Financiële samenvatting per programma per taakveld

Financiële samenvatting per programma per taakveld

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting per programma per taakveld
Taakveld Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
0.1 Bestuur Lasten N4.478 N3.051 N3.108 N3.187 N3.162 N3.162
0.1 Bestuur Baten V30 N0 N0 N0 N0 N0
0.1 Bestuur Saldo N4.448 N3.051 N3.108 N3.187 N3.162 N3.162
0.10 Mutaties reserves Lasten N38.750 N1.952 N1.845 N1.830 N1.757 N1.748
0.10 Mutaties reserves Baten V45.000 V7.688 V3.090 V2.290 V2.367 V2.406
0.10 Mutaties reserves Saldo V6.250 V5.736 V1.245 V460 V609 V657
0.11 Result vd rekening v B en L Lasten N7.063 N80.579 N4.005 N5.018 N5.136 V90
0.11 Result vd rekening v B en L Baten N0 V0 V4 V2 V1 V2
0.11 Result vd rekening v B en L Saldo N7.063 N80.578 N4.001 N5.016 N5.135 V92
0.2 Burgerzaken Lasten N1.703 N1.788 N1.959 N1.958 N1.978 N2.312
0.2 Burgerzaken Baten V1.018 V648 V707 V686 V610 V1.181
0.2 Burgerzaken Saldo N685 N1.139 N1.252 N1.272 N1.368 N1.132
0.3 Beh overige gebouwen en gronden Lasten N29 N46 N38 N38 N38 N38
0.3 Beh overige gebouwen en gronden Baten V127 V126 V128 V128 V128 V128
0.3 Beh overige gebouwen en gronden Saldo V98 V80 V89 V89 V89 V89
0.4 Ondersteuning organisatie Lasten N23.476 N24.546 N24.013 N23.541 N23.526 N23.506
0.4 Ondersteuning organisatie Baten V2.418 V2.435 V2.606 V2.278 V2.278 V2.278
0.4 Ondersteuning organisatie Saldo N21.058 N22.110 N21.407 N21.263 N21.248 N21.228
0.5 Treasury Lasten N43 V1.455 V19 V96 N81 N3
0.5 Treasury Baten V3.307 V80.741 V914 V854 V1.760 V1.874
0.5 Treasury Saldo V3.264 V82.196 V933 V950 V1.679 V1.871
0.61 OZB woningen Lasten N361 N347 N363 N363 N363 N363
0.61 OZB woningen Baten V7.045 V7.121 V7.249 V7.246 V7.326 V7.531
0.61 OZB woningen Saldo V6.684 V6.774 V6.886 V6.883 V6.963 V7.168
0.62 OZB niet-woningen Lasten N235 N257 N272 N272 N272 N272
0.62 OZB niet-woningen Baten V4.948 V4.835 V4.878 V4.878 V4.878 V4.878
0.62 OZB niet-woningen Saldo V4.713 V4.578 V4.605 V4.605 V4.605 V4.605
0.64 Belastingen overig Lasten N44 N34 N36 N36 N36 N36
0.64 Belastingen overig Baten V311 V312 V311 V311 V311 V311
0.64 Belastingen overig Saldo V268 V278 V275 V275 V275 V275
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Baten V114.829 V117.339 V123.399 V123.990 V125.551 V126.193
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Saldo V114.829 V117.339 V123.399 V123.990 V125.551 V126.193
0.8 Overige baten en lasten Lasten N1.075 N3.043 N33 N33 N33 V125
0.8 Overige baten en lasten Baten V260 N0 N0 N0 N0 N0
0.8 Overige baten en lasten Saldo N815 N3.043 N33 N33 N33 V125
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten V51 N25 N55 N110 N110 N110
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo V51 N25 N55 N110 N110 N110
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning Saldo V102.088 V107.034 V107.576 V106.371 V108.717 V115.444
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N4.200 N4.868 N5.093 N4.847 N4.789 N4.863
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V317 V330 V337 V337 V337 V337
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N3.883 N4.537 N4.756 N4.510 N4.452 N4.526
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N2.847 N3.582 N3.542 N3.535 N3.543 N3.544
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V215 V335 V335 V335 V335 V335
1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N2.632 N3.247 N3.207 N3.200 N3.208 N3.208
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde Saldo N6.515 N7.785 N7.963 N7.710 N7.660 N7.734
2.1 Verkeer en vervoer Lasten N7.870 N10.029 N8.125 N8.380 N8.121 N8.791
2.1 Verkeer en vervoer Baten V886 V679 V459 V415 V416 V416
2.1 Verkeer en vervoer Saldo N6.984 N9.351 N7.666 N7.965 N7.705 N8.375
2.2 Parkeren Lasten N65 N21 N9 N9 N9 N9
2.2 Parkeren Saldo N65 N21 N9 N9 N9 N9
2.5 Openbaar vervoer Lasten N79 N117 N117 N117 N117 N117
2.5 Openbaar vervoer Baten N0 V35 V35 V35 N0 N0
2.5 Openbaar vervoer Saldo N79 N82 N82 N82 N117 N117
Progr.2 Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo N7.128 N9.454 N7.757 N8.056 N7.831 N8.502
3.1 Economische ontwikkeling Lasten N729 N816 N687 N689 N689 N691
3.1 Economische ontwikkeling Baten V720 V664 V664 V664 V664 V664
3.1 Economische ontwikkeling Saldo N9 N151 N23 N25 N25 N26
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N157 N398 N42 N43 N43 N45
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten V15 N0 N0 N0 N0 N0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N142 N398 N42 N43 N43 N45
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Lasten N487 N376 N467 N467 N432 N367
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Baten V350 V358 V353 V353 V353 V353
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Saldo N137 N18 N114 N114 N79 N14
3.4 Economische promotie Lasten N9 N25 N25 N25 N25 N25
3.4 Economische promotie Baten V89 V70 V72 V72 V72 V72
3.4 Economische promotie Saldo V80 V45 V47 V47 V47 V47
Progr. 3 Economie Saldo N207 N523 N132 N136 N100 N38
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N3.802 N4.114 N3.240 N3.466 N3.692 N4.364
4.2 Onderwijshuisvesting Baten V372 V432 V506 V506 V506 V506
4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N3.431 N3.683 N2.733 N2.960 N3.185 N3.858
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N3.057 N4.943 N4.972 N4.967 N4.958 N4.912
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V1.705 V3.088 V2.990 V2.990 V2.990 V2.990
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N1.352 N1.855 N1.982 N1.977 N1.968 N1.922
Progr. 4 Onderwijs Saldo N4.783 N5.538 N4.715 N4.936 N5.153 N5.779
5.1 Sportbeleid en activering Lasten N4.175 N5.050 N5.359 N5.286 N5.286 N5.286
5.1 Sportbeleid en activering Baten V3 N0 N0 N0 N0 N0
5.1 Sportbeleid en activering Saldo N4.172 N5.050 N5.359 N5.286 N5.286 N5.286
5.2 Sportaccommodaties Lasten N3.028 N3.188 N3.820 N3.965 N3.961 N3.994
5.2 Sportaccommodaties Baten V2.493 V2.980 V3.456 V3.456 V3.456 V3.456
5.2 Sportaccommodaties Saldo N534 N208 N364 N509 N505 N538
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Lasten N2.299 N2.456 N2.414 N2.415 N2.415 N2.415
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Baten V419 V379 V389 V389 V389 V389
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Saldo N1.880 N2.078 N2.025 N2.026 N2.026 N2.026
5.4 Musea Lasten N5 N15 N3 N10 N10 N10
5.4 Musea Baten N0 V0 N0 N0 N0 N0
5.4 Musea Saldo N5 N14 N3 N10 N10 N10
5.5 Cultureel erfgoed Lasten N133 N302 N292 N292 N292 N292
5.5 Cultureel erfgoed Saldo N133 N302 N292 N292 N292 N292
5.6 Media Lasten N1.165 N1.126 N1.125 N1.127 N1.127 N1.129
5.6 Media Baten V188 V187 V178 V178 V178 V178
5.6 Media Saldo N976 N939 N947 N949 N949 N951
Progr. 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Saldo N7.701 N8.591 N8.991 N9.073 N9.068 N9.104
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Lasten N6.535 N6.953 N6.623 N6.747 N7.008 N7.054
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Baten V1.019 V893 V893 V893 V893 V893
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Saldo N5.515 N6.059 N5.730 N5.854 N6.115 N6.160
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr. Saldo N5.515 N6.059 N5.730 N5.854 N6.115 N6.160
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Lasten N11.988 N11.995 N12.571 N12.232 N11.962 N12.233
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Baten V1.199 V1.077 V1.052 V1.052 V1.052 V1.052
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Saldo N10.790 N10.918 N11.519 N11.180 N10.909 N11.181
6.2 Wijkteams Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.2 Wijkteams Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0
Progr. 6A Sociale Infrastructuur Saldo N10.790 N10.918 N11.519 N11.180 N10.909 N11.181
6.3 Inkomensregelingen Lasten N40.561 N48.337 N43.329 N44.309 N45.355 N46.486
6.3 Inkomensregelingen Baten V32.394 V39.385 V32.748 V32.818 V32.920 V33.034
6.3 Inkomensregelingen Saldo N8.167 N8.952 N10.581 N11.491 N12.435 N13.452
6.4 Begeleide participatie Lasten N6.293 N6.001 N6.126 N5.902 N5.607 N5.398
6.4 Begeleide participatie Baten V2 N0 N0 N0 N0 N0
6.4 Begeleide participatie Saldo N6.292 N6.001 N6.126 N5.902 N5.607 N5.398
6.5 Arbeidsparticipatie Lasten N3.538 N4.215 N4.500 N4.467 N4.474 N4.444
6.5 Arbeidsparticipatie Baten V134 V41 V256 V471 V471 V471
6.5 Arbeidsparticipatie Saldo N3.405 N4.174 N4.244 N3.996 N4.003 N3.973
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Saldo N17.864 N19.127 N20.952 N21.390 N22.045 N22.823
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten N1.516 N1.416 N1.381 N1.417 N1.447 N1.478
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten V21 N0 N0 N0 N0 N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Saldo N1.496 N1.416 N1.381 N1.417 N1.447 N1.478
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten N13.267 N14.036 N14.959 N14.973 N14.973 N14.973
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten V593 V590 V598 V598 V598 V598
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Saldo N12.674 N13.446 N14.361 N14.375 N14.375 N14.375
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten N0 N0 N50 N0 N0 N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Saldo N0 N0 N50 N0 N0 N0
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning Saldo N14.170 N14.862 N15.792 N15.792 N15.822 N15.853
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten N22.116 N17.613 N19.834 N19.468 N20.590 N20.589
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten V231 V62 V62 V62 V62 V62
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Saldo N21.885 N17.551 N19.772 N19.406 N20.528 N20.527
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten N677 N683 N688 N688 N688 N688
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Saldo N677 N683 N688 N688 N688 N688
Progr. 6D Jeugdhulp Saldo N22.562 N18.234 N20.459 N20.093 N21.215 N21.214
7.1 Volksgezondheid Lasten N3.323 N3.111 N3.196 N3.075 N3.087 N3.068
7.1 Volksgezondheid Baten V8 N0 N0 N0 N0 N0
7.1 Volksgezondheid Saldo N3.315 N3.111 N3.196 N3.075 N3.087 N3.068
7.2 Riolering Lasten N3.862 N3.805 N3.989 N4.221 N4.563 N5.376
7.2 Riolering Baten V4.772 V4.804 V4.978 V5.220 V5.575 V6.397
7.2 Riolering Saldo V910 V999 V989 V999 V1.012 V1.022
7.3 Afval Lasten N8.248 N8.600 N9.377 N9.445 N9.500 N9.065
7.3 Afval Baten V8.603 V9.061 V9.763 V9.842 V9.906 V9.728
7.3 Afval Saldo V355 V461 V386 V397 V407 V662
7.4 Milieubeheer Lasten N1.380 N1.608 N1.573 N1.534 N1.534 N1.534
7.4 Milieubeheer Baten V289 N0 N0 N0 N0 N0
7.4 Milieubeheer Saldo N1.091 N1.608 N1.573 N1.534 N1.534 N1.534
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten N1 N32 N32 N32 N32 N32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten V22 V22 V22 V22 V22 V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo V21 N10 N10 N10 N10 N10
Progr. 7 Volksgezondheid en milieu Saldo N3.121 N3.269 N3.404 N3.222 N3.212 N2.928
8.1 Ruimtelijke ordening Lasten N1.215 N1.598 N1.776 N1.936 N1.876 N1.776
8.1 Ruimtelijke ordening Baten V85 V115 N0 N0 N0 N0
8.1 Ruimtelijke ordening Saldo N1.130 N1.483 N1.776 N1.936 N1.876 N1.776
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Lasten N9.180 N9.573 N13.921 N8.527 N10.696 N3.116
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Baten V9.555 V11.528 V14.542 V9.778 V12.189 V2.920
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Saldo V375 V1.955 V621 V1.251 V1.494 N196
8.3 Wonen en bouwen Lasten N3.891 N9.121 N6.744 N3.548 N2.844 N2.454
8.3 Wonen en bouwen Baten V2.915 V5.976 V2.168 V1.657 V1.850 V442
8.3 Wonen en bouwen Saldo N976 N3.145 N4.577 N1.891 N994 N2.013
Progr. 8 Stadsontwikkeling Saldo N1.732 N2.674 N5.732 N2.575 N1.376 N3.985
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo N0 N0 N5.569 N3.646 N1.790 V143
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11) Saldo V7.063 V80.578 V4.001 V5.016 V5.135 N92
Afronding resultaat VJN2020 Saldo V2
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo V7.063 V80.580 N1.568 V1.370 V3.345 V51