Een verkeersveilige stad Blz. 73
BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak Blz. 74
Landelijke indicatoren Blz. 75
Capelse indicatoren Blz. 76
Toelichting Meldingen buitenruimte Blz. 77
Toelichting Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Blz. 78
Kaderstellende nota's Blz. 79
Verbonden partijen Blz. 80
Wat heeft het gekost? Blz. 81
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 82
Incidentele baten en lasten Blz. 83
Programma 3 Economie Blz. 84
Missie Blz. 85
Ontwikkelingen Blz. 86
Wat willen wij bereiken? Blz. 87
TV 3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 88
BG22 | Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Capelle West Blz. 89
BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West Blz. 90
Landelijke indicatoren Blz. 91
Toelichting op Functiemenging Blz. 92
Toelichting op Vestigingen (van bedrijven) Blz. 93
Capelse indicatoren Blz. 94
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 95
Verbonden partijen Blz. 96
Wat heeft het gekost? Blz. 97
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 98
Incidentele baten en lasten Blz. 99
Programma 4 Onderwijs Blz. 100
Missie Blz. 101
Ontwikkelingen Blz. 102
Wat willen wij bereiken? Blz. 103
TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 104
BG22 | Onderwijshuisvesting Blz. 105
TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan Blz. 106
BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA) Blz. 107
TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 108
BG22 | Onderwijskansenbeleid Blz. 109
TV4.3 Versterken van basisvaardigheden Blz. 110
BG22 | Aanpak laaggeletterdheid Blz. 111
Landelijke indicatoren Blz. 112
Capelse indicatoren Blz. 113
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 114
Verbonden partijen Blz. 115
Wat heeft het gekost? Blz. 116
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 117
Incidentele baten en lasten Blz. 118
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 119
Missie Blz. 120
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 121
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 122
Ontwikkelingen Blz. 123
Wat willen wij bereiken? Blz. 124
TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 125
BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord Blz. 126
TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 127
BG22 | Waardering sociale woningbouw Blz. 128
Landelijke indicatoren Blz. 129
Capelse indicatoren Blz. 130
Toelichting op Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten Blz. 131
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 132
Verbonden partijen Blz. 133
Wat heeft het gekost? Blz. 134
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 135
Incidentele baten en lasten Blz. 136
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 137
Ontwikkelingen Blz. 138
Wat willen wij bereiken? Blz. 139
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 140
BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 141
TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 142
BG22 | Rivier als getijdenpark Blz. 143
Landelijke indicatoren Blz. 144
Capelse indicatoren Blz. 145
JS22 - Bomen Blz. 146
Toelichting op Meldingen buitenruimte Blz. 147
Toelichting op Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Blz. 148
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 149
Verbonden partijen Blz. 150
Wat heeft het gekost? Blz. 151
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 152
Incidentele baten en lasten Blz. 153
Programma 6 Sociaal domein Blz. 154
Missie Blz. 155
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 156
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 157
Ontwikkelingen Blz. 158
Wat willen wij bereiken? Blz. 159
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 160
BG22 | Sociale basisinfrastructuur Blz. 161
TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op Blz. 162
BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren Blz. 163
TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op Blz. 164
BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen) Blz. 165
BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl Blz. 166
Landelijke indicatoren Blz. 167
Capelse indicatoren Blz. 168
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 169
Verbonden partijen Blz. 170
Wat heeft het gekost? Blz. 171
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 172
Incidentele baten en lasten Blz. 173
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 174
Ontwikkelingen Blz. 175
Wat willen wij bereiken? Blz. 176
TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 177
BG22 | Verstevigen integrale aanpak Blz. 178
TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 179
BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning Blz. 180
TV 6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Blz. 181
BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal Blz. 182
Landelijke indicatoren Blz. 183
Toelichting op Banen Blz. 184
Toelichting op Netto arbeidsparticipatie Blz. 185
Toelichting op Re-integratievoorzieningen Blz. 186
Toelichting op Jeugdwerkloosheid Blz. 187
Toelichting op Bijstandsuitkeringen Blz. 188
Toelichting op Kinderen in uitkeringsgezin Blz. 189
Capelse indicatoren Blz. 190
Toelichting op Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar Blz. 191
Toelichting op Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk Blz. 192
Toelichting op Opsporing uitkeringsfraude (terugvordering en besparing op de uitkeringslasten) Blz. 193
Toelichting op Garantiebanen (cumulatief) Blz. 194
Toelichting op Plaatsingen Beschut Werk Blz. 195
Toelichting op SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week Blz. 196
Toelichting op Bijstandsgerechtigden die zich ontwikkelen op de participatieladder Blz. 197
Toelichting op Inburgeringtrajecten asielmigranten Blz. 198
Toelichting op Inburgeringstrajecten gezinsmigranten Blz. 199
Toelichting op Huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum Blz. 200
Toelichting op Langdurige minima Blz. 201
Toelichting op Kinderen in huishoudens met inkomen tot 120% wettelijke sociaal minimum Blz. 202
Toelichting op Huishoudens met geregistreerde problematische schulden Blz. 203
Toelichting op Meldingen betalingsachterstanden meldpunt Vroegsignalering Blz. 204
Toelichting op Capellenaren met een financiële hulpvraag Blz. 205
Toelichting op Capellenaren met een ondersteuningstraject schuldenproblematiek Blz. 206
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 207
Verbonden partijen Blz. 208
Wat heeft het gekost? Blz. 209
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 210
Incidentele baten en lasten Blz. 211
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 212
Ontwikkelingen Blz. 213
Wat willen wij bereiken? Blz. 214
TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat Blz. 215
BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat Blz. 216
Landelijke indicatoren Blz. 217
Toelichting op Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Blz. 218
Capelse indicatoren Blz. 219
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 220
Verbonden partijen Blz. 221
Wat heeft het gekost? Blz. 222
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 223
Incidentele baten en lasten Blz. 224
Deelprogramma 6D Jeugdzorg Blz. 225
Ontwikkelingen Blz. 226
Wat willen wij bereiken? Blz. 227
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers Blz. 228
BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 229
Landelijke indicatoren Blz. 230
Toelichting op Jongeren met jeugdhulp Blz. 231
Toelichting op Jongeren met delict voor rechter Blz. 232
Toelichting op Jongeren met jeugdbescherming Blz. 233
Toelichting op Jongeren met jeugdreclassering Blz. 234
Capelse indicatoren Blz. 235
Toelichting op Meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond Blz. 236
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 237
Verbonden partijen Blz. 238
Wat heeft het gekost? Blz. 239
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 240
Incidentele baten en lasten Blz. 241
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Blz. 242
Missie Blz. 243
Ontwikkelingen Blz. 244
Wat willen wij bereiken? Blz. 245
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 246
BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen Blz. 247
TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen Blz. 248
BG22 | Laadpalen Blz. 249
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 250
BG22 | Stimuleren zonnepanelen Blz. 251
BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 252
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 253
BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving Blz. 254
BG22 | Verkenning warmtenet Rivium Blz. 255
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 256
BG22 | Verminderen restafval Blz. 257
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 258
BG22 | Actieplan Circulair Capelle Blz. 259
TV7.4 Programma Duurzaamheid Blz. 260
BG22 | Programma duurzaamheid Blz. 261
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 262
BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen Blz. 263
BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 264
Landelijke indicatoren Blz. 265
Toelichting op Fijn huishoudelijk restafval Blz. 266
Capelse indicatoren Blz. 267
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 268
Verbonden partijen Blz. 269
Wat heeft het gekost? Blz. 270
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 271
Incidentele baten en lasten Blz. 272
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 273
Missie Blz. 274
Ontwikkelingen Blz. 275
Wat willen wij bereiken? Blz. 276
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 Blz. 277
BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO) Blz. 278
BG22 | Omgevingswetproof Blz. 279
BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029 Blz. 280
BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle Blz. 281
TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie Blz. 282
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones Blz. 283
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw Blz. 284
BG22 | Opstellen toolboxen Blz. 285
TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen Blz. 286
BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit Blz. 287
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad Blz. 288
BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 289
Landelijke indicatoren Blz. 290
Toelichting op Woonlasten éénpersoonshuishouden Blz. 291
Toelichting op Woonlasten meerpersoonshuishouden Blz. 292
Capelse indicatoren Blz. 293
Toelichting op Te realiseren grondgebonden woningen Blz. 294
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 295
Verbonden partijen Blz. 296
Wat heeft het gekost? Blz. 297
Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022 Blz. 298
Incidentele baten en lasten Blz. 299
Financiële verantwoording Blz. 300
Inleiding Blz. 301
Overzicht van baten en lasten Blz. 302
Reservemutaties per programma Blz. 303
Incidentele baten en lasten Blz. 304
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 305
Post Onvoorzien Blz. 306
EMU-saldo Blz. 307
Kasstroomoverzicht Blz. 308
Reserves en voorzieningen Blz. 309
Vennootschapsbelasting Blz. 310
Raadsbesluit Blz. 311
Concept Raadsbesluit Blz. 312
Paragrafen Blz. 313
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 314
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 315
Definitie weerstandsvermogen Blz. 316
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 317
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 318
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 319
Financiële kengetallen Blz. 320
Algemene risico's Blz. 321
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 322
2. Fiscaliteiten Blz. 323
3. Dividenden Blz. 324
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 325
5. Oplopende rentelasten Blz. 326
6. Onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 327
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 328
Risico's sociaal domein Blz. 329
8. Participatiewet Blz. 330
9. Jeugdzorg Blz. 331
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 332
11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 333
Overige risico's Blz. 334
12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 335
13. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 336
14. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 337
15. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 338
16. Grondexploitaties Blz. 339
17. Impact nieuwe Omgevingswet en Wkb op leges omgevingsvergunningen Blz. 340
18. Vervangingsinvesteringen duikers en hogere baggerkosten Blz. 341
19. Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages Blz. 342
20. Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt Blz. 343
21. Stijging energie prijzen Blz. 344
22. Subsidie versnellingsafspraken Rivium Blz. 345
23. Opvang ontheemden Oekraïne Blz. 346
24. Energietoeslag 2022 en 2023 Blz. 347
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 348
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 349
Inleiding Blz. 350
Openbare ruimte Blz. 351
Openbare ruimte Blz. 352
Wegen Blz. 353
Riolering en grondwater Blz. 354
Water Blz. 355
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 356
Openbare verlichting Blz. 357
Kunstwerken Blz. 358
Verkeersvoorzieningen Blz. 359
Beeldende kunstwerken Blz. 360
Reiniging Blz. 361
Gemeentelijk vastgoed Blz. 362
Gemeentelijk vastgoed Blz. 363
Vastgoed in cijfers Blz. 364
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 365
Waarde vastgoed Blz. 366
Lasten vastgoed Blz. 367
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 368
Ontwikkelingen Blz. 369
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 370
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 371
Paragraaf Financiering Blz. 372
Bestuurlijke duiding Blz. 373
Beleid van financiering en bepaling financieringsbehoefte Blz. 374
Verloop liquiditeit in het jaar Blz. 375
Leningenportefeuille Blz. 376
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 377
Risicobeheer Blz. 378
Berekening renterisiconorm Blz. 379
Kasgeldlimiet Blz. 380
Schatkistbankieren Blz. 381
Schema rentetoerekening Blz. 382
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 383
Ontwikkelingen Blz. 384
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 385
Inleiding Blz. 386
Organisatiestructuur Blz. 387
Organigram 2022 Blz. 388
Doorontwikkeling van onze organisatie Blz. 389
Rechtmatigheidsverantwoording door het college Blz. 390
Voortgang artikel 213a onderzoeken Blz. 391
Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening Blz. 392
Ontwikkelingen Blz. 393
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2022 Blz. 394
Paragraaf Wet open overheid Blz. 395
Wet open overheid (Woo) Blz. 396
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 397
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 398
Algemene beleidskaders Blz. 399
Financiën Blz. 400
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 401
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 402
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 403
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 404
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 405
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 406
Recreatieschap Hitland Blz. 407
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 408
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 409
Vennootschappen en coöperaties Blz. 410
Stedin N.V. Blz. 411
Evides N.V. Blz. 412
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 413
Irado N.V. Blz. 414
Isala Theater B.V. Blz. 415
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 416
Sportief Capelle B.V. Blz. 417
Stichtingen en verenigingen Blz. 418
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 419
Stichting Welzijn Capelle Blz. 420
Overige gerelateerde partijen Blz. 421
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 422
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 423
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 424
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 425
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 426
Stichting Havensteder Blz. 427
Stichting Vestia Blz. 428
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 429
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 430
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 431
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 432
Leger des Heils Blz. 433
Paragraaf Grondbeleid Blz. 434
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 435
Beleid Blz. 436
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 437
Vennootschapsbelasting Blz. 438
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 439
Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar Blz. 440
Winstneming Blz. 441
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 442
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 443
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 444
Inleiding Blz. 445
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 446
Berekening overhead Blz. 447
Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 448
Belastingdruk over de jaren Blz. 449
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 450
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 451
Tarieven OZB Blz. 452
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1) Blz. 453
Marktgeld (taakveld 3.3) Blz. 454
Logiesbelasting (taakveld 3.4) Blz. 455
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3) Blz. 456
Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 457
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 458
Leges Blz. 459
Paragraaf Impact coronacrisis Blz. 460
Impact coronacrisis Blz. 461
Jaarrekening Blz. 462
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 463
Inleiding Blz. 464
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 465
Balans Blz. 466
Vaste activa Blz. 467
Vlottende activa Blz. 468
Vaste passiva Blz. 469
Vlottende passiva Blz. 470
Borg- en garantstellingen Blz. 471
Balans per 31 december 2022 Blz. 472
Balans Blz. 473
Actiefzijde balans Blz. 474
Passiefzijde balans Blz. 475
Vaste activa Blz. 476
Materiële vaste activa Blz. 477
2a. Investeringen met een economisch nut Blz. 478
2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 479
2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 480
2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 481
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 482
3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Blz. 483
Financiële vaste activa Blz. 484
Verloop van de financiële vaste activa Blz. 485
1. Kapitaalverstrekkingen Blz. 486
2. Overige langlopende leningen Blz. 487
Vlottende activa Blz. 488
Voorraden Blz. 489
Gereed Product Blz. 490
Bouwgronden in exploitatie Blz. 491
Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Blz. 492
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 493
Liquide middelen Blz. 494
Overlopende activa Blz. 495
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Blz. 496
Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 497
sub1 Blz. 498
Vaste passiva Blz. 499
Eigen vermogen Blz. 500
Verloopoverzicht reserves Blz. 501
Voorzieningen Blz. 502
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 503
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 504
Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 505
Vlottende passiva Blz. 506
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Blz. 507
Overlopende passiva Blz. 508
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Blz. 509
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 510
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 511
Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen Blz. 512
Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2022 Blz. 513
Toelichting verschil Blz. 514
Overzicht van baten en lasten Blz. 515
Overzicht baten, lasten en saldi 2022 Blz. 516
Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting Blz. 517
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 518
Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 519
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 520
Programma 3 - Economie Blz. 521
Programma 4 - Onderwijs Blz. 522
Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 523
Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 524
Programma 6A - Sociale infrastructuur Blz. 525
Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet) Blz. 526
Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Blz. 527
Programma 6D - Jeugdzorg Blz. 528
Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Blz. 529
Programma 8 - Stadsontwikkeling Blz. 530
Incidentele baten en lasten Blz. 531
Structurele mutaties reserves Blz. 532
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 533
Toelichting op overschrijding programma's Blz. 534
Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen) Blz. 535
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 536
Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 537
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa Blz. 538
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 539
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 540
Bijlagen Jaarstukken 2022 Blz. 541
Reserves en voorzieningen Blz. 542
Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Blz. 543
Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 544
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 545
Algemene reserve (A2) Blz. 546
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1) Blz. 547
Reserve eenmalige uitgaven (B2) Blz. 548
Reserve Sociaal Noodfonds (B3) Blz. 549
Reserve Rekenkamer (B4) Blz. 550
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5) Blz. 551
Reserve Water (B6) Blz. 552
Reserve Besteding Eneco-gelden (B7) Blz. 553
Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 554
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2) Blz. 555
Voorziening Verliesgevende complexen (V3) Blz. 556
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4) Blz. 557
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5) Blz. 558
Voorziening Rioolheffing middelen derden (V6) Blz. 559
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7) Blz. 560
Voorziening Omgevingsvergunningen (V8) Blz. 561
Voorziening Gereed product (V9) Blz. 562
Voorziening Verlofsparen (V10) Blz. 563
Kredietenoverzicht Blz. 564
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 565
Inkomende subsidies Blz. 566
Overzicht inkomende subsidies Blz. 567
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 568
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 569
Niet gewijzigde prestaties doelenboom (groen en rood) t.o.v. Voor- en Najaarsnota 2022 Blz. 570
Inleiding Blz. 571
Wat willen wij bereiken? Blz. 572
Programma 2 - TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans Blz. 573
BG22 | Uitbreiden route buurtbus Blz. 574
BG22 | Meten = Weten Blz. 575
Programma 3 - TV 3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 576
BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen Blz. 577
Programma 3 - TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 578
BG22 | Ondernemersprijs Blz. 579
BG22 | Kennissessie circulaire economie Blz. 580
BG22 | Green Businessclubs Blz. 581
Programma 6A - TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving Blz. 582
BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde Blz. 583
Programma 6A - TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op Blz. 584
BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag Blz. 585
Programma 6B - TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Blz. 586
BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021 Blz. 587
Programma 7 - TV7.4 Inzetten op energiebesparing Blz. 588
BG22 | Inzetten op energiebesparing Blz. 589
Programma 8 - TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 Blz. 590
BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle Blz. 591
Programma 8 - TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad Blz. 592
BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 593
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap