Programma 1

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We bieden een veilige woon-, leef- en werkomgeving door een adequate hulpverlening bij incidenten. We zorgen er samen met onze partners voor dat we goed toegerust zijn om incidenten te voorkomen en effectief te bestrijden. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van Capellenaren.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRR:
  • Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
  • Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 1);
  • Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de ambulancezorg;
  • Het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten;
  • Het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn.
 • Het actueel houden van bereikbaarheidsgegevens voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het continue beschikbaar hebben van een minimale bezetting voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het beoefenen van rampbestrijdingsprocessen en overlegstructuren;
 • Het beheren van de beleidsruimte voor de veiligheidsstaf;
 • Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk crisisplan opleiden, trainen en oefenen;
 • Instandhouding en verhuur van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
% Opkomsttijd tankautospuit na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse 71% 80% 80%
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan) 93% 95% 95%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam) 1 2 2
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties) 11 10 10
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure) 1 * *
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal GRIP-alarmeringen, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N4.200 N4.868 N5.093 N4.847 N4.789 N4.863
Baten V317 V330 V337 V337 V337 V337
Saldo van baten en lasten N3.883 N4.536 N4.756 N4.510 N4.452 N4.526
Reserve eenmalige uitgaven TV 1.1 V65 V35 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 1.1 V13 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V78 V35 N0 N0 N0 N0
Resultaat N3.805 N4.501 N4.756 N4.510 N4.452 N4.526
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Brandweer en Hulpverlening (bijdrage VRR N 3.625 en overig) Burgemeester N3.789 N4.427 N4.669 N4.419 N4.361 N4.434
Gemeentelijke Rampenbestrijding Burgemeester N21 N30 N30 N30 N30 N30
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne) Van Veen N231 N277 N261 N261 N261 N261
Afschrijvingen en toegerekende rente N66 N74 N66 N71 N70 N71
Directe personeels- en apparaatskosten N93 N58 N66 N66 N66 N66
Totaal lasten N4.200 N4.868 N5.093 N4.847 N4.789 N4.863
Baten
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne) Van Veen V317 V330 V337 V337 V337 V337
Totaal baten V317 V330 V337 V337 V337 V337
Saldo N3.883 N4.536 N4.756 N4.510 N4.452 N4.526
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Veiligheidsregio (VJN2018 1.4.2)
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Veiligheidsregio (VJN2018 1.4.2)
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N4.868 V330 N4.536
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021) N346
Veiligheidsregio (budget in 2020, VJN2020 1.1) V306
Veiligheidsregio (Voorjaarsnota 2018 1.4.2) N154
Veiligheidsregio (act.2020) N76
Actualisatie Brandweerkazerne V16 V7
Afschrijvingen en toegerekende rente V8
Directe personeels- en apparaatskosten N8
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121, budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven V35
Wijkbrandweerfunctionaris (voorstel in Begroting 2021) N70
Wijkbrandweerfunctionaris (VJN2020 1.2) V64
Stand begroting 2021 N5.093 V337 N4.755
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021) N96
Veiligheidsregio (budget in 2021, voorstel in Begroting 2021) V346
Overige verschillen V1
Afschrijvingen en toegerekende rente N5
Stand begroting 2022 N4.847 V337 N4.509
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021) N38
Veiligheidsregio (budget in 2022, voorstel in Begroting 2021) V96
Stand begroting 2023 en volgende jaren N4.789 V337 N4.451
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021) N111
Veiligheidsregio (budget in 2023, voorstel in Begroting 2021) V38
Overige verschillen N2
Stand begroting 2024 en volgende jaren N4.864 V337 N4.525

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Ontwikkelagenda VRR
Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de toekomstbestendigheid van de VRR, en het onderzoeken van de efficiency. Vanwege de coronacrisis is dit project begin 2020 on-hold gezet. Eind 2020 krijgt dit project een vervolg. De raad wordt om input gevraagd voordat een bestuurlijke bijeenkomst plaatsvindt.

Ambulancezorg
Op het gebied van ambulancezorg blijft de inzet gericht om 95% van de ritten binnen de geldende 15-minuten norm te realiseren, welke enkele jaren te laag was.  In het voorjaar 2019 is besloten dat BIOS uit de AZRR treedt, en de AZRR het personeel en ambulancematerieel van de BIOS overneemt. De VRR is hiermee voor 100% eigenaar van de AZRR, waarmee de governance efficienter kon worden. Een volgende verbetering is om al het personeel onder een zelfde CAO te krijgen, waarmee de inzet van personeel efficienter kan verlopen. Besluitvorming hierover wordt in 2021 voorzien. In 2019 was 93% van de ambulances na een spoedmelding in onze gemeente  binnen 15 minuten ter plaatse. 

Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen tot 1 januari 2021 in verband met het complexe vraagstuk van vrijwilligeraanstellingen. Hoewel de kosten nog niet exact bekend zijn is in de begroting VRR 2021 opgenomen dat eventuele extra kosten als gevolg van de WNRA gecompenseerd worden middels de gemeentelijke inwonerbijdrage. Ons relatieve aandeel in dit risico Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, is reeds door de raad verwerkt in onze begroting (Voorjaarsnota 2018).

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We zorgen er samen met partners en Capellenaren voor dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig wonen, werken en leven is. Hiervoor voeren we een integraal veiligheidsbeleid uit, treden we op tegen grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit en stimuleren we dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • In samenwerking met Capellenaren, Capelse ondernemers, de politie, het OM, de stadsmariniers, de gemeentelijke handhavers, Havensteder, buurtpreventieteams, het RIEC Rotterdam-Rijnmond en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond uitvoeren van de zeven wijkveiligheidsplannen en het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. 
  • Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes;
  • Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit;
  • Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken;
  • Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein;
  • Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken.
 • Het doen herstellen van schades vandalisme (inclusief verwijderen graffiti) aan gemeentelijke eigendommen of de openbare ruimte;
 • Het adviseren in en laten uitvoeren van preventieve maatregelen tegen vandalisme;
 • Het uitvaardigen van kaders en richtlijnen rondom vandalisme;
 • Het starten van terugvordering procedures bij daders van vandalisme;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen;
 • Het controleren op de naleving daarvan;
 • Het uitgeven van parkeerontheffingen aan bewoners;
 • Toezicht en handhaving van de APV, de Afvalstoffenverordening, bij evenementen, diverse blauwe zones, parkeren Molenbuurt, alcoholverboden, aanspreken hangjongeren, etc.;
 • Het (laten) bieden van advies en onafhankelijke bijstand bij vermeende discriminatie;
 • Het doen uitvoeren van de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) met betrekking tot de opvang van zwerfdieren;
 • Het doen uitvoeren van de destructiewet.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Voor de meeste indicatoren van dit taakveld streven wij geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie ook hoofdstuk 8 van ons IVB 5). 

Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
% Capellenaren die deelnemen aan Burgernet 7,2% - -
Aantal meldingen bij meldpunt woonoverlast 89 - -
% ernstige woonoverlast casussen dat binnen 6 maanden is afgehandeld nb - -
Aantal instellingsbesluiten door burgemeester voor gemeentelijk cameratoezicht en aantal camera's 1/36 - -
Aantal door burgemeester opgelegde omgevingsverboden ogv 2:78 Apv en artikel 175 Gw 1 - -
Aantal door burgemeester afgegeven last onder dwangsom ogv 2:79 Apv (gedragsaanwijzing woonoverlast) 2 - -
Aantal meldingen graffiti 38 250 250
Aantal verwijderde graffiti 38 240 245
Aantal afgegeven vergunningen 384 265 265

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N2.847 N3.582 N3.542 N3.535 N3.543 N3.544
Baten V215 V335 V335 V335 V335 V335
Saldo van baten en lasten N2.633 N3.247 N3.207 N3.200 N3.208 N3.208
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven TV 1.2 N0 V221 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 1.2 N77 V34 V34 V34 V34 V34
Totaal mutaties in reserves N77 V255 V34 V34 V34 V34
Resultaat N2.710 N2.992 N3.173 N3.166 N3.174 N3.174
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Integraal Veiligheidsbeleid - projecten IVB Hartnagel N345 N517 N416 N416 N416 N416
Schade en vandalisme Van Veen N239 N299 N299 N299 N299 N299
Bijzondere Wetten Burgemeester N0 N24 N24 N24 N24 N24
Handhaving Hartnagel N85 N81 N81 N81 N81 N81
Integratiebeleid - Antidiscriminatievoorzieningen Wilson N25 N38 N39 N39 N39 N39
Destructiewet N0 N2 N2 N2 N2 N2
Opvang zwerfdieren Hartnagel N16 N16 N16 N16 N16 N16
Weerbaar bestuur N0 N120 N0 N0 N0 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N47 N49 N36 N28 N36 N37
Directe personeels- en apparaatskosten N2.089 N2.437 N2.630 N2.630 N2.630 N2.630
Totaal lasten N2.847 N3.582 N3.542 N3.535 N3.543 N3.544
Baten
Integraal Veiligheidsbeleid Hartnagel V17 N0 N0 N0 N0 N0
Aanvalsplan overvallen en straatroven Hartnagel N0 N0 N0 N0 N0 N0
Schade Van Veen V151 V225 V225 V225 V225 V225
Bijzondere Wetten Burgemeester V24 V8 V8 V8 V8 V8
Handhaving Hartnagel V13 V42 V42 V42 V42 V42
Directe personeels- en apparaatsbaten V10 V60 V60 V60 V60 V60
Totaal baten V215 V335 V335 V335 V335 V335
Saldo N2.633 N3.247 N3.207 N3.200 N3.208 N3.208
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N3.582 V335 N3.247
Afschrijvingen en toegerekende rente V13
Directe personeels- en apparaatskosten N193
Persoonsgerichte aanpak & HIC (NJN2018 1.4.2) V101
Weerbaarheidsgelden (JR2018) V120
Overige N1
Stand begroting 2021 N3.542 V335 N3.207
Afschrijvingen en toegerekende rente V7
Stand begroting 2022 N3.535 V335 N3.200
Afschrijvingen en toegerekende rente N8
Stand begroting 2023 N3.543 V335 N3.208
Afschrijvingen en toegerekende rente N1
Afrondingsverschil V1
Stand begroting 2024 en volgende jaren N3.543 V335 N3.208