Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor een bestuur dat open staat voor elke Capellenaar en samen met de Capellenaar werkt aan een nog beter Capelle.
Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, verbindend, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Waar dit de efficiency en dienstverlening kan verbeteren zoeken we de samenwerking met andere gemeenten en overheden. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen met Capellenaren en onze ketenpartners aan de opgaven van onze gemeente.

We zijn een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur. Onze financiën zijn structureel meerjarig op orde.

De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving. We laten de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan met de inflatie.

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s.

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Omschrijving Bron Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Sluitende begroting Interne registratie Ja Ja Ja Ja Ja*
Goedgekeurde controleverklaring getrouw beeld Externe accountant Ja Ja Ja Ja Ja
Goedgekeurde controleverklaring rechtmatigheid Interne registratie Ja Ja Ja Ja Ja
Kwaliteit uitvoering Wet Woz Oordeel waarderingskamer Goed Goed Goed Goed Goed
*) Op basis van de structurele baten en lasten is er sprake van een structureel sluitende begroting. De jaarschijf 2021 laat op basis van het totaal aan baten en lasten een nadeel zien, echter zijn er meer incidentele lasten dan baten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar het overzicht van incidentele baten en lasten zoals deze in de begroting is opgenomen.

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 0.1 Bestuur

 • Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
 • Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Met het oog op morgen’;
 • Burgerparticipatie en Toolkit (BBV 875555 juni 2017).

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 0.4 Overhead

 • Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 -   2022 (BBV 1097944  mei 2019);

Taakveld 0.5 Treasury

 • Financieringsstatuut 2020 (raad van november 2020);
 • Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (raad van november 2020);
 • Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (raad van november 2020).

Taakveld 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet-woningen

 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 (raad van december 2020).

Taakveld 0.64 Belastingen overig

 • Verordening hondenbelasting 2021 (raad van december 2020);
 • Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

 • Financiële Verordening 2017 (BBV 864654 maart 2017), op korte termijn aan te passen vanwege o.a. rechtmatigheidsverantwoording (zie "ontwikkelingen");
 • Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
 • Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019).

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

 • Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Stedin N.V.

Maatschappelijke effecten In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

 

Evides N.V.

Maatschappelijke effecten Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

 

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Maatschappelijke effecten BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Doelstelling voor programma Niet van toepassing.

 

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten Voorzien in ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.

 

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Maatschappelijke effecten In het verleden heeft de gemeente een participatie (aandelen) gekocht van de stichting. De stichting is de erfpachter van het terrein van de Capelse Golfbaan.
Doelstelling voor programma Het exploiteren van een golfbaan.

 

Stichting IJsselland Ziekenhuis

Maatschappelijke effecten Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.

 

Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove

Maatschappelijke effecten Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed
In het kader van duurzame steden en gemeenschappen (één van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals in 2015 besloten door de Verenigde Naties) volgt in 2021 een voorstel om de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed te verbeteren.

Rechtmatigheidsverantwoording 2021
Vanaf 2021 wordt het college verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording, in plaats van de accountant. Deze verantwoording krijgt een plek in de Jaarrekening 2021  en een toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering. In deze paragraaf is hierover meer informatie opgenomen. 

0.1 Voorziening onderhoud

Terug naar navigatie - 0.1 Voorziening onderhoud

Voorziening onderhoud - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 123 / V 17 structureel vanaf 2021; N/V 727 2021, V/N 14 in 2022, V/N 25 in 2023, N/V 900 in 2024
Kasstroom N 727 in 2021, V 14 in 2022, V 25 in 2023 en N 900 in 2024

Verschuivingen van onderhoudsuitgaven ten laste van de voorziening leiden tot hogere uitgaven in 2021 en 2024 en lagere uitgaven in 2022 en 2023.
Om de voorziening aan te passen aan de bouwkostenindex moet de dotatie aan de voorziening met ingang van 2021 met N 123 worden verhoogd. Hiervan is er voor V 17 dekking binnen de voorziening riool (SB) op programma 7. 

Wij stellen u voor om per saldo een dotatie aan de voorziening onderhoud te doen van N 123 / V 17 structureel vanaf 2021. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is zowel in de tekst als in het overzicht Kapitaalgoederen het onderhoudsniveau van de panden aangegeven. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma 2021 2022 2023 2024 2025
0 N17 N17 N17 N17 N17
1 N17 N17 N17 N17 N17
4 N18 N18 N18 N18 N18
5A N19 N19 N19 N19 N19
6A N17 N17 N17 N17 N17
7 N17 N17 N17 N17 N17
8 N18 N18 N18 N18 N18
Totaal N123 N123 N123 N123 N123
Dekking uit voorziening riool t.g.v. programma 7 V17 V17 V17 V17 V17

0.2 Aanpassing budgetten energie

Terug naar navigatie - 0.2 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 86 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 86 vanaf 2021

Als gevolg van de stijging van energie tarieven en belastingen hebben we te maken met gestegen energielasten voor onze bedrijfsvoeringpanden.

Wij stellen u voor structureel met ingang van 2021 een budget beschikbaar te stellen van N 86 voor deze toegenomen lasten en dit te verwerken in de begroting. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

0.3 Aanpassing budget schoonmaakkosten

Terug naar navigatie - 0.3 Aanpassing budget schoonmaakkosten

Aanpassing budget voor schoonmaakkosten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 35 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 35 vanaf 2021

De schoonmaakkosten voor de bedrijfsvoeringpanden zijn de afgelopen jaren flink opgelopen. De stijging komt door gewijzigde afspraken met betrekking tot de soort en het niveau van de diensten die wij afnemen, extra aanvragen en prijsindexaties. De verwachting is dat de stijging zich doorzet, onder andere ook door coronamaatregelen die om nog meer hygiëne vragen. Het budget is hier nog niet op aangepast.

Wij stellen u voor structureel met ingang van 2021 een aanvullend budget van N 35 beschikbaar te stellen voor de schoonmaakkosten en dit te verwerken in de begroting. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

0.4 Uitbreiding formatie rechtmatigheid

Terug naar navigatie - 0.4 Uitbreiding formatie rechtmatigheid

Uitbreiding formatie voor rechtmatigheid - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 94 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 94 structureel vanaf 2021

De accountant steunt voor de jaarrekeningcontrole steeds meer op onze organisatie. Dit betekent dat we meer inspanningen moeten verrichten om eigen controles uit te voeren en om de controle van de accountant voor te bereiden. Ook moeten we met ingang van 2021 zelf de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de uitgaven afgeven, in plaats van dat de accountant dit doet.

Wij stellen u daarom voor om de formatie van de afdeling Financiën met 1 fte uit te breiden en om de begroting met een bedrag van V 94, structureel vanaf 2021.

0.5 Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2020

Terug naar navigatie - 0.5 Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2020

Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2020  - Onvermijdelijk
Lasten /  Baten:  V 2.892 in 2021,  V 3.665 in 2022, V 4.441 in 2023, V 3.755 in 2024
Kasstroom:  V 2.892 in 2021,  V 3.665 in 2022, V 4.441 in 2023, V 3.755 in 2024

In de Meicirculaire 2020 hebben gemeenten informatie ontvangen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds. Deze circulaire verwerken wij in deze Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020 voor wat betreft de jaarschijf 2020.

Meicirculaire 2020: positief meerjarenbeeld
In de onderstaande tabel geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen uit de Meicirculaire 2020.  In de tekst  geven wij een toelichting.

1. Verdeelmaatstaven medicijngebruik

Bij de Decembercirculaire 2019 ontvingen we het bericht dat de verdeelmaatstaven medicijngebruik nieuwe data hadden. De fondsbeheerders constateerden dat deze zo veel impact hebben, dat ze deze toen al verwerkt hadden in plaats van in de Meicirculaire 2020. De uitkeringsbasis wordt met ongeveer hetzelfde bedrag verlaagd (zie punt  7).
Er is veel kritiek geweest op de maatstaven medicijngebruik en daarom komen ze in het nieuwe verdeelmodel ook niet terug.

2.  Gezond in de Stad (DU)

We ontvangen V 10 extra gedurende 2 jaar. We ontvangen nu totaal V 78 in 2020 en 2021. Vooralsnog stopt deze uitkering daardoor in 2022.

3. Overige mutaties

Dit betreft  de suppletie- uitkering Sociaal Domein (N 93) en de DU Combinatiefuncties / buurtsportcoaches (V 4)  Voor de Combinatiefuncties/buurtsportcaoches
De suppletie-uitkering  Sociaal Domein zorgt ervoor dat verdelingsverschillen als gevolg van de integratie van het sociaal domein in 2019 ongedaan gemaakt worden. De Combinatiefuncties/buurtsportcoaches is reeds een oude decentralisatie-uitkering, die op verschillende plekken in de begroting besteed is. We ontvangen V 4 structureel extra.

4. Accres

Het accres is hoger in 2021 en 2022, maar lager in 2020, 2023 en 2024. In jaren 2020 en 2021 wordt het accres gefixeerd, om stabiliteit aan gemeenten te geven. Hierdoor kan onze eerdere behoedzame begroting vrijvallen. Het accres van het nieuwe jaar 2025 is iets hoger dan het meerjarige gemiddelde, waardoor we deze vanuit behoedzaamheid iets verlagen (zie punt 5).

5. Actualisatie Stelpost behoedzaamheid

De stelpost wordt aangepast:

 • Vrijval stelpost in 2020 en 2021, omdat het accres wordt gefixeerd;
 • Verhoging stelpost in 2022 met N 716, omdat het accres hoger uitkomst dan bij de Septembercirculaire 2019;
 • Vrijval stelpost in 2023 en 2024, omdat het nieuwe accres (iets) lager uitkomt dan het gemiddelde en er dus geen stelpost meer nodig is;
 • Introductie van stelpost voor 2025.

Per saldo resteert deze stelpost: N 931 in 2022 en N 381 in 2025. In alle andere jaren is het accres conform de raming van de Meicirculaire 2020.

6. Ontwikkeling uitkeringsbasis

Diverse verdeelmaatstaven hebben een groter volume en dit wordt gecorrigeerd via de uitkeringsbasis.

7. Ontwikkeling uitkeringsbasis medicijngebruik

Dit is de tegenhanger van regel 1: door forse toename van de aantallen medicijngebruik, wordt ook de uitkeringsbasis behoorlijk aangepast.

8. Inburgering (IU)

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW.

9. Armoedebestrijding kinderen (IU)

De hoogte van de structurele uitkering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld o.b.v.  de beschikbare gegevens over kinderen in armoedesituatie. Dit keer pakt dit nadelig voor ons uit. De uitkering wordt verlaagd van V 524 structureel naar V 493 structureel.

          10. Doortrekken middelen Jeugdhulp

Vanwege tekorten op de Jeugdhulp hebben gemeenten in de Meicirculaire 2019 voor drie jaar middelen ontvangen voor Jeugdhulp: 2019 t/m 2021. Het kabinet wilde deze middelen niet structureel doortrekken, omdat er onderzoek naar de kosten nodig was. De provinciaal toezichthouders van gemeenten hebben echter aangegeven dat het toegestaan is om de middelen structureel door te trekken in de begroting, omdat kostenstijgingen nu eenmaal niet te vermijden zijn. Heel veel gemeenten hebben dit ook gedaan en in deze Begroting doen wij dit nu ook. Aan het eind van 2020 worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht, maar het kabinet laat besluitvorming over de middelen over aan het nieuwe kabinet. In de Septembercirculaire 2020 is al wel te lezen dat de middelen met 1 jaar zijn verlengd naar 2022. 

11. Overige mutaties

Dit betreffen mutaties zoals wijzigingen bij verdeelmaatstaven en decentralisatie-uitkeringen.

 

2021 2022 2023 2024
Stand begroting Voorjaarsnota 2020 V120.507 V120.325 V121.110 V122.438
Mutaties Begroting 2021 V2.892 V3.665 V4.441 V3.755
Stand Begroting 2021 V123.399 V123.990 V125.551 V126.193
Mutaties Decembercirculaire 2019
1 Maatstaven medicijngebruik V932 V923 V928 V932
2 Gezond in de Stad (DU) V10
3 Overige mutaties N89 N89 N89 N89
Mutaties Meicirculaire 2020
4 Accres V518 V1.291 V489 N326
5 Actualiseren stelpost behoedzaamheid V577 N716 V793 V725
6 Nominale ontwikkeling V1.815 V1.801 V2.028 V2.404
7 Uitkeringsbasis medicijngebruik N944 N936 N942 N947
8 Inburgering (IU) V123 V273 V301 V301
9 Armoedebestrijding kinderen (DU) N31 N31 N31 N31
10 Doortrekken middelen Jeugdhulp V1.326 V1.326 V1.326
11 Overige mutaties N19 N177 N362 N540
Totaal December- en Meicirculaire V2.892 V3.665 V4.441 V3.755
12 Benodigd voor Cao-ontwikkeling - progr. 0 N1.033 N1.033 N1.033 N1.033
13 Oormerken budget inburgering - progr. 6B N123 N273 N301 N301
Netto financieel effect V1.736 V2.359 V3.107 V2.421

0.6 Stelpost lonen 2021 (excl. GR IJsselgemeenten)

Terug naar navigatie - 0.6 Stelpost lonen 2021 (excl. GR IJsselgemeenten)

Stelpost lonen 2021 – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 816 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 816 vanaf 2021

Bij de actualisatie van de Begroting 2021 is bij de berekening van de salariskosten rekening gehouden met de loonstijging uit de huidige cao die loopt tot 1 januari 2021. De loonmutatie voor 2021 is nog niet bekend. Conform onze begrotingsuitgangspuntenbrief gaan we voor lopig uit van 2,6%.
Voor ons gemeentelijk personeel komt dat neer op een bedrag van N 816 structureel vanaf 2021.

De stelpost lonen voor het personeel van de GR IJsselgemeenten is verwerkt via een separaat wijzigingsvoorstel onder programma 6b. Ons gemeentelijk aandeel in de stelpost lonen bij de GR bedraagt N 217 structureel vanaf 2021.

Wij stellen de begroting aan te ramen met N 816 structureel van 2021.

0.7 Stelpost prijzen

Terug naar navigatie - 0.7 Stelpost prijzen

0.8 Stelpost prijzen / indexeringen 2021 – Onvermijdelijk
Lasten: V 337 in 2021, V 228 in 2022 en V 157 in 2023
Kasstroom: geen

Voor diverse budgetten is het nodig om ze te indexeren. Hiervoor plaatsen we elk jaar een Stelpost prijzen op programma 0, die als dekking ingezet kan worden bij benodigde indexeringen op andere programma’s. De hoogte van de stelpost berekenen we aan de hand van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Deze is 1,7% volgens de Septembercirculaire 2019. Hiermee komt de benodigde stelpost op ongeveer N 750 structureel. 

In deze Begroting 2021 zitten diverse voorstellen waarvoor de stelpost dekking geeft en waardoor de stelpost weer verlaagd kan worden. Er is nog een beperkt positief saldo van V 35 in 2024, maar dit laten we ook vrijvallen. Hierdoor resteert er geen stelpost meer voor de aankomende Najaarsnota 2020 of Voorjaarsnota 2021, waardoor er voor prijsindexeringen in deze documenten andere dekking gevonden moet worden. 

Tegelijkertijd stellen wij u voor om het restant van de Stelpost prijzen van het jaar 2020 te verwijderen, voor de bedragen V 337 in 2021, V 228 in 2022 en V 157 in 2023.

In de onderstaande tabel volgt een overzicht van de inzet en vrijval van de stelpost. 

2021 2022 2023 2024
Totaal budget Stelpost prijzen in 2021 N932 N912 N897 N750
Inzet voor de volgende posten:
Voorziening onderhoud (prog 0) V106 V106 V106 V106
Aanpassing budgetten energie (prog 0) V86 V86 V86 V86
Aanpassing budget schoonmaakkosten (prog 0) V35 V35 V35 V35
Bijdrage Veiligheidsregio indexatie (prog 1) V67 V67 V67 V67
Kredieten gemeentelijk vastgoed / TC Capelle (prog 5A) V4 V4 V4
Promen Primitieve Begroting 2021 (prog 6B) V214 V197 V182
GR Ijsselgemeenten uitvoeringskosten minus stelpost Cao N 217 (prog 6B) V129 V122 V122 V122
Indexatie en volume stijging Wmo (prog 6C) V85 V85 V85 V85
GR Jeugdhulp: OVA-index 2,52% en 1,4% organisatiekosten (prog 6D) V210 V210 V210 V210
Vrijval restant V35
Totale inzet Stelpost prijzen voor indexeringen V932 V912 V897 V750
Resterend budget Stelpost prijzen 2021 N0 N0 N0 N0
Af: restant Stelpost prijzen 2020 V337 V228 V157
Totaal wijziging V337 V228 V157 N0

0.8 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte

Terug naar navigatie - 0.8 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte

Aanpassen rente aan financieringsbehoefte - Onvermijdelijk
Baten / lasten: N 29 in 2021, N 111 in 2022, N 114 in 2023 en N 209 in 2024
Kasstroom: N 29 in 2021, N 111 in 2022, N 114 in 2023 en N 209 in 2024

Deze Begroting 2021 bevat voorstellen die leiden tot een aanvullende financieringsbehoefte, ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020. Over de nieuwe financiering die wij moeten aantrekken de komende jaren, moeten wij ook rente betalen. Wanneer wij de rente berekenen met het percentage 2%, dat wij geprognosticeerd hebben in de Voorjaarsnota 2020, dan leidt dit tot de volgende extra lasten: N 29 in 2021, N 111 in 2022, N 114 in 2023 en N 209 in 2024.
Hieronder volgt ook een voorstel om de percentages aan te passen.

0.9 Verlagen rentepercentages

Terug naar navigatie - 0.9 Verlagen rentepercentages

Verlagen rentepercentages - Beleidskeuze
Baten / lasten: V 258 in 2021, V 647 in 2022, V 812 in 2023 en V 959 in 2024
Kasstroom: V 258 in 2021, V 647 in 2022, V 812 in 2023 en V 959 in 2024

In de Voorjaarsnota 2020 hebben wij de meerjarige rente doorgerekend met 0,5% in 2020 en 2% vanaf 2021. Deze percentages zijn enigszins aan de voorzichtige kant. Andere gemeenten in onze regio calculeren met iets lagere percentages of met maximaal 2%; wij zitten hiermee aan de “bovenkant” in onze regio. Bovendien blijkt dat de marktrente in 2020 nog steeds erg laag is. Wanneer wij de rentepercentages iets minder voorzichtig prognosticeren, creëren wij ruimte in de begroting. Wij verlagen daarom de percentages naar 0,5% in 2021 (net als 2020 dus), 1% in 2022 en 2023 en 1,5% in 2024. Hierdoor ontstaan de volgende voordelen in de begroting: V 258 in 2021, V 647 in 2022, V 812 in 2023 en V 959 in 2024.

Voor de jaren erna rekenen we met 1,5% in 2025 en 2% vanaf 2026. Het voordeel in deze jaren is V 1.027 in 2025, V 1.014 in 2026 en 2027 en V 862 in 2028. Voor de langere termijn rekenen we dus nog wel met 2%.

0.10 Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen

Terug naar navigatie - 0.10 Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen

Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen  - Beleidskeuze
Baten / lasten: V 965 in 2021, V 455 in 2022, V 315 in 2023 en V 174 in 2024
Kasstroom: geen

We ontvingen uit de verkoop van de aandelen van Eneco V 77.537 in 2020. Dit hebben wij financieel verwerkt in de Voorjaarsnota 2020. Als gevolg hiervan ontstaat er een groot gunstig voordelig resultaat in 2020: V 80.579 op het moment van de Voorjaarsnota 2020 (incl. amendement). Wij stellen u voor om een deel daarvan, namelijk N 20.000, apart te zetten in een Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen.

De Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen zetten we in voor een aantal maatregelen die de economie stimuleren, de sociale veiligheid, de beleving van de buitenruimte en de werkgelegenheid bevorderen. Tevens laten we hiermee ons menselijk gezicht zien door bestrijding van eenzaamheid een impuls te geven en de stijging van lokale lasten door afvalactieplan voor de burger te beperken. De komende tijd willen we met uw raad op basis van de eerder genoemde bestedingen de kaders bepalen voor de inzet van de reserve. Hierbij kijken we ook naar wat andere gemeenten zoals Rotterdam doen.Omdat deze Begroting 2021 zich beperkt tot de boekjaren vanaf 2021, is het nodig om een apart financieel besluit in 2020 te nemen om de reserve op te richten. Dit besluit hebben wij opgenomen in het (concept) raadsbesluit van deze Begroting 2021. Vanuit deze nieuwe reserve stellen wij u voor om voor de volgende bedragen te onttrekken: V 965 in 2021, V 455 in 2022, V 315 in 2023 en V 174 in 2024. De onttrekkingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's. 

In de onderstaande tabel hebben wij overzicht gegeven van de inzet van de reserve. Voor de toekomstige inzet van de reserve gaan wij de komende tijd in gesprek met uw raad. Hierbij kijken wij ook wat andere gemeenten zoals Rotterdam met de middelen gaan doen. 

Progr. Voorstellen dekken uit reserve 2021 2022 2023 2024
2 Aantrekkelijkheid openbare ruimte 2021 N275
3 Budget projectplan BIZ N100 N100 N65
5B Aantrekkelijkheid openbare ruimte 2021 N225
6A Permanent huis van de Wijk Middelwatering (krediet 838), incidenteel deel N174
6A Kenniscentum Eenzaamheid N115 N105
7 Afvalactieplan deels dekken uit reserve N250 N250 N250
Totaal voorstellen N965 N455 N315 N174
Dekking uit Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen V965 V455 V315 V174

0.11 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie

Terug naar navigatie - 0.11 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie

Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie - Beleidskeuze
Baten / lasten: V 500 in 2024, 2025 en 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 structureel vanaf 2028
Kasstroom: V 500 in 2024, 2025 en 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 structureel vanaf 2028

Steeds meer gemeenten luiden de noodklok over te weinig middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor het uitvoeren van taken. Met name in de Jeugdzorg en de Wmo worden gemeenten geconfronteerd met stijgende lasten. Op de algemene ledenvergadering van 25 september 2020 hebben de VNG-leden diverse moties aangenomen om het kabinet te bewegen om met meer geld over de brug te komen. Het is echter heel onzeker in welke mate het nieuwe kabinet, na de verkiezingen van 2021, hier open voor staat.
Ook in Capelle zien wij toenemende lasten en financiële uitdagingen voor de lange termijn. In het jaar 2021 is het saldo van baten en lasten niet in evenwicht. Dit jaar overbruggen wij met onze reserves en ook met het aantrekken van nieuwe financiering. Het jaar 2024 is in eerste instantie ook nog niet in evenwicht. In dat jaar plaatsen wij daarom een taakstelling van V 500, zodat dit jaar wel sluitend wordt. In de jaren van de doorkijk erna hebben wij de taakstelling verhoogd: V 1.500 in 2027 en V 2.000 structureel vanaf 2028. De totale taakstelling is daarmee: V 500 in 2024, 2025 en 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 structureel vanaf 2028.
Om deze taakstelling in te vullen, willen wij het traject “kerntakendiscussie” gebruiken, waar wij op dit moment reeds aan begonnen zijn. De raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) heeft ons verzocht om de Kadernota Kerntakendiscussie uit 2010 te actualiseren. In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 gaan wij bekijken wat onze kerntaken zijn en wat mogelijk niet. Daarmee krijgen wij zicht op mogelijkheden om onze budgetten doelmatiger te besteden. Wij betrekken de raadswerkgroep SIR ook bij deze inventarisatie en leggen u bij de Voorjaarsnota 2021 keuzes voor.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N31.393 N31.682 N29.858 N29.442 N29.599 N29.678
Baten V134.293 V213.557 V140.190 V140.369 V142.841 V144.371
Saldo van baten en lasten V102.900 V181.875 V110.332 V110.927 V113.242 V114.693
Mutaties in reserves:
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V1.189 V964 V278 V217 V248 V186
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N194 V32 N0 N0 N0 N0
Reserve Doe Mee Fonds V669 V2.498 N0 N0 N0 N0
Reserve rekenkamer V2 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V1.666 V3.494 V278 V217 V248 V186
Resultaat V104.566 V185.369 V110.610 V111.144 V113.490 V114.879

Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Terug naar navigatie - Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Op het gebied van de budgetten die de raad, de griffie en de rekenkamer betreffen, is de gemeenteraad ook wat betreft e uitvoering leidend in plaats van het college. Deze budgetten zijn opgenomen binnen hetzelfde taakveld 0.1 Bestuur. In onderstaand overzicht worden deze budgetten gespecificeerd.

Specificatie budget Raad en Raadscommissies, Griffie en Rekenkamer (TV 0.1 Bestuur) Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
Raad en Raadscommissies N924 N1.001 N1.063 N1.088 N1.063 N1.063
Griffie N501 N502 N511 N511 N511 N511
Rekenkamer N102 N100 N104 N104 N104 N104
Totaal lasten N1.527 N1.603 N1.678 N1.703 N1.678 N1.678
Baten
Raad en Raadscommissies V30
Totaal baten V30 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N1.497 N1.603 N1.678 N1.703 N1.678 N1.678
Mutatie in reserves: Reserve Rekenkamer V2
Totaal mutaties in reserves V2
Resultaat N1.495 N1.603 N1.678 N1.703 N1.678 N1.678

Analyse verschil Begroting 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2020 - 2021
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Hogere lasten Raad, (voormalig) college B&W en Griffie N65 N65 N65
Budget ''Welke raad wilt u zijn?'', budget in 2020 V20 V20 V20
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1) N55 N55 N55
Hogere bijdrage aan GR IJsselgemeenten (VJN2019 0.4.17 en wijzigingsvoorstel Begroting 2021) N203 N203 N203
Stelpost lonen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) N816 N816 N816
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7), budget in 2020 en 2021 (zie baten) N172 N172 N172
Uitbreiding formatie Rechtmatigheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021 0.4) N94 N94 N94
Directe personeels- en apparaatskosten (exclusief stelpost lonen) V1.603 V1.603 N686 V917
Diverse mutaties rentelasten (laatste wijziging VJN 2020 en begroting 2021) N1.436 N1.436 N1.436
Lager budget Stadsvisie (VJN2019 0.4.13) V92 V92 N32 V60
Budget Denk & Doe Mee Fonds (Wijzigingsvoorstel begroting 2018), budget in 2018, 2019 en 2020 en overheveling budget 2018 naar 2019 en 2020 (VJN2019) V2.498 V2.498 N2.498 N0
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3) V81 V81 V81
Vrijval Stelpost prijzen 2020 (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) V337 V337 V337
Overige verschillen V34 V34 V34
V1.824 N0 V1.824 N3.216 N1.392
Baten
Actualisatie rijksleges V47 V47 V47
Uitbreiding Formatie (VJN2020 0.7), budget in 2020 en 2021 (zie lasten), bijdrage ontwikkelaar V172 V172 V172
Hoger budget Dividend Eneco in 2020 en verlagen dividend Eneco door verkoop N1.295 N1.295 N1.295
Verlaging dividend Stedin voor 2021 en 2022 (NJN2019 0.4.3) N971 N971 N971
Verkoopopbrengst in 2020 aandelen Eneco N77.537 N77.537 N77.537
Dividend Evides (VJN2018 0.4.6, VJN2020 0.4.1) N24 N24 N24
Actualisatie OZB-baten V171 V171 V171
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5) V224 V224 V224
AU stelpost sociaal domein (VJN 2019 0.4.5) V529 V529 V529
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020) N17 N17 N17
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5) V2.432 V2.432 V2.432
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021) V2.892 V2.892 V2.892
Overige verschillen V10 V10 V10
N0 N73.367 N73.367 N0 N73.367
Totaal V1.824 N73.367 N71.543 N3.216 N74.759
Exclusief taakveld 0.10 mutaties reserves en taakveld 0.11 Resultaat rekening

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Bij de herziening van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is vastgelegd dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. Volgens deze voorschriften worden de lasten en baten overhead echter niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, als indirecte lasten, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en activiteiten gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van:

 • Leidinggevenden primair proces;
 • Financiën;
 • HR;
 • Inkoop;
 • Interne en externe communicatie;
 • Juridische medewerkers;
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • ICT-activiteiten die zijn ondergebracht bij de GR IJsselgemeenten;
 • Facilitaire zaken en Huisvesting;
 • DIV (documentaire informatievoorziening).

De overhead in de Begroting 2021 is als volgt opgebouwd:

Lasten Begroting 2021
Personeelskosten excl. inhuur 14.150
Personeel van derden 441
Overige goederen en diensten 3.052
Reserveringen / Dotatie voorzieningen 439
Kapitaallasten 422
Overige inkomensoverdrachten 5.468
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties -722
Communicatie 36
Totaal lasten 23.286
Baten Begroting 2019
Overige goederen en diensten -1.879
Totaal baten -1.879
Saldo Overhead 21.407

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
0.4 Overhead Eenmalig budget Ijssel en Lekstreek (VJN2020 0.6) N36
0.4 Overhead Uitbreiding formatie in 2020 en 2021 (VJN2020 0.7), bijdrage ontwikkelaar V156 V328 N156 N328
0.4 Overhead Mutaties reserve bedrijfsvoering V964 V278 V191 V248 V186
0.5 Treasury Dividend aandelenbezit Eneco V1.295
0.5 Treasury Dividend aandelenbezit Stedin afraaming bugdte in 2021 en 2022 N890 N890
0.5 Treasury Verkoopopbrengst aandelen Eneco V77.537
0.8 Overige baten en lasten Taakstelling kadernot kerntakendiscussie V500
0.8 Overige baten en lasten Budget Stadsvisie (VJN2019 0.4.13) met deels dekking reserve eenmalige uitgaven V32 N92
0.8 Overige baten en lasten Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve Doe Mee Fonds V2.498 N2.498
Totaal V82.482 N284 N699 V248 V186 N2.782 N328 N0 N0 V500