Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Terug naar navigatie - Aanbiedingsbrief

Naar aanleiding van de technische vragen is de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) voor het jaar 2021 aangepast. In onderstaande aanbiedingsbrief is deze wijziging ook verwerkt. 

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Programmabegroting 2021 aan. De Begroting 2021 is ook digitaal te vinden op https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl .

De Begroting 2021 is opgesteld in een onzekere periode, namelijk als het coronavirus ons land nog in beslag neemt. Wij zien in 2020 allerlei maatschappelijke en economische effecten, maar kunnen moeilijk vooruitkijken naar de komende jaren. Het kabinet heeft bij haar eigen begroting, op Prinsjesdag, ook de onzekerheden benoemd. Zoals minister Hoekstra zei: “Ja, dit is de begroting, maar over drie maanden kan de wereld er weer heel anders uitzien”. Wij weten nu al dat ook 2021 een bijzonder jaar zal zijn.

Tegelijkertijd staan wij te popelen om onze handen uit de mouwen te steken en verder te werken aaneen sociale, veilige en duurzame stad. Onze stad moet een plek zijn waar iedereen graag wil wonen, werken, recreëren of anderszins verblijven. Het is voor ons als college de derde conceptbegroting die wij ter vaststelling aan uw raad aanbieden. De afgelopen jaren hebben wij allerlei mogelijkheden gezien om onze stad te verbeteren. Ook in deze economische moeilijke tijden kiest dit college niet voor de hand op de knip, maar om te investeren. Wij willen in deze tijden een sociaal beleid blijven voeren voor onze Capellenaren, Capelse ondernemers en verenigingen. Ook bij de aankomende Najaarsnota 2020 en volgend jaar kijken wij waar extra maatregelen nodig zijn om de impact van de coronacrisis te beperken en waar mogelijk te verzachten. Wij doen vanuit dit oogpunt een voorstel tot het vormen van een Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen.

De Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen zetten wij in voor een aantal maatregelen die de economie stimuleren, de sociale veiligheid, de beleving van de buitenruimte en de werkgelegenheid bevorderen. Tevens laten wij hiermee ons menselijk gezicht zien door bestrijding van eenzaamheid een impuls te geven en de stijging van lokale lasten door afvalactieplan voor de burger te beperken. De komende tijd willen wij met uw raad op basis van de eerder genoemde bestedingen de kaders bepalen voor de inzet van de reserve. Hierbij kijken wij ook naar wat andere gemeenten zoals Rotterdam doen.

Wij rekenen op uw steun.

 

1. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

In ons coalitieakkoord 2018-2022 “Met het oog op morgen” staan onze ambities en plannen om te werken aan het heden en de toekomst van Capelle. In deze programmabegroting geven wij uitvoering aan onze ambities en doelstellingen. Hieronder geven wij per aandachtsgebied een toelichting van de ontwikkelingen.

Hoe willen wij besturen?

 • Als uitwerking van de Verbeteragenda Lokale democratie vindt in de periode september 2020 – maart 2022 een leertraject plaats, met als doel het vaststellen van een (beleids)visie op burgerparticipatie;
 • In 2021 voeren wij de bewonersenquête uit.

Onze zorg

 • Bevorderen van de gezondheid van Capellenaren door binnen twee jaar na bekendmaking van de landelijke Nota gezondheidsbeleid (verschenen in 2020) een gemeentelijke Nota gezondheidsbeleid op te stellen;
 • Werken aan een dekkend netwerk aan AED's door de subsidieregeling AED meer onder de aandacht te brengen;
 • Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers door extra te investeren in PR, netwerkvorming tussen professionals en respijtzorg, om meer mantelzorgers te bereiken en hen meer ondersteuning op maat te kunnen geven. Waardering van mantelzorgers door het beschikbaar stellen van een landelijk besteedbare cadeaubon;
 • Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen door duidelijke informatie en waar nodig vereenvoudigde aanvraagprocedures;
 • Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. In 2021 realiseren wij op basis van de bestaande informatievoorziening één integraal platform met informatie over de toegang, het activiteitenaanbod in Capelle en de manier waarop professionals elkaar kunnen vinden;
 • Snelle inburgering van statushouders door voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl tot inwerkingtreding Wet inburgering en het voorbereiden van de nieuwe Wet inburgering.

Onderwijs, sport, cultuur en vrije tijd

 • Vaststellen van een geactualiseerde ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ en zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting door naleving van deze verordening. Tevens uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs;
 • Uitvoering van het onderwijskansenbeleid, inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod;
 • Uitvoeren van activiteiten en maatregelen gericht op het behalen van een startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten, door het ondersteunen van jongeren en docenten;
 • Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaren met sport en bewegen door het uitvoeren van de prestatieafspraken 2021 met Sportief Capelle en van het lokaal sportakkoord;
 • Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren door cultuureducatie op scholen (Brede Scholen Netwerk, combinatiefunctionarissen muziek en theater, CultuurWijzer en Cultuurshock) en subsidiëren van muziek- en theateronderwijs;
 • Brede toekomstverkenning sport: Sportief Capelle gaat met de aangesloten sportverenigingen in gesprek voor een toekomstverkenning buitensport (capaciteit en kwaliteit), zoals toegezegd in de raadsvergadering van juli 2020.

Jeugd

 • Uitvoeren van werkzaamheden voor Jeugdhulp via de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp (GRJR) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG);
 • Zoveel als mogelijk lokaal organiseren van de onderdelen Daghulp (perceel D van GRJR) en Ambulante Jeugdhulp (perceel E). In 2020 is een onderzoek afgerond naar het lokaal organiseren van daghulp en ambulante jeugdhulp. Bij het lokaal uitvoeren van zowel Daghulp als Ambulante Jeugdhulp vanaf 2021 zullen wij het CJG betrekken;
 • Uitwerken van de regionale visie “Geweld hoort nergens thuis”, tegen huiselijk geweld;
 • Extra inzet op seksuele gezondheid onder jongeren;
 • Koppelen van kwetsbare kinderen aan een “buddy” via het programma Big Brothers Big Sisters;
 • Meer inzetten op Zorg in Natura (ZIN) door het CJG.

Veiligheid

 • De wijkbrandweerfunctionaris gaat in de jaren 2021 t/m 2024 verder met het verbeteren en vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn onder de inwoners;
 • Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) door preventieve interventies ter uitvoering van het aanvalsplan straatroven en overvallen, aandacht voor inbraakpreventie en het bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen;
 • Het verder tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit door het uitvoeren van diverse programma’s;
 • Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein door het SAVE overleg bij complexe casuïstiek, zoals woonoverlast, repressieve interventies, huiselijk geweld en kindermishandeling, verward gedrag, psychiatrische aandoeningen en dak- en thuislozen;
 • Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken door het uitvoeren van de maatregelen in de 7 vastgestelde wijkveiligheidsplannen.

Duurzaamheid

 • Capellenaren, VvE’s, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren om maatregelen te nemen zodat wij op koers blijven voor de doelstelling van 5% energiebesparing eind 2022 ten opzichte van 2015;
 • Een nieuwe regionale concessie voor het plaatsen van laadpalen in 2021 in de markt zetten zodat het aantal laadpalen in Capelle aan den IJssel aansluit bij de doelstelling van 1000 full electric voertuigen eind 2022;
 • Het plaatsen van zonnepanelen stimuleren zodat wij op koers blijven voor de doelstelling van 70.000 geïnstalleerde zonnepanelen eind 2022. Om dit te bereiken is een jaarlijkse groei van 40% nodig;
 • Opstellen van een Transitievisie Warmte en het onderzoeken van collectieve warmtevoorzieningen in Rivium en de Florabuurt en omgeving, met inachtname van woonlastenneutraliteit;
 • Stimuleren van groene daken;
 • Verminderen van de hoeveelheid restafval tot 160 kg per inwoner per jaar;
 • Vaststellen van het actieplan Circulair Capelle;
 • Starten met voorbereidingen tot het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai 2023.

Bouwen en wonen

 • Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 door het aansluiten of en inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO) en het omgevingswetproof inrichten van processen rond initiatieven en vergunningen, het uitvoeren van de pilot Omgevingsplan en het opstellen van het plan van aanpak Omgevingswet voor de transitieperiode 2022-2029;
 • Bij nieuwbouw zoeken naar een toevoeging die bijdraagt aan een gevarieerde woningvoorraad in de gemeente welke afgestemd is op de vraag uit de lokale woningmarkt en bijdraagt aan een meer evenwichtiger verdeling van de sociale voorraad over de regio conform de in 2019 gemaakte woningmarktafspraken en de doelstellingen van het Programma Wonen. Om dit te bewerkstelligen stellen wij een monitor woningbouwontwikkeling op;
 • Het revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder en het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad;
 • Op 29 september 2020 heeft uw raad positief ingestemd met de plannen van ons college voor het nieuwe Rivium. Met het vaststellen van het Gebiedspaspoort 2.0 Rivium zijn de ambitie en de uitgangspunten gedefinieerd die niet alleen gericht zijn op de transformatie en verandering, maar ook op de transitie van Rivium van een kantorenpark naar een hoogstedelijke woon-werkwijk. Het wordt de meest duurzame wijk van de regio op het gebied van vervoer en milieu. Groen licht voor Rivium biedt Capelle vooral prachtige kansen voor de toekomst van de stad en voor bestaande en nieuwe Capellenaren om hier een mooie nieuwe woon- en werkplek te vinden. Wij gaan er de
  schouders onderzetten om onze ambitie samen met alle betrokken partijen tot werkelijkheid te maken.

Werk, Economie en bedrijfsleven

 • Het versterken en verbeteren van bedrijfs- en winkellocaties door inzetten op een Keurmerk Veilig Ondernemen op Capelle-West en het inzetten op en voortzetten van de BedrijfsinvesteringsZones
  (BIZ);
 • Ondersteunen van startende ondernemers door het opstellen van een menukaart;
 • Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur door het ontwikkelen van een plan voor stadsdistributie Hoofdweg;
 • Continueren van de aanpak Hoogwaardig Handhaven. Onderdeel daarvan is duidelijke communicatie over de rechten en plichten die hangen aan de aanvraag en het ontvangen van een bijstandsuitkering, alsmede door een goede selectie op onterechte aanvragen aan de poort (‘poortwachtersfunctie’).

Buitenruimte, verkeer en vervoer

 • Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid door het verbeteren doorstroming Algeracorridor, het aanbrengen van i-VRI’s op de kruisingen Schaardijk, het voorbereiden voor opschaling van de ParkShuttle, het aanleggen van een waterbushalte, het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus;
 • Het realiseren van verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar waarbij wij zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning;
 • Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus;
 • Uitwerken van de voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte. Het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west wordt vanaf kwartaal 3 uitgewerkt tot uitvoeringsplannen;
 • Opstellen Programma Buitenruimte waarin alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang worden behandeld (water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen etc).

 

2. Financieel resultaat

De onderstaande tabel laat de financiële resultaten zien: het saldo van baten en lasten.


Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Eindstand Voorjaarsnota 2020 V4.005 V5.018 V5.136 N90 N1.837 N1.559 N1.522 N2.007
Actualisatie meerjarenbegroting 2021-2024 N970 N922 N681 N298 N343 N224 N132 V110
Onvermijdelijke wijzigingen en nieuw beleid N4.603 N2.726 N1.110 V439 V2.615 V1.808 V1.698 V2.038
Eindstand Begroting 2021 N1.568 V1.370 V3.345 V51 V435 V25 V44 V141

 

Uit de tabel blijkt dat er in 2021 een negatief saldo is. De impuls die wij met de wijzigingsvoorstellen willen geven aan de stad, rechtvaardigt in onze ogen het niet sluitend zijn van de begroting in 2021 door incidentele lasten. Kijkend naar structurele baten en lasten in de begroting 2021 is deze wel sluitend met een resultaat van V 3.067. Daarbij zijn de grootste posten voor een niet-sluitende begroting 2021 onvermijdelijk, zoals de toename van kosten voor Wmo en Jeugdhulp (lokaal en regionaal) en extra kosten Omgevingswet. Bij een realisatie conform begroting is een onttrekking aan de algemene reserve noodzakelijk. De jaren 2022 t/m 2024 laten een positief saldo zien, net als de doorkijk van de jaren erna. Vanaf 2024 is dat mede door het opnemen van een verwachte opbrengst uit het proces actualiseren Kadernota kerntakendiscussie.

Wijzigingsvoorstellen
Na de actualisatie hebben wij diverse wijzigingsvoorstellen opgesteld, die wij u voor besluitvorming voorleggen. In de programmabegroting hebben wij deze per programma toegelicht. Een deel van de wijzigingsvoorstellen beschouwen wij als onvermijdelijk, zoals het verwerken van de Meicirculaire 2020 en het reserveren van middelen voor Cao-ontwikkeling. Een aantal andere voorstellen zijn beleidskeuzes. Enkele van deze voorstellen die wij eruit willen lichten, zijn:

 • Afval actieplan. Om een impuls te geven op een schonere omgeving en betere afvalscheiding, worden diverse maatregelen doorgevoerd. Vanuit het principe: de vervuiler betaalt betekent het dat de hogere uitgaven gedekt worden uit een beperkte tariefstijging van € 1,-- per maand per gezin;
 • Inzet jongerenwerk voor veilige scholen. Met de inzet van jongerenwerkers kunnen wij onveilige situaties en incidenten op middelbare scholen voorkomen of de-escaleren. Dit is een tijdelijk impuls voor 2 kalenderjaren;
 • Campagne Veilige social media. Social media in de ‘ontmoetingsplek” voor kinderen en jongeren. Wij vinden dat veiligheid van social media onderdeel uitmaakt van opgroeien en opvoeden. Dit is ook op de Kinderconferentie 2019 bevestigd. Voor 2021 willen wij een campagne opzetten rondom het veilige gebruik voor ouders en leerkrachten;
 • Impuls ter bestrijding en voorkoming van eenzaamheid om de impact van de coronacrisis te verzachten voor Capellenaren;
 • Het voortzetten van tijdelijke huis van de wijk in Middelwatering en deze vanaf 2024 omzetten naar permanente locatie;
 • Eenmalige impuls Aantrekkelijkheid openbare ruimte. Om de aantrekkelijkheid en beleving van de openbare ruimte te verbeteren, willen wij op intensief bezochte locaties, zoals winkelcentra en algemene voorzieningen, de uitstraling van de buitenruimte vergroten. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van kleurrijke beplanting en/of bloembollen;
 • Impuls in buitenruimte van Capelle XL. Samen met de BIZ wordt er een impuls gegeven aan het gebied zodat bedrijven zich er graag blijven vestigen en werknemers ook kunnen recreëren;
 • Verlagen van de rentepercentage voor de toekomstige financieringsbehoefte. Bij de VJN hadden wij voor de jaren 2021 en verder 2% begroot. Op basis van de ontwikkeling op de financiële markt verwachten wij de komende jaren geen stijging naar 2%. Wij hebben de rentereeks dan ook verlaagd.

Jeugdzorg en Wmo
Er is landelijk steeds meer kritiek van gemeenten op het gegeven dat er te weinig middelen beschikbaar zijn voor Jeugdzorg en voor de Wmo. Op de algemene ledenvergadering van de VNG van 25 september 2020 zijn er diverse moties aangenomen waarin opgeroepen wordt tot meer geld (zie bijvoorbeeld dit artikel voor meer informatie hierover: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-zijn-tekorten-spuugzat.14614052.lynkx).

Voor de Jeugdzorg geldt dat wij diverse kostenstijgingen zien, zowel bij het CJG als bij de GR Jeugdhulp. Deze hebben wij verwerkt in onze begroting op programma 6D. Het kabinet heeft vorig jaar in de Meicirculaire 2019 voor 3 jaar extra middelen Jeugdhulp beschikbaar gesteld. Het kabinet wilde deze middelen niet structureel doortrekken, omdat er onderzoek naar de kosten nodig was. De
provinciaal toezichthouders van gemeenten hebben echter aangegeven dat het toegestaan is om de middelen structureel door te trekken in de begroting, omdat kostenstijgingen nu eenmaal niet te vermijden zijn. Heel veel gemeenten hebben dit ook gedaan en in deze Begroting doen wij dit nu ook voor een bedrag van V 1.326 structureel vanaf 2022. In de Septembercirculaire 2020 is al wel te lezen dat de middelen met 1 jaar zijn verlengd naar 2022. Het blijft dus nog spannend of er structurele compensatie komt.

Voor de Wmo geldt dat wij kostenstijgingen zien, met name door invoering van het standaard abonnementstarief en door vergrijzing van de samenleving. Voor de Wmo geldt dat wij voorstellen om de begroting structureel met N 1.425 vanaf 2021 op te hogen. In de jaren erna verwachten wij een nog grotere stijging, maar dit hebben wij nog niet verwerkt, in afwachting van landelijke besluitvorming over mogelijk meer geld. Het gaat om deze bedragen die wij nu prognosticeren met de huidige cijfers: N 647 in 2022, N 1.100 in 2023 en N 1.428 vanaf 2024. In de jaren erna zal het tekort naar verwachting nog meer toenemen.

Actualisatie kadernota kerntakendiscussie
De raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte heeft gevaagd om de kadernota kerntakendiscussie uit 2010 te actualiseren. Wij hebben reeds eerder aangegeven dit in een te zetten richting VJN2021. Wij komen binnenkort met procesvoorstel om invulling te geven aan het advies van de raadswerkgroep. In 2010 en 2013 hebben wij met uw raad eenzelfde proces doorlopen, wat toen heeft geresulteerd in een aantal pakketten (tranches). Wij hebben in de begroting de volgende oplopende taakstelling opgenomen: V 500 voor 2024 t/m 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 vanaf 2028.

Ruimte voor ambities uit het coalitieakkoord
In deze Begroting 2021 hebben wij een aantal ambities uit het coalitieakkoord nog niet verwerkt, namelijk het afschaffen van de hondenbelasting (ca. N 270 structureel) en het structureel verhogen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de buitenruimte (N 500). Voor het laatste onderdeel hebben wij wel eenmalig budget geraamd in 2021. Tevens wordt er gewerkt aan een programma buitenruimte waaruit dan blijkt of en waarvoor de N 500 structureel nodig is.
Verder heeft de Kinderboerderij de komende tijd onze aandacht, met name de mogelijke verplaatsing naar het Schollebos. Mogelijk komen wij op een later moment met een wijzigingsvoorstel hiervoor.

Doorkijk 2025-2028
De meerjarenbegroting bestaat wettelijk gezien uit vier jaar, maar er zijn ook diverse budgetten die een ontwikkeling laten zien die relevant is voor de periode erna. Daarom hebben wij een doorkijk gemaakt naar 2025 t/m 2028.
Recent hebben wij de Septembercirculaire 2020 ontvangen. Wij verwerken deze bij Najaarsnota 2020.De Septembercirculaire is voor het meerjarige beeld nagenoeg beleidsarm, omdat het kabinet geen keuzes wil maken voor het nieuwe kabinet. Wel ontvangen wij incidentele compensatie voor de coronacrisis, met name in 2020. Ook wordt de zogenaamde opschalingskorting in 2020 en 2021 geschrapt, wat in 2021 een voordeel oplevert van V 625.

Risico’s
Wij zien dat de risico’s op basis van deze begroting zijn toegenomen. Alertheid voor de komend de jaren is dan ook noodzakelijk. De risico’s zijn onder andere de dividend opbrengst Stedin vanaf 2023 en een mogelijke vraag voor kapitaalinjectie, de herverdeling van het gemeentefonds, de lange termijn gevolgen van de economie vanwege corona op de overheidsuitgaven en de eerder benoemde stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo, in relatie tot compensatie van het rijk hiervoor. Verder hebben wij in deze begroting het rentepercentage verlaagd en is de stelpost prijzen voor 2021 volledig ingezet. Hiermee is de ruimte om andere toekomstige tegenvallers op te vangen verkleind.

 

3. EMU-saldo en financiële ratio’s
Het exploitatieresultaat wat hierboven is toegelicht, is niet het enige middel om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld ook posten die niet meegenomen worden in dit saldo, maar wel tot feitelijke kosten leiden, zoals uitgaven in voorzieningen of investeringskredieten. Sinds een aantal jaar is het daarom voor gemeenten verplicht om financiële kengetallen te berekenen. Ook berekenen wij het EMU-saldo, wat een inschatting geeft van alle verwachte kasstromen: alle feitelijke inkomsten en uitgaven.Voor de financiële ratio’s geldt dat de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen heeft in deVoorjaarsnota 2020 een eenmalig gunstig effect gehad op onze balans. Tegelijkertijd zien wij in deze Begroting 2021 een verslechtering van de trend van deze ratio's, ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020. In alle jaren is er een financieringsbehoefte is, waardoor er nieuwe leningen aangetrokken
moeten worden. Hierover gaan wij met de raad in gesprek bij het proces voor het actualiseren van de Kadernota Kerntakendiscussie.

Netto schuldquote
De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, laat de volgende ontwikkeling zien

Netto schuldquote (gecorr.) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
NJN 2019 81% 85% 99% 108% 111% 115% 119% 119%
VJN 2020 (incl. Eneco) 24% 43% 56% 67% 74% 84% 90% 92% 95%
Begroting 2021 48% 60% 69% 79% 88% 93% 94% 95%

 

Grafiek van de netto schuldquote


Solvabiliteit
De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich als volgt.

Solvabiliteit 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
NJN 2019 27% 27% 27% 27% 26% 25% 24% 23%
VJN 2020 (incl. Eneco) 59% 56% 53% 51% 49% 46% 44% 43% 42%
Begroting 2021 52% 49% 47% 45% 43% 41% 41% 41%


plaatje van de solvabiliteit

De netto schuldquote en solvabiliteit zijn in gunstige zin aangepast in de Voorjaarsnota 2020, vanwege de eenmalige verkoopopbrengst van Eneco. In deze Begroting 2021 ontwikkelen deze zich weer minder positief dan bij de Voorjaarsnota 2020. De netto schuldquote blijft in de meeste jaren in de “groene” zone (< 90%), maar verschuift in 2026 naar “oranje”. De solvabiliteit bevindt zich in 2021 in “oranje” en blijft daar naar verwachting in de jaren erna ook.

EMU-saldo
Het EMU-saldo ontwikkelt zich als volgt.

Begroting Doorkijk
EMU Saldo Rekening Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2019 2020
Berekend EMU-saldo -23.226 -51.938 -34.988 -22.640 -22.133 -16.076 -17.451 -11.870 -2.835 -2.120

 

plaatje van het EMU slado

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2020 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 7.518, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat wij hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2027 en 2028. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

In de Najaarsnota 2020 volgt een herijking van de kredieten. Dit zal resulteren in een verschuiving van kredieten van 2020 naar latere jaren. Dit heeft direct een effect op de gepresenteerde waarde van het EMU-saldo in 2021. Voor 2020 geldt een tegenovergesteld effect.

Debt Service Coverage Ratio
De Debt Service Coverage Ratio ontwikkelt zich als volgt.

Debt Service Coverage Ratio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
NJN 2019 (gecorr.) 0,4 0,3 1,5 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7
VJN 2020 (incl. Eneco) 2,4 0,8 2,2 1,9 1,5 1,2 1,1 1,2 1,1
Begroting 2021 0,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5

 

plaatje van de DSCR

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De DSCR laat een dalende trend zien. Dit betekent dat er steeds meer betaald moet worden aan rente en aflossingen van leningen.

Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)
In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Hieronder geven wij aan hoe wij met het advies van de werkgroep om zijn gegaan.

Nummer Advies werkgroep Hoe verwerkt in Begroting 2021?
1 Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio’s, indicatoren en ratio's presenteren in P&C-documenten. Hier is aan voldaan.
2 Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%). Hier is aan voldaan.
3 Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027. Hier is niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 12.058. Referentiewaarde is -/- 7.518. EMU-saldo is in 2027 -/- 2.835 en in 2028 -/- 2.120.
4 Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel. Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019. In deze Begroting 2021 wordt 1 reserve toegevoegd, namelijk de Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen.
5 Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort “behoedzaamheidsreserve” voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is. Rente: uitgevoerd in Najaarsnota 2019 en opnieuw in Voorjaarsnota 2020. In deze Begroting 2021 percentages verlaagd en daarmee niet meer aansluiten op bovenkant regiogemeenten. Algemene uitkering: uitgevoerd in Najaarsnota 2019, door de raming voor het accres te zetten op het 25-jarige gemiddelde van 2,81% i.p.v. accresraming van circulaire. Belastingen: geïndexeerd in deze Begroting 2021; afvalstoffenheffing: deels verhogen voor Afvalactieplan (principe van kostendekkendheid) en deels uit algemene middelen dekken (via Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen).
6 Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden. We werken aan een procesvoorstel en informeren de raad nog dit jaar hierover. We koersen aan op het voorleggen van keuzes in de Voorjaarsnota 2021.
7 Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0. De DSCR blijft boven 1, behalve in het jaar 2021.
8 Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen. In deze Begroting 2021 komen wij met een voorstel om € 20 miljoen te doteren in een nieuwe Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen. Vanuit deze reserve onttrekken wij de komende jaren incidentele posten en ook voor het minder hard stijgen van het tarief van afvalstoffenheffing voor de komende drie jaar. Op programma 0 staat een overzicht van projecten die gedekt zijn uit de reserve.
9 Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio’s (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders. Er is niet voldaan aan een positief begrotingsresultaat (jaar 2021) en het EMU-saldo in 2024-2028 (zie punt 3). De Meicirculaire 2020 liet gunstige cijfers zien, maar tegelijkertijd zien wij op diverse beleidsterreinen toename van de lasten of afname van de baten. De netto schuldquote komt niet boven 130% en de solvabiliteit niet onder 20%. Er is veel protest van gemeenten over te weinig middelen die zij van het kabinet krijgen voor de Jeugdzorg en Wmo. Mede hierom hebben wij de kostenstijging van de Wmo nu alleen in 2021 doorgevoerd en niet voor de jaren erna. Verder starten wij een proces om de Kadernota kerntakendiscussie te actualiseren met uw raad. Wij hebben reeds de volgende oplopende taakstelling opgenomen in de begroting: V 500 in 2024 t/m 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 vanaf 2028.

Samengevat: voor de benodigde extra inkomsten kijken wij naar de rijksoverheid en sluiten wij aan bij het protest van andere gemeenten. Het gemeentefonds wordt ook herverdeeld over gemeenten en dit kan tot wijzigingen van onze inkomsten leiden. Verder hebben wij een taakstelling opgenomen op basis van het proces om de Kadernota kerntakendiscussie te actualiseren. Wij blijven in gesprek met de raadswerkgroep en doen ons best om in de toekomst aan alle adviezen te voldoen.

 

4. Vervolgprocedure
U behandelt de Begroting 2021 op 26 en 27 oktober 2020 in de commissies en op 9/10 november 2020 in de raad. We sturen daarna de Begroting 2021 naar de Provincie.

 

5. Informatie en vragen
U kunt beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen bij de afdeling Financiën via p&c@capelleaandenijssel.nl.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel