Programma 6 Sociaal domein

Missie

Terug naar navigatie - Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar!

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Toeslagenaffaire
Het meldpunt Kinderopvangtoeslag ondersteunt gedupeerden van de toeslagenaffaire sinds december 2020. Op 31-12-2022 waren er 741 (mogelijk) gedupeerden in Capelle. In 2022 hebben we per brief of telefonisch alle gedupeerden benaderd van wie we de gegevens ontvangen hebben. We hebben met ongeveer 460 (mogelijk) gedupeerden persoonlijk contact gehad (peildatum 31-12-2022).

In 2022 is gestart met de inzet van maatwerkvergoedingen. Dit budget zetten we in om een nieuwe start te creëren, een situatie te stabiliseren of om escalaties te voorkomen. Dit is maatwerk. Het doel van de totale ondersteuning is dat (mogelijk) gedupeerden weer regie over hun eigen leven krijgen. Maatwerkvoorzieningen kunnen hier een onderdeel van zijn, maar zijn geen doel op zich. Alle kosten worden vergoed door het Rijk.

De ondersteuning van de gedupeerden vindt plaats in samenwerking met Stichting Welzijn Capelle (SWC). SWC ondersteunt gedupeerden met algemeen en financieel maatschappelijk werk en de begeleiding van een lotgenotengroep.

De beoordelingsprocessen van de Belastingdienst duren lang. Hierdoor blijft een deel van de gedupeerden een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Daarnaast neemt de complexiteit van de hulpvragen toe en is er intensieve inzet van de gemeente en SWC nodig. 

Opvang Oekraïense ontheemden
Aan het begin van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne, zijn direct noodopvangplekken gecreëerd. Kort daarna is gestart met de realisering van de opvanglocatie Rivium. Op 31 december 2022 zijn op deze locatie 118 Oekraïense ontheemden ingeschreven. En worden er 113 Oekraïense ontheemden opgevangen door gastgezinnen. 

Via IJsselgemeenten wordt op basis van de landelijke regeling het leefgeld verstrekt. Zorgtaken worden regionaal gecoördineerd. Wij zorgen voor het onderwijs aan de kinderen. In samenhang met de toename van ‘andere’ nieuwkomers (kinderen van statushouders, asielzoekers en expats) legt dat extra druk op de Capelse basisscholen. In 2022 zijn alle kinderen geplaatst op Capelse basisscholen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs vinden vooral een plek op Rotterdamse scholen. 

Vanaf het eerste moment hebben vrijwilligers(organisaties) zich ingezet om materiele hulp (kleding, meubilair, speelgoed en fietsen) te geven en mensen te begeleiden bijvoorbeeld bij huisartsenbezoek. Daarnaast worden er taallessen gegeven door vrijwilligers. Stichting Welzijn Capelle heeft opdracht om ontheemden en gastgezinnen steun te bieden bij (dagelijkse) problemen. De Zellingen zorgt op ons verzoek voor geestelijke steun aan Oekraïense ontheemden. In opdracht van en direct gefinancierd door het Rijk biedt ook Vluchtelingwerk steun aan ontheemden.

Crisisnoodopvang Barbizonlaan
Onlangs is na een lange voorbereidingstijd in 2022 een crisisopvanglocatie voor asielzoekers gerealiseerd aan de Barbizonlaan voor gezinnen met een maximum van 30 asielzoekers. Ook hier zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs aan asielkinderen. Alle overige zorg- en ondersteuningstaken liggen in handen van het COA/Veiligheidsregio.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
 • Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei (BBV 478782 mei 2021);
 • Verlengen Visie vrijwillige inzet 2017-2020: oog voor elkaar in Capelle (RV 484311 juni 2021);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
 • Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
 • Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (BBV 838000 december 2016);
 • Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
 • Doorontwikkeling wijkgericht werken (BBV 778481 april 2016);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012);
 • Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Welzijn Capelle
Maatschappelijke effecten
Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.

Doelstelling voor programma
Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N12.916 N7.999 N20.916 N21.375 N459
Baten V1.209 V6.649 V7.858 V9.216 V1.358
Saldo van baten en lasten N11.707 N1.350 N13.058 N12.159 V899
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V840 V840 V440 N400
Totaal mutaties reserves N0 V840 V840 V440 N400
Resultaat N11.707 N510 N12.218 N11.719 V499

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Opvang Ontheemden Oekraïne N1.379 V1.379 N0 N0
2 Openbaar vervoer V113 V113 V113
3 Stichting Welzijn Capelle V96 V96 V96
4 Coronaplan jongeren V75 V75 V75
5 POK-middelen V251 V251 N251 N0
6 Wijk Overleg Platforms (WOP) V99 V99 N99 N0
7 Opvang asielzoekers Barbizonlaan V97 N97 N0 N0 N0
8 Toezicht Rechtmatigheid Wmo & Jeugd V50 V50 N50 N0
9 Overige verschillen V139 V76 V215 V215
Totaal N459 V1.358 V899 N400 V499
Toelichting op de grootste verschillen
1 Opvang Ontheemden Oekraïne: De lasten zijn N 1.379 hoger dan begroot. Deze overschrijding is veroorzaakt door vertraging in het verbouwproces in verband met leveringsproblemen van materialen en aanvullende eisen van de brandweer. Hierdoor is het projectteam langer ingezet dan begroot. Daarnaast is er een keuken gerealiseerd zodat de bewoners zelf kunnen koken. De verwachting is dat de hogere kosten via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne vergoed worden.
2 Openbaar vervoer: Vanwege minder reizigers AOW in het openbaar vervoer in vervolg van de Corona maatregelen, is door RET minder kosten toegerekend en daardoor is een incidenteel V 113 ontstaan.
3 Stichting Welzijn Capelle: Stichting Welzijn Capelle heeft een positief resultaat geboekt over het jaar 2021 van 96. Door het bereiken van de maximale toegestane algemene reserve is besloten dit resultaat in 2022 terug te vorderen.
4 Coronaplan jongeren: Mede als gevolg van de voortduring van de Covid-pandemie konden niet alle acties van het plan ter bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren worden uitgevoerd.
5 POK middelen: In reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten voor alle mensen. Voor vier actielijnen worden de middelen verdeeld via het gemeentefonds. De ontvangen middelen 2022 (251) zijn niet besteed vanwege capaciteitstekort. In 2023 is gestart met een bestedingsplan.
7 Opvang asielzoekers Barbizonlaan: De aanpassingen aan het gebouw Barbizonlaan zijn in 2022 niet volledig gerealiseerd. Het restantbudget ad V 97 en de van de Veiligheidsregio te ontvangen baten ad N 97 zijn derhalve via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2023.
6,8 Wijk Overleg Platforms, Toezicht Rechtmatigheid Wmo & Jeugd: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
6A Jongerenwerk Veilige Scholen BG21 6A.8 / NJN21 6A.7) N120 N134
Huiskamer vd Wijk Purmerhoek via reserve eenmalig (NJN21 6A.1) V75 V75
Actieplan corona; Coronaplan jongeren via reserve eenmalig (NJN21 6A.3) V122 V122 N122 N83
Verlengen pilot toezichthouder Wmo/Jeugd via reserve eenmalig (NJN21 6A.4) V140 V140 N140 N59
Verlengen pilot toezichthouder Wmo/Jeugd via reserve eenmalig (JS22) N50
Overschot 2020 SWC via reserve eenmalig (NJN21 6A.5) V30 V30
Alles Kidz via reserve eenmalig (NJN21 6A.6) V43 V43 N43 N29
Coronabudget SWC via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V53 V53 N53 N40
WOP's via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V132 V132
WOP's via reserve eenmalig (JS22) N99
Coulance regeling welzijnsaccommodaties via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V66 V66 N66 N0
Actieplan corona; Ouderencoach via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V100 V100 N100 N100
Actieplan corona; Rouwverwerking via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V60 V60 N60 N60
Actieplan corona; Wijkhuizen via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V46 V46 N46 N46
Actieplan corona; Buurtgesprekken via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V80 V80 N80 N13
Actieplan corona; Buurtgesprekken via reserve eenmalig (NJN22 0.1) N67
POK Middelen (JS22) N251
Opvang ontheemden Oekraïne (BG23 6A.1 / NJN22 6A.1) V6.000 V7.165 N6.000 N7.162
Totaal V6.947 V8.112 N6.830 N8.193

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Leefgeld uitkering aan ontheemden Oekraïne
Het rijk heeft in 2022 voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne een landelijke regeling opgesteld. De regeling voorziet, onder andere, in het verstrekken van leefgeld. De afdeling Sociale Zaken van de GR IJsselgemeenten voert de regeling uit. 

Energietoeslag 2022
In 2022 heeft uw raad 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Energietoeslag 2022 (VJN 6B.1 en NJN 6B.7) voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Van de 6 miljoen is afgerond 5,85 miljoen geraamd voor de verstrekkingen en 150.000 voor uitvoeringskosten van GR IJsselgemeenten. De aanvraagtermijnen voor de Energietoeslag 2022 loopt tot en met 30 juni 2023. Op 31 december 2022 bedroegen de uitgaven voor de verstrekkingen afgerond 5,6 miljoen. In deze jaarrekening is rekening gehouden, dat in 2023 uit te keren Energietoeslag 2022 van 0,3 miljoen bijkomt. Van het Rijk is in 2022 voor de uitvoering van de Energietoeslag 2022 5,1 miljoen ontvangen. Dit betekent afgerond een te kort van 0,8 miljoen. Met doorberekening van de uitvoeringskosten van GR IJsselgemeenten komt het te kort op 0,9 miljoen. We gaan er vanuit, dat het Rijk, zoals in algemene zin toegezegd is, dat de uitvoering van de Energietoeslag niet nadelig voor gemeenten zou zijn, dit te kort volledig compenseert. Vanwege verslaggevingsvereisten is er in 2022 geen vordering op het Rijk opgenomen en komt het tekort op de Energietoeslag 2022 ten laste van 2022.

Een trage start van de nieuwe wet inburgering vanwege een systeemfout bij DUO
Gemeenten beschikken in het eerste kwartaal van 2022 niet over de gegevens van inburgeraars door een systeemfout bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Stichting Welzijn Capelle heeft zich in die maanden beperkt tot de begeleiding van inburgeraars die nog onder de oude wet vallen. Vanaf het tweede kwartaal zijn ook de nieuwe inburgeraars begeleid. Er is geen achterstand.

Energiearmoede
Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van energie gestegen. Wij maken ons zorgen over de betaalbaarheid van de energierekening. Met name voor Capellenaren met lage inkomens. Wij hebben 6.000 huishoudens geholpen om energie te besparen. In december 2022 startte het Capels Winteroffensief. Energieklussers gaan langs bij Capellenaren met een laag inkomen, hoge energiekosten en een slecht geïsoleerde woning. Zij krijgen hulp bij het besparen op energie en kunnen zo de energierekening verlagen. 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

JS22 - Banen

Terug naar navigatie - JS22 - Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Eenheid: het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 867,1 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 830,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
Capelle aan den IJssel 810,2 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 820,2 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 818,7 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 815,7 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar -
Nederland 777,7 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 794,4 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 796,2 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 805,5 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar -

JS22 - Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - JS22 - Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 65,8 % 65,0 % 66,0 % 65,0 % 66,0 %
Capelle aan den IJssel 67,2 % 68,1 % 67,0 % 68,5 % 70,3 %
Nederland 69,1 % 70,0 % 69,6 % 70,4 % 72,2 %

Toelichting op Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Toelichting op Netto arbeidsparticipatie

Na de corona crisisjaren was het lastig te voorspellen hoe de arbeidsparticipatie zich zou ontwikkelen. Bij het opstellen van de begroting 2022, in de zomer van 2021, verwachtten wij een licht hogere arbeidsparticipatie. De arbeidsparticipatie in Capelle is in 2022 hoger omdat de economie sneller herstelde dan verwacht. De trend in Capelle aan den IJssel is structureel 2% lager dan landelijk.

JS22 - Re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - JS22 - Re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 534,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 600,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 600,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 500,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 320,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar
Capelle aan den IJssel 577,8 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 318,4 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 328,3 per 10.000 inwoners 15-64 jaar - -
Nederland 305,2 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 207,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 202,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar - -

Toelichting op Re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op Re-integratievoorzieningen

Op waarstaatjegemeente.nl staan waarden van 2019 en 2020 die fors afwijken van de cijfers die voorheen gepubliceerd zijn. De bron en de eenheid is echter niet aangepast. Wij zijn in gesprek met waarstaatjegemeente.nl hierover. Wij tonen daarom de waarden die bekend waren bij het opstellen van de Begroting 2023.  

JS22 - Jeugdwerkloosheid

Terug naar navigatie - JS22 - Jeugdwerkloosheid

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Capelle aan den IJssel 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,0 % -
Nederland 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % -

JS22 - Bijstandsuitkeringen

Terug naar navigatie - JS22 - Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Eenheid: per 10.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 530,0 per 10.000 inwoners 530,0 per 10.000 inwoners 510,0 per 10.000 inwoners 510,0 per 10.000 inwoners 500,0 per 10.000 inwoners
Capelle aan den IJssel 514,0 per 10.000 inwoners 480,9 per 10.000 inwoners 489,7 per 10.000 inwoners 512,9 per 10.000 inwoners -
Nederland 401,1 per 10.000 inwoners 381,7 per 10.000 inwoners 459,7 per 10.000 inwoners 431,2 per 10.000 inwoners -

JS22 - Kinderen in uitkeringsgezin

Terug naar navigatie - JS22 - Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 10,5 % 10,5 % 10,5 % 10,5 % 10,5 %
Capelle aan den IJssel 11,0 % 9,0 % 9,0 % 10,0 % -
Nederland 7,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % -

JS22 - Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar

Terug naar navigatie - JS22 - Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar

Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 2.455 uitkeringsgerechtigden 2.364 uitkeringsgerechtigden 2.011 uitkeringsgerechtigden 2.069 uitkeringsgerechtigden 2.069 uitkeringsgerechtigden
Jaarrekening 2.036 uitkeringsgerechtigden 1.824 uitkeringsgerechtigden 1.851 uitkeringsgerechtigden 1.754 uitkeringsgerechtigden 1.651 uitkeringsgerechtigden

Toelichting op Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar

Terug naar navigatie - Toelichting op Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar

Het aantal uitkeringsgerechtigden is lager dan verwacht. Na de coronacrisis werden meer faillissementen verwacht door de beëindiging van de coronasteunmaatregelen, met als gevolg meer instroom in de bijstand. Dat blijkt niet het geval. Door de gunstige arbeidsmarkt is het bovendien relatief gemakkelijk voor werknemers om bij ontslag ander werk te vinden waardoor de instroom beperkt is. Bovendien is het eenvoudiger om uitkeringsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Het betekent overigens ook dat het huidige bestand bestaat uit inwoners die meer en langere begeleiding nodig hebben om aan het werk te gaan. 

JS22 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

Terug naar navigatie - JS22 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom. Eenheid: FTE.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 350 FTE 393 FTE 350 FTE 280 FTE 315 FTE
Jaarrekening 338 FTE 322 FTE 177 FTE 250 FTE 235 FTE

Toelichting op Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

Terug naar navigatie - Toelichting op Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

De arbeidsmarkt is beter dan verwacht. De groep uitkeringsgerechtigden die relatief kort een uitkering ontvangen is de groep die meer kans heeft op een snelle uitstroom. De instroom is in 2022 20% lager dan in 2021. Een lagere instroom verlaagt ook het aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt. In 2022 is de uitstroom procentueel vrijwel gelijk: 0,5% lager dan in 2021. De groep uitkeringsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt is grotendeels uitgestroomd richting werk. De groep die nu nog recht heeft op een uitkering, bestaat voor een groot deel uit inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben meer en langer begeleiding nodig om aan het werk te gaan. 

De extra opdrachten in 2022, het uitkeren van leefgeld aan de Oekraïners en het uitkeren van de energietoeslag, pakte de afdeling Sociale Zaken van de GR IJsselgemeenten op binnen de bestaande capaciteit, mede omdat het werven van personeel momenteel lastig is. Daardoor was minder capaciteit beschikbaar voor deze groep. 

JS22 - Individuele verstrekking Bijzondere Bijstand

Terug naar navigatie - JS22 - Individuele verstrekking Bijzondere Bijstand

Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 10.300 individuele verstrekkingen 10.588 individuele verstrekkingen 12.143 individuele verstrekkingen 10.848 individuele verstrekkingen 10.848 individuele verstrekkingen
Jaarrekening 11.940 individuele verstrekkingen 12.848 individuele verstrekkingen 10.912 individuele verstrekkingen 12.071 individuele verstrekkingen 11.032 individuele verstrekkingen

JS22 - Opsporing uitkeringsfraude (terugvordering en besparing op de uitkeringslasten)

Terug naar navigatie - JS22 - Opsporing uitkeringsfraude (terugvordering en besparing op de uitkeringslasten)

De gegevens zijn jaarlijks bij de jaarstukken beschikbaar. Eenheid: mln. (€).

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 2,00 mln. (€) 2,00 mln. (€) 2,00 mln. (€) 2,00 mln. (€) 1,80 mln. (€)
Jaarrekening 2,80 mln. (€) 2,65 mln. (€) 1,63 mln. (€) 1,32 mln. (€) mln. (€)

JS22 - Garantiebanen (cumulatief)

Terug naar navigatie - JS22 - Garantiebanen (cumulatief)

Aantal garantiebanen (cumulatief). Wij nemen geen verwachtingswaarde op, omdat wij werken op basis “van aanvraag”. Door een wijziging in de financieringssystematiek, kunnen gemeenten zelf bepalen hoeveel garantiebanen zij inzetten. Financiering geschiedt op basis van de realisatie. Omdat er nog geen waarden van voorgaande jaren zijn, tonen wij geen grafiek.

Bron:
Boekwerk 2022
Jaarrekening 126 garantiebanen

JS22 - Plaatsingen Beschut Werk

Terug naar navigatie - JS22 - Plaatsingen Beschut Werk

Aantal plaatsingen Beschut Werk. Wij kunnen geen vooraf ingestelde waarde opnemen, omdat de taakstelling pas in het 4e kwartaal bekend wordt gemaakt. Omdat er nog geen waarden van voorgaande jaren zijn, tonen wij geen grafiek.

Bron:
Boekwerk 2022
Jaarrekening 47 plaatsingen

Toelichting op Plaatsingen Beschut Werk

Terug naar navigatie - Toelichting op Plaatsingen Beschut Werk

De taakstelling beschut werk van de rijksoverheid voor de gemeente Capelle aan den IJssel in 2022 is 30 fte van 31 uur. In 2022 zijn er 47 personen (37,8 fte van 31 uur) aan het werk op een beschutte werkplek. Dit is 7 personen/3 fte meer dan in 2021. In 2021 was de taakstelling 27 fte van 31 uur.

JS22 - SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week

Terug naar navigatie - JS22 - SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week

Aantallen SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week.

Bron:
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 266,0 SE's van 36 uur per week 252,0 SE's van 36 uur per week 240,0 SE's van 36 uur per week 202,0 SE's van 36 uur per week 190,0 SE's van 36 uur per week
Jaarrekening 252,0 SE's van 36 uur per week 208,5 SE's van 36 uur per week 209,3 SE's van 36 uur per week 199,8 SE's van 36 uur per week 185,0 SE's van 36 uur per week

Toelichting op SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week

Terug naar navigatie - Toelichting op SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week

De omvang Wsw neemt sneller af dan verwacht door: 

 1. Uitbreiding van de mogelijkheden in de cao Wsw om op latere leeftijd korter te gaan werken;
 2. De mogelijkheid in de cao om 2 jaar eerder met pensioen te gaan;
 3. De regeling vervroegde intreding arbeidsongeschiktheid als blijkt dat werknemers vanwege ziekte geen mogelijkheden meer hebben om nog te kunnen werken;
 4. Doordat instroom in de WSW sinds 2015 niet meer mogelijk is veroudert de doelgroep. De doelgroep is daardoor kwetsbaarder. 

Bovenstaande factoren maken het - voor zowel de landelijke overheid als de lokale overheid - steeds lastiger om te voorspellen hoe het bestand zich zal ontwikkelen.

Toelichting op Bijstandsgerechtigden die zich ontwikkelen op de participatieladder

Terug naar navigatie - Toelichting op Bijstandsgerechtigden die zich ontwikkelen op de participatieladder

Deze indicator monitort de ontwikkeling van bijstandsgerechtigden naar werk of participatie. Daarmee wordt inzichtelijk dat zij zich ontwikkelen, echter het zegt niets over de tijd en begeleiding die nodig is om uit te stromen. De streefwaarde voor 2022 is een grove inschatting, opgenomen in de begroting 2022, vóórdat de cijfers voor 2021 bekend waren. Ten opzichte van 2021 stijgen iets meer klanten een trede op de participatieladder.

Voor een deel van de klanten is er vooruitgang bínnen een trede van de participatieladder, bijvoorbeeld een uitbreiding van het aantal uren vrijwilligerswerk. 

Toelichting op Inburgeringtrajecten asielmigranten

Terug naar navigatie - Toelichting op Inburgeringtrajecten asielmigranten

In 2022 steeg het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten, dus ook in Capelle aan den IJssel. Daardoor steeg het aantal inburgeringstrajecten (begeleiding). Het aantal ingezette opleidingstrajecten bleef achter een systeemfout bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Vanaf het 2e kwartaal is gestart met de opleidingstrajecten. 

Toelichting op Inburgeringstrajecten gezinsmigranten

Terug naar navigatie - Toelichting op Inburgeringstrajecten gezinsmigranten

Gezinsmigranten zijn migranten met een verblijfsvergunning op grond van verblijf bij een partner, doorgaans met de Nederlandse Nationaliteit. De streefwaarde voor het aantal inburgeringsplichtige gezinsmigranten is gebaseerd op een gemiddelde in de afgelopen jaren. Het aantal fluctueert. Het aantal gezinsmigranten dat zich heeft gehuisvest in 2022 is lager dan gemiddeld. Er is geen achterstand in het oproepen van de gezinsmigranten.

Toelichting op Huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum

Terug naar navigatie - Toelichting op Huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum

Het gerealiseerde cijfer 2022 voor het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% wsm is niet bekend. De laatste / actuele versie van de Armoedescan van het CBS geeft het cijfer voor de situatie voor 2020 (4.400 huishoudens).

Het aantal huishoudens met een laag inkomen is de afgelopen jaren afgenomen, vandaar de (grove schatting) verwachtingswaarde voor 2022 van 4.000.

Het aantal verstrekkingen van de Energietoeslag 2022 aan Capelse huishoudens met een inkomen tot 120% wsm geeft een indicatie van de omvang van de doelgroep: op 31 januari 2023 waren 4.480 verstrekkingen gedaan. Hierbij de opmerking dat de meetmethode verschilt. Het cijfer van het CBS betreft de huishoudens met een jaar lang een inkomen op 120% wsm. Voor de energietoeslag wordt alleen naar het inkomen gekeken in de maand van de aanvraag.

JS22 - Langdurige minima

Terug naar navigatie - JS22 - Langdurige minima

Aantal langdurige minima. Dit zijn huishoudens met drie jaar of langer een inkomen op 120% wettelijk sociaal minimum. Bron: armoedemonitor Capelle 2019. Voor 2023: langdurige minima zijn de huishoudens met vier jaar of langer een inkomen tot 120% wsm. Bron: dashboard CBS Armoedescan.

Bron: CBS Armoedescan
Boekwerk 2022
Verwachtingswaarde 2.700 huishoudens
Jaarrekening huishoudens

Toelichting op Meldingen betalingsachterstanden meldpunt Vroegsignalering

Terug naar navigatie - Toelichting op Meldingen betalingsachterstanden meldpunt Vroegsignalering

Het aantal meldingen vroegsignalering betalingsachterstanden vaste lasten (huur, water, energie, zorg verzekering ) 2022 is 2.972. Dit zijn zowel enkelvoudige meldingen als meervoudige meldingen (meer signalen op een zelfde adres in dezelfde maand). Het aantal meldingen vroegsignalering is toegenomen in 2022. Gedeeltelijke verklaring hiervoor is de uitbreiding van het aantal meldende partijen in 2022, waaronder Havensteder. De ontwikkeling van de cijfers van de partijen die in 2021 al waren aangesloten bij het Meldpunt vroegsignalering laat (met uitzondering van de zorgverzekeraars) een geringe toename zien. Dit is overeenkomstig het beeld in andere gemeenten. Mogelijke verklaring voor de beperkte toename zijn de steunmaatregelen van de rijksoverheid en de coulantere houding van schuldeisers betreffende betalingsregelingen. 

Toelichting op Capellenaren met een financiële hulpvraag

Terug naar navigatie - Toelichting op Capellenaren met een financiële hulpvraag

In 2022 hebben 1.394 Capelse huishoudens zich bij Welzijn Capelle gemeld met een financiële hulpvraag. Het gaat om aanmeldingen bij het aanmeldbureau. De toename voor hulp bij geldzorgen kan een signaal zijn van een verhoging van het aantal Capellenaren met betalingsachterstanden of geldzorgen. Andere mogelijke verklaring is dat Capellenaren de weg naar hulp beter weten te vinden door de extra voorlichting over het hulpaanbod.

Toelichting op Capellenaren met een ondersteuningstraject schuldenproblematiek

Terug naar navigatie - Toelichting op Capellenaren met een ondersteuningstraject schuldenproblematiek

In 2022 bedraagt het aantal ondersteuningstrajecten 597 (bron: jaarrapportage Welzijn Capelle 2022). De toename van het aantal Capellenaren met een hulptraject schuldenproblematiek kan komen door een toename van het aantal Capellenaren met betalingsproblemen of geldzorgen. De toename kan ook komen doordat Capellenaren de weg naar hulp beter weten te vinden door de extra voorlichting over het hulpaanbod.

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022 (RV 620673 december 2021);
 • Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2021-2024 "Doen wat werkt" (BBV 508689 juli 2021);
 • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 “Zeker in Capelle!”( BBV 487975 juli 2021);
 • Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
 • Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019);
 • Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
 • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913 januari 2016);
 • Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);
 • Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regeling Promen
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.

Doelstelling voor programma
Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebanen in het kader van de Participatiewet.

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Maatschappelijke effecten
De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

Doelstelling voor programma
Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N55.834 N971 N56.805 N56.423 V382
Baten V35.699 N2.157 V33.542 V32.599 N943
Saldo van baten en lasten N20.135 N3.128 N23.263 N23.824 N561
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N9 N9 N437 N428
Totaal mutaties reserves N0 N9 N9 N437 N428
Resultaat N20.135 N3.137 N23.272 N24.261 N989

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 BUIG N92 N445 N537 N537
2 Dienstverlening aan Prowork N481 N481 N481
3 Loonkostensubsidie N445 V7 N438 N438
4 WIW dienstbetrekkingen V274 V274 V274
5 Vooruitontvangen subsidie G10 N264 N264 N264
6 Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - SoZa V233 V233 V233
7 Actieplan energiearmoede V413 N231 V182 N413 N231
8 Inburgering statushouders V208 V11 V219 V219
9 Klanten met een functiebeperking N211 N211 N211
10 Teruggave BTW reintegratiegelden V160 V160 V160
11 Energietoeslag minima V120 V26 V146 V146
12 Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) V167 N39 V128 V128
13 Transitievergoeding V15 V15 N15 N0
13 Overige verschillen V21 N8 V13 V13
Totaal V382 N943 N561 N428 N989
Toelichting op de grootste verschillen
1 BUIG: De lasten zijn licht hoger onder meer omdat de prijs per uitkering hoger is uitgevallen (er zijn relatief veel mensen met een deeltijdbaan uitgestroomd, die geen volledige uitkering kregen), aan de batenkant zijn de verhaalde/terugontvangen uitkeringen lager dan begroot. Doordat het aantal inwoners, dat zich al dan niet verwijtbaar niet houdt aan de plichten, lager is dan een aantal jaren geleden daalt het door de GR verhaalde bedrag Hierbij geldt enerzijds dat er aangescherpte eisen zijn aan de gemeente voordat zij tot boetes en terugvorderingen mag overgaan en anderzijds wordt in het kader van Hoogwaardig handhaven ingezet op preventie door het goed informeren van de klanten over hun rechten en plichten.
2 Dienstverlening aan Prowork: Binnen Arbeidsparticipatie doet zich een overschrijding voor op de post Dienstverlening aan Prowork. In de laatste kwartaalrapportage 2022 van de GR IJsselgemeente wordt het volgende aangegeven: "De plaatsingen voor de trajecten bij Prowork liepen voor wat betreft klanten uit Capelle achter ten opzichte van de verwachtingen, daarom is hier in het 4de kwartaal extra op ingezet. Dit drukte het verwachte resultaat bij Capelle. Voor de doelgroep arbeidsbeperkten is meer ingezet op garantiebanen en beschutte werkplekken dan waar oorspronkelijk van uit is gegaan. Dit heeft ook tot gevolg dat de additionele kosten en de toeslag binnenomgeving die Prowork rekent hoger uitvallen dan verwacht. Daarnaast vond in 2022 ook de afrekening van de dienstverlening aan Prowork over 2021 plaats (N 39K)". Deze ontwikkelingen kwamen in beeld na de najaarsnota 2022 en konden niet meer verwerkt worden in de begroting 2022. Dit leidt nu tot een overschrijding bij de jaarrekening.
3 Loonkostensubsidie: Er zijn meer loonkostensubsidies toegekend, omdat de plaatsingen bij de garantiebanen en beschut werk bij Capelle voorliepen op de beoogde doelstelling (+25 personen). Dit gegeven verklaart het merendeel van het N438 op deze post.
4 WIW dienstbetrekkingen: De WIW is een oude regeling waar al jaren alleen maar uitstroom op is, de begroting 2022 was nog niet volledig aangepast op het lager aantal gebruikers.
5 Vooruitontvangen subsidie G10: de niet bestede subsidie G10 Inburgering wordt doorgeschoven naar 2023. Als gevolg van vertraging bij DUO zijn statushouders gestart later met onderwijstrajecten. Zie ook punt 8.
6 Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - SoZa: De lagere lasten van het onderdeel SoZa worden vooral veroorzaakt door een saldo van lagere personeelskosten en hogere algemene kosten.
7 Actieplan energiearmoede: In 2022 hebben we subsidie ontvangen voor energiebesparende maatregelen en voor het nationaal isolatie programma. De werkzaamheden zijn eind 2022 opgestart en worden in 2023 verder uitgevoerd. De in 2022 niet bestede middelen (N 231) worden overgebracht naar 2023.
8 Inburgering statushouders: Onderbesteding doordat in 2022, ondanks meer inburgeringstrajecten dan begroot, het aantal ingezette opleidingstrajecten achter bleef. Door onder meer een systeemfout bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kon pas laat in het jaar de helft van de groep starten met de opleidingstrajecten, waardoor de kosten van opleidingen lager uitvallen.
9 Klanten met een functiebeperking: Voor de doelgroep arbeidsbeperkten is meer ingezet op garantiebanen en beschutte werkplekken dan begroot. Hierdoor liggen de kosten N 211 hoger dan begroot.
10 Btw teruggave re-integratiegelden: Op re-integratietrajecten kan de volledige BTW teruggevraagd worden. Daar was begrotingstechnisch nog geen rekening mee gehouden.
11 Energietoeslag minima: Tegenover het V 146 door minder uitgaven is een nadeel van N 1.007 opgenomen bij Programma 0 waar een vordering ter hoogte van het nadeel op het Rijk was opgenomen. Dat bedrag is niet ontvangen. Mogelijk komt het in 2023 via de Meicirculaire.
12 TOZO: Er resteert een beperkt saldo van de uitvoering van de TOZO regeling.
7,13 Actieplan energiearmoede, Transitievergoeding: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
6B Rijksgelden schulden-problematiek SWC via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V36 V36 N84
Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) via reserve eenmalig (NJN21 6B.1) V37 V37 N37 N37
Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen via reserve eenmalig (NJN21 6B.10 / NJN22 6B.9) V75 V75 N100 N100
Budget Wet inburgering via reserve eenmalig (BG21 6B.2, 6B.7, 6B.8, 6B.9) V27 V27
Dotaties/onttrekkingen reserve sociaal noodfonds V14 V31 N14 N14
Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW) (JS22) N15
Energiearmoede/nationaal isolatieprogramma (NJN22 6B.6) V400 V400 N400 N87
Energiearmoede/nationaal isolatieprogramma (JS22) N313
Totaal V589 V606 N551 N650

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Wachttijden Wmo
De wachttijden voor het in behandeling nemen van meldingen zijn van 12 naar 6 weken teruggebracht.

Trendanalyse
In 2023 komen wij met een cijfermatige trendanalyse voor wat betreft de Wmo-uitgaven alsook een herijking van de financiële risico’s in het domein Wmo-maatwerk.

JS22 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Terug naar navigatie - JS22 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 630 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 700 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep
Capelle aan den IJssel 650 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 710 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 660 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep
Nederland 640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 680 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 700 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 713 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep

Toelichting op Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Terug naar navigatie - Toelichting op Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Op waarstaatjegemeente.nl is voor 2022 alleen de waarde over het eerste halfjaar 2022 beschikbaar.  

De tabel laat zien dat er sprake is van een afvlakking in het aantal Capellenaren met een maatwerkvoorziening. In de begroting 2022 is uitgegaan van een dubbele vergrijzing. In de najaarsnota 2022 hebben we geconstateerd dat het aantal Capellenaren in de leeftijd van 65+ afneemt (van 2,16% in 2023 naar 1,41% in 2030; bron RIVM). Er is dus geen sprake van een dubbele vergrijzing. 

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 (BBV 658216 december 2021);
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019); 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en/of een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Leger des Heils
Maatschappelijke effecten
Het Leger des Heils biedt begeleid wonen voor jongvolwassenen (18 - 25 jaar). De deelnemers krijgen begeleiding op verschillende leefgebieden, zoals sociale vaardigheden, woonvaardigheden, financiën en veiligheid. De begeleiding is gericht op bevordering van de zelfredzaamheid.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de woonvoorziening begeleid wonen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N18.205 V651 N17.555 N17.727 N172
Baten V512 N83 V429 V418 N11
Saldo van baten en lasten N17.693 V568 N17.126 N17.309 N183
Mutaties reserves:
Reserve schuldhulpverlening N0 N0 N0 V16 V16
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N85 N85 N85 N0
Totaal mutaties reserves N0 N85 N85 N69 V16
Resultaat N17.693 V483 N17.211 N17.378 N167

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Vergoeding meerkosten Corona N186 N186 N186
2 Vervoersdiensten V140 V140 V140
3 Noodfonds Capelle N16 N16 V16 N0
4 Overige verschillen N110 N11 N121 N121
Totaal N172 N11 N183 V16 N167
Toelichting op de grootste verschillen
1 Vergoeding meerkosten Corona: tot en met het jaar 2022 was er, op basis van de Uitwerking Meerkosten Jeugdwet en Wmo, de mogelijkheid om coronagerelateerde meerkosten in te dienen. (BBV291800)
2 Vervoersdiensten: Door de beperkte personeelscapaciteit bij de vervoerder zijn gebruikers van het vervoer te laat opgehaald en ritten geannuleerd. Gebruikers hebben er vervolgens voor gekozen om op een andere wijze te reizen, met als gevolg minder ritten dan verwacht door de vervoerder. Dat resulteert in lagere uitgaven. De vervoerder voldoet inmiddels weer aan de contractafspraken.
3 Noodfonds Capelle: Onttrekking uit de reserve schuldhulpverlening

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
6C Onderzoeksopdracht Wmo (VJN22 0.15) N125 N40
Onderzoeksopdracht Wmo (NJN22 6C.3) N85
Totaal N0 N0 N125 N125

Deelprogramma 6D Jeugdzorg

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Voortgang Hervormingsagenda Jeugd en regionale en lokale opgave
De landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 (hierna: hervormingsagenda) is in 2022 niet vastgesteld. Het streven is dat de hervormingsagenda in 2023 wordt vastgesteld. In de hervormingsagenda zijn maatregelen opgenomen die moeten leiden tot betere en tijdige hulp, zorg en ondersteuning en een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. 

De hervormingsagenda gaat gepaard met een taakstelling voor de gemeenten. De taakstelling voor Capelle is reeds financieel vertaald in onze meerjarenbegroting (voorstellen 6D.4 Begroting 2022, 6D.4 Voorjaarsnota 2022, voorstel 6 D.2 Begroting 2023). De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft bij het Rijk het signaal afgegeven dat wij twijfels hebben bij de (volledige) haalbaarheid van de besparingen die gepaard gaan met de hervormingsagenda omdat deze niet synchroon lopen met de snelheid waarmee maatregelen daadwerkelijk effect kunnen hebben. 

De opgave vanuit de hervormingsagenda -betere jeugdzorg en een houdbaar stelsel- pakken wij regionaal en lokaal projectmatig op. De Regiovisie Jeugdhulp Rijnmond ''Nabij en Passend'' is nader uitgewerkt in de Regio agenda 2022-2023. In deze agenda zijn onderwerpen gekozen die regionaal en lokaal leiden tot betere zorg en/of minder uitgaven, aansluitend bij de concept-hervormingsagenda. 

Lokaal zijn wij het Project Taakstelling Jeugdzorg gestart. Met de aanbevelingen uit het onderzoek dat bureau Berenschot voor ons uitvoert, gaan wij in 2023 in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond aan de slag. Zowel regionaal als lokaal wordt stevig ingezet op data en monitoring omdat dit cruciaal is om inzicht te krijgen in de maatschappelijke en financiële effecten.

De uitwerking van bovengenoemde landelijke, regionale en lokale inspanningen moet uitmonden in een voorstel ten aanzien van opgenomen taakstelling in de meerjarenbegroting.

JS22 - Jongeren met jeugdhulp

Terug naar navigatie - JS22 - Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Eenheid: %.
Trendbreuk: waarstaatjegemeente.nl heeft twee veranderingen doorgevoerd in de jeugdcijfers die leiden tot een trendbreuk. De grootste verandering betreft een toename in 2021 van jeugdzorgaanbieders die gegevens aanleveren. Een substantieel aantal jeugdzorgaanbieders heeft voor het eerst gegevens aangeleverd over het eerste halfjaar van 2021, maar niet over voorgaande verslagperioden. Hierdoor zijn de uitkomsten over jeugdhulp over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Wij tonen daarom alleen de cijfers 2021 e.v.
Geen vergelijking met Rotterdam: Gebleken is in de afgelopen jaren dat de verschillen tussen Capelle en Rotterdam qua omvang, bevolkingssamenstelling en ‘jeugdhulp-problematiek’ en de wijze waarop de toegang en lokale jeugdhulp georganiseerd is, te omvangrijk zijn om een vergelijking te kunnen maken tussen de twee gemeenten over het gebruik van jeugdhulp. 

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)
Regio 2021 2022
Verwachtingswaarde 10,8 % 11,6 %
Capelle aan den IJssel 14,3 % 11,7 %
Nederland 13,2 % 10,7 %

JS22 - Jongeren met delict voor rechter

Terug naar navigatie - JS22 - Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 3 % 3 % 3 % 2 % 2 %
Capelle aan den IJssel 1 % 2 % 1 % 1 % -
Nederland 1 % 1 % 1 % 1 % -
Rotterdam 2 % 2 % 2 % 2 % -

JS22 - Jongeren met jeugdbescherming

Terug naar navigatie - JS22 - Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Eenheid: % 
Trendbreuk: waarstaatjegemeente.nl heeft twee veranderingen doorgevoerd in de jeugdcijfers die leiden tot een trendbreuk. De grootste verandering betreft een toename in 2021 van jeugdzorgaanbieders die gegevens aanleveren. Een substantieel aantal jeugdzorgaanbieders heeft voor het eerst gegevens aangeleverd over het eerste halfjaar van 2021, maar niet over voorgaande verslagperioden. Hierdoor zijn de uitkomsten over jeugdhulp over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Wij tonen daarom alleen de cijfers 2021 e.v.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd)
Regio 2021 2022
Verwachtingswaarde 1,5 % 1,5 %
Capelle aan den IJssel 1,4 % 1,2 %
Nederland 1,2 % 1,1 %
Rotterdam 1,5 % 1,3 %

JS22 - Jongeren met jeugdreclassering

Terug naar navigatie - JS22 - Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Eenheid: %.
Trendbreuk: waarstaatjegemeente.nl heeft twee veranderingen doorgevoerd in de jeugdcijfers die leiden tot een trendbreuk. De grootste verandering betreft een toename in 2021 van jeugdzorgaanbieders die gegevens aanleveren. Een substantieel aantal jeugdzorgaanbieders heeft voor het eerst gegevens aangeleverd over het eerste halfjaar van 2021, maar niet over voorgaande verslagperioden. Hierdoor zijn de uitkomsten over jeugdhulp over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Wij tonen daarom alleen de cijfers 2021 e.v.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)
Regio 2021 2022
Verwachtingswaarde 0,6 % 0,5 %
Capelle aan den IJssel 0,6 % 0,6 %
Nederland 0,3 % 0,3 %
Rotterdam 0,8 % 0,6 %

JS22 - Meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Terug naar navigatie - JS22 - Meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Eenheid: aantal meldingen per 1.000 inwoners.

Bron: Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond
Boekwerk 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 10 meldingen per 1.000 inwoners 10 meldingen per 1.000 inwoners 10 meldingen per 1.000 inwoners
Jaarrekening 8 meldingen per 1.000 inwoners 8 meldingen per 1.000 inwoners meldingen per 1.000 inwoners

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
 • Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
 • Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.

Doelstelling voor programma
Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma
Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.
Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N22.441 N3.962 N26.403 N27.239 N836
Baten V222 V116 V338 V710 V372
Saldo van baten en lasten N22.219 N3.846 N26.065 N26.529 N464
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N0 V166 V166 V56 N110
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N0 V166 V166 V56 N110
Resultaat N22.219 N3.680 N25.899 N26.473 N574

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Centrum voor Jeugd en Gezin N399 N399 N399
2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond N466 V363 N103 N103
3 Onderzoeksopdrachten Jeugd V110 V110 N110 N0
4 Overige verschillen N81 V9 N72 N72
Totaal N836 V372 N464 N110 N574
Toelichting op de grootste verschillen
1 CJG: Uit de jaarrekening 2022 van het CJG komt een nadelig structureel effect van 399, als gevolg van gestegen zorgkosten.
2 GRJR: De overbesteding bij GRJR (N 103) heeft zijn oorzaak in de ontwikkeling van de toegenomen zware problematiek bij jongeren en de effecten van het woonplaatsbeginsel. De lasten voor Capelle zijn hierdoor N466 meer dan begroot. Daartegenover zijn middelen (V363) ontvangen uit de Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) ten behoeve van Veilig Thuis (VTRR), wat het GRJR financiert.
3 Onderzoeksopdrachten Jeugd: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
6D CJG - continueren tijdelijke capaciteit (BG21, BG22 6D.3) N225 N225
Bijdrage jeugdzorg GRJR 2022, projectmatige aanpak wachttijden percelen D/E (BG22 6D.1) N788 N788
CJG : Experimenteerruimte percelen D/E (BG22 6D.1) N350 N350
CJG : Terugdringen wachtlijsten (BG22 6D.5) N225 N225
CJG via reserve eenmalig (NJN21 6D.2) V205 V205
DUVO via reserve eenmalig (NJN22 6D.1) N39
Onderzoeksopdracht Jeugdhulp (VJN22 0.15) N125 N15
Onderzoeksopdracht Jeugdhulp via reserve eenmalig (JS22) N110
Totaal V205 V205 N1.713 N1.752