Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD);
 • Het laten uitvoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ);
 • Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal besmettingsincidenten 18 18 18
Aantal geregistreerde infecties tuberculose 2 * *
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg 12 14 13
Jeugdgezondheidszorg:
% kinderen dat ‘in beeld’ is (gemiddeld) 100% 97,0% 99%
% bereik contactmomenten (gemiddeld) 94% 99,0% 99%
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:
vaccinatiegraad algemeen 88,3%** 83,3% 89%
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus) 42,1% 42,1% 42,5%
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde infecties tuberculose, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.
**) 86,8% zuigelingen en 89,8% schoolkinderen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N3.323 N3.111 N3.196 N3.075 N3.087 N3.068
Baten V8 N0
Saldo van baten en lasten N3.315 N3.111 N3.196 N3.075 N3.087 N3.068
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 7.1 N4 N18 N18 N18 N18 N18
Reserve eenmalige uitgaven TV 7.1 V27 V24 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V23 V6 N18 N18 N18 N18
Resultaat N3.292 N3.105 N3.214 N3.093 N3.105 N3.086
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Jeugd gezondheidszorg - Centrum van Jeugd en Gezin (CJG Capelle) Hartnagel N2.665 N2.665 N2.665 N2.665 N2.665 N2.665
Rijksvaccinatie Hartnagel
Collectief Preventief Volksgezondheidbeleid - Inkoop GGD Wilson N356 N396 N403 N403 N403 N403
Gezond in de stad Hartnagel N95 N68 N79 N7 N19 N0
Seksuele gezondheid jongeren Hartnagel N50
Directe personeels- en apparaatskosten N206 V18 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten N3.323 N3.111 N3.196 N3.075 N3.087 N3.068
Baten
Directe personeels- en apparaatsbaten V8 N0
Totaal baten V8 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N3.315 N3.111 N3.196 N3.075 N3.087 N3.068
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Eenmalige budgetten in 2017 en 2018 via reserve eenmalige uitgaven.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Eenmalige budgetten in 2017 en 2018 via reserve eenmalige uitgaven.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N3.111 N0 N3.111
NJN 2018: 7.4.4., 0.4 Overheveling via Reserve eenmalig Uitv Subs.reg. AED V24
B 2021: Actualisatie indexering GGD conform uitgangspuntenbrief N5
B 2021: 7. Kansrijke start (zie: december circulaire 2019, pag 28/76) N11
B 2021: 7.6 BBV252407 Nu Niet Zwanger (6236101) technische wijziging, zie TKV 6.1 N25
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren N50
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N18
Stand begroting 2021 N3.196 N0 N3.196
NJN 2017: 7.4.1 Gezond in de Stad, geen budget in 2022 V68
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren (incidenteel 2021) V50
B 2021: Actualisatie Kansrijke start conform decembercirculaire 2019 V3
Stand begroting 2022 N3.075 N0 N3.075
NJN 2017, 7.4.1 Gezond in de Stad, toename budget N12
Stand begroting 2023 en volgende jaren N3.087 N0 N3.087
B 2021: Actualisatie Kansrijke start conform decembercirculaire 2019, afname budget V19
Stand begroting 2024 en volgende jaren N3.068 N0 N3.068

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Gevolgen van Corona voor de GGD RR
In het vierde kwartaal 2020 verwacht de GGD RR een eerste inzicht te hebben in de kosten voor de aanpak van corona over 2020 en mogelijk na 2020. Daarbij wordt ook een inschatting gegeven van de toegezegde dekking vanuit het Rijk en mogelijke kosten voor de gemeenten.

Taakveld 7.2 Riolering

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater;
 • Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken;
 • Het vernieuwen van het rioolstelsel;
 • Het renoveren van het rioolstelsel;
 • Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen;
 • Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen rioolheffing;
 • Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het bijhouden van een (vastgoed)registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens), specifiek voor het pand van het gemaal aan de Spoorlaan 18;
 • Het monitoren van het energieverbruik.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.) 286 277 280
Aantal inspectieputten 7.455 8.000 8.795
Aantal kolken 28.700 28.500 28.707
Lijngoten (m) 1.872 2.000 2.000
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km) 53,7 50,7 50,7
Persleiding drukriolering (in km) 8,8 8,8 8,8
Aantal gemalen 77 77 77
Aantal drukriool units 168 168 168
Aantal stuks meetnet van peilbuizen 380 380 392
Aantal regenmeters 6 6 6
Aantal overstortmeters 27 27 27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen 226 226 226
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen 154 154 154
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km 112 112 112
Aantal drainagepompen (bemalen drainage) 11 11 11
Dekkingspercentage riolering 94,2% 91,2% 92,4%
Aantal huisaansluitingen 31.377 31.155 30.946
Aantal aansluitingen (niet-woningen) 1.919 1.860 1.828
Aantal huishoudens (riolering) 33.296 33.335 32.774
Aantal leegstand woningen en niet-woningen 2.217 1.981 1.943
Aantal meerjarige kwijtschelding afval + riool 1.694 1.850 1.850
Aantal overige kwijtschelding 610 650 650
Totaal aantal te belasten huishoudens 28.775 28.854 28.325
Aantal aangiftes rioolrecht 927 1.000 927

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N3.862 N3.805 N3.989 N4.221 N4.563 N5.376
Baten V4.772 V4.804 V4.978 V5.220 V5.575 V6.397
Saldo van baten en lasten V911 V999 V989 V1.000 V1.013 V1.023
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 7.2 N12 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N12 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V899 V999 V989 V1.000 V1.013 V1.023
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 Van Veen N22 N26 N45 N45 N45 N45
Riolering en Waterzuivering Van Veen N1.460 N1.419 N1.374 N1.371 N1.371 N1.371
Mutatie in voorzieningen Van Veen N243 N128 N293 N227 N472 N654
Directe personeels- en apparaatskosten N1.547 N1.263 N1.351 N1.351 N1.351 N1.351
Afschrijvingen en toegerekende rente N590 N969 N926 N1.227 N1.324 N1.955
Totaal lasten N3.862 N3.805 N3.989 N4.221 N4.563 N5.376
Baten
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 Van Veen V27 V27 V28 V28 V28 V28
Riolering en Waterzuivering Van Veen V314 V250 V250 V250 V250 V250
Baten Rioolrecht Van Veen V3.922 V4.005 V4.071 V4.396 V4.754 V5.047
Mutatie in voorzieningen Van Veen V476 V510 V618 V535 V531 V1.061
Directe personeels- en apparaatsbaten V33 V12 V12 V12 V12 V12
Totaal baten V4.772 V4.804 V4.978 V5.220 V5.575 V6.397
Saldo V911 V999 V990 V1.000 V1.013 V1.023
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N3.805 V4.804 V999
Hoger budget onderzoeks- en planningskosten in 2020 (VJN2017) V50
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren (Actualisatie 2019) N2
Dotatie aan voorziening door hogere baten indexatie rioolretributie (Actualisatie 2020) N10
Lagere onttrekking door lagere lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5) N93
Dotatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N11
Dotatie aan voorziening onderhoud FD (Actualisatie 2021) N17
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021) V43
Directe personeels- en apparaatskosten N88
Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021) N54
Elimineren Stelpost BTW (Actualisatie 2018) V316
Toerekening rente (Actualisatie 2018) V25
Mutatie voorziiening (Actualisatie 2018) N198
Onttrekking uit voorziening door Investeringen riolering (VJN2018 7.4.4) V5
Toerekening rente (Actualisatie 2019) V74
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019) N12
Investeringen riolering (VJN2019 7.4.5) V18
Investeringen riolering (NJN2019 7.4.5) V98
Toerekening rente (Actualisatie 2020) V117
Hogere baten rioolretributie door indexering (Actualisatie 2020) V10
Onttrekking ut voorziening door lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) V18
Lasten riolering (VJN2020 7.2) N42
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021) V56
Lagere ontrekkeing door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2021) N11
Onttrekking uit voorziening door hogere dotatie Voorziening onderhoud FD (Actualisatie 2021 V17
Hogere (doorbelasting) lasten FD (Actualisatie 2021) V12
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere Toerekening rente (Actualisatie 2021) N347
Onttrekking uit voorziening door hogere personeelslasten (Actualisatie 2021) V74
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) N72
Actualisatie voorziening 2021 V7
Overig N2 V9
Stand begroting 2021 N3.989 V4.978 V989
Lagere lasten door Investeringen riolering (NJN2018 7.4.2) V47
Lagere lasten door Investering IBOR (VJN2020 7.5) V43
Dotatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N23
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021) N301
Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren V3
Onttrekking uit voorziening door Investeringen riolering (VJN2018 7.4.4) V55
Onttrekking uit voorziening door Investeringen riolering (NJN2018 7.4.2) V29
Hogere baten door stijging rioolretributie (Actualisatie 2019) V325
Toerekening rente (Actualisatie 2019) N143
Lagere onttrekking uit voorziening (Actualisatie 2019) N7
Lagere onttrekking door lagere lasten Investeringen riolering (VJN2019 7.4.5/NJN2019 7.4.5) N13
Toerekening rente (Actualisatie 2020) N14
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) V39
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) V29
Lagere ontrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021) N79
Actualisatie voorziening 2021 V23
Overig N1 N2
Stand begroting 2022 N4.221 V5.220 V1.000
Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5) N203
Dotatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N9
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021) N97
Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021) N32
Overig N1
Onttrekking uit voorziening door Investeringen riolering (VJN2019 7.4.5) V343
Dotatie aan voorziening door Rioolrechten (VJN2019 7.4.6) N311
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Investeringen riolering (NJN2019 7.4.5) V6
Dotatie aan voorziening door Investeringen riolering (VJN2019 7.4.5/Actualisatie 2020) N38
Hogere baten rioolretributie (VJN2019 7.4.6) V325
Toerekening rente (Actualisatie 2020) V142
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) V15
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021) V32
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) N47
Lagere ontrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021) N161
Actualisatie voorziening 2021 V49
Stand begroting 2023 N4.563 V5.575 V1.013
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021) N631
Dogtatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N42
Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5) V143
Dotatie aan voorziening door jaarlijkse €10 hogere rioolretributie (actualisatie 2021) N283
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) V70
Hogere baten rioolretributie (Actualisatie 2021) V293
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) V331
Ontrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021) V86
Actualisatie voorziening 2021 V42
Stand begroting 2024 N5.376 V6.397 V1.023

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen
 • Na enkele jaren van uitstel stijgt vanaf 2022  de rioolheffing jaarlijks met een trendmatige verhoging van € 10 per huishouden zoals opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) 2016-2020.

Taakveld 7.3 Afval

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het afvoeren en verwerken van afval;
 • Het ophalen van minicontainers;
 • Het legen van wijkcontainers;
 • Het legen van din containers;
 • Het ophalen van grofvuil;
 • Het inzamelen van klein chemisch afval;
 • Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
 • Het inzamelen van oud papier;
 • Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
 • Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
 • Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
 • Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Huisvuil 19.800 20.000 19.500
GFT 3.100 3.500 3.250
Oud papier 2.330 2.300 2.450
Glas 865 900 900
Kunststof 125 120 0
Textiel 365 350 400
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 123 / 747 150 / 850 130/800
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 391 / 297 150 / 250 375/325
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 334 / 376 100 / 250 300/385
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 14 / 76 5 / 60 15/80
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 16 / 8 16 / 8 16/8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 36 30 0/0
Dekkingspercentage afval 98,0% 95,7% 99,9%
Aantal huishoudens (afval) 31.377 31.155 30.946
Aantal leegstand woningen 1.568 1.200 1.056
Aantal meerjarige kwijtschelding 1.694 1.850 1.850
Aantal overige kwijtschelding 610 650 650
Totaal aantal te belasten huishoudens 27.505 27.775 27.390

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N8.248 N8.600 N9.377 N9.445 N9.500 N9.065
Baten V8.603 V9.061 V9.763 V9.842 V9.906 V9.728
Saldo van baten en lasten V354 V462 V386 V397 V407 V662
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 7.3 N3 N0 N0 N0 N0 N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 7.3 V250 V250 V250 N0
Totaal mutaties in reserves N3 N0 V250 V250 V250 N0
Resultaat V351 V462 V636 V647 V657 V662
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Huishoudelijk afval Wilson N6.967 N7.262 N7.611 N7.591 N7.591 N7.341
Mutaties in voorzieningen Wilson N152 N72 N851 N885 N895 N655
Directe personeels- en apparaatskosten N417 N390 N410 N410 N410 N410
Afschrijvingen en toegerekende rente N713 N877 N505 N558 N603 N659
Totaal lasten N8.248 N8.600 N9.377 N9.445 N9.500 N9.065
Baten
Huishoudelijk afval Wilson V915 V922 V982 V982 V982 V982
Baten afvalstofheffing Wilson V7.364 V7.421 V7.906 V7.906 V7.946 V7.946
Mutaties in voorzieningen Wilson V288 V699 V855 V934 V958 V780
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten V35 V20 V20 V20 V20 V20
Totaal baten V8.603 V9.061 V9.763 V9.842 V9.906 V9.728
Saldo V354 V462 V386 V397 V406 V662
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N8.600 V9.061 V461
Dotatie voorziening door tariefsverhoging prijsindexatie afvalstoffenheffing (Actualisatie 2020) N146
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3) N73
Lagere budget afval tov 2020 (VJN2020 7.3) V311
Lagere dotatie aan voorziening Afval (VJN2020 7.3) V75
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N11
Hogere lasten afval door afvalactieplan (Begroting 2021) N640
Lagere lasten PMD Afvalactieplan (Begroting 2021) V60
Hogere lasten afval (Actualisatie 2021) N20
Dotatie aan voorziening door tariefsverhogning dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) N330
Inzet Eneco middelen ter dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) N250
Dotatie voorziening door tariefsverhoging prijsindexatie afvalstoffenheffing (Actualisatie 2021) N116
Afschrijvingen en toegerekende rente V371
Directe personeels- en apparaatskosten N21
Overig V13
Mutaite voorziening (Actualisatie 2018) V10
Dotatie aan voorziening door tariefsverhoging afvalstoffenheffing (NJN2018 7.4.8) N717
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019) V46
Toerekening rente (Actualisatie 2019) V14
Investeirngen afval (VJN2019 7.4.2) V46
Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3) V556
Toerekening rente (Actualisatie 2020) V21
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2020) V12
Onttrekking uit voorziening door lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) V19
Lagere onttrekking uit voorziening Afval (VJN2020 7.3) N298
Stelpost BTW (VJN2020 7.4) V156
Onttrekking uit voorziening door lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5) V9
Hogere baten afvalstoffenheffing tariefstijging Afvalactieplan (Begroting 2021) V359
Hogere baten afvalstoffenheffing door indexering (Actualisatie 2021) V126
Onttrekking uit voorziening voor lasten Afvalactieplan (Begroting 2021) V330
Vrijval Eneco middelen (Begroting 2021) V250
Onttrekking uit voorziening door hogere personeelslasten (Actualisatie 2021) V21
Lagere onttrekking uit voorz door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021) N318
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021) N87
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening overhead (Actualisatie 2021) N5
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente over aankoop aandelen Irado (Act.2021) N59
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) N60
Actualisatie voorziening 2021 V191
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten afval (Actualisatie 2021) V20
Hogere baten nascheiding afval door afvalactieplan (Actualisatie 2021) V60
Stand begroting 2021 N9.377 V9.763 V386
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (VJN 2019 6.4.18) N24
Afschrijvingen en toegerekende rente N53
Hoger budget lasten afval in 2021 (Actualisatie 2021) V20
Lagere ontrekking door lager budget afval tov 2021) (NJN2018 7.4.8) V717
Tariefsverhoging afvalstoffenheffing (Actualisatie 2019) V248
Toerekening rente (Actualisatie 2019) V21
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019) N1.137
Elimineren Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3) V241
Toerekening rente (Actualisatie 2020) N16
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) V16
Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021) N37
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) V3
Actualisatie voorziening 2021 V36
Lagere onttrekking uit voorziening door lager budget afval tov 2021 (Actualisatie 2021) N20
Toerekening rente (Actualisatie 2021) V3
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2021) V6
Overig N11 N2
Stand begroting 2022 N9.445 V9.842 V397
Afschrijvingen en toegerekende rente N45
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N10
Hogere baten tariefstijging afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3) V40
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) V16
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) V3
Lagere onttrekking voorz door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021) N37
Actualisatie voorziening 2021 V9
Toerekening rente (Actualisatie 2021) N3
Hogere onttrekking uit voorziening door lasten Investeringen afval (VJN2019 7.4.2) V63
Lagere onttrekking uit voorziening door elimineren Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3) N36
Toerekening rente (Actualisatie 2020) V3
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2020) V6
Stand begroting 2023 N9.500 V9.906 V407
Lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2023 (Begroting 2021) V250
Afschrijvingen en toegerekende rente N55
Tariefstijging afvalstoffenheffing voor dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) V250
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N10
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5) V6
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) V17
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2024 (Begroting 2021) N250
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) V63
Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021) N39
Actualisatie voorziening 2021 V10
Toerekening rente (Actualisatie 2021) V9
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2021) V6
Stand begroting 2024 N9.065 V9.728 V662

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen
 • In bovenstaand overzicht is rekening gehouden met de stijging van de lasten en baten als gevolg van het Afvalactieplan. Het voorstel Afvalactieplan staat opgenomen in programma 7;
 • Het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden kent voor komende jaren een dalende trend. Aangezien een negatief saldo in de voorziening niet is toegestaan, is naar verwachting een indicatieve stijging van de afvalstoffenheffing nodig van gemiddeld € 12 in 2029. Dit is bovenop de stijging van de afvalstoffenheffing zoals opgenomen in het voorstel Afvalactieplan.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Samen met de stad werken we aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Als het gaat om de energietransitie zetten we vooral in op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. De transitie naar een aardgasvrij Capelle starten we stap voor stap op. We bereiden ons daarnaast voor op een steeds sneller veranderende klimaat. Waar mogelijk treffen we al slimme maatregelen in de openbare ruimte. Niet alleen als gemeente bereiden we ons voor op een veranderend klimaat, ook blijven we Capellenaren stimuleren om te vergroenen. We verkennen en benuttende kansen van de circulaire economie. We willen dat er meer grondstoffen worden hergebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.
Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Tot slot zorgen we ervoor dat de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het afvoeren en verwerken van afval;
 • Het ophalen van minicontainers;
 • Het legen van wijkcontainers;
 • Het legen van din containers;
 • Het ophalen van grofvuil;
 • Het inzamelen van klein chemisch afval;
 • Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
 • Het inzamelen van oud papier;
 • Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
 • Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
 • Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
 • Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
 • Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen;
 • Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
 • Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal verleende Wabovergunningen “milieu” 1 2 2
Aantal geregistreerde meldingen 21 50 45
Aantal vergunningplichtige inrichtingen 12 12 12
Aantal meldingsplichtige inrichtingen 435 475 460
Aantal uitgevoerde preventieve controles 251 300 275
Aantal uitgevoerde repressieve controles 150 75 100
Aantal projectadvisering 12 10 10
Aantal bestemmingsplanadvisering 1 1 1
Aantal bouwplan advisering 18 14 14
Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR) 2 2 2

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N1.380 N1.608 N1.573 N1.534 N1.534 N1.534
Baten V289 N0
Saldo van baten en lasten N1.091 N1.608 N1.573 N1.534 N1.534 N1.534
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 7.4 N144 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 7.4 V144 V218 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 V218 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.091 N1.390 N1.573 N1.534 N1.534 N1.534
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Milieu (DCMR en overige projecten) Van Veen N471 N475 N564 N564 N564 N564
Duurzaamheidsagenda Van Veen N626 N520 N575 N537 N537 N537
Milieubeleid Van Veen N0 N0
Milieubeleid - Geluidsanering woningen Van Veen N18 N56
Milieubeleid - Geluidscherm Schollevaar Van Veen N0 N0
Bestrijding ongedierte Wilson N42 N38 N38 N38 N38 N38
Afschrijvingen en toegerekende rente N1 V0 V0 V0 V0 V0
Directe personeels- en apparaatskosten N223 N519 N395 N395 N395 N395
Totaal lasten N1.380 N1.608 N1.573 N1.534 N1.534 N1.534
Baten
Milieubeleid - Geluidsanering woningen Van Veen V434 N0 N0
Milieubeleid - Geluidscherm Schollevaar Van Veen N145 N0 N0
Duurzaamheidsagenda Van Veen
Milieubeheer Van Veen
Directe personeels- en apparaatsbaten V1 N0 N0
Totaal baten V289 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N1.090 N1.608 N1.573 N1.534 N1.534 N1.534
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Budgetten duurzaamheidsagenda, geluidsanering en -scherm.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Budget Duurzaamheidsagenda in 2018 door wijzigingsvoorstel begroting 2018.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N1.608 N0 N1.608
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7) N32
Lager budget Duurzaamheidsagenda (klimaatmiddelen) V61
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021) N85
Geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2 / VJN2019 7.4.8), budgetoverheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V56
Lagere directe personeels- en apparaatskosten V124
Hogere lasten DCMR (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021) N89
Stand begroting 2021 N1.573 N0 N1.573
Lager budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7) V38
Afronding V1
Stand begroting 2022 N1.534 N0 N1.534
Geen wijzigingen.
Stand begroting 2023 N1.534 N0 N1.534
Geen wijzigingen. N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N1.534 N0 N1.534

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N1 N32 N32 N32 N32 N32
Baten V22 V22 V22 V22 V22 V22
Saldo van baten en lasten V21 N11 N10 N10 N10 N10
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V21 N11 N10 N10 N10 N10
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Begraafplaatsen Van Veen N1 N32 N32 N32 N32 N32
Directe personeels- en apparaatskosten N0 N0
Totaal lasten N1 N32 N32 N32 N32 N32
Baten
Begraafplaatsen Van Veen V22 V22 V22 V22 V22 V22
Totaal baten V22 V22 V22 V22 V22 V22
Saldo V21 N11 N10 N10 N10 N10
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N32 V22 N10
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2021 N32 V22 N10
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2022 N32 V22 N10
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N32 V22 N10
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N32 V22 N10