Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De indicator Verkeersslachtoffers  is  niet meer opgenomen in de begroting , omdat deze indicator slechts een optelsom is van het het aantal verkeersdoden en letselongevallen.

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

  • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen (BBV 166840 december 2010);
  • Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010);
  • 2e Meerjaren Uitvoeringsagenda SLIM Reizen (BBV 166840 juli 2009).

Taakveld 2.2 Parkeren

  • Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
  • Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Algeracorridor

Op lange termijn (rond 2030) zal de Algeracorridor (Kralingseplein – Algeracorridor) fors aangepakt worden in het kader van de MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam. De planvorming bevindt zich volgende MIRT systematiek in de verkenningsfase. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2022 duidelijkheid zijn over de maatregelen en de kosten.

2.1 Verkeerseducatie

Terug naar navigatie - 2.1 Verkeerseducatie

Verkeersveiligheid - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 87 / V 44 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 87 / V 44 eenmalig in 2021

De verkeersdrukte in onze gemeente wordt steeds groter waardoor de verkeersonveiligheid toeneemt. Om het verkeersgedrag van diverse doelgroepen te verbeteren zullen we verkeerseducatie in de vorm van gedragsprojecten aanbieden. We streven naar minder verkeersslachtoffers en beter gebruik van duurzame modaliteiten zoals het verkeer per fiets, voet of OV. Te denken valt aan het opzetten van diverse programma’s en campagnes op middelbare- en basisscholen, het praktisch verkeersexamen, een cursus voor ouderen en e-bike, een opfriscursus 65-plussers verkeersveiligheid VVN en het inzetten van verkeersbrigadiers op gevaarlijke punten binnen onze gemeente. De totale kosten van dit project bedragen N 87. Voor de helft van dit bedrag (V 44) hebben we inmiddels een subsidie aangevraagd bij de MRDH. We zijn nog in afwachting van de definitieve beschikking.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig te verhogen met N 87 / V 44.

2.2 Verkeersveiligheid (Krediet 650 in 2021)

Terug naar navigatie - 2.2 Verkeersveiligheid (Krediet 650 in 2021)

Verkeersveiligheid - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Krediet 650 in 2021, N 150 in 2021 en N 26 vanaf 2022
Kasstroom: N 800 in 2021

De verkeersdrukte in onze gemeente wordt steeds groter waardoor de verkeersonveiligheid toeneemt. Het nog vast te stellen Programma Mobiliteit zet onder meer in op het stimuleren van alternatieven voor autogebruik én een duurzaam veilige inrichting van de infrastructuur.

Om onveilige situaties snel te kunnen aanpakken, stellen wij u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig te verhogen met 150 en een krediet van 650 te voteren met N26 aan afschrijvingslasten vanaf 2022.

2.3 Uitbreiding formatie Verkeer

Terug naar navigatie - 2.3 Uitbreiding formatie Verkeer

Uitbreiding formatie Verkeer - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 74 structureel vanaf 2021 t/m 2024
Kasstroom: N 74 structureel vanaf 2021 t/m 2024

De vele aandachtpunten op verkeergebied vragen om extra capaciteit. Binnen projecten is mobiliteit een van de belangrijkste aandachtspunten, waarbij veelal gezocht moet worden naar maatwerk oplossingen voor onder andere parkeren. Daarnaast blijft de aandacht voor verkeersveiligheid toenemen, waarbij het zoeken naar verbeteringen voortdurend aandacht vraagt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 74 te verhogen.

2.4 Aantrekkelijkheid openbare ruimte

Terug naar navigatie - 2.4 Aantrekkelijkheid openbare ruimte

Groen, Verharding en Openbare verlichting - Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 500 eenmalig in  2021
Kasstroom: N 500 eenmalig in 2021

Dit voorstel raakt naast programma 2 tevens programma 5.

Om de aantrekkelijkheid en beleving van de openbare ruimte te verbeteren, willen we op intensief bezochte locaties, zoals winkelcentra en algemene voorzieningen, de uitstraling van de buitenruimte vergroten. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van kleurrijke beplanting en/of bloembollen langs doorgaande wegen.
Door het omvormen naar kleurrijke gevarieerde beplanting en bloembollen, zoals in het Centrum, de IJsseltuin en de rotondes in ’s-Gravenland, worden de wijk- en buurtentrees geaccentueerd en kunnen bewoners en bezoekers hiervan genieten. De bloembollen zorgen er voor dat al vroeg in het voorjaar kleur in de buitenruimte komt en dit alles ondersteund de biodiversiteit in het gebied.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 500 in 2021. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de  programma's 2 en 5, maar komt in programma 5 niet meer als separaat voorstel terug.

Aantrekkelijkheid openbare ruimte 2021 2022 2023 2024
Taakveld 2.1 Onderhoud openbare verlichting N50 N0 N0 N0
Taakveld 2.1 Onderhoud verharding N225 N0 N0 N0
Totaal programma 2 N275 N0 N0 N0
Taakveld 5.7 Onderhoud groen N225 N0 N0 N0
Totaal programma 5 N225 N0 N0 N0
Totaal N500 N0 N0 N0

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N8.015 N10.168 N8.251 N8.506 N8.247 N8.917
Baten V886 V714 V494 V450 V416 V416
Saldo van baten en lasten N7.129 N9.454 N7.757 N8.056 N7.831 N8.501
Mutaties in reserves:
Reserve Openbare Ruimte V17.369 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V239 V216 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V105 N152 N152 N162 N154 N154
Algemene reserve N17.242 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V275 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V471 V64 V123 N162 N154 N154
Resultaat N6.658 N9.390 N7.634 N8.218 N7.985 N8.655

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Hoger budget civieltechnische werken in 2020 (VJN2018 2.4.3 / act.BG 2018 / VJN2019 2.4.1 / NJN2019 2.4.3 / VJN2020 2.2) V1.464 V1.464 V1.464
Hoger budget onderhoud verhardingen, CTW en OV Burg v Dijklaan in 2020 (VJN2020 2.3) V405 V405 V405
Vervoersknoop Rivium (NJN2018 2.4.5), hoger budget in 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie ook baten) V380 V380 V380
Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel Begroting 2020) V156 V156 V156
Lagere lasten gemeentelijk mobiliteitsplan (1BW2018 2.4.1 / NJN2018 2.4.8 / VJN2019 2.4.9) via reserve eenmalige uitgaven V118 V118 N118 N0
Lagere lasten wijkontstluiting Schollevaar in 2020 (VJN2019 2.4.6), deels budget via reserve eenmalige uitgaven V66 V66 N36 V30
Hoger budget Schoolzones basisscholen in 2020 (VJN2019 2.4.3) V63 V63 V63
Voorbereidingsbudget in 2020 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (wijzigingsvoorstel Begroting 2020) V50 V50 N19 V31
Hoger budget Verkeersmaatregelen Dorpsstraat in 2020 (NJN2019 2.4.6) via reserve eenmalige uitgaven V30 V30 N30 N0
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) N275 N275 V275 N0
Verkeerseducatie /-veiligheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) N87 N87 N87
Budget parkeertellingen in 2020, via reserve eenmalige uitgaven V13 V13 N13 N0
Verkeersveiiligheid (Begroting 2021 2.2) N150 N150 N150
Uitbreiding formatie Verkeer (Begroting 2021 2.3) N82 N82 N82
Directe personeels- en apparaatskosten N98 N98 N98
Afschrijvingen en toegerekende rente N165 N165 N165
Overige verschillen V29 V29 V29
V1.917 N0 V1.917 V59 V1.976
Baten
Vervoersknoop Rivium (NJN2018 2.4.5), hoger budget in 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie ook lasten) N264 N264 N264
Verkeerseducatie /-veiligheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) V44 V44 V44
Overige verschillen N0 N0
N0 N220 N220 N0 N220
Totaal V1.917 N220 V1.697 V59 V1.756

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3) N63
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Verkeersveiligheid (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021) N150
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Verkeerseducatie (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021) V44 N87
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7) V30 N30
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Eenmalig budget wijkontsluiting Schollevaar (VJN2019 2.4.6) met dekking reserve eenmalige uitgaven V36 N66
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Eenmalig budget Gemeentelijk Mobiliteitsplan (1BW18 2.4.2) met dekking reserve eenmalige uitgaven V118 N118
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Eenmalig budget Voorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan V19 N50
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven V292 V28 V28 V29 V29 N580 N200 N200
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel begroting 2020) N156
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Mutaties reserve bedrijfsvoering N152 N152 N162 N154 N154
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen V275 N275
2.2 Parkeren Parkeerbeleid (NJN2015 2.4.4) tbv nachtparkeertellingen met dekking reserve eenmalige uitgaven V13 N13
2.5 Openbaar vervoer Subsidie buurtbus V35 V35 V35
Totaal V587 V338 V63 V29 V29 N1.465 N627 N362 N154 N154