Leeswijzer

Algemeen

De jaarstukken zijn in eerste instantie bedoeld om aan uw raad verantwoording af te leggen. In de jaarstukken gaan wij in op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten in relatie tot de voornemens, zoals wij die in de begroting hebben verwoord. Daarnaast zijn de jaarstukken bedoeld om Capellenaren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden, waaronder de provincie Zuid-Holland, inzicht te geven in de beleidsprestaties en de financiële prestaties over 2022. Planning en control documenten zoals de begroting en de jaarstukken zijn digitaal terug te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl

In 2022 kennen wij de volgende planning en control documenten: begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarstukken. 

Alle in deze jaarstukken genoemde bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld.

Hoe zijn de jaarstukken opgebouwd?

De jaarstukken zijn opgebouwd uit een jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag
Het jaarverslag is opgebouwd uit de programmaverantwoording en paragrafen. De programmaverantwoording bestaat uit de programma's en de financiële verantwoording. In de programma’s staat de verantwoording per ‘beleidsveld’ genoemd. In de financiële verantwoording leggen wij verantwoording af over de realisatie van de programma's en de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, kosten van overhead, heffing vennootschapsbelasting en het gebruik van de post  onvoorzien. De paragrafen geven informatie over de gemeente in zijn geheel en geven diverse dwarsdoorsneden van de programma’s. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. 

Jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Ook de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld staan in de jaarrekening.

Autorisatieniveau gemeenteraad
Het autorisatieniveau van uw raad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma’s, behalve binnen programma’s die bestaan uit deelprogramma's. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma’s.

Wat staat er in de programmaverantwoording?

De programmaverantwoording bestaat uit de programma's en de financiële verantwoording.

Programma's 
Wij kennen de volgende 9 programma’s:

Ieder programma bestaat uit de onderstaande onderdelen: 

  • In de missie staat de overkoepelende programmadoelstelling. De missie laat zien waar het programma over gaat. De missie is gelijk aan de missie in de Begroting 2022;
  • In de ontwikkelingen geven wij een korte beschrijving van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen;
  • Onder Wat willen wij bereiken (doelstellingen) en Wat hebben wij gedaan (prestaties/activiteiten) geven wij antwoord op de vragen "Hebben wij bereikt wat wij hadden beoogd?" en "Hebben wij gedaan wat wij zouden doen?" Bij de eerste W-vraag geven wij antwoord op de vraag welk maatschappelijk effect (of algemene beleidsdoelstelling) wij met het betreffende programma voor de gemeente willen bereiken. Dit is het domein van de raad. Bij de tweede W-vraag geven wij antwoord op de vraag of wij de specifieke prestaties voor dat begrotingsjaar en de bijdragen aan de doelstellingen hebben gerealiseerd. Het jaarverslag vermeldt de voortgang van deze prestaties uit de doelenboom. Per programma geven wij met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen. Per prestatie melden wij via de zogenoemde “stoplicht- of dashboard methode” de stand van zaken en wordt waar nodig en zinvol van een korte toelichting voorzien. De prestaties die in de voorjaars- en najaarsnota al rood of groen waren staan in de bijlage Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaars- en Najaarsnota 2022.

Grijs / geen kleur = loopt volgens planning = doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = niet (geheel) in 2022 uitgevoerd
Rood = niet gerealiseerd

  • De landelijke indicatoren zijn vanuit het Besluit en Verantwoording provincies en gemeenten voorgeschreven indicatoren over de verschillende beleidsterreinen. Alle landelijke indicatoren, behalve die in programma 0, zijn afkomstig uit landelijke databases via waarstaatjegemeente. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen directe invloed op. De gegevens van begin maart 2023 zijn opgenomen. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. Wij hebben de indicatoren in een grafiek weergegeven;
  • De Capelse beleidsindicatoren geven, net als de landelijke indicatoren, een beeld van de reeds gerealiseerde en na te streven prestaties en effecten op de beleidsvelden. Dit zijn echter ‘Capelse’ indicatoren, omdat ze niet landelijk voorgeschreven zijn. Voor de beleidsindicatoren geven wij de stand van zaken van 31 december 2022 weer;
  • De kaderstellende beleidsnota’s zijn beleidsstukken die bij dit programma horen en vastgesteld zijn door uw raad. Deze nota’s zijn openbaar en op internet te vinden;
  • Het Besluit en Verantwoording provincies en gemeenten schrijft voor dat wij de betrokkenheid van verbonden partijen op een programma inzichtelijk maken. De volledige informatie over verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen;
  • Wat heeft het gekost? Bij de derde W-vraag geven wij antwoord op de vraag of de door uw raad de voor het programma benodigde financiële middelen volledig zijn besteed. Per programma geven wij de realisatie voor het jaar 2022: het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerd resultaat. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de Begroting 2022: de oorspronkelijk geraamde lasten en baten; de eventuele wijzigingen daarop; de lasten en baten na wijziging; en de werkelijke lasten en baten.
  • Analyse van het verschil. Verschillen groter dan 100 tussen de geraamde en werkelijke bedragen hebben wij in een analyse verklaard.
  • Het onderdeel Incidentele baten en lasten betreft bedragen die geen onderdeel zijn van regulier budget en zich gedurende een periode van maximaal 3 jaar voordoen. Bijvoorbeeld een eenmalige extra legesopbrengst vanwege een groot en bijzonder project of een winst dan wel verlies in het grondbedrijf. Een afwijking op een structureel budget is geen incidentele baat of last. De grijs gemarkeerde velden zijn de incidentele mutaties in de reserves. Incidentele baten en lasten zijn niet 1-op-1 te koppelen aan de verschillenanalyse.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording bevat:

Wat staat er in de paragrafen?

De paragrafen zijn een belangrijk element in de verantwoording. De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief. De paragrafen vormen de kaders die uw raad voor ons college stelt voor het beheer en de uitvoering van het beleid (en de begroting). Uw raad heeft hiermee instrumenten in handen om de hoofdlijnen van de uitvoering te controleren. De mate waarin onderwerpen zowel in een paragraaf als in een programma terugkomen, hangt ook af van het politieke gewicht dat het onderwerp heeft in het programma. Wij hebben de onderstaande paragrafen opgenomen: