Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten, lasten en saldi 2022

Terug naar navigatie - Overzicht baten, lasten en saldi 2022

Hieronder het gedetailleerde overzicht per programma inclusief de mutaties in de reserves gevolgd door een verschillenanalyse per programma. 

Lasten
Programma Rekening 2021 Begroting 2022 Wijziging Begroting 2022 Totaal begroting 2022 Rekening 2022 Verschil 2022
0. Bestuur en Ondersteuning N30.397 N30.900 N903 N31.802 N31.389 V413
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N7.935 N8.411 N580 N8.990 N8.522 V468
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N9.254 N9.101 V417 N8.684 N8.271 V413
3. Economie N1.042 N1.246 N89 N1.335 N1.058 V277
4. Onderwijs N8.649 N8.621 N3.916 N12.537 N11.412 V1.125
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.346 N13.052 N653 N13.703 N13.371 V332
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N7.148 N6.478 N175 N6.654 N6.837 N183
6A. Sociale Infrastructuur N12.829 N12.916 N7.999 N20.916 N21.375 N459
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N55.140 N55.834 N971 N56.805 N56.423 V382
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N16.416 N18.205 V651 N17.555 N17.727 N172
6D. Jeugdzorg N23.728 N22.441 N3.962 N26.403 N27.239 N836
7. Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu N21.145 N18.727 N1.074 N19.801 N20.704 N903
8. Stadsontwikkeling N14.734 N18.843 N8.470 N27.313 N24.790 V2.523
Afronding N0 V1 V1 V1 N0 N1
Saldo van lasten N221.763 N224.774 N27.723 N252.497 N249.118 V3.379
Baten
Programma Rekening 2021 Begroting 2022 Wijziging Begroting 2022 Totaal begroting 2022 Rekening 2022 Verschil 2022
0. Bestuur en Ondersteuning V150.498 V149.284 V18.159 V167.443 V170.937 V3.494
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde V576 V679 V199 V878 V628 N250
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat V951 V647 V69 V716 V1.107 V391
3. Economie V670 V760 V28 V788 V793 V5
4. Onderwijs V4.294 V4.123 V3.575 V7.698 V5.876 N1.822
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.613 V4.038 V223 V4.261 V4.327 V66
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V869 V893 N0 V893 V828 N65
6A. Sociale Infrastructuur V1.488 V1.209 V6.649 V7.858 V9.216 V1.358
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V40.393 V35.699 N2.157 V33.542 V32.599 N943
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning V499 V512 N83 V429 V418 N11
6D. Jeugdzorg V232 V222 V116 V338 V710 V372
7. Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu V16.738 V15.162 N105 V15.058 V15.767 V709
8. Stadsontwikkeling V12.558 V15.569 V2.203 V17.772 V15.271 N2.501
Afronding V4 N0 N1 N2 N3 N1
Saldo van baten V234.383 V228.797 V28.875 V257.672 V258.474 V802
Saldi
Programma Rekening 2021 Begroting 2022 Wijziging Begroting 2022 Totaal begroting 2022 Rekening 2022 Verschil 2022
0. Bestuur en Ondersteuning V120.101 V118.384 V17.256 V135.641 V139.548 V3.907
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N7.359 N7.732 N381 N8.112 N7.894 V218
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N8.303 N8.454 V486 N7.968 N7.164 V804
3. Economie N372 N486 N61 N547 N265 V282
4. Onderwijs N4.355 N4.498 N341 N4.839 N5.536 N697
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.733 N9.014 N430 N9.442 N9.044 V398
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N6.279 N5.585 N175 N5.761 N6.009 N248
6A. Sociale Infrastructuur N11.341 N11.707 N1.350 N13.058 N12.159 V899
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N14.747 N20.135 N3.128 N23.263 N23.824 N561
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N15.917 N17.693 V568 N17.126 N17.309 N183
6D. Jeugdzorg N23.496 N22.219 N3.846 N26.065 N26.529 N464
7. Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu N4.407 N3.565 N1.179 N4.743 N4.937 N194
8. Stadsontwikkeling N2.176 N3.274 N6.267 N9.541 N9.519 V22
Afrondingen V4 V1 N0 N1 N3 N2
Saldo van baten en lasten V12.620 V4.023 V1.152 V5.175 V9.356 V4.181
Mutaties reserves:
- Toevoegingen N10.777 N346 N7.124 N7.470 N9.727 N2.257
- Onttrekkingen V11.271 V490 V8.075 V8.565 V8.863 V298
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V13.114 V4.167 V2.103 V6.270 V8.492 V2.222

Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting

Conform artikel 27 lid 1.b BBV dient in de jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, de gerealiseerde kosten van de overhead en het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting. Wij kennen geen apart programma voor de algemene dekkingsmiddelen en derhalve is in het overzicht hieronder weergegeven op welk programma het betreffende algemene dekkingsmiddel betrekking heeft.

Algemeen dekkingsmiddel Programma Begroting 2022 Wijziging begroting 2022 Totale begroting 2022 Realisatie 2022 Verschil begroting en realisatie
1. Algemene uitkering 0 V132.998 V16.927 V149.925 V151.286 V1.361
2. Gemeentelijke belastingen:
- ozb 0 V12.205 V750 V12.955 V12.989 V34
- logiesbelasting 3 V73 N0 V73 V66 N7
3. Commerciële contracten 3 V330 N0 V330 V383 V53
4. Dividenden 0 V765 V276 V1.041 V1.073 V32
5. Saldo financieringsfunctie 0 V30 V38 V68 V78 V9
Totaal V146.401 V17.991 V164.392 V165.875 V1.483

De gerealiseerde kosten van de overhead is in 2022 N 21.989. Het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting is in 2022 N 52.

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N30.900 N903 N31.802 N31.389 V413
Baten V149.284 V18.159 V167.443 V170.937 V3.494
Saldo van baten en lasten* V118.384 V17.256 V135.641 V139.548 V3.907
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N45 V293 V248 V248 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V96 V96 N95 N190
Algemene reserve N0 V170 V170 V170 N0
Reserve Doe Mee Fonds N0 V750 V750 V497 N253
Totaal mutaties reserves N45 V1.309 V1.263 V820 N443
Resultaat V118.339 V18.565 V136.904 V140.368 V3.464
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten. Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Decembercirculaire V1.809 V1.809 V1.809
2 Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) V176 V1.327 V1.503 V1.503
3 Energietoeslag N1.007 N1.007 N1.007
4 Decembercirculaire V601 V601 V601
5 Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - ICT N319 N319 N319
6 Vrijval Voorziening Dubieuze debiteuren privaatrechtelijk V218 V218 V218
7 Vrijval Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen V190 V190 V190
8 Leges reisdocumenten V138 V138 V138
9 Budget Onvoorziene lasten V137 V137 V137
10 Denk- en Doe Mee Fonds V253 V253 N253 N0
11 Waardegericht werken & Camerasysteem V47 V47 N47 N0
12 Digitalisering dienstverlening V34 V34 N34 N0
13 Social return N19 V48 V29 N29 N0
14 Bedrijfsvoering V309 V167 V476 N80 V396
15 Overige verschillen N205 V3 N202 N202
Totaal V413 V3.494 V3.907 N443 V3.464
Toelichting op de grootste verschillen
1 Decembercirculaire: Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 uit te keren aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Hiervoor ontvangen gemeenten via de decembercirculaire in 2022 € 500 miljoen, zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om hiervan al € 500 uit te keren. Voor ons is dat een bedrag van V 1.809 die we in 2023 zullen uitkeren. Via resultaatbestemming bij deze jaarrekening wordt voorgesteld dit bedrag in 2023 te bestemmen voor de energietoeslag.
2 Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA): Als gevolg van de gestegen rekenrente vindt er een vrijval in de voorziening APPA plaats. De berekening is gemaakt o.b.v. actuariële berekeningen.
3 Energietoeslag: In de Najaarsnota (6B.7) is het tekort op de energietoeslag als nog te ontvangen algemene uitkering aangeraamd. De compensatie van het Rijk is in principe toegezegd maar is nog niet opgenomen in de algemene uitkering. Ook moet de algemene uitkering verantwoord worden in het jaar wanneer wij deze ontvangen.
4 Decembercirculaire: Via de decembercirculaire zijn diverse taakmutaties toegevoegd waarvan de lasten reeds in de begroting zijn opgenomen of niet tot extra lasten in 2022 leiden.
5 Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - ICT: De hogere lasten van het onderdeel ICT worden veroorzaakt doordat er minder kosten voor de aanschaf en ontwikkeling van software geactiveerd konden worden dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. Dit zorgt voor hogere lasten in boekjaar 2022 en heeft ook gevolgen voor de begroting en bijdrage in de komende jaren.
6 Vrijval Voorziening Dubieuze debiteuren privaatrechtelijk: Jaarlijks wordt bij de jaarrekening de privaatrechtelijke vorderingen beoordeeld op oninbaarheid. Doordat het aantal openstaande vorderingen afgenomen is valt een deel van de voorziening vrij.
7 Vrijval Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen: Doordat in de coronaperiode de invordering van de gemeentelijke belastingen tijdelijk is stopgezet, is het openstaande saldo en daardoor ook de voorziening dubieuze debiteuren, toegenomen. Omdat nu de invordering weer is opgepakt daalt dit openstaande saldo en dus ook het bedrag wat benodigd is als dekking voor het oninbaarheidsrisico.
8 Leges reisdocumenten: Door het verminderen van de reisbeperkingen in verband met corona in 2022 zijn er meer reisdocumenten uitgegeven dan begroot. Hierdoor is de opbrengst leges incidenteel V 138 hoger.
9 Budget Onvoorziene lasten: Bij de NJN22 is het budget eenmalig met N 217 in 2022 verhoogd. In 2022 is de post onvoorzien 1 keer ingezet, namelijk voor Financiële Bestaanszekerheid 2022 (BBV 980682). Voor het restant bedrag is geen beroep gedaan op het budget voor onvoorzienbare, onvermijdbare en onuitstelbare lasten.
10 Denk- en Doe Mee Fonds: Niet aangevraagd budget in 2022 hierdoor overheveling budget naar 2023 via de reserve Denk en Doe Mee Fonds.
11,12,13 Waardegericht werken & Camerasysteem, Digitalisering dienstverlening, Social return: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.
14 Bedrijfsvoering: Het voordeel op de bedrijfsvoering is ontstaan doordat er meer uren zijn toegeschreven aan projecten. Daarnaast wordt het overige voordeel verklaard door vacatureruimte.

Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde

Terug naar navigatie - Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N8.411 N580 N8.990 N8.522 V468
Baten V679 V199 V878 V628 N250
Saldo van baten en lasten N7.732 N381 N8.112 N7.894 V218
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V65 V65 V61 N4
Totaal mutaties reserves N0 V65 V65 V61 N4
Resultaat N7.732 N316 N8.047 N7.833 V214
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) V154 V154 V154
2 Functioneel leeftijdsontslag (FLO) V124 V124 V124
3 Trajecten Projecten Criminaliteit V274 N262 V12 V12
4 Taxatie Slotlaan V4 V4 N4 N0
5 Overige verschillen N88 V12 N76 N76
Totaal V468 N250 V218 N4 V214
Toelichting op de grootste verschillen
1 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): Door het uitstellen van de invoering van de WRNA voor de VRR heeft dit nog niet tot extra lasten geleid. Het in 2022 begrote bedrag kan hierdoor vrijvallen.
2 Functioneel leeftijdsontslag (FLO):Vrijval. In 2022 is een eindafrekening FLO ontvangen. Deze is lager dan in de begroting gereserveerde kosten. Vanaf 2023 zitten deze kosten in de inwonersbijdrage en worden deze niet meer separaat verrekend.
3 Trajecten Projecten Criminaliteit: In oktober 2022 is een IPTA/RIO subsidie ontvangen voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor inhuur van personeel. Door het niet op tijd kunnen invullen van deze inhuur in 2022 zijn er geen kosten gemaakt in 2022, ook is de in 2022 ontvangen subsidie overgeheveld naar 2023 zodat deze hier nog volledig kan worden benut.
4 Taxatie Slotlaan: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N9.101 V417 N8.684 N8.271 V413
Baten V647 V69 V716 V1.107 V391
Saldo van baten en lasten N8.454 V486 N7.968 N7.164 V804
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N314 N314 N154 V160
Totaal mutaties reserves N0 N314 N314 N154 V160
Resultaat N8.454 V172 N8.282 N7.318 V964
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Onderhoudslasten op verhardingen V454 V454 V454
2 Kabels en leidingen V258 V258 V258
3 Vervoersknooppunt Rivium V15 V150 V165 V165
4 Openbare verlichting V114 V114 V114
5 Nieuwe Mobiliteit N59 N59 V59 N0
6 Voorbereiding MIRT N63 N63 V63 N0
7 Verkeersveiligheid N38 N38 V38 N0
8 Overige verschillen N10 N17 N27 N27
Totaal V413 V391 V804 V160 V964
Toelichting op de grootste verschillen
1 Onderhoudslasten op verhardingen: Lagere onderhoudslasten op verhardingen doordat als gevolg van niet in te vullen vacatures minimaal onderhoud is uitgevoerd.
2 Kabels en leidingen: Hogere baten door meer leges en degeneratievergoeding als gevolg van meer graafwerkzaamheden nutsbedrijven.
3 Het voordeel is ontstaan doordat kosten voor verkeersregelaars, ureninzet en aanvullende onderzoeken lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast worden diverse lasten gedekt door de investeringsgelden die reeds beschikbaar zijn gesteld voor het vervoersknooppunt. Tot slot is er een subsidie van de MRDH ontvangen welk grotendeels verleend zal worden aan derden.
4 Openbare verlichting: Doordat de openbare verlichting is vervangen door LED-verlichting, is er minder onderhoud nodig.
5,6,7 Nieuwe Mobiliteit, Voorbereiding MIRT, Verkeersveiligheid: Er is in 2022 te veel budget voor deze projecten overgeheveld naar de reserve eenmalig. Omdat de kosten voor de projecten hoger waren dan verwacht corrigeren wij het bedrag uit de reserve.

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N1.246 N89 N1.335 N1.058 V277
Baten V760 V28 V788 V793 V5
Saldo van baten en lasten N486 N61 N547 N265 V282
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V143 V143 N32 N175
Totaal mutaties reserves N0 V143 V143 N32 N175
Resultaat N486 V82 N404 N297 V107
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Bedrijfsinvesteringszone Capelle XL en Capelle West V181 N31 V150 N175 N25
2 Overige verschillen V96 V36 V132 V132
Totaal V277 V5 V282 N175 V107
Toelichting op de grootste verschillen
1 Bedrijfsinvesteringszone Capelle XL en Capelle West: Het budget voor het Projectplan BIZ Capelle XL is in 2022 niet besteed. We hevelen dit over naar 2023 via de Reserve eenmalige uitgaven.

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N8.621 N3.916 N12.537 N11.412 V1.125
Baten V4.123 V3.575 V7.698 V5.876 N1.822
Saldo van baten en lasten N4.498 N341 N4.839 N5.536 N697
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N43 N43 N364 N321
Totaal mutaties reserves N0 N43 N43 N364 N321
Resultaat N4.498 N384 N4.882 N5.900 N1.018
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Afschrijvingskosten N731 N731 N731
2 Verhuizing scholen V104 V104 V104
3 OZB N80 N80 N80
4 Tijdelijke huisvesting basisschool Pieter Bas N47 N47 N47
5 Specifieke uitkering ventilatie in scholen V2.018 N2.018 N0 N0
6 MFC Ventilatie V309 V309 N309 N0
7 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) N104 V104 N0 N0
8 Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) N50 V50 N0 N0
9 Taxatie Berliozstraat V12 V12 N12 N0
10 Overige verschillen N306 V42 N264 N264
Totaal V1.125 N1.822 N697 N321 N1.018
Toelichting op de grootste verschillen
1 Afschrijvingskosten: Extra afschrijvingskosten na toepassing afschrijvingstermijnen cf. financiële verordening n.a.v. interim controle accountant (collegebrief 2023/055).
2 Verhuizing scholen: De verhuizingen hebben plaatsgevonden. Alle kosten zijn in beeld en is goedkoper uitgevallen.
3 OZB: Aanslag gemeentelijke belastingen vallen hoger uit door stijgende WOZ-waarden.
4 Tijdelijke huisvesting basisschool Pieter Bas: Met de verandering van het aantal leerlingen heeft het schoolbestuur RVKO een aanvraag ingediend voor vergoeding van de tijdelijke huisvesting van basisschool Pieter Bas. De RVKO huurt hiervoor tijdelijke units vanaf eind 2021 voor een periode van vijf jaar.
5 Specifieke uitkering ventilatie in scholen: Om investeringen in het binnenklimaat te stimuleren heeft de Rijksoverheid de ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’ (SUVIS regeling) in het leven geroepen. Hiermee dekt de Rijksoverheid, onder voorwaarden, tot 30 % van de investering in de ventilatie van scholen. Uitvoering van de regeling vindt plaats in 2023.
6 MFC Ventilatie: Aan de Educatusstraat zijn twee scholen gevestigd. De schoolbesturen van deze scholen hebben aangegeven dat het binnenklimaat van het onderwijsgedeelte onvoldoende is en dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten (VJN 2022 4.2). Echter het is nog niet gelukt om dit te realiseren. Het budget wordt overgeheveld naar 2023, via reserve eenmalig.
7 OAB: Hogere uitgaven OAB worden gedekt door doorgeschoven rijksinkomsten uit 2021.
8 RMC: Hogere kosten RMC, hier staan ook hogere ontvangen middelen VSV/RMC tegenover.
9 Taxatie Berliozstraat: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)

Terug naar navigatie - Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N13.052 N653 N13.703 N13.371 V332
Baten V4.038 V223 V4.261 V4.327 V66
Saldo van baten en lasten N9.014 N430 N9.442 N9.044 V398
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V32 V32 V26 N6
Totaal mutaties reserves N0 V32 V32 V26 N6
Resultaat N9.014 N399 N9.411 N9.019 V392
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Onderhoudslasten sportaccommodatie V195 V195 V195
2 Sportaccommodaties V96 V96 V96
3 Taxatie Lijstersingel V6 V6 N6 N0
4 Overige verschillen V131 N30 V101 V101
Totaal V332 V66 V398 N6 V392
Toelichting op de grootste verschillen
1 Onderhoudslasten sportaccommodatie: In de NJN22 is extra budget aangevraagd voor onderhoud gemeentelijk vastgoed (inclusief sportaccommodaties) op basis van het MJOP 2022. In de onderbouwing van dit extra budget is het deel voor Sportief Capelle ook meegenomen. Naderhand is gebleken dat dit niet nodig was. Dit leidt tot een voordeel van V 195.
2 Sportaccommodaties: In de begroting 2022 zijn de huurinkomsten begroot op basis van de gerealiseerde huurinkomsten 2021. De huur is in 2022 geindexeerd, wat leidt tot een voordeel van V 96 in 2022. Vanaf de begroting 2023 worden de huren begroot o.b.v. de huurinkomsten 2022 vermeerderd met een index.
3 Taxatie Lijstersingel: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N6.478 N175 N6.654 N6.837 N183
Baten V893 N0 V893 V828 N65
Saldo van baten en lasten N5.585 N175 N5.761 N6.009 N248
Mutaties reserves:
Reserve Water V189 N280 N91 N91 N0
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V47 V47 V47 N0
Totaal mutaties reserves V189 N233 N44 N44 N0
Resultaat N5.396 N408 N5.805 N6.053 N248
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Gemeentelijke grond N93 N90 N183 N183
2 Overige verschillen N90 V25 N65 N65
Totaal N183 N65 N248 N0 N248
Toelichting op de grootste verschillen
1 Gemeentelijke grond: Wij hebben extern personeel ingeschakeld om de uitval van vaste medewerkers op te kunnen vangen. I.v.m. onderhandelen is het verkoop van grond vertraging opgelopen.

Programma 6A - Sociale infrastructuur

Terug naar navigatie - Programma 6A - Sociale infrastructuur
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N12.916 N7.999 N20.916 N21.375 N459
Baten V1.209 V6.649 V7.858 V9.216 V1.358
Saldo van baten en lasten N11.707 N1.350 N13.058 N12.159 V899
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V840 V840 V440 N400
Totaal mutaties reserves N0 V840 V840 V440 N400
Resultaat N11.707 N510 N12.218 N11.719 V499
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Opvang Ontheemden Oekraïne N1.379 V1.379 N0 N0
2 Openbaar vervoer V113 V113 V113
3 Stichting Welzijn Capelle V96 V96 V96
4 Coronaplan jongeren V75 V75 V75
5 POK-middelen V251 V251 N251 N0
6 Wijk Overleg Platforms (WOP) V99 V99 N99 N0
7 Opvang asielzoekers Barbizonlaan V97 N97 N0 N0 N0
8 Toezicht Rechtmatigheid Wmo & Jeugd V50 V50 N50 N0
9 Overige verschillen V139 V76 V215 V215
Totaal N459 V1.358 V899 N400 V499
Toelichting op de grootste verschillen
1 Opvang Ontheemden Oekraïne: De lasten zijn N 1.379 hoger dan begroot. Deze overschrijding is veroorzaakt door vertraging in het verbouwproces in verband met leveringsproblemen van materialen en aanvullende eisen van de brandweer. Hierdoor is het projectteam langer ingezet dan begroot. Daarnaast is er een keuken gerealiseerd zodat de bewoners zelf kunnen koken. De verwachting is dat de hogere kosten via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne vergoed worden.
2 Openbaar vervoer: Vanwege minder reizigers AOW in het openbaar vervoer in vervolg van de Corona maatregelen, is door RET minder kosten toegerekend en daardoor is een incidenteel V 113 ontstaan.
3 Stichting Welzijn Capelle: Stichting Welzijn Capelle heeft een positief resultaat geboekt over het jaar 2021 van 96. Door het bereiken van de maximale toegestane algemene reserve is besloten dit resultaat in 2022 terug te vorderen.
4 Coronaplan jongeren: Mede als gevolg van de voortduring van de Covid-pandemie konden niet alle acties van het plan ter bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren worden uitgevoerd.
5 POK middelen: In reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten voor alle mensen. Voor vier actielijnen worden de middelen verdeeld via het gemeentefonds. De ontvangen middelen 2022 (251) zijn niet besteed vanwege capaciteitstekort. In 2023 is gestart met een bestedingsplan.
7 Opvang asielzoekers Barbizonlaan: De aanpassingen aan het gebouw Barbizonlaan zijn in 2022 niet volledig gerealiseerd. Het restantbudget ad V 97 en de van de Veiligheidsregio te ontvangen baten ad N 97 zijn derhalve via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2023.
6,8 Wijk Overleg Platforms, Toezicht Rechtmatigheid Wmo & Jeugd: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet)

Terug naar navigatie - Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet)
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N55.834 N971 N56.805 N56.423 V382
Baten V35.699 N2.157 V33.542 V32.599 N943
Saldo van baten en lasten N20.135 N3.128 N23.263 N23.824 N561
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N9 N9 N437 N428
Totaal mutaties reserves N0 N9 N9 N437 N428
Resultaat N20.135 N3.137 N23.272 N24.261 N989
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 BUIG N92 N445 N537 N537
2 Dienstverlening aan Prowork N481 N481 N481
3 Loonkostensubsidie N445 V7 N438 N438
4 WIW dienstbetrekkingen V274 V274 V274
5 Vooruitontvangen subsidie G10 N264 N264 N264
6 Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - SoZa V233 V233 V233
7 Actieplan energiearmoede V413 N231 V182 N413 N231
8 Inburgering statushouders V208 V11 V219 V219
9 Klanten met een functiebeperking N211 N211 N211
10 Teruggave BTW reintegratiegelden V160 V160 V160
11 Energietoeslag minima V120 V26 V146 V146
12 Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) V167 N39 V128 V128
13 Transitievergoeding V15 V15 N15 N0
13 Overige verschillen V21 N8 V13 V13
Totaal V382 N943 N561 N428 N989
Toelichting op de grootste verschillen
1 BUIG: De lasten zijn licht hoger onder meer omdat de prijs per uitkering hoger is uitgevallen (er zijn relatief veel mensen met een deeltijdbaan uitgestroomd, die geen volledige uitkering kregen), aan de batenkant zijn de verhaalde/terugontvangen uitkeringen lager dan begroot. Doordat het aantal inwoners, dat zich al dan niet verwijtbaar niet houdt aan de plichten, lager is dan een aantal jaren geleden daalt het door de GR verhaalde bedrag Hierbij geldt enerzijds dat er aangescherpte eisen zijn aan de gemeente voordat zij tot boetes en terugvorderingen mag overgaan en anderzijds wordt in het kader van Hoogwaardig handhaven ingezet op preventie door het goed informeren van de klanten over hun rechten en plichten.
2 Dienstverlening aan Prowork: Binnen Arbeidsparticipatie doet zich een overschrijding voor op de post Dienstverlening aan Prowork. In de laatste kwartaalrapportage 2022 van de GR IJsselgemeente wordt het volgende aangegeven: "De plaatsingen voor de trajecten bij Prowork liepen voor wat betreft klanten uit Capelle achter ten opzichte van de verwachtingen, daarom is hier in het 4de kwartaal extra op ingezet. Dit drukte het verwachte resultaat bij Capelle. Voor de doelgroep arbeidsbeperkten is meer ingezet op garantiebanen en beschutte werkplekken dan waar oorspronkelijk van uit is gegaan. Dit heeft ook tot gevolg dat de additionele kosten en de toeslag binnenomgeving die Prowork rekent hoger uitvallen dan verwacht. Daarnaast vond in 2022 ook de afrekening van de dienstverlening aan Prowork over 2021 plaats (N 39K)". Deze ontwikkelingen kwamen in beeld na de najaarsnota 2022 en konden niet meer verwerkt worden in de begroting 2022. Dit leidt nu tot een overschrijding bij de jaarrekening.
3 Loonkostensubsidie: Er zijn meer loonkostensubsidies toegekend, omdat de plaatsingen bij de garantiebanen en beschut werk bij Capelle voorliepen op de beoogde doelstelling (+25 personen). Dit gegeven verklaart het merendeel van het N438 op deze post.
4 WIW dienstbetrekkingen: De WIW is een oude regeling waar al jaren alleen maar uitstroom op is, de begroting 2022 was nog niet volledig aangepast op het lager aantal gebruikers.
5 Vooruitontvangen subsidie G10: de niet bestede subsidie G10 Inburgering wordt doorgeschoven naar 2023. Als gevolg van vertraging bij DUO zijn statushouders gestart later met onderwijstrajecten. Zie ook punt 8.
6 Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - SoZa: De lagere lasten van het onderdeel SoZa worden vooral veroorzaakt door een saldo van lagere personeelskosten en hogere algemene kosten.
7 Actieplan energiearmoede: In 2022 hebben we subsidie ontvangen voor energiebesparende maatregelen en voor het nationaal isolatie programma. De werkzaamheden zijn eind 2022 opgestart en worden in 2023 verder uitgevoerd. De in 2022 niet bestede middelen (N 231) worden overgebracht naar 2023.
8 Inburgering statushouders: Onderbesteding doordat in 2022, ondanks meer inburgeringstrajecten dan begroot, het aantal ingezette opleidingstrajecten achter bleef. Door onder meer een systeemfout bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kon pas laat in het jaar de helft van de groep starten met de opleidingstrajecten, waardoor de kosten van opleidingen lager uitvallen.
9 Klanten met een functiebeperking: Voor de doelgroep arbeidsbeperkten is meer ingezet op garantiebanen en beschutte werkplekken dan begroot. Hierdoor liggen de kosten N 211 hoger dan begroot.
10 Btw teruggave re-integratiegelden: Op re-integratietrajecten kan de volledige BTW teruggevraagd worden. Daar was begrotingstechnisch nog geen rekening mee gehouden.
11 Energietoeslag minima: Tegenover het V 146 door minder uitgaven is een nadeel van N 1.007 opgenomen bij Programma 0 waar een vordering ter hoogte van het nadeel op het Rijk was opgenomen. Dat bedrag is niet ontvangen. Mogelijk komt het in 2023 via de Meicirculaire.
12 TOZO: Er resteert een beperkt saldo van de uitvoering van de TOZO regeling.
7,13 Actieplan energiearmoede, Transitievergoeding: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Terug naar navigatie - Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N18.205 V651 N17.555 N17.727 N172
Baten V512 N83 V429 V418 N11
Saldo van baten en lasten N17.693 V568 N17.126 N17.309 N183
Mutaties reserves:
Reserve schuldhulpverlening N0 N0 N0 V16 V16
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N85 N85 N85 N0
Totaal mutaties reserves N0 N85 N85 N69 V16
Resultaat N17.693 V483 N17.211 N17.378 N167
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Vergoeding meerkosten Corona N186 N186 N186
2 Vervoersdiensten V140 V140 V140
3 Noodfonds Capelle N16 N16 V16 N0
4 Overige verschillen N110 N11 N121 N121
Totaal N172 N11 N183 V16 N167
Toelichting op de grootste verschillen
1 Vergoeding meerkosten Corona: tot en met het jaar 2022 was er, op basis van de Uitwerking Meerkosten Jeugdwet en Wmo, de mogelijkheid om coronagerelateerde meerkosten in te dienen. (BBV291800)
2 Vervoersdiensten: Door de beperkte personeelscapaciteit bij de vervoerder zijn gebruikers van het vervoer te laat opgehaald en ritten geannuleerd. Gebruikers hebben er vervolgens voor gekozen om op een andere wijze te reizen, met als gevolg minder ritten dan verwacht door de vervoerder. Dat resulteert in lagere uitgaven. De vervoerder voldoet inmiddels weer aan de contractafspraken.
3 Noodfonds Capelle: Onttrekking uit de reserve schuldhulpverlening

Programma 6D - Jeugdzorg

Terug naar navigatie - Programma 6D - Jeugdzorg
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N22.441 N3.962 N26.403 N27.239 N836
Baten V222 V116 V338 V710 V372
Saldo van baten en lasten N22.219 N3.846 N26.065 N26.529 N464
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N0 V166 V166 V56 N110
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N0 V166 V166 V56 N110
Resultaat N22.219 N3.680 N25.899 N26.473 N574
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Centrum voor Jeugd en Gezin N399 N399 N399
2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond N466 V363 N103 N103
3 Onderzoeksopdrachten Jeugd V110 V110 N110 N0
4 Overige verschillen N81 V9 N72 N72
Totaal N836 V372 N464 N110 N574
Toelichting op de grootste verschillen
1 CJG: Uit de jaarrekening 2022 van het CJG komt een nadelig structureel effect van 399, als gevolg van gestegen zorgkosten.
2 GRJR: De overbesteding bij GRJR (N 103) heeft zijn oorzaak in de ontwikkeling van de toegenomen zware problematiek bij jongeren en de effecten van het woonplaatsbeginsel. De lasten voor Capelle zijn hierdoor N466 meer dan begroot. Daartegenover zijn middelen (V363) ontvangen uit de Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) ten behoeve van Veilig Thuis (VTRR), wat het GRJR financiert.
3 Onderzoeksopdrachten Jeugd: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N18.727 N1.074 N19.801 N20.704 N903
Baten V15.162 N105 V15.058 V15.767 V709
Saldo van baten en lasten N3.565 N1.179 N4.743 N4.937 N194
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V54 V54 V31 N24
Totaal mutaties reserves N0 V54 V54 V31 N24
Resultaat N3.565 N1.125 N4.689 N4.906 N218
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N612 V9 N603 N603
2 Verwerkingskosten op reiniging V410 V410 V410
3 Voorziening dubieuze debiteuren mbt riool en afval V188 V188 V188
4 Programma Duurzaamheid N177 N177 N177
5 Exploitatielasten zuiveringstechnische werken V130