Programma 0

Taakveld 0.1 Bestuur

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsorganisaties.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Gemeenteraad

 • Het uitoefenen van de wettelijk aan de gemeenteraad toegekende rollen van kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging;
 • Daartoe door middel van besluitvorming tijdens raadsvergaderingen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen en het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering daarvan;
 • Daartoe tevens in te zetten op het gebruik van raadsinstrumenten als het vragenrecht, de motie, interpellatie, initiatiefvoorstel en zo nodig ook het verrichten van eigen raadsonderzoek;
 • Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen;
 • Het vaststellen van gemeentelijke verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen;
 • Het aanwijzen van een accountant, het (jaarlijks) in overleg met de accountant besluiten over een controleplan en de bevindingen van de accountant betrekken bij de behandeling van de jaarrekening;
 • Met het oog op de uitoefening van de wettelijk toegekende rollen en ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergaderingen het houden van (raads)commissievergaderingen, themabijeenkomsten en werkbezoeken, informerende commissies en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke relevante thema’s door middel van het instellen van adviserende raadswerkgroepen;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente in enkele gemeenschappelijke regelingen;
  Regels vaststellen over de organisatie van de directe ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, de griffie.

College van burgemeester en wethouders

 • Het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en daartoe besluiten nemen;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de gemeenteraad;
 • Het voldoende aandragen van informatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid aan de gemeenteraad;
 • Het samenstellen van de begroting en jaarrekening;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer bij de Capelse burgers, gemeenschappelijke regelingen en andere (overheidsorganisaties);
 • Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, besluiten tot oprichting en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen en het zo nodig voeren van rechtsprocedures en – gedingen;
 • Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie.

Burgemeester

 • Het uitoefenen van de taken die wettelijk aan de burgemeester toebehoren.

Rekenkamer

 • Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de gemeenteraad;
 • Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken;
 • Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie

 • Het actief en passief adviseren van de gemeenteraad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen en, indien een referendum namens de gemeenteraad wordt gehouden, het begeleiden van dat referendum.

Bezwaarschriftencommissies

 • Het horen van belanghebbenden en het geven van adviezen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.

Klachtenbehandeling, klachtencommissie en Gemeentelijke Ombudsman

 • Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de gemeente en de burgers door aanvullende rechtsbescherming te bieden, indien mogelijk te bemiddelen en de gemeente adviezen te geven om bepaalde problemen in de verhoudingen te voorkomen.

Griffie(r):

 • Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad;
 • Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en werkbezoeken, van de raad;
 • Het bewaken van de agenda’s en de tijdige agendering van onderwerpen;
 • Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden;
 • Het ondersteunen van de voorzitter van de raad;
 • Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van de vergadervormen ten dienste van de raad;
 • Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie;
 • Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden;
 • Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad;
 • Het (mede) voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden;
 • Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda;
 • Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden;
 • Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N4.478 N3.051 N3.108 N3.187 N3.162 N3.162
Baten V30 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N4.447 N3.051 N3.108 N3.187 N3.162 N3.162
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve rekenkamer TV 0.1 V2 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 0.1 N24 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N22 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N4.469 N3.051 N3.108 N3.187 N3.162 N3.162
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Bestuur - Raad en Commissies Burgemeester N897 N1.001 N1.063 N1.088 N1.063 N1.063
Bestuur - Burgemeester en Wethouders Burgemeester N924 N976 N950 N1.004 N1.004 N1.004
Bestuur - Dotatie aan Voorziening Appa Burgemeester N1.769 N154 N154 N154 N154 N154
Communicatie (nieuwjaarsreceptie) Westerdijk N22 N12 N12 N12 N12 N12
Accountantskosten Burgemeester N181 N102 N110 N110 N110 N110
Griffie Raad N501 N502 N511 N511 N511 N511
Rekenkamer Raad N102 N100 N104 N104 N104 N104
Samen Organiseren (VNG landelijk) Burgemeester N167 N170 N170 N170 N170 N170
Directe personeels- en apparaatskosten V85 N35 N35 N35 N35 N35
Totaal lasten N4.478 N3.051 N3.108 N3.187 N3.162 N3.162
Baten
Bestuur - Burgemeester en Wethouders Burgemeester V30 N0 N0 N0 N0 N0
Bestuur - Raad en Commissies Burgemeester N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V30 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N4.447 N3.051 N3.108 N3.187 N3.162 N3.162
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
De hogere dotaties aan de voorziening Appa zorgt voor een trendbreuk in het jaar 2019. In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N3.051 N0 N3.051
Actualisatie salarissen Raad N62
Actualisatie salarissen College B&W N14
Actualisatie salarissen Griffie N29
Budget ''Welke raad wilt u zijn?'', budget in 2020 V20
Indexering budget Rekenkamer N4
Indexering budget accountantskosten N8
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig) V40
Stand begroting 2021 N3.108 N0 N3.108
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022 N25
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig) N54
Stand begroting 2022 N3.187 N0 N3.187
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022 V25
Stand begroting 2023 N3.162 N0 N3.162
Geen wijziging. N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N3.162 N0 N3.162

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Als meest nabije overheid zijn wij een belangrijke ingang voor Capellenaren, bedrijven en instellingen. Vanuit een professionele dienstverlening stellen wij de vraag van de klant centraal. We bieden een snelle, efficiënte service bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie waarbij een open, vriendelijke en zorgvuldige manier van handelen voorop staat.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan;
 • Voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor;
 • Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijvoorbeeld 100- jaar zijn geworden, lang gehuwde of bij de geboorte van een kind;
 • Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van naturalisatieleges;
 • Volledig werken op afspraak waardoor er geen wachttijden de balies ontstaan;
 • Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie;
 • Het organiseren van verkiezingen en referenda;
 • Het verstrekken van informatie en beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers;
 • Het gastvrij en correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie;
 • Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen;
 • Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken;
 • Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse terreinen waaronder registratie woonoverlast en snelherstel;
 • Beheren van gevonden en verloren voorwerpen;
 • Het beheren van Social Media ten behoeve van het informeren van de Capellenaren.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Documenten Burgerlijke stand 1.055 1.140 1.100
Documenten Burgerzaken leges 8.208 6.025 6.000
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag 575 600 600
Rijbewijzen 7.674 6.510 7.500
Geneeskundige verklaringen 702 770 750
Reisdocumenten 6.559 3.500 5.000
Naturalisaties (documenten) 261 150 200
Documenten urgentieverklaring 90 90 90
Totaal aantal af te geven documenten 25.124 18.785 21.240
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.) 90% 90% 90%
Tevredenheid dienstverlening (paspoort/rijbewijs/uittreksel) in bewonersenquête zeer tevreden + tevreden: 98% geen meting zeer tevreden
Kiesgerechtigden 52.000* 51.000 51.000
Stemdistricten 32 32 32
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus 0 0 0
Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking 100% 100% 100%
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen 0 4 6
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers 298 2.000 2.000
*) In 2019 zijn er 3 verkiezingen geweest (Europees Parlement, Provinciale staten, Waterschap). Gemiddeld genomen waren er in 2019 ongeveer 52.000 kiesgerechten.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N1.703 N1.788 N1.959 N1.958 N1.978 N2.312
Baten V1.018 V648 V707 V686 V610 V1.181
Saldo van baten en lasten N685 N1.139 N1.252 N1.272 N1.368 N1.132
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 0.2 V183 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V183 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N502 N1.139 N1.252 N1.272 N1.368 N1.132
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Publiekszaken o.a. afdrachten leges Burgemeester N462 N307 N307 N306 N271 N600
Verkiezingen Burgemeester N135 N0 N55 N55 N110 N55
Gemeentelijk Informatiecentrum Burgemeester N0 N0
Huisnummering, straatnaamgeving/borden Struijvenberg N0 N1 N1 N1 N1 N1
Directe personeels- en apparaatskosten N1.105 N1.479 N1.596 N1.596 N1.596 N1.656
Totaal lasten N1.703 N1.788 N1.959 N1.958 N1.978 N2.312
Baten
Secretarieleges Publiekszaken Burgemeester V1.006 V648 V707 V686 V610 V1.181
Directe personeels- en apparaatsbaten V12 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V1.018 V648 V707 V686 V610 V1.181
Saldo N686 N1.139 N1.252 N1.272 N1.368 N1.132
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Minder afdracht en legesopbrengsten reisdocumenten n.a.v. wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar zorgt voor een periode van 5 jaar lagere lasten en baten na 2019.
Minder afdracht en legesopbrengsten overige documenten. Er is een dalende trend te zien van de aanvragen Burgerlijke Stand en VOG's.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
In 2024 is weer een stijging te zien in de afdrachten en legesopbrengsten reisdocumenten na de daling als gevolg van de wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar.
De verkiezingsagenda zorgt voor een lager budget in 2020 en een hogere budget in 2023. In 2020 vinden er geen verkiezingen plaats, in 2023 2.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N1.788 V648 N1.139
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1) N55
Actualisatie afdracht rijksleges V5
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7% N5
Actualisatie rijksleges V47
Indexatie rijksleges 1,7% V12
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N117
Afronding V1
Stand begroting 2021 N1.959 V707 N1.252
Actualisatie rijksleges N20
Indexatie rijksleges 1,7% N1
Afroonding V1
Stand begroting 2022 N1.958 V686 N1.272
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1) N55
Actualisatie afdracht rijksleges V35
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7% V1
Actualisatie rijksleges N75
Indexatie rijksleges 1,7% N1
Afronding N1
Stand begroting 2023 N1.978 V610 N1.368
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1) V55
Actualisatie afdracht rijksleges N324
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7% N6
Actualisatie rijksleges V561
Indexatie rijksleges 1,7% V10
Inhuur 1 fte voor opvangen piek in afgifte reisdocumenten. N60
Stand begroting 2024 en volgende jaren N2.313 V1.181 N1.132

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Verkiezingen

In maart 2021 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. De inzet is erop gericht dat de verkiezingen zo worden georganiseerd dat alle kiezers zich veilig voelen in het stemlokaal als ze daar gaan stemmen. De voorzorgsmaatregelen die in alle stemlokalen getroffen worden, zijn daar ook op gericht. Het ministerie van BZK is samen met VNG, NVVB en RIVM bezig om te onderzoeken hoe het 1,5 meter scenario moet worden ingevuld en welke maatregelen precies moet worden genomen. Het gaat dan om maatregelen met betrekking tot het afstand houden, bescherming zoals het plaatsen van schermen tussen stembureau en kiezers, handhygiëne, etc.. Ook wordt gesproken over de mogelijke kosten die het in acht nemen van de COVID_19-maatregelen mee kan brengen en de compensatie daarvan voor gemeenten.

De volgende verkiezingen staan op de planning;
• 2021 : 2e kamer verkiezingen
• 2022 : Gemeenteraadsverkiezingen
• 2023 : Provinciale Statenverkiezingen en Waterschap verkiezingen
• 2024 : Europese Parlementsverkiezingen

Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld N2.019 N2.020 N2.021 N2.022 N2.023 N2.024
Lasten N29 N46 N38 N38 N38 N38
Baten V127 V126 V128 V128 V128 V128
Saldo van baten en lasten V98 V80 V89 V89 V89 V89
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve herstr actief grondbeleid TV 0.3 V8 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V8 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V106 V80 V89 V89 V89 V89
Specificatie N2.019 N2.020 N2.021 N2.022 N2.023 N2.024
Lasten
Gemeentelijke Accommodaties Van Veen N29 N34 N24 N24 N24 N24
Stadsplein MIVA Toilet Van Veen N0 N12 N15 N15 N15 N15
Totaal lasten N29 N46 N38 N38 N38 N38
Baten
Gemeentelijke Accommodaties Van Veen V127 V126 V128 V128 V128 V128
Totaal baten V127 V126 V128 V128 V128 V128
Saldo V98 V80 V89 V89 V89 V89
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N46 V126 V80
Actualisatie 2021 budgetten FD V3 V2
Aanpassing budgetten energie (VJN 2020 0.5) V5
Stand begroting 2021 N38 V128 V89
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2022 N38 V128 V89
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N38 V128 V89
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N38 V128 V89

Taakveld 0.4 Overhead

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:

 • Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;
 • Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders;
 • Het voorzitten van de vergaderingen van het capels management overleg (cmt);
 • Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg;
 • Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders;
 • Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente.

Adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur:

 • Het in voorkomende gevallen vervangen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
 • Het ondersteunen van de algemeen directeur;
 • Het hebben/nemen van de algemeen directeur afgeleide verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het bewaken, coördineren en monitoren van de integrale beleidsvorming en organisatie;
 • Het hebben/nemen van verantwoordelijkheid voor aan hem toegewezen programma’s en projecten.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Informatiepagina:
Wekelijks in een huis-aan-huisblad (per jaar) 50 50 50
Maandelijks Capelse Courant (per jaar) 4 4 4
Internetsite:
E-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) (per jaar) 125 135 52
Update Dagelijks Dagelijks Dagelijks
Waardering bewonersenquête 7,0 geen meting 7,5
Gemeentegids 1 per 1,5 jaar 1 per 1,5 jaar 1 per 2 jaar
Persberichten 125 125 125
Social media:
Aantal volgers op Facebook 3.750 3.750 4.000
Aantal volgers gemeente op Twitter 3.250 3.500 3.500
Aantal volgers handhaving op Twitter 3.500 3.500 3.500
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter 500 500 500
Aantal volgers Instagram - - 1.250

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N23.476 N24.546 N24.013 N23.541 N23.526 N23.506
Baten V2.418 V2.435 V2.606 V2.278 V2.278 V2.278
Saldo van baten en lasten N21.059 N22.110 N21.407 N21.264 N21.249 N21.229
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve bedrijfsvoering TV 0.4 V1.045 V964 V278 V191 V248 V186
Totaal mutaties in reserves V1.045 V964 V278 V191 V248 V186
Resultaat N20.014 N21.146 N21.129 N21.073 N21.001 N21.043
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Communicatie Burgemeester N58 N72 N36 N36 N36 N36
GR IJsselgemeenten Westerdijk N4.686 N5.265 N5.468 N5.437 N5.449 N5.387
Stelpost cao Van Veen N0 N0 N816 N816 N816 N816
Directe personeels- en apparaatskosten N18.960 N19.421 N17.969 N17.536 N17.478 N17.513
Afschrijvingen en toegerekende rente N332 N510 N445 N438 N469 N475
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties V561 V722 V722 V722 V722 V722
Totaal lasten N23.476 N24.546 N24.013 N23.541 N23.526 N23.506
Baten
Formatie Nieuwe Rivium; bijdrage ontwikkeleaars Struijvenberg N0 V156 V328 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatsbaten V2.412 V2.279 V2.278 V2.278 V2.278 V2.278
Totaal baten V2.412 V2.435 V2.606 V2.278 V2.278 V2.278
Saldo N21.064 N22.110 N21.407 N21.264 N21.249 N21.229
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N24.546 V2.435 N22.111
Ijssel en Lekstreek (VJN2020 0.6), budget in 2020 V36
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4) V309
GR Ijsselgemeenten (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) N512
Stelpost lonen (inclusief wijzigingsvoorstel begroting 2021) exclusief GR Ijsselgemeenten N816
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7) N172 V172
Uitbreiding formatie Rechtmatigheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021 0.4) N94
Directe personeels- en apparaatskosten (exclusief stelpost lonen) V1.718 N2
Toegerekende kapitaallasten en rente V64 V1
Stand begroting 2021 N24.013 V2.606 N21.407
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4) V31
Directe personeels- en apparaatskosten V105
Toegerekende kapitaallasten en rente V7
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7) V328 N328
Stand begroting 2022 N23.542 V2.278 N21.264
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4) N12
Directe personeels- en apparaatskosten V58
Toegerekende kapitaallasten en rente N31
Stand begroting 2023 N23.527 V2.278 N21.249
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4) V62
Directe personeels- en apparaatskosten N35
Toegerekende kapitaallasten en rente N6
Stand begroting 2024 en volgende jaren N23.507 V2.278 N21.229

Taakveld 0.5 Treasury

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling;
 • Het organiseren van de logistiek van de in- en uitgaande geldstromen van de gemeente;
 • Het onderhouden van relaties met banken en kredietverstrekkers;
 • Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (Evides, Stedin en Irado);
 • Het toerekenen van de rente aan de verschillende taakvelden. 

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N43 V1.455 V19 V96 N81 N3
Baten V3.307 V80.741 V914 V854 V1.760 V1.874
Saldo van baten en lasten V3.264 V82.196 V933 V950 V1.679 V1.871
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V3.264 V82.196 V933 V950 V1.679 V1.871
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Rente Van Veen N43 V1.455 N458 N652 N895 N1.208
Toegerekende rente Van Veen N0 N0 V476 V748 V814 V1.205
Totaal lasten N43 V1.455 V19 V96 N81 N3
Baten
Dividend aandelenbezit Eneco Van Veen V1.295 V1.295 N0 N0 N0 N0
Dividend aandelenbezit Stedin Van Veen V869 V971 N0 N0 V890 V890
Dividend aandelenbezit Evides Van Veen V695 V590 V566 V507 V526 V640
Dividend aandelenbezit Irado Van Veen V367 V330 V330 V330 V330 V330
Verkoopopbrengst aandelen Eneco Van Veen V77.537
Deelnemingen en Beleggingen Van Veen V60 V9 V9 V9 V9 V9
Rente Van Veen V21 V10 V9 V8 V5 V5
Totaal baten V3.307 V80.742 V914 V854 V1.760 V1.874
Saldo V3.264 V82.197 V933 V950 V1.679 V1.871
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
In 2020 verkoopobrengst aandelen Eneco.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Rentekosten en rentebaten worden aan de hand van liquiditeitsprognose geactualiseerd.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 V1.455 V80.741 V82.196
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021 N1.436
Dividend Eneco hoger in 2019 en 2020 N405
Dividend Stedin hoger in 2020 N81
Verkoopopbrengst in 2020 aandelen Eneco N77.537
Verlagen dividend Eneco door verkoop N890
Verlagen dividend Stedin voor 2021 en 2022 (NJN2019 0.4.3) N890
Dividend Evides (VJN2018 0.4.6) N27
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1) V3
Stand begroting 2021 V19 V914 V933
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1) N59
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021 V77 N1
Stand begroting 2022 V96 V854 V950
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021 N177 N3
Verhogen dividend Stedin vanaf 2023 (verlaging was tijdelijk) (NJN2019 0.4.3) V890
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1) V19
Stand begroting 2023 N81 V1.760 V1.679
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1) V114
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021 V77 V1
Stand begroting 2024 en volgende jaren N4 V1.875 V1.871

Taakveld 0.61 OZB-woningen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van het tarief;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek.19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen 34.564 34.988 32.721*
Aantal bezwaarschriften (belang) 12 15 30
Aantal aanslagbiljetten via post 22.106 20.400 20.400
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid 13.634 16.000 16.000
Aantal betalingsregelingen 251 500 500
% Automatische incasso’s 64,6% 63,0% 63,0%
Aantal aanmaningen 4.041 3.400 3.750**
Aantal dwangbevelen 2.621 2.300 2.600**
Aantal vorderingen op loon of uitkering 1.622 1.500 1.750**
Aantal herhaalde bevelen 477 600 700**
Aantal beslagleggingen 0 30 30
Aantal oninbaar 372 400 450**
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen 37.986 38.724 36.377
Aantal waardebezwaren woningen 413 350 600***
Aantal ingediende beroepschriften 10 8 20
* De afname betreft slooppanden.
** Wij verwachten een toename door het effect van de coronacrisis.
*** Wij verwachten een forse toename van bezwaren door de toename van de WOZ-waarden en het inschakelen van No Cure No Pay partijen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N361 N347 N363 N363 N363 N363
Baten V7.045 V7.121 V7.249 V7.246 V7.326 V7.531
Saldo van baten en lasten V6.684 V6.774 V6.886 V6.884 V6.964 V7.169
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 0.61 N5 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N5 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V6.679 V6.774 V6.886 V6.884 V6.964 V7.169
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Heffing en Invordering Belastingen Van Veen N63 N68 N68 N68 N68 N68
Directe personeels- en apparaatskosten N297 N279 N295 N295 N295 N295
Totaal lasten N361 N347 N363 N363 N363 N363
Baten
OZB eigenaren Van Veen V6.977 V7.077 V7.205 V7.202 V7.282 V7.487
Directe personeels- en apparaatsbaten V67 V44 V44 V44 V44 V44
Totaal baten V7.044 V7.121 V7.249 V7.246 V7.326 V7.531
Saldo V6.684 V6.774 V6.886 V6.884 V6.964 V7.169
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
De baten zijn geïndexeerd.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N347 V7.121 V6.774
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N16
Actualisatie 2021 OZB eigenaren V128
Stand begroting 2021 N363 V7.249 V6.886
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding N3
Stand begroting 2022 N363 V7.246 V6.884
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding V80
Stand begroting 2023 N363 V7.326 V6.964
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding V205
Stand begroting 2024 en volgende jaren N363 V7.531 V7.169

Taakveld 0.62 OZB-niet woningen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffingen invordering, bezwaar en beroep).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers en OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op pand of inboedel;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal aanslagen OZB gebruikers 1.851 1.868 1.828
Aantal leegstand OZB gebruikers 587 275 270
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers 52 40 40
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen 2.158 2.143 2.098 *
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren 5 10 10
Aantal waardebezwaren (niet-woningen) 61 70 85
*) Afname van slooppanden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N235 N257 N272 N272 N272 N272
Baten V4.948 V4.835 V4.878 V4.878 V4.878 V4.878
Saldo van baten en lasten V4.713 V4.578 V4.605 V4.605 V4.605 V4.605
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 0.62 N12 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N12 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V4.701 V4.578 V4.605 V4.605 V4.605 V4.605
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Directe personeels- en apparaatskosten N235 N257 N272 N272 N272 N272
Totaal lasten N235 N257 N272 N272 N272 N272
Baten
OZB gebruikers Van Veen V1.952 V1.915 V1.935 V1.935 V1.935 V1.935
OZB eigenaren Van Veen V2.938 V2.876 V2.899 V2.899 V2.899 V2.899
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten V58 V44 V44 V44 V44 V44
Totaal baten V4.948 V4.835 V4.878 V4.878 V4.878 V4.878
Saldo V4.713 V4.578 V4.605 V4.605 V4.605 V4.605
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
De baten zijn geïndexeerd.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N257 V4.835 V4.578
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N15
Actualisatie 2021 OZB gebruikers V20
Actualisatie 2021 OZB eigenaren V23
Stand begroting 2021 N272 V4.878 V4.605
Geen wijzigingen
Stand begroting 2022 N272 V4.878 V4.605
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N272 V4.878 V4.605
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 en volgende jaren N272 V4.878 V4.605

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voeren van de belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling hondenbelasting;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal aanslagen hondenbelasting 3.423 3.400 3.200
Aantal ingediende bezwaarschriften hondenbelasting 49 50 50
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften hondenbelasting 49 50 50
Aantal verzoeken om ontheffing/vermindering hondenbelasting 308 350 350
Aantal te controleren adressen hondenbelasting 10.010 10.000 10.000

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N44 N34 N36 N36 N36 N36
Baten V311 V312 V311 V311 V311 V311
Saldo van baten en lasten V268 V278 V275 V275 V275 V275
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 0.64 N7 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N7 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V261 V278 V275 V275 V275 V275
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Directe personeels- en apparaatskosten N44 N34 N36 N36 N36 N36
Totaal lasten N44 N34 N36 N36 N36 N36
Baten
Hondenbelasting Van Veen V301 V306 V305 V305 V305 V305
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten V11 V6 V6 V6 V6 V6
Totaal baten V311 V312 V311 V311 V311 V311
Saldo V268 V278 V275 V275 V275 V275
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N34 V312 V278
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N2
Actualisatie 2021 baten hondenbelasting