Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

Deelprogramma's en taakvelden

Terug naar navigatie - Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

 • Programma 5a: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
 • Programma 5b: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

 • Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

 • Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 • Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.4 Musea

 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

 • Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.6 Media

 • Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen

Isala Theater B.V.

Maatschappelijke effecten In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

 

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.

Maatschappelijke effecten In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

 

Sportief Capelle B.V.

Maatschappelijke effecten Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.
Doelstelling voor programma Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

 

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Maatschappelijke effecten De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

 

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Maatschappelijke effecten De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van een muziekschool.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Toekomstverkenning buitensport
Sportief Capelle gaat met de aangesloten sportverenigingen in gesprek over een toekomstverkenning voor de buitensport (capaciteit en kwaliteit), zoals toegezegd in de raadsvergadering van juli 2020.

5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet N 40 in 2021)

Terug naar navigatie - 5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet N 40 in 2021)

Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet +40 in 2021)- Beleidskeuze
Lasten / Baten: kapitaallast N 4 vanaf 2022
Kasstroom: N 40 in 2021

Het investeringskrediet voor de vervanging van de toplagen van de tennisbanen 1- 14 van TC Capelle, Capelseweg 35 dateert uit 2016 en moet als gevolg van gestegen bouwprijzen aangepast worden. De toename van de kapitaallasten dekken wij uit de stelpost prijzen op programma 0. Bij deze punten is namelijk sprake van kosten indexering.

Wij stellen u voor om het gevoteerde krediet van 340 in 2021 met 40 te verhogen. Dit resulteert in een totaalkrediet van 380. Daarnaast de lasten te verhogen vanaf 2022 met N 4.

5A.2 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel

Terug naar navigatie - 5A.2 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel

Kosten vervolgonderzoek sporthal Schenkel - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 73 in 2021
Kasstroom: N 73 in 2021

Binnensportaccommodatie sporthal Schenkel is over enkele jaren niet meer nodig voor het gymonderwijs. Het gebouw is daarnaast aan het einde van haar levensduur. Er loopt nu een onderzoek dat in oktober 2020 aan het college wordt voorgelegd. Grofweg liggen hier de volgende varianten voor:

 • door exploiteren op de huidige wijze (maar dan zonder onderwijs en met een steeds in onderhoud duurder wordend pand);
 • sloop en niet terugplaatsen van een nieuwe sporthal (met de nodige maatschappelijke gevolgen);
 • renovatie sporthal Schenkel
 • sloop en nieuwbouw sporthal Schenkel.

Hoewel nog niet in een besluitvormend stadium, lijkt deze laatste variant kansrijk. Om te kijken of deze variant daadwerkelijk ook financieel en ruimtelijk toekomst bestendig is, zal voor deze variant echter wel een verdiepend vervolgonderzoek nodig zijn. Het betreft een relatief complex onderzoek, waarbij het ook wenselijk is om commerciële partijen te betrekken als mogelijke kostendrager.

Dit vervolgonderzoek zou in 2021 plaats moeten vinden. Dit is eenmalig geld. De inschatting is dat dit onderzoek €73.000 inclusief BTW zal gaan kosten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N10.804 N12.137 N13.014 N13.096 N13.091 N13.127
Baten V3.104 V3.546 V4.023 V4.023 V4.023 V4.023
Saldo van baten en lasten N7.700 N8.591 N8.991 N9.073 N9.068 N9.104
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N190 V121 V79 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V110 N38 N38 N38 N38 N38
Totaal mutaties reserves N80 V83 V41 N38 N38 N38
Resultaat N7.780 N8.508 N8.950 N9.111 N9.106 N9.142

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Zwembad / sporthalcombinatie (VJN2018 5.4.1); reserve eenmalige uitgaven N87 N87 N42 N129
Actualisatie 2020 subsidies N155 N155 N155
Exploitatie mutaties vastgoed (Voorstel in Begroting 2021) V2 V2 V2
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties N46 N46 N46
Afschrijvingen en toegerekende rente N603 N603 N603
Viering 75 jaar vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020) V100 V100 V100
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N57 N57 N57
Overige verschillen N31 N31 N31
N877 N0 N877 N42 N919
Baten
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties (zie lasten) V476 V476 V476
Exploitatie mutaties vastgoed (Voorstel in Begroting 2021) N27 N27 N27
Overige verschillen V28 V28 V28
N0 V477 V477 N0 V477
Totaal N877 V477 N400 N42 N442

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
5.1 Sportbeleid en activering Lasten zwembad zwembad; dekking reserve eenmalig V121 V79 N307
5.1 Sportbeleid en activering e.a. Mutaties reserves bedrijfsvoering N38 N38 N38 N38 N38
5.1 Sportbeleid en activering e.a. Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N73
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductieen cultuurparticipatie Viering 75 jaar Vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020) N100
Totaal V121 V79 N0 N0 N0 N445 N111 N38 N38 N38

Subsidieplafonds

Terug naar navigatie - Subsidieplafonds
TV Subsidieregeling Plafond
5.1 Sport en sportieve recreatie 93
5.1 Prestatiesport 18
5.1 Jeugdsportstimulering 20
5.3 Cultuur: - Muziekonderwijs - Theater - Bibliotheek - Cultuur overig 2.838 470 1.129 981 258
5.3 Evenementen 137
5.3 Nieuwe culturele initiatieven 27

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

 • Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
 • Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
 • Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
 • Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
 • Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen

 

Recreatieschap Hitland

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

 

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Maatschappelijke effecten De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van de kinderboerderij.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N6.535 N6.953 N6.623 N6.747 N7.008 N7.054
Baten V1.019 V893 V893 V893 V893 V893
Saldo van baten en lasten N5.516 N6.060 N5.730 N5.854 N6.115 N6.161
Mutaties in reserves:
Reserve Water N0 N0 N15 V172 V332 V345
Reserve Openbare Ruimte V5.893 N34 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N5.718 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V28 V42 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V162 N69 N69 N87 N69 N69
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V225 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V365 N61 V141 V85 V263 V276
Resultaat N5.151 N6.121 N5.589 N5.769 N5.852 N5.885

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Hogere lasten op onderhoud groenvoorziening in 2020 hoofdzakelijk door; NJN2019 5.4.12 Kwaliteitsimpuls entrees (V 390), NJN2019 5.4.13 Versterken groen hoofdstructuren (V 125), NJN2019 5.4.8 Planvorming Schollebos (V 160), VJN2019 5.4.8 Onderhoud IBOR-groen (V 24) V736 V736 V19 V755
Lager budget Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) via reserve eenmalige uitgaven V19 V19 N19 N0
Lager budget Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (1BW18, VJN2019 5.4.11) via reserve eenmalig V23 V23 N23 N0
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) met dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N225 N225 V225 N0
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente N58 N58 N58
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N156 N156 N156
Overige verschillen N9 N9 N9
V330 N0 V330 V202 V532
Baten
Geen verschillen N0 N0
N0 N0 N0 N0 N0
Totaal V330 N0 V330 V202 V532

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water N190 N340 N340
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Dekking reserve water V172 V332 V345 N34 N15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Mutaties reserves bedrijfsvoering N69 N69 N69 N69 N69
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen V225 N225
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Kwaliteitsimpuls entree groen dekking reserve eenmalige uitgaven (1BW18) V23 N23
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9); dekking reserve eenmalige uitgaven V19 N19
Totaal V42 V225 V172 V332 V345 N145 N309 N259 N409 N409