Programma 4

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijshuisvesting;
 • Het uitvoeren van het (vastgestelde) programma in de onderwijshuisvesting;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van gemeentelijk en gehuurd vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Begroting = prognoses en Rekening = 1 oktobertelling

Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober 5.374 5.416 5.357
Aantal scholen basisonderwijs 17 17 17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober 3.077 3.195 3.023
Aantal scholen voortgezet onderwijs 3 3 3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober 52 56 51
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs 1 1 1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober 347 344 338
Aantal scholen speciaal basisonderwijs 3 3 3

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N3.802 N4.114 N3.240 N3.466 N3.692 N4.364
Baten V372 V432 V506 V506 V506 V506
Saldo van baten en lasten N3.431 N3.683 N2.733 N2.960 N3.185 N3.858
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 4.2 N835 V192 V86 N0 V64 V302
Reserve Openbare Ruimte c.s. TV 4.2 N68 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 4.2 N45 N3 N3 N3 N3 N3
Totaal mutaties in reserves N948 V189 V83 N3 V61 V299
Resultaat N4.379 N3.494 N2.650 N2.963 N3.124 N3.559
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Onderwijshuisvesting algemeen Westerdijk N792 N632 N126 N40 N254 N342
Huisvesting openbaar primair onderwijs Westerdijk N236 N221 N221 N221 N221 N221
Huisvesting bijzonder primair onderwijs Westerdijk N282 N256 N133 N133 N133 N133
Huisvesting openbaar voortg. onderwijs Westerdijk N234 N185 N185 N185 N185 N185
Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs Westerdijk N151 N163 N163 N163 N163 N163
Huisvesting Fascinatio Westerdijk N198 N226 N226 N226 N226 N226
MFC Fascinatio - Onderwijs Westerdijk N148 N106 N122 N122 N122 N122
Wiekslag onderwijs Westerdijk N3 N3 N3 N3
Wisselspoor onderwijs Westerdijk N18 N13 N10 N10 N10 N10
Lijstersingel 22A Westerdijk N11 N53 N100 N100 N100 N100
Directe personeels- en apparaatskosten N33 N88 N95 N95 N95 N95
Afschrijvingen en toegerekende rente N1.698 N2.171 N1.854 N2.167 N2.178 N2.763
Totaal lasten N3.802 N4.114 N3.240 N3.466 N3.692 N4.364
Baten
Huisvesting Fascinatio Westerdijk V200 V203 V206 V206 V206 V206
Fascinatio onderwijs Westerdijk V115 V124 V112 V112 V112 V112
Wiekslag onderwijs Westerdijk V11 V11 V11 V11
Wisselspoor onderwijs Westerdijk V56 V57 V47 V47 V47 V47
Lijstersingel 22A Westerdijk N0 V47 V131 V131 V131 V131
Directe personeels- en apparaatsbaten V1
Totaal baten V372 V432 V506 V506 V506 V506
Saldo N3.431 N3.683 N2.733 N2.960 N3.185 N3.858
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Afschrijvingen en toegerekende rente.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Afschrijvingen en toegerekende rente.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N4.114 V432 N3.683
Actualisatie Lijstersingel 22A N47 V84
Actualisatie Huisvesting Fascinatio N0 N12
Sloopkosten basisschool De Bouwsteen (VJN2019 4.41) V400
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019) V192
Actualisatie kapitaallasten V317
Hogere directe personeels- en apparaatskosten N7
Overige V20 V2
Stand begroting 2021 N3.239 V506 N2.733
Actualisatie kapitaallasten N312
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019) V86
Stand begroting 2022 N3.465 V506 N2.959
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019) N64
Actualisatie kapitaallasten N12
Verhuiskosten Comeniuscollege N150
Stand begroting 2023 N3.691 V506 N3.185
Actualisatie kapitaallasten N585
Verhuiskosten Comeniuscollege V150
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019) N238
Stand begroting 2024 en volgende jaren N4.364 V506 N3.857

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Strategisch Huisvestingplan Onderwijs
In 2021 voorzien we voor de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs de volgende mijlpalen:

 • Afronding definitiefase / start ontwerpfase voor het onderwijscluster binnen het plangebied Meeuwensingel;
 • Start definitiefase voor het onderwijscluster binnen het plangebied Florabuurt;
 • Bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw voor de Eben Haezerschool aan de Alkenlaan 91.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het uitvoeren van de Leerplichtwet;
 • Het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
 • Het doen verstrekken van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal;
 • Het uitvoeren van maatwerkvoorzieningen leerlingenvervoer;
 • Het bekostigen van peuteropvangplaatsen met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod;
 • Het (doen) toezien op de naleving van de Wet en beleidsregels Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
 • Het doen aanbieden van buitenschoolse (educatieve) activiteiten.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod 174 250 250
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier 44 100 50*
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar) 142 160 150
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar) 56 55 60
*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat miv 2021 ook ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde peuteropvangplaats. Omdat het om een nieuwe doelgroep gaat is nog niet in te schatten om hoeveel plaatsen dit gaat.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N3.057 N4.943 N4.972 N4.967 N4.958 N4.912
Baten V1.705 V3.088 V2.990 V2.990 V2.990 V2.990
Saldo van baten en lasten N1.352 N1.856 N1.982 N1.977 N1.968 N1.922
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 4.3 N34 N34 N34 N34 N34 N34
Totaal mutaties in reserves N34 N34 N34 N34 N34 N34
Resultaat N1.386 N1.890 N2.016 N2.011 N2.002 N1.956
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC Westerdijk N625 N636 N538 N538 N538 N538
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - aansluiting arbeidsmarkt Westerdijk N17 N15 N15 N15 N15 N15
Lokaal onderwijsbeleid Zorg op maat gemeente Westerdijk N153 N208 N209 N209 N209 N209
GOA - Schakelklassen Westerdijk N306 N364 N364 N364 N364 N364
GOA - Taalniveau Westerdijk
GOA - VVE-component Westerdijk N533 N1.853 N1.878 N1.878 N1.878 N1.878
Volwasseneneducatie Westerdijk N42 N7 N7 N7 N7 N7
Aanpak laaggeletterdheid Westerdijk N60 N55 N46 N0
Leerlingenvervoer Westerdijk N571 N681 N681 N681 N681 N681
Peuterspeelzaalwerk/-opvang Hartnagel N145 N183 N148 N148 N148 N148
BSN Aandachtscholen / IKC Westerdijk N280 N304 N309 N309 N309 N309
Directe personeels- en apparaatskosten N386 N693 N763 N763 N763 N763
Totaal lasten N3.057 N4.943 N4.972 N4.967 N4.958 N4.912
Baten
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC Westerdijk V584 V570 V472 V472 V472 V472
Leerlingenvervoer Westerdijk N0 N0
Volwasseneneducatie Westerdijk V50 N0
Lokaal onderwijsbeleid GOA Rijk Westerdijk V1.057 V2.519 V2.519 V2.519 V2.519 V2.519
Directe personeels- en apparaatsbaten V14 N0
Totaal baten V1.705 V3.088 V2.990 V2.990 V2.990 V2.990
Saldo N1.352 N1.856 N1.982 N1.977 N1.968 N1.922
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven leerlingenvervoer per 1 janauari met de jaarlijkse NEA-indexering verhoogd.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N4.943 V3.088 N1.855
Actualisatie 2021 subsidies N9
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N70
Lager budget RMC (VJN2017) en afronding V98 N98
Lager budget Voorschoolse voorziening peuters (NJN2018) V36
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) N60
Overige N24
Stand begroting 2021 N4.972 V2.990 N1.982
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) V5
Stand begroting 2022 N4.967 V2.990 N1.977
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) V9
Stand begroting 2023 N4.958 V2.990 N1.968
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) V46
Stand begroting 2024 en volgende jaren N4.912 V2.990 N1.922

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer
De VNG werkt momenteel aan een nieuw model Verordening leerlingenvervoer. De reden voor een nieuwe modelverordening zijn ontwikkelingen als gevolg van de Wet Passend Onderwijs, de decentralisatie van de jeugdzorg en andere maatschappelijke bewegingen. Met name de invoering van de Wet Passend onderwijs heeft in grote mate consequenties bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. Er is sprake van een dalend aantal leerlingen, maar met een sterk toegenomen complexiteit van casussen. De combinatie Leerlingenvervoer en Jeugdzorg en de toename van (complexe) gezinsproblematiek in de uitvoering van de Jeugdwet, zorgt ook voor een toenemende druk op het leerlingenvervoer. Naar verwachting wordt de nieuwe modelverordening en de handreiking in 2021 gepubliceerd