Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2022
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
   2. Blz. 6 Jaaroverzicht
    1. Blz. 7 Jaaroverzicht
   3. Blz. 8 Leeswijzer
    1. Blz. 9 Algemeen
    2. Blz. 10 Hoe zijn de jaarstukken opgebouwd?
    3. Blz. 11 Wat staat er in de programmaverantwoording?
    4. Blz. 12 Wat staat er in de paragrafen?
    5. Blz. 13 Wat staat er in de jaarrekening?
    6. Blz. 14 Wat staat er in de bijlagen?
   4. Blz. 15 Jaarstukken in hoofdlijnen
    1. Blz. 16 Inleiding
    2. Blz. 17 Beleidsinhoudelijke verantwoording 2022
    3. Blz. 18 Financiële verantwoording jaarstukken 2022
    4. Blz. 19 Financiële kengetallen
    5. Blz. 20 Verschillenverklaring Najaarsnota 2022 - Jaarstukken 2022
    6. Blz. 21 Rechtmatigheid
   5. Blz. 22 Programma 0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 23 Missie
    2. Blz. 24 Ontwikkelingen
    3. Blz. 25 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 26 TV0.1 Versterking lokale democratie
      1. Blz. 27 BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie
    4. Blz. 28 Landelijke indicatoren
    5. Blz. 29 Capelse indicatoren
    6. Blz. 30 Toelichting op Resultaat jaarrekening
    7. Blz. 31 Toelichting op Toegewezen bezwaarschriften belastingen
    8. Blz. 32 Toelichting op Toegewezen beroepschriften belastingen
    9. Blz. 33 Kaderstellende beleidsnota's
    10. Blz. 34 Verbonden partijen
    11. Blz. 35 Wat heeft het gekost?
    12. Blz. 36 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
    13. Blz. 37 Overhead
    14. Blz. 38 Incidentele baten en lasten
   6. Blz. 39 Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
    1. Blz. 40 Missie
    2. Blz. 41 Ontwikkelingen
    3. Blz. 42 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 43 Toelichting op Diefstal uit woning
    5. Blz. 44 Toelichting op Vernielingen en beschadigingen
    6. Blz. 45 Toelichting op Verwijzingen Halt
    7. Blz. 46 Capelse indicatoren
    8. Blz. 47 Toelichting op Rampenoefeningen
    9. Blz. 48 Toelichting op Delicten
    10. Blz. 49 Toelichting op Straatroven
    11. Blz. 50 Toelichting op Overvallen
    12. Blz. 51 Kaderstellende beleidsnota's
    13. Blz. 52 Verbonden partijen
    14. Blz. 53 Overzicht kosten schadeverhaal
    15. Blz. 54 Wat heeft het gekost?
    16. Blz. 55 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
    17. Blz. 56 Incidentele baten en lasten
   7. Blz. 57 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 58 Missie
    2. Blz. 59 Ontwikkelingen
    3. Blz. 60 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 61 TV 2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans
      1. Blz. 62 BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor
      2. Blz. 63 BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers)
     2. Blz. 64 TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad
      1. Blz. 65 BG22 | Aanbrengen Intelligente verkeersregelinstallaties (I-VRI’s)
      2. Blz. 66 BG22 | Opschalen ParkShuttle
      3. Blz. 67 BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus
      4. Blz. 68 BG22 | Uitwerken parkeerbeleid
      5. Blz. 69 BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan
      6. Blz. 70 BG22 | Opstellen programma Buitenruimte
     3. Blz. 71 TV2.1 Duurzaam op weg
      1. Blz. 72 BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit
     4. Blz. 73 TV2.1 Een verkeersveilige stad
      1. Blz. 74 BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak
    4. Blz. 75 Landelijke indicatoren
    5. Blz. 76 Capelse indicatoren
    6. Blz. 77 Toelichting Meldingen buitenruimte
    7. Blz. 78 Toelichting Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn
    8. Blz. 79 Kaderstellende nota's
    9. Blz. 80 Verbonden partijen
    10. Blz. 81 Wat heeft het gekost?
    11. Blz. 82 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
    12. Blz. 83 Incidentele baten en lasten
   8. Blz. 84 Programma 3 Economie
    1. Blz. 85 Missie
    2. Blz. 86 Ontwikkelingen
    3. Blz. 87 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 88 TV 3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 89 BG22 | Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Capelle West
      2. Blz. 90 BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West
    4. Blz. 91 Landelijke indicatoren
    5. Blz. 92 Toelichting op Functiemenging
    6. Blz. 93 Toelichting op Vestigingen (van bedrijven)
    7. Blz. 94 Capelse indicatoren
    8. Blz. 95 Kaderstellende beleidsnota's
    9. Blz. 96 Verbonden partijen
    10. Blz. 97 Wat heeft het gekost?
    11. Blz. 98 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
    12. Blz. 99 Incidentele baten en lasten
   9. Blz. 100 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 101 Missie
    2. Blz. 102 Ontwikkelingen
    3. Blz. 103 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 104 TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs
      1. Blz. 105 BG22 | Onderwijshuisvesting
     2. Blz. 106 TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan
      1. Blz. 107 BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA)
     3. Blz. 108 TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen
      1. Blz. 109 BG22 | Onderwijskansenbeleid
     4. Blz. 110 TV4.3 Versterken van basisvaardigheden
      1. Blz. 111 BG22 | Aanpak laaggeletterdheid
    4. Blz. 112 Landelijke indicatoren
    5. Blz. 113 Capelse indicatoren
    6. Blz. 114 Kaderstellende beleidsnota's
    7. Blz. 115 Verbonden partijen
    8. Blz. 116 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 117 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
    10. Blz. 118 Incidentele baten en lasten
   10. Blz. 119 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 120 Missie
    2. Blz. 121 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 122 Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
     1. Blz. 123 Ontwikkelingen
     2. Blz. 124 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 125 TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen
       1. Blz. 126 BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord
      2. Blz. 127 TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960
       1. Blz. 128 BG22 | Waardering sociale woningbouw
     3. Blz. 129 Landelijke indicatoren
     4. Blz. 130 Capelse indicatoren
     5. Blz. 131 Toelichting op Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten
     6. Blz. 132 Kaderstellende beleidsnota's
     7. Blz. 133 Verbonden partijen
     8. Blz. 134 Wat heeft het gekost?
     9. Blz. 135 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
     10. Blz. 136 Incidentele baten en lasten
    4. Blz. 137 Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 138 Ontwikkelingen
     2. Blz. 139 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 140 TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming
       1. Blz. 141 BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte
      2. Blz. 142 TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel
       1. Blz. 143 BG22 | Rivier als getijdenpark
     3. Blz. 144 Landelijke indicatoren
     4. Blz. 145 Capelse indicatoren
     5. Blz. 146 JS22 - Bomen
     6. Blz. 147 Toelichting op Meldingen buitenruimte
     7. Blz. 148 Toelichting op Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn
     8. Blz. 149 Kaderstellende beleidsnota's
     9. Blz. 150 Verbonden partijen
     10. Blz. 151 Wat heeft het gekost?
     11. Blz. 152 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
     12. Blz. 153 Incidentele baten en lasten
   11. Blz. 154 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 155 Missie
    2. Blz. 156 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 157 Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
     1. Blz. 158 Ontwikkelingen
     2. Blz. 159 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 160 TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving
       1. Blz. 161 BG22 | Sociale basisinfrastructuur
      2. Blz. 162 TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op
       1. Blz. 163 BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren
      3. Blz. 164 TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op
       1. Blz. 165 BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)
       2. Blz. 166 BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl
     3. Blz. 167 Landelijke indicatoren
     4. Blz. 168 Capelse indicatoren
     5. Blz. 169 Kaderstellende beleidsnota's
     6. Blz. 170 Verbonden partijen
     7. Blz. 171 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 172 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
     9. Blz. 173 Incidentele baten en lasten
    4. Blz. 174 Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
     1. Blz. 175 Ontwikkelingen
     2. Blz. 176 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 177 TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen
       1. Blz. 178 BG22 | Verstevigen integrale aanpak
      2. Blz. 179 TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren
       1. Blz. 180 BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning
      3. Blz. 181 TV 6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen
       1. Blz. 182 BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal
     3. Blz. 183 Landelijke indicatoren
     4. Blz. 184 Toelichting op Banen
     5. Blz. 185 Toelichting op Netto arbeidsparticipatie
     6. Blz. 186 Toelichting op Re-integratievoorzieningen
     7. Blz. 187 Toelichting op Jeugdwerkloosheid
     8. Blz. 188 Toelichting op Bijstandsuitkeringen
     9. Blz. 189 Toelichting op Kinderen in uitkeringsgezin
     10. Blz. 190 Capelse indicatoren
     11. Blz. 191 Toelichting op Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar
     12. Blz. 192 Toelichting op Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk
     13. Blz. 193 Toelichting op Opsporing uitkeringsfraude (terugvordering en besparing op de uitkeringslasten)
     14. Blz. 194 Toelichting op Garantiebanen (cumulatief)
     15. Blz. 195 Toelichting op Plaatsingen Beschut Werk
     16. Blz. 196 Toelichting op SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week
     17. Blz. 197 Toelichting op Bijstandsgerechtigden die zich ontwikkelen op de participatieladder
     18. Blz. 198 Toelichting op Inburgeringtrajecten asielmigranten
     19. Blz. 199 Toelichting op Inburgeringstrajecten gezinsmigranten
     20. Blz. 200 Toelichting op Huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum
     21. Blz. 201 Toelichting op Langdurige minima
     22. Blz. 202 Toelichting op Kinderen in huishoudens met inkomen tot 120% wettelijke sociaal minimum
     23. Blz. 203 Toelichting op Huishoudens met geregistreerde problematische schulden
     24. Blz. 204 Toelichting op Meldingen betalingsachterstanden meldpunt Vroegsignalering
     25. Blz. 205 Toelichting op Capellenaren met een financiële hulpvraag
     26. Blz. 206 Toelichting op Capellenaren met een ondersteuningstraject schuldenproblematiek
     27. Blz. 207 Kaderstellende beleidsnota's
     28. Blz. 208 Verbonden partijen
     29. Blz. 209 Wat heeft het gekost?
     30. Blz. 210 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
     31. Blz. 211 Incidentele baten en lasten
    5. Blz. 212 Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     1. Blz. 213 Ontwikkelingen
     2. Blz. 214 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 215 TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat
       1. Blz. 216 BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat
     3. Blz. 217 Landelijke indicatoren
     4. Blz. 218 Toelichting op Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
     5. Blz. 219 Capelse indicatoren
     6. Blz. 220 Kaderstellende beleidsnota's
     7. Blz. 221 Verbonden partijen
     8. Blz. 222 Wat heeft het gekost?
     9. Blz. 223 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
     10. Blz. 224 Incidentele baten en lasten
    6. Blz. 225 Deelprogramma 6D Jeugdzorg
     1. Blz. 226 Ontwikkelingen
     2. Blz. 227 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 228 TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers
       1. Blz. 229 BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
     3. Blz. 230 Landelijke indicatoren
     4. Blz. 231 Toelichting op Jongeren met jeugdhulp
     5. Blz. 232 Toelichting op Jongeren met delict voor rechter
     6. Blz. 233 Toelichting op Jongeren met jeugdbescherming
     7. Blz. 234 Toelichting op Jongeren met jeugdreclassering
     8. Blz. 235 Capelse indicatoren
     9. Blz. 236 Toelichting op Meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond
     10. Blz. 237 Kaderstellende beleidsnota's
     11. Blz. 238 Verbonden partijen
     12. Blz. 239 Wat heeft het gekost?
     13. Blz. 240 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
     14. Blz. 241 Incidentele baten en lasten
   12. Blz. 242 Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
    1. Blz. 243 Missie
    2. Blz. 244 Ontwikkelingen
    3. Blz. 245 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 246 TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren
      1. Blz. 247 BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen
     2. Blz. 248 TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen
      1. Blz. 249 BG22 | Laadpalen
     3. Blz. 250 TV7.4 Meer zonne-energie opwekken
      1. Blz. 251 BG22 | Stimuleren zonnepanelen
      2. Blz. 252 BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden
     4. Blz. 253 TV7.4 De warmtetransitie opstarten
      1. Blz. 254 BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving
      2. Blz. 255 BG22 | Verkenning warmtenet Rivium
     5. Blz. 256 TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken
      1. Blz. 257 BG22 | Verminderen restafval
     6. Blz. 258 TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten
      1. Blz. 259 BG22 | Actieplan Circulair Capelle
     7. Blz. 260 TV7.4 Programma Duurzaamheid
      1. Blz. 261 BG22 | Programma duurzaamheid
     8. Blz. 262 TV7.4 Schone leefomgeving
      1. Blz. 263 BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen
      2. Blz. 264 BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023
    4. Blz. 265 Landelijke indicatoren
    5. Blz. 266 Toelichting op Fijn huishoudelijk restafval
    6. Blz. 267 Capelse indicatoren
    7. Blz. 268 Kaderstellende beleidsnota's
    8. Blz. 269 Verbonden partijen
    9. Blz. 270 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 271 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
    11. Blz. 272 Incidentele baten en lasten
   13. Blz. 273 Programma 8 Stadsontwikkeling
    1. Blz. 274 Missie
    2. Blz. 275 Ontwikkelingen
    3. Blz. 276 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 277 TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022
      1. Blz. 278 BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO)
      2. Blz. 279 BG22 | Omgevingswetproof
      3. Blz. 280 BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029
      4. Blz. 281 BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle
     2. Blz. 282 TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie
      1. Blz. 283 BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones
      2. Blz. 284 BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw
      3. Blz. 285 BG22 | Opstellen toolboxen
     3. Blz. 286 TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen
      1. Blz. 287 BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit
     4. Blz. 288 TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad
      1. Blz. 289 BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder
    4. Blz. 290 Landelijke indicatoren
    5. Blz. 291 Toelichting op Woonlasten éénpersoonshuishouden
    6. Blz. 292 Toelichting op Woonlasten meerpersoonshuishouden
    7. Blz. 293 Capelse indicatoren
    8. Blz. 294 Toelichting op Te realiseren grondgebonden woningen
    9. Blz. 295 Kaderstellende beleidsnota's
    10. Blz. 296 Verbonden partijen
    11. Blz. 297 Wat heeft het gekost?
    12. Blz. 298 Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
    13. Blz. 299 Incidentele baten en lasten
   14. Blz. 300 Financiële verantwoording
    1. Blz. 301 Inleiding
    2. Blz. 302 Overzicht van baten en lasten
    3. Blz. 303 Reservemutaties per programma
    4. Blz. 304 Incidentele baten en lasten
    5. Blz. 305 Algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 306 Post Onvoorzien
    7. Blz. 307 EMU-saldo
    8. Blz. 308 Kasstroomoverzicht
    9. Blz. 309 Reserves en voorzieningen
    10. Blz. 310 Vennootschapsbelasting
   15. Blz. 311 Raadsbesluit
    1. Blz. 312 Raadsbesluit
   16. Blz. 313 Amendementen en moties
    1. Blz. 314 Amendementen
    2. Blz. 315 Moties
  3. Blz. 316 Paragrafen
   1. Blz. 317 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 318 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
     1. Blz. 319 Definitie weerstandsvermogen
     2. Blz. 320 Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing
     3. Blz. 321 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)
     4. Blz. 322 Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio
     5. Blz. 323 Financiële kengetallen
    2. Blz. 324 Algemene risico's
     1. Blz. 325 1. Algemene uitkering Gemeentefonds
     2. Blz. 326 2. Fiscaliteiten
     3. Blz. 327 3. Dividenden
     4. Blz. 328 4. Verleende borgstellingen voor instellingen
     5. Blz. 329 5. Oplopende rentelasten
     6. Blz. 330 6. Onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
     7. Blz. 331 7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
    3. Blz. 332 Risico's sociaal domein
     1. Blz. 333 8. Participatiewet
     2. Blz. 334 9. Jeugdzorg
     3. Blz. 335 10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     4. Blz. 336 11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen
    4. Blz. 337 Overige risico's
     1. Blz. 338 12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs
     2. Blz. 339 13. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting
     3. Blz. 340 14. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
     4. Blz. 341 15. Overschrijding budget door hogere aanneemsom
     5. Blz. 342 16. Grondexploitaties
     6. Blz. 343 17. Impact nieuwe Omgevingswet en Wkb op leges omgevingsvergunningen
     7. Blz. 344 18. Vervangingsinvesteringen duikers en hogere baggerkosten
     8. Blz. 345 19. Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages
     9. Blz. 346 20. Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt
     10. Blz. 347 21. Stijging energie prijzen
     11. Blz. 348 22. Subsidie versnellingsafspraken Rivium
     12. Blz. 349 23. Opvang ontheemden Oekraïne
     13. Blz. 350 24. Energietoeslag 2022 en 2023
   2. Blz. 351 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 352 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 353 Inleiding
    2. Blz. 354 Openbare ruimte
     1. Blz. 355 Openbare ruimte
     2. Blz. 356 Wegen
     3. Blz. 357 Riolering en grondwater
     4. Blz. 358 Water
     5. Blz. 359 Openbaar groen en speelplaatsen
     6. Blz. 360 Openbare verlichting
     7. Blz. 361 Kunstwerken
     8. Blz. 362 Verkeersvoorzieningen
     9. Blz. 363 Beeldende kunstwerken
     10. Blz. 364 Reiniging
    3. Blz. 365 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 366 Gemeentelijk vastgoed
     2. Blz. 367 Vastgoed in cijfers
     3. Blz. 368 Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed
     4. Blz. 369 Waarde vastgoed
     5. Blz. 370 Lasten vastgoed
     6. Blz. 371 Leegstand in gemeentelijk vastgoed
     7. Blz. 372 Ontwikkelingen
    4. Blz. 373 Overzicht kapitaalgoederen
     1. Blz. 374 Overzicht kapitaalgoederen
   3. Blz. 375 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 376 Bestuurlijke duiding
    2. Blz. 377 Beleid van financiering en bepaling financieringsbehoefte
    3. Blz. 378 Verloop liquiditeit in het jaar
    4. Blz. 379 Leningenportefeuille
    5. Blz. 380 Renteontwikkeling in het jaar
    6. Blz. 381 Risicobeheer
    7. Blz. 382 Berekening renterisiconorm
    8. Blz. 383 Kasgeldlimiet
    9. Blz. 384 Schatkistbankieren
    10. Blz. 385 Schema rentetoerekening
    11. Blz. 386 Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen)
    12. Blz. 387 Ontwikkelingen
   4. Blz. 388 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 389 Inleiding
    2. Blz. 390 Organisatiestructuur
    3. Blz. 391 Organigram 2022
    4. Blz. 392 Doorontwikkeling van onze organisatie
    5. Blz. 393 Rechtmatigheidsverantwoording door het college
    6. Blz. 394 Voortgang artikel 213a onderzoeken
    7. Blz. 395 Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening
    8. Blz. 396 Ontwikkelingen
    9. Blz. 397 Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2022
   5. Blz. 398 Paragraaf Wet open overheid
    1. Blz. 399 Wet open overheid (Woo)
   6. Blz. 400 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 401 Samenvatting Verbonden partijen
     1. Blz. 402 Algemene beleidskaders
     2. Blz. 403 Financiën
    2. Blz. 404 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 405 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
     2. Blz. 406 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
     3. Blz. 407 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
     4. Blz. 408 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
     5. Blz. 409 Werkvoorzieningschap Promen
     6. Blz. 410 Recreatieschap Hitland
     7. Blz. 411 Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
     8. Blz. 412 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
    3. Blz. 413 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 414 Stedin N.V.
     2. Blz. 415 Evides N.V.
     3. Blz. 416 Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
     4. Blz. 417 Irado N.V.
     5. Blz. 418 Isala Theater B.V.
     6. Blz. 419 Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
     7. Blz. 420 Sportief Capelle B.V.
    4. Blz. 421 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 422 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
     2. Blz. 423 Stichting Welzijn Capelle
    5. Blz. 424 Overige gerelateerde partijen
     1. Blz. 425 Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)
     2. Blz. 426 Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
     3. Blz. 427 Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
     4. Blz. 428 Stichting IJsselland Ziekenhuis
     5. Blz. 429 Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove
     6. Blz. 430 Stichting Havensteder
     7. Blz. 431 Stichting Vestia
     8. Blz. 432 Stichting Woonzorg Nederland
     9. Blz. 433 Stichting Bibliotheek aan den IJssel
     10. Blz. 434 Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
     11. Blz. 435 Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
     12. Blz. 436 Leger des Heils
   7. Blz. 437 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 438 Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting
    2. Blz. 439 Beleid
    3. Blz. 440 Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)
    4. Blz. 441 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 442 Prognose resultaten grondexploitaties
    6. Blz. 443 Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar
    7. Blz. 444 Winstneming
    8. Blz. 445 Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken
    9. Blz. 446 Voorziening verliesgevende projecten
   8. Blz. 447 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 448 Inleiding
    2. Blz. 449 Uitgangspunten tarievenbeleid
    3. Blz. 450 Berekening overhead
    4. Blz. 451 Baten en lasten belastingen en heffingen
    5. Blz. 452 Belastingdruk over de jaren
    6. Blz. 453 Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten
    7. Blz. 454 Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
    8. Blz. 455 Tarieven OZB
    9. Blz. 456 Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1)
    10. Blz. 457 Marktgeld (taakveld 3.3)
    11. Blz. 458 Logiesbelasting (taakveld 3.4)
    12. Blz. 459 Kwijtscheldingen (taakveld 6.3)
    13. Blz. 460 Rioolheffing (taakveld 7.2)
    14. Blz. 461 Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)
    15. Blz. 462 Leges
   9. Blz. 463 Paragraaf Impact coronacrisis
    1. Blz. 464 Impact coronacrisis
  4. Blz. 465 Jaarrekening
   1. Blz. 466 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 467 Inleiding
    2. Blz. 468 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 469 Balans
    4. Blz. 470 Vaste activa
    5. Blz. 471 Vlottende activa
    6. Blz. 472 Vaste passiva
    7. Blz. 473 Vlottende passiva
    8. Blz. 474 Borg- en garantstellingen
   2. Blz. 475 Balans per 31 december 2022
    1. Blz. 476 Balans
     1. Blz. 477 Actiefzijde balans
     2. Blz. 478 Passiefzijde balans
    2. Blz. 479 Vaste activa
     1. Blz. 480 Materiële vaste activa
     2. Blz. 481 2a. Investeringen met een economisch nut
     3. Blz. 482 2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut
     4. Blz. 483 2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven
     5. Blz. 484 2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven
     6. Blz. 485 3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
     7. Blz. 486 3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
     8. Blz. 487 Financiële vaste activa
     9. Blz. 488 Verloop van de financiële vaste activa
     10. Blz. 489 1. Kapitaalverstrekkingen
     11. Blz. 490 2. Overige langlopende leningen
    3. Blz. 491 Vlottende activa
     1. Blz. 492 Voorraden
     2. Blz. 493 Gereed Product
     3. Blz. 494 Bouwgronden in exploitatie
     4. Blz. 495 Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie
     5. Blz. 496 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     6. Blz. 497 Liquide middelen
     7. Blz. 498 Overlopende activa
     8. Blz. 499 Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
     9. Blz. 500 Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
     10. Blz. 501 sub1
    4. Blz. 502 Vaste passiva
     1. Blz. 503 Eigen vermogen
     2. Blz. 504 Verloopoverzicht reserves
     3. Blz. 505 Voorzieningen
     4. Blz. 506 Verloopoverzicht voorzieningen
     5. Blz. 507 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
     6. Blz. 508 Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
    5. Blz. 509 Vlottende passiva
     1. Blz. 510 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar
     2. Blz. 511 Overlopende passiva
     3. Blz. 512 Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
    6. Blz. 513 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
     1. Blz. 514 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
    7. Blz. 515 Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen
     1. Blz. 516 Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2022
     2. Blz. 517 Toelichting verschil
   3. Blz. 518 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 519 Overzicht baten, lasten en saldi 2022
    2. Blz. 520 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting
    3. Blz. 521 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
    4. Blz. 522 Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde
    5. Blz. 523 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
    6. Blz. 524 Programma 3 - Economie
    7. Blz. 525 Programma 4 - Onderwijs
    8. Blz. 526 Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)
    9. Blz. 527 Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
    10. Blz. 528 Programma 6A - Sociale infrastructuur
    11. Blz. 529 Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet)
    12. Blz. 530 Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
    13. Blz. 531 Programma 6D - Jeugdzorg
    14. Blz. 532 Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
    15. Blz. 533 Programma 8 - Stadsontwikkeling
    16. Blz. 534 Incidentele baten en lasten
    17. Blz. 535 Structurele mutaties reserves
    18. Blz. 536 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
    19. Blz. 537 Toelichting op overschrijding programma's
    20. Blz. 538 Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen)
    21. Blz. 539 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   4. Blz. 540 Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa)
    1. Blz. 541 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa
   5. Blz. 542 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 543 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld
  5. Blz. 544 Bijlagen Jaarstukken 2022
   1. Blz. 545 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 546 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen
    2. Blz. 547 Toelichting op de reserves en voorzieningen
    3. Blz. 548 Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
    4. Blz. 549 Algemene reserve (A2)
    5. Blz. 550 Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
    6. Blz. 551 Reserve eenmalige uitgaven (B2)
    7. Blz. 552 Reserve Sociaal Noodfonds (B3)
    8. Blz. 553 Reserve Rekenkamer (B4)
    9. Blz. 554 Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)
    10. Blz. 555 Reserve Water (B6)
    11. Blz. 556 Reserve Besteding Eneco-gelden (B7)
    12. Blz. 557 Voorziening Onderhoud (V1)
    13. Blz. 558 Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)
    14. Blz. 559 Voorziening Verliesgevende complexen (V3)
    15. Blz. 560 Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)
    16. Blz. 561 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)
    17. Blz. 562 Voorziening Rioolheffing middelen derden (V6)
    18. Blz. 563 Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)
    19. Blz. 564 Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)
    20. Blz. 565 Voorziening Gereed product (V9)
    21. Blz. 566 Voorziening Verlofsparen (V10)
   2. Blz. 567 Kredietenoverzicht
    1. Blz. 568 Kredieten en het verloop van investeringen
   3. Blz. 569 Inkomende subsidies
    1. Blz. 570 Overzicht inkomende subsidies
   4. Blz. 571 Indicatoren met bron bewonersenquête
    1. Blz. 572 Indicatoren met bron bewonersenquête
   5. Blz. 573 Niet gewijzigde prestaties doelenboom (groen en rood) t.o.v. Voor- en Najaarsnota 2022
    1. Blz. 574 Inleiding
    2. Blz. 575 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 576 Programma 2 - TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans
      1. Blz. 577 BG22 | Uitbreiden route buurtbus
      2. Blz. 578 BG22 | Meten = Weten
     2. Blz. 579 Programma 3 - TV 3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 580 BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen
     3. Blz. 581 Programma 3 - TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers
      1. Blz. 582 BG22 | Ondernemersprijs
      2. Blz. 583 BG22 | Kennissessie circulaire economie
      3. Blz. 584 BG22 | Green Businessclubs
     4. Blz. 585 Programma 6A - TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving
      1. Blz. 586 BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde
     5. Blz. 587 Programma 6A - TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op
      1. Blz. 588 BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag
     6. Blz. 589 Programma 6B - TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen
      1. Blz. 590 BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021
     7. Blz. 591 Programma 7 - TV7.4 Inzetten op energiebesparing
      1. Blz. 592 BG22 | Inzetten op energiebesparing
     8. Blz. 593 Programma 8 - TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022
      1. Blz. 594 BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle
     9. Blz. 595 Programma 8 - TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad
      1. Blz. 596 BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap