Programma 2

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Verkeersbeleid

 • Doen van verkeersonderzoek en –planning;
 • Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
 • Het vaststellen en innen van de bijdragen m.b.t. brandstofverkooppunten;
 • Constructief samenwerken met de MRDH op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

 • Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullebakken;
 • Strooien, schuiven en borstelen van wegen voor gladheidsbestrijding (primaire wegen);
 • Aanschaffen en onderhouden straatmeubilair, verfraaiingen en bijzondere voorzieningen;
 • Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van verkeersregelinstallaties (VRI’s), verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
 • Het aanschaffen en onderhouden van civieltechnische werken;
 • Het onderhouden van lampen en verhelpen van kabelstoringen;
 • Voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan Rijkswaterstaat en aan ProRail voor gemeentelijke civieltechnische werken in en op hun eigendommen;
 • Het onderhouden van de verharding volgens vastgestelde normen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Te onderhouden m2 asfalt 1.043 1.063 1.060
Te onderhouden m2 klinkers/tegels 1.959 1.939 1.944
Totaal m2 verharding 3.002 3.002 3.004
Aantal lichtmasten 15.191 15.202 15.182
Aantal armaturen 17.726 17.697 17.632
Aantal fonteinen 5 5 5
Aantal hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’ 12 12 12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein) 0 0 0
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen) 7 25 20
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute 70 70 70
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen 215 215 216
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein 5 5 5
Aantal verkeersborden 9.400 9.400 9.500
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden 2.940 2.940 3.300
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering 297 297 330
Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. ParkShuttle) 6 6 6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle) 1 1 1
Aantal verkeersregelinstallaties (overig) 29 28 30
Markering: aantal km belijning 546 546 546
Aantal verkeerscamera’s 10 10 10
Aantal bruggen 242 240 242
Aantal visplaatsen 40 41 40
Lengte geluidkerende constructies [st / m1] 17/ 4.244 17 / 4.244 17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1] 111/ 8.125 110 / 8.118 110 / 8.118
Aantal trappen 3 3 4
Aantal tunnels 17 17 18
Aantal viaducten 3 3 3
Aantal portalen 8 8 8
Aantal brandstofverkooppunten 13 13 13
Aantal huurcontracten 5 5 5

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N7.870 N10.029 N8.125 N8.380 N8.121 N8.791
Baten V886 V679 V459 V415 V416 V416
Saldo van baten en lasten N6.983 N9.351 N7.666 N7.965 N7.705 N8.375
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve Openbare Ruimte c.s. TV 2.1 V17.369 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 2.1 V105 N152 N152 N162 N154 N154
Reserve eenmalige uitgaven TV 2.1 V207 V203 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve TV 2.1 N17.242 N0 N0 N0 N0 N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 2.1 V275
Totaal mutaties in reserves V439 V51 V123 N162 N154 N154
Resultaat N6.544 N9.300 N7.543 N8.127 N7.859 N8.529
Specificatie N2.019 N2.020 N2.021 N2.022 N2.023 N2.024
Lasten
Onderhoud Verhardingen Wilson N2.709 N2.779 N2.769 N2.544 N2.544 N2.544
Openbare Verlichting Wilson N566 N782 N701 N651 N651 N651
Straatmeubilair en Verfraaiingen Wilson N22 N20 N20 N20 N20 N20
Gladheidsbestrijding Wilson N114 N146 N146 N146 N146 N146
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering Wilson N493 N430 N430 N430 N430 N430
Mobiliteit Struijvenberg N76 N68 N218 N68 N68 N68
Verkeersveiligheid - educatie Struijvenberg N87
Verkeersmaatregelen Dorpsstraat Struijvenberg N30
Schoolzones basisscholen Struijvenberg N69 N6 N6 N6 N6
Fietsvoorzieningen Struijvenberg N3 N0 N0 N0 N0 N0
Vervoersknoop Rivium Struijvenberg N526 N580 N200 N200 N0 N0
Wijkontsluiting Schollevaar Struijvenberg N24 N66 N0 N0 N0 N0
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Struijvenberg N57 N118 N0 N0 N0 N0
Civieltechnische Werken Wilson N768 N1.886 N392 N402 N402 N402
Brandstofverkooppunten Westerdijk N0 N1 N1 N1 N1 N1
Nieuwe mobiliteit Struijvenberg N0 N156 N0 N0 N0 N0
Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan Struijvenberg N1 N50 N0 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatskosten N1.771 N1.483 N1.663 N1.663 N1.663 N1.663
Afschrijvingen en toegerekende rente N739 N1.366 N1.492 N2.250 N2.190 N2.861
Totaal lasten N7.870 N10.029 N8.125 N8.380 N8.121 N8.791
Baten
Onderhoud verhardingen Wilson V436 V235 V235 V235 V235 V235
Openbare Verlichting Wilson V5 N0 N0 N0 N0 N0
Straatmeubilair en Verfraaiingen Wilson V0 N0 N0 N0 N0 N0
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering Wilson
Verkeersvoorzieningen/verkeersveiligheid Struijvenberg V7 N0 N0 N0 N0 N0
Fietsvoorzieningen Struijvenberg N0 N0 N0 N0 N0 N0
Vervoersknoop Rivium Struijvenberg V279 V292 V28 V28 V29 V29
Verkkersveiligheid - educatie Struijvenberg V44
Civieltechnische Werken Wilson V12 N0 N0 N0 N0 N0
Brandstofverkooppunten Westerdijk V132 V152 V152 V152 V152 V152
Directe personeels- en apparaatsbaten V14 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V886 V679 V459 V415 V416 V416
Saldo N6.983 N9.351 N7.666 N7.965 N7.705 N8.375
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschriijvingen
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschriijvingen
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N10.029 V679 N9.350
Hogere onderhoudskosten (Actualisatie 2017) N15
Lager budget civieltechnische werken (Actualisatie 2018) V372
Hoger budget civieltechnische werken in 2020 (VJN2018 2.4.3 / VJN2019 2.4.1 / NJN2019 2.4.3) V512
Budget gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2019 2.4.6 / VJN2020 0.4), budget via reserve eenmalige uitgaven V118
Lagere budget Schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3) V63
Lagere lasten wijkontstluiting Schollevaar in 2020 (VJN2019 2.4.6), deels budget via reserve eenmaige uitgaven V36
Lagere lasten wijkonstluiting Schollevaar in 2020 (VJN2019 2.4.6) V30
Hoger budget onderhoud civieltechnische kunstwerken in 2020 (VJN2020 2.2) V580
Hoger budget onderhoud verhardingen, CTW en OV Burg v Dijklaan in 2020 (VJN2020 2.3) V405
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4), hoger budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven V380 N264
Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel Begroting 2020) V156
Voorbereidingsbudget in 2020 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (wijzigingsvoorstel Begroting 2020) V50
Hoger budget Verkeersmaatregelen Dorpsstraat in 2020 (NJN2019 2.4.6) via reserve eenmalige uitgaven V30
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Begroting 2021) N275
Directe personeels- en apparaatskosten N98
Afschrijvingen en toegerekende rente N126
Verkeerseducatie verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.1) N87 V44
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2) N150
Uitbreiding formatie Verkeer (Begroting 2021 2.3) N82
Overige V5
Stand begroting 2021 N8.125 V459 N7.666
Hoger budget civieltechnische werken (Actualisatie 2019) N10
Hoger budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte in 2021 (Begroting 2021) V275
Afschrijvingen en toegerekende rente N757
Hogere lasten en bijdrage Verkeerseducatie verkeersveiligheid in 2021 (Begroting 2021 2.1) V87 N44
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2) V150
Stand begroting 2022 N8.380 V415 N7.965
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4), hoger budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven V200
Afschrijvingen en toegerekende rente V59
Overige V1
Stand begroting 2023 N8.121 V416 N7.705
Afschrijvingen en toegerekende rente N670
Stand begroting 2024 en volgende jaren N8.791 V416 N8.375

Taakveld 2.2 Parkeren

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.
 • Het in stand houden van de bestaande parkeervoorzieningen, het optimaliseren van het gebruik van de parkeervoorzieningen en het uitvoeren van parkeeronderzoeken.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de fietsenstallingen aan de Kerklaan en het Hollands Diep. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal parkeerontheffingen 164 180 170

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N65 N21 N9 N9 N9 N9
Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N65 N21 N9 N9 N9 N9
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven TV 2.2 V32 V13 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V32 V13 N0 N0 N0 N0
Resultaat N33 N8 N9 N9 N9 N9
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Verkeer - Parkeren Struijvenberg N56 N13
Gemeentelijke accommodaties (stallingen) Van Veen N9 N8 N9 N9 N9 N9
Totaal lasten N65 N21 N9 N9 N9 N9
Baten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N65 N21 N9 N9 N9 N9
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Eenmalige budgetten parkeren.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Eenmalig bugdet voor parkeertellingen in 2019 (40) en parkeervoorziening A. van Nes (45).
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N21 N0 N21
Budget parkeertellingen in 2020, via reserve eenmalige uitgaven V13
Actualisatie 2021 gemeentelijke accommodaties N1
Stand begroting 2021 N9 N0 N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2022 N9 N0 N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N9 N0 N9
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N9 N0 N9

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Parkeerbeleid
In de uitvoeringsagenda van het Programma Mobiliteit wordt aangegeven dat het parkeerbeleid zal worden herzien. Naar verwachting zal dit in 2021 gebeuren.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N79 N117 N117 N117 N117 N117
Baten N0 V35 V35 V35 N0 N0
Saldo van baten en lasten N79 N82 N82 N82 N117 N117
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N79 N82 N82 N82 N117 N117
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Pilot nachtmetro Struijvenberg N15 N0 N0 N0 N0 N0
Fascinatio Boulevard Riviumduct Struijvenberg N0 N7 N7 N7 N7 N7
Buurtbus Struijvenberg N64 N110 N110 N110 N110 N110
Totaal lasten N79 N117 N117 N117 N117 N117
Baten
Buurtbus N0 V35 V35 V35 N0 N0
Totaal baten N0 V35 V35 V35 N0 N0
Saldo N79 N82 N82 N82 N117 N117
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Budget pilot nachtmetro.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Vanaf 2023 staat er geen subsidie MRDH voor de buurtbus begroot.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N117 V35 N82
Geen wijzigingen
Stand begroting 2021 N117 V35 N82
Geen wijzigingen
Stand begroting 2022 N117 V35 N82
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4) N0 N35
Stand begroting 2023 N117 N0 N117
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 en volgende jaren N117 N0 N117

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Nachtmetro
Aan de MRDH is aangegeven dat Capelle aan den IJssel graag ziet dat in het te ontwikkelen regionale Tarievenkader OV van de MRDH de nachtmetro als structureel vervoer wordt opgenomen.