Programma 6B

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Algemene doelstelling

Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Activiteiten

 • Uitvoering geven aan regelingen en projecten gericht op preventie en bestrijden van armoede.

De uitvoering van onderstaande activiteiten is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken:

 • Het rechtmatig verstrekken van  bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet;
 • Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag;
 • Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
 • Het verstrekken van een bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

De volgende activiteiten voert de gemeente uit:

 • Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding;
 • Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften;
 • Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens;
 • Het verstrekken van informatie.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar 1.824 2.011 2.069
Aantal aanvragen levensonderhoud 653* 843 974
Aantal aanvragen IOAW/IOAZ 75 42 39
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand 3.551** 3.001 2.418
Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand 12.848 12.143 10.848
% Capelse gezinnen op of onder 120% van de bijstandsnorm 12,5% 12,5% 12,5%
Aantal nieuwe aanvragen schulphulpverlening 299 350 350
Aantal afgegeven WSNP-verklaringen 52 80 80
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.694 1.850 1.850
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.633 1.600 1.750 ***
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.023 945 1.050
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 97 90 80
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 66 65 50
*) Gelijk aan het Aantal aanmeldingen Poortwachter -/- Aantal aanvragen IOAW/IOAZ
**) Dit zijn alle aanvragen bijzondere bijstand inclusief Individuele Inkomsten toeslag, individuele studietoeslag en Indirecte schoolkosten
***) Wij verwachten een toename door het effect van de coronacrisis.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N40.561 N48.337 N43.329 N44.309 N45.355 N46.486
Baten V32.394 V39.385 V32.748 V32.818 V32.920 V33.034
Saldo van baten en lasten N8.168 N8.952 N10.580 N11.490 N12.434 N13.452
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve bedrijfsvoering TV 6.3 V284 V205 V205 V205 V205 V205
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.3 N270 V155 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V14 V360 V205 V205 V205 V205
Resultaat N8.154 N8.592 N10.375 N11.285 N12.229 N13.247
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Uitkeringsverstrekking WWB Westerdijk N29.378 N29.918 N31.069 N32.046 N33.076 N34.197
Bijzondere bijstand (Uitkeringen) Westerdijk N2.490 N2.638 N2.464 N2.464 N2.464 N2.464
Inkomensvoorzieningen BBZ Westerdijk N146 N392 N392 N392 N392 N392
Pilot schuldenfonds Westerdijk N0 N0
Bredeschuldenaanpak Westerdijk N116 N425 N357 N357 N357 N357
Inkomensverbetering en participatie Westerdijk N0 N0
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO) Westerdijk N6.323
Armoedebeleid Westerdijk N363 N588 N551 N551 N551 N551
Kwijtschelding hondenbelastingen Van Veen N16 N21 N22 N22 N22 N22
Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing Van Veen N538 N602 N641 N641 N644 N644
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers Van Veen N123 N138 N140 N150 N163 N173
GR IJsselgemeenten Westerdijk N6.935 N6.810 N7.049 N7.042 N7.042 N7.042
Directe personeels- en apparaatskosten N457 N482 N644 N644 N644 N644
Totaal lasten N40.561 N48.337 N43.329 N44.309 N45.355 N46.486
Baten
Uitkeringsverstrekking WWB Westerdijk V32.129 V32.706 V32.559 V32.629 V32.731 V32.845
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO) Westerdijk V6.323
Armoedebeleid Westerdijk V20 N0
Bijzondere bijstand (Uitkeringen) Westerdijk V141 V145
Inkomensvoorzieningen BBZ Westerdijk V93 V206 V184 V184 V184 V184
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO) Westerdijk
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten V11 V5 V5 V5 V5 V5
Totaal baten V32.394 V39.385 V32.748 V32.818 V32.920 V33.034
Saldo N8.168 N8.952 N10.581 N11.491 N12.435 N13.452
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N48.337 V39.385 N8.952
NJN 2017, 6.4.19: Mutatie Inkomensdeel participatiewet N1.421 V1.381
VJN 2018, 6.4.13, pag. 63: Vervallen Vangnetregeling Participatiewet N299
NJN 2018, 6.4.25: Inkomensdeel Participatiewet - lagere bijdrage N311
NJN 2018, 6.4.25: Inkomensdeel Participatiewet - mutatie vangnetregeling V449 N1.077
NJN 2019, pag. 66, 6.4.13 Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget N5 N8
VJN 2020, pag. 25, 6B.2 TOZO 1e, 2e & 3e tranche (corona) V6.323 N6.323
B 2020 en NJN 2019: Diverse kleine verschillen Bestedingen Armoede N3
B 2020 Actualisatie dekking brede schuldhulp N10
NJN 2019, 6.4.10 Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning - incidentele overheveling van 2019 naar 2020 V50
NJN 2019, 6.4.9 Overhevelen budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak - incidentele overheveling van 2019 naar 2020 V30
NJN 2019 6.4.16 Pilot schuldenfonds jongeren - incidentele overheveling van 2019 naar 2020 V75
B 2020 Actualisatie, aanraming schuldsanering risico borgstelling N37
B 2021: Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing N61
B 2021: Kwijtschelding rioolrechten gebruikers N3
B 2021: Kwijtschelding hondenbelastingen N1
B 2021: GR IJsselgemeenten N239
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N162
Stand begroting 2021 N43.351 V32.748 N10.603
NJN 2018 6.4.25 Inkomensdeel Participatiewet, lagere lasten, lagere bijdrage N969 V112
NJN 2019 pag. 66, 6.4.13 Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget N8 N42
B 2021 Kwijtschelding rioolrechten gebruikers N10
B 2021 GR IJsselgemeenten V7
Stand begroting 2022 N44.331 V32.818 N11.513
Verlagen kwijtscheldingen afvalstoffen- en rioolheffing V1
Kwijtscheldingen rioolrechten gebruikers (VJN 2019 7.4.6) N14
B 2021: Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing N3
NJN 2019 pag. 66, 6.4.13 Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget N1.030 V102
Stand begroting 2023 N45.377 V32.920 N12.457
NJN 2019 Financiële doorkijk - BUIG, mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget N1.121 V114
B 2021 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing V22
B 2021: Kwijtschelding rioolrechten gebruikers N10
Stand begroting 2024 en volgende jaren N46.486 V33.034 N13.452

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Algemene doelstelling

Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.

Activiteiten

Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Promen.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantallen SE’s (Standaard Eenheid) van 36 uur per week 208,5 240 202

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N6.293 N6.001 N6.126 N5.902 N5.607 N5.398
Baten V2 N0
Saldo van baten en lasten N6.292 N6.001 N6.126 N5.902 N5.607 N5.398
Mutaties in reserves:
Reserve Sociaal Domein TV 6.4 N225 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.4 N48 N4 N4 N4 N4 N4
Totaal mutaties in reserves N273 N4 N4 N4 N4 N4
Resultaat N6.565 N6.005 N6.130 N5.906 N5.611 N5.402
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
WSW Westerdijk N5.783 N5.417 N5.608 N5.450 N5.260 N5.051
Gemeentelijke bijdrage Promen Westerdijk N470 N497 N423 N357 N252 N252
Directe personeels- en apparaatskosten N41 N87 N95 N95 N95 N95
Totaal lasten N6.293 N6.001 N6.126 N5.902 N5.607 N5.398
Baten
Directe personeels- en apparaatsbaten V2 V0
Totaal baten V2 V0 N0 N0 N0 N0
Saldo N6.292 N6.001 N6.126 N5.902 N5.607 N5.398
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N6.001 N0 N6.001
VJN 2019, 6.4.14 Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen V182
VJN 2019, 6.4.14 Primitieve begroting 2020 Promen V3
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen N77
VJN 2020, 6B.1 Promen teruggave SWC conform Jaarrekening.2019 9/4; pag. 61 N85
VJN 2019, 6.4.17 Participatiewet (WSW) OP2019 Promen toename gemeentelijke bijdrage V30
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen V44
B 2021 6B.4 Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634 N214
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N8
Stand begroting 2021 N6.126 N0 N6.126
VJN 2019, 6.4.14 Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen V269
VJN 2019, 6.4.14 Primitieve begroting 2020 Promen V8
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen N136
VJN 2019, 6.4.17 Participatiewet (WSW) OP2019 Promen toename gemeentelijke bijdrage N77
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen V143
B 2021 6B.4 Promen Primimitieve Begroting 2021, BBV264634 V17
Stand begroting 2022 N5.902 N0 N5.902
VJN 2019, 6.4.14 Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen V199
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen N24
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen V105
B 2021 6B.4 Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634 V15
Stand begroting 2023 N5.607 N0 N5.607
B 2021 6B.4 Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634 V209
Stand begroting 2024 en volgende jaren N5.398 N0 N5.398

Ontwikkelingen

Standaard  eenheden
Het aantal standaard eenheden neemt jaarlijks af omdat instroom in de Wet sociale werkvoorziening met de komst van de Participatiewet in 2015 niet meer mogelijk is.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Algemene doelstelling

Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.

Activiteiten

De uitvoering van het re-integratie en activeringsbeleid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken.

 • Het inzetten van re-integratie-instrumenten ten einde de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden, zodat mensen snel weer aan het werk kunnen bij een economisch beter klimaat;
 • Het matchen van uitkeringsgerechtigden met beschikbare vacatures;
 • Het aanbieden van sociale activering aan personen uit de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om hen een regulier re-integratietraject aan te bieden.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N3.538 N4.215 N4.500 N4.467 N4.474 N4.444
Baten V134 V41 V256 V471 V471 V471
Saldo van baten en lasten N3.405 N4.174 N4.244 N3.996 N4.003 N3.973
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.5 V550 V213 V200 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.5 V53 N12 N12 N12 N12 N12
Totaal mutaties in reserves V603 V201 V188 N12 N12 N12
Resultaat N2.802 N3.973 N4.056 N4.008 N4.015 N3.985
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Re-integratie & activering Westerdijk N2.607 N3.288 N3.226 N2.977 N2.977 N2.977
Stelpost onderbesteding participatie Westerdijk N0 N0 N0 N0 N0 N0
Exploitatie fietsenstallingen Westerdijk N46 N56 N56 N56 N56 N56
Activering bijstandsklanten Westerdijk N0 N0
Wet Inburgering Westerdijk N207 N156 N593 N809 N816 N786
Maatsch.begeleiding asielgerechtigden Westerdijk
Kinderopvang (Arbeidsmarktgericht) Westerdijk N60 N31 N31 N31 N31 N31
Promen - BWT-trajecten Westerdijk N199 N242 N242 N242 N242 N242
Stichting Capelle Werkt Westerdijk N284 N249 N258 N258 N258 N258
Stichting CapelleWerkt toekomstverkenning Westerdijk N115
Directe personeels- en apparaatskosten N135 N79 N95 N95 N95 N95
Totaal lasten N3.538 N4.215 N4.500 N4.467 N4.474 N4.444
Baten
Re-integratie & activering Westerdijk V69 V35 V35 V35 V35 V35
Stichting Capelle Werkt Westerdijk V40
Kinderopvang (Arbeidsmarktgericht) Westerdijk V20 V6 V6 V6 V6 V6
Wet Inburgering Westerdijk V215 V430 V430 V430
Directe personeels- en apparaatsbaten V5
Totaal baten V134 V41 V256 V471 V471 V471
Saldo N3.405 N4.174 N4.244 N3.996 N4.003 N3.973
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Stelpost onderbesteding participatie (VJN2019)
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N4.215 V41 N4.174
VJN 2018, 6.4.11: Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand naar werk, geen budget in 2021 V213
NJN 2019, 6.4.16 pag. 69, Overhevelen impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk (incidenteel) N200
VJN 2020, 6B.4 1Fte inzet(FIP) GR Ijsselgemeenten BBV171466 - incidenteel 2020 V49
VJN 2020, 6B.4 1Fte arbeidsmid.statush.GR Ijsselgemeenten - incidenteel 2020 V49
B 2020, Actualisatie Inburgering&taal (meicirc.19 p.33) - incidenteel V156
VJN 2020, 6B.3 SCW incidenteel budget 2020 t.b.v.kosten toekomstverkenning V115
B 2021: Actualisatie indexering Stg. Capelle Werkt! N9
B 2021: 6B.1 Maatschappelijke begeleiding asielzoekers meicirc.20p87 SWC 0,7fte N56
B 2021: 6B.2 Inburgering nieuwe stijl (tussendoorgroep) N70
B 2021: 6B.3 Pilot fin ontzorgen meicirc.20 p95 & pilot 1/3-1/7 2021 en kosten corona N63
B 2021: 6B.5 1Fte arb.mid.statushouders GR IJsselgemeenten BBV291842 N49
B 2021: 6B.7 Invoering Wet Inburgering (incidenteel budget) meicirculaire 2020 p. 80 N66
B 2021: 6B.8 Uitvoerings kosten Wet Inburgering (meicirculaire 2020 p.80) N123
B 2021: 6B.9 Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk N215 V215
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N17
Stand begroting 2021 N4.500 V256 N4.244
NJN 2019, 6.4.15 Overhevelen impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk (incidenteel 2021) V200
B 2021: 6B.2 Inburg.nwe stijl tussendoorgroep (afname budget) V20
B 2021: 6B.3 Pilot fin ontzorgen meicirc.20 p95 & pilot 1/3-1/7 2021 en kosten corona (inc.) V63
B 2021: 6B.5 1Fte arb.mid.statushGRIJS BBV291842 - incidenteel budget 2021 V49
B 2021: 6B.7 Invoering Wet Inburgering (meicirculaire 2020 p. 80 - incidenteel budget 2021 V66
B 2021: 6B.8 Uitvoerings kosten Wet Inburgering meicirculaire.2020 p. 80 - hoger budget N150
B 2021: 6B.9 Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk (hoger budget) N215 V215
Stand begroting 2022 N4.467 V471 N3.996
B 2021: 6B.2 Inburgering.nieuwe stijl tussendoorgroep - lager budget V20
B 2021: 6B.8 Uitvoeringskosten Wet Inburgering meicirculaire 2020 p. 80 - hoger budget N27
Stand begroting 2023 N4.474 V471 N4.003
B 2021: 6B.2 Inburgering nieuwe stijl tussendoorgroep - lager budget V30
Stand begroting 2024 en volgende jaren N4.444 V471 N3.973

Ontwikkelingen

Geen.