Programma 5B

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Uitvoering

 • Gewoon onderhoud watergangen (blad- en vuilvissen, maaien en krozen) en buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren). De gemeente heeft de ontvangstplicht voor al het vrijkomend materiaal uit watergangen;
 • Aanleg, beheer en onderhoud van (natuurvriendelijke) oevers en duikers;
 • Opstellen en uitvoeren van een Stedelijk Waterplan in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK);
 • Het onderhouden van speelwerktuigen:
  • Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden;
  • Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden;
  • Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen;
  • Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen;
  • Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms en het kindercollege;
  • Het informeel maken van een speelplaats. Dit houdt in dat de speeltoestellen worden verwijderd als deze worden afgekeurd. De ruimte blijft wel beschikbaar om te spelen. De informele plekken kunnen wel worden voorzien van bijvoorbeeld knikkerpotjes, pleinplakkers en dergelijke. Pas als alle speeltoestellen zijn verwijderd, kan er gesproken worden van een informele speelplaats.
 • Het bijhouden van een beheersysteem voor beplanting en bomen in het gemeentelijk openbaar gebied;
 • Het (specialistisch) beheren en onderhouden van het openbaar groen overeenkomstig het integraal beheerplan openbare ruimte 2016-2020;
 • Toepassen van burgerparticipatie op de verschillende onderdelen zoals zelfonderhoud, parkmanagement;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Beleid

 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van de in stand houding van de kinderboerderij;
 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van het in stand houden van de Heemtuin;
 • Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap;
 • Het bijhouden van de registratie en het adviseren over de uitgifte van gemeentelijke gronden.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld hoort het pand aan ’s Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in: 151 151 151
Hoofdwatergangen (in ha.) 74 74 74
Overig water met bergingsfunctie (in ha.) 47 47 47
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.) 13 13 13
Boezems en tochten (in ha.) 17 17 17
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.) 5,5 5,5 5,5
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.) 145,5 145,5 145,5
Aantal duikers 576 576 576
Aantal gemeentelijke speelplaatsen 250 250 250
Aantal speeltoestellen 1.215 1.201 1.210
Aantal trapvelden 35 35 35
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder 45 45 45
Oppervlakte stadsdeelpark in ha. 62 62 62
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos) 292 292 286
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld 316 300 300
Rapportcijfer tevredenheid burger over Hitland in bewonersenquĂȘte 7,7 geen meting 7,7

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N6.535 N6.953 N6.623 N6.747 N7.008 N7.054
Baten V1.019 V893 V893 V893 V893 V893
Saldo van baten en lasten N5.514 N6.060 N5.730 N5.855 N6.115 N6.160
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 5.7 V26 V43 N0 N0 N0 N0
Reserve Openbare Ruimte c.s. TV 5.7 V5.962 N34 N16 V172 V332 V345
Reserve bedrijfsvoering TV 5.7 V162 N69 N69 N69 N69 N69
Algemene reserve TV 5.7 N5.719 N0 N0 N0 N0 N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 5.7 V225
Totaal mutaties in reserves V431 N60 V140 V103 V263 V276
Resultaat N5.083 N6.120 N5.590 N5.752 N5.852 N5.884
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Ontwatering Wilson N348 N319 N319 N509 N659 N659
Speelplaatsen Wilson N128 N155 N143 N133 N133 N133
Groenvoorziening Wilson N2.301 N2.840 N2.329 N2.148 N2.124 N2.124
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Wilson N20 N23
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond Wilson N138 N147 N147 N147 N147 N147
Milieueducatie (kinderboerderij) Struijvenberg N1 N1 N3 N3 N3 N3
Milieueducatie Struijvenberg N374 N381 N388 N388 N388 N388
Natuurbeleid Wilson N24 N30 N30 N30 N30 N30
Openluchtrecreatie Westerdijk N0 N0
Recreatieschap Hitland Westerdijk N299 N372 N384 N384 N384 N384
Project Erfgrenzen Van Veen N140 N0
Rivier als getijdenpark Struijvenberg N12 N19
Scouting en VTV Westerdijk N19 N0
Gemeentelijke accommodaties Van Veen
Directe personeels- en apparaatskosten N2.521 N2.184 N2.340 N2.340 N2.340 N2.340
Afschrijvingen en toegerekende rente N210 N482 N540 N666 N801 N846
Totaal lasten N6.535 N6.953 N6.623 N6.747 N7.008 N7.054
Baten
Groenvoorziening Wilson V161 V180 V180 V180 V180 V180
Ontwatering Wilson V9
Rivier als getijdenpark Struijvenberg V6
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond Wilson V783 V680 V680 V680 V680 V680
Volkstuinen Wilson V38 V33 V33 V33 V33 V33
Directe personeels- en apparaatsbaten V22 N0
Totaal baten V1.019 V893 V893 V893 V893 V893
Saldo N5.514 N6.060 N5.730 N5.855 N6.115 N6.160
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s.
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s.
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N6.953 V893 N6.060
Actualisatie 2021 subsidies V19
Lager budget Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) via reserve eenmalige uitgaven V19
Lager budget Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (1BW18, VJN2020 5.4.11) via reserve eenmalig V23
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8 / VJN2020 0.5 / VJN2020 5B2) N14
Hogere lasten op onderhoud groenvoorziening in 2020 hoofdzakelijk door; NJN2019 5.4.12 Kwaliteitsimpuls entrees (V 390), NJN2019 5.4.13 Versterken groen hoofdstructuren (V 125), NJN2019 5.4.8 Planvorming Schollebos (V 160), VJN2019 5.4.8 Onderhoud IBOR-groen (V 24) V736
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Begroting 2021) N225
Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie 2021) N156
Afschrijvingen en toegerekende rente N58
Overig N14
Stand begroting 2021 N6.623 V893 N5.730
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) N190
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (Actualisatie 2019 / VJN2019 5.4.8) N44
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8) V35
Hoger budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte in 2021 (Begroting 2021) V225
Afschrijvingen en toegerekende rente N126
Overig N24
Stand begroting 2022 N6.747 V893 N5.855
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (VJN2019 5.4.8) V24
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) N150
Afschrijvingen en toegerekende rente N135
Stand begroting 2023 N7.008 V893 N6.115
Afschrijvingen en toegerekende rente N46
Stand begroting 2023 N7.054 V893 N6.161

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Programma Buitenruimte
De Groenvisie, het Bomenbeleidsplan en de bijbehorende Groene kaart zijn geëvalueerd. De bevindingen uit deze evaluatie worden meegenomen in het op te stellen Programma Buitenruimte.

Kinderboerderij
In het 4e kwartaal van 2020 wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de verplaatsing van de kinderboerderij aan de ’s-Gravenweg 327 naar het Schollebos. Op basis van uitkomsten van het onderzoek nemen wij in 2021 een besluit.