Programma 3 Economie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Met het Programma Economie zorgen wij voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. Ook blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, bijvoorbeeld door actief in te spelen op de nieuwe aandacht voor Vrijetijdseconomie.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

  • Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

  • Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014);
  • Structuurvisie Detailhandel 2015 (BBV 612676 februari 2015).

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

  • Verordening BI-zone CapelleXL 2016-2020 (BBV 763518 februari 2016);
  • Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016);
  • Marktverordening Capelle aan den IJssel (BBV 947636 december 2017);
  • Verordening marktgelden 2019 (BBV 1053371 december 2018).

Taakveld 3.4 Economische promotie

  • Verordening logiesbelasting 2021 (raad van december 2020).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio.

3.1 Projectplan BIZ

Terug naar navigatie - 3.1 Projectplan BIZ

Budget projectplan BIZ- Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N  65 in 2023 eenmalig
Kasstroom N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023 eenmalig

In de aanvraag “Bedrijventerrein Capelle XL Duurzaam en Toekomstbestendig” van de Stichting BIZ CapelleXL is de ambitie opgenomen het gebied nieuw elan te geven door een nieuwe uitstraling, - beleving en het realiseren van meer faciliteiten op het bedrijventerrein Capelle XL. De aanvraag bestaat uit meerdere projectonderdelen op het gebied van beleving (het aanbrengen van oases en wandelroutes), citymarketing (uitdragen van de naam op o.a. de NS-tunnel en herkenning vanaf de A20) en gebiedspromotie (aanpassen van de zuilen en entrees van het gebied, het verbeteren van de bewegwijzering en upgraden van banken en bloembakken).

In onderstaande tabel een  specificatie van de kosten.

Deze kosten zullen worden gedragen door de BIZ Capelle XL zelf (155), een bijdrage vanuit het Denk en Doe Mee fonds (300) en de gemeente Capelle (265). De bijdrage vanuit de gemeente Capelle is gebaseerd op de ontwerpkosten pitch/opstellen projecten (20) plus 35% van de overige kosten. Mocht de bijdrage vanuit het Denk en Doe Mee fonds er niet komen dan moet de BIZ zelf op zoek naar alternatieve financiering of (onderdelen van)projecten schrappen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023.

Project Totale kosten
Ontwerpkosten pitch / opstellen project N20
Uitwerken en begeleiden tijdens uitvoeren N15
Mega banken en bloembakken (20x) N50
Entrees vakken Capelle XL (6x) N210
Herkenning A20 / vlonders N135
Hoofdentree gebied (3x) N48
Aanpassen NS-tunnel N175
Oases (2x) N36
Verlichting bomen N15
Aanpassen zuilen N16
Totaal N720

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N1.382 N1.614 N1.221 N1.225 N1.189 N1.127
Baten V1.175 V1.092 V1.089 V1.089 V1.089 V1.089
Saldo van baten en lasten N207 N522 N132 N136 N100 N38
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N60 V365 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N143 N59 N59 N59 N59 N59
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V100 V100 V65 N0
Totaal mutaties reserves N203 V306 V41 V41 V6 N59
Resultaat N410 N216 N91 N95 N94 N97

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Lagere lasten Hoofdweggebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven V304 V304 N304 N0
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven V41 V41 N41 N0
Lager budget BIZ Capelle-West (VJN2017 3.4.4 / VJN2018 3.4.6 / VJN 2019 3.4.5), overheveling naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven V20 V20 N20 N0
Projectplan BIZ (Begroting 2021 3.1) met dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N100 V100
Afschrijvingen en toegerekende rente V13 V13 V13
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten V110 V110 V110
Overige verschillen V5 V5 V5
V393 N0 V493 N265 V128
Baten
Overige verschillen N3 N3 N3
N0 N3 N3 N0 N3
Totaal V393 N3 V490 N265 V125

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
3.1 Economische ontwikkeling Mutaties reserve bedrijfsvoering N59 N59 N59 N59 N59
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Hoofdweg-gebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5); dekking reserve eenmalige uitgaven V304 N304
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2( V41 N41
3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg Projectplan VIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1) met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen V100 V100 V65 N100 N100 N65
3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg Eenmalig hoger budget BIZ Capelle-West (NJN2018 3.4.3 / VJN2019) met dekking reserve eenmalige uitgaven V20 N20
Totaal V365 V100 V100 V65 N0 N424 N159 N159 N124 N59