Programma 4 Onderwijs

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

  • Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017);
  • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 603448 december 2014);
  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

  • Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143405 februari 2020);
  • Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Capelle aan den IJssel 2016 (BBV 681529 april 2016);
  • Onderwijsnotitie 2016-2020 ‘Leren voor het leven’ (BBV 769171 juni 2016);
  • Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 548446 maart 2014).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK)

Maatschappelijke effecten De stichting verzorgt openbaar onderwijs.
Doelstelling voor programma Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer 

De VNG werkt momenteel aan een nieuw model Verordening leerlingenvervoer. De reden voor een nieuwe modelverordening zijn ontwikkelingen als gevolg van de Wet Passend Onderwijs, de decentralisatie van de jeugdzorg en andere maatschappelijke bewegingen. Met name de invoering van de Wet Passend onderwijs heeft in grote mate consequenties bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. Er is sprake van een dalend aantal leerlingen, maar met een sterk toegenomen complexiteit van casussen. De combinatie Leerlingenvervoer en Jeugdzorg en de toename van (complexe) gezinsproblematiek in de uitvoering van de Jeugdwet, zorgt ook voor een toenemende druk op het leerlingenvervoer. Naar verwachting wordt de nieuwe modelverordening en de handreiking in 2021 gepubliceerd.

4.1 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 4.1 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 66/V 77 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 66/ V 77 structureel vanaf 2021

In 2021 zullen een aantal mutaties plaatsvinden in het gemeentelijk vastgoed die resulteren in N 66/V 77 op de lasten/baten.

Programma 4
Dit betreft de ingebruikname van de nieuwbouw SBO De Bouwsteen, Lijstersingel 22.  Dit resulteert in N 51 / V 78. Dit levert per saldo een voordeel op van V 27.

Programma 5a
Dit betreft de mutaties voor het sportbeleid. Hiermee wordt gedoeld op de verhuur van de sportaccommodaties door Capelle tegen 1,5% aan de verenigingen. Het verschil tussen de te betalen huur en  de te ontvangen huur wordt via de reguliere bijdrage aan Sportief Capelle gecompenseerd, ten laste van het sportbeleid (zie onderstaande tabel). Dit resulteert in N 25. Daarnaast zijn er mutaties voor de doorberekening van de exploitatie van de kleedkamers voor de voerbalverenigingen SVS (Capelseweg 31) en CVV Zwevers (Couwenhoekseweg 1).  Dit resulteert in N 8 / V 11 en N 9 / V 15. Dit levert per saldo een voordeel op van V 9. 

Programma 5b
Dit betreft de actualisatie van de servicekosten van de bibliotheek (Stadsplein 39). Dit resulteert in een budgettair neutrale mutatie van N 27/V 27

Wij stellen u voor de mutaties in de begroting 2021 te verwerken met N 66 / V 77 structureel vanaf 2021.
De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Vastgoed Programma Lasten Baten Totaal
Lijstersingel 22 4 N51 V78 V27
Totaal programma 4 4 N51 V78 V27
Sportbeleid 5a N25 N0 N25
Capelseweg 31 5a N8 V11 V3
Couwenhoekseweg 1 5a N9 V15 V6
Totaal programma 5a 5a N42 V26 N16
Stadsplein 39 5b V27 N27 N0
Totaal programma 5b 5b V27 N27 N0
Totaal N66 V77 V11

4.2 Verstevigen aanpak laaggeletterdheid

Terug naar navigatie - 4.2 Verstevigen aanpak laaggeletterdheid

Verstevigen aanpak laaggeletterdheid – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 60 in 2021, N 55 in 2022, N 46 in 2023 
Kasstroom: N 60 in 2021, N 55 in 2022, N 46 in 2023 

Met de aanpak Laaggeletterdheid – (Digi)taal begint Lokaal, wordt onder meer ingezet op een adequate infrastructuur en op passende maatwerktrajecten voor de individuele Capellenaren. Om de basisvaardigheden van onze inwoners te versterken en zo het toenemende en diepgewortelde probleem laaggeletterdheid aan te kunnen pakken is er een  investering  nodig voor het doorontwikkelen van het (digi)taalhuis, het trainen van professionals in het herkennen van laaggeletterdheid en  het zorgen voor een aantrekkelijk en passend aanbod voor laaggeletterden. Dit betekent ook dat er meerjarige financiële zekerheid moet bestaan voor de aanpak laaggeletterdheid. Hiermee kunnen alle activiteiten gefinancierd worden, maar hiermee kunnen ook alle betrokken partners zich voor langere tijd aan de aanpak binden. Dit creëert draagvlak en commitment. Alleen dan kan de aanpak effectief zijn.
Om de doelstellingen en ambities uit de aanpak op Laaggeletterdheid te kunnen uitvoeren zijn in de jaren 2021-2023 extra middelen nodig.

Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 60 in 2021, N 55 in 2022, N 46 in 2023.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N6.859 N9.058 N8.212 N8.433 N8.649 N9.276
Baten V2.077 V3.520 V3.497 V3.497 V3.497 V3.497
Saldo van baten en lasten N4.782 N5.538 N4.715 N4.936 N5.152 N5.779
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N644 V192 V86 N0 V64 V302
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N270 N37 N37 N37 N37 N37
Totaal mutaties reserves N914 V155 V49 N37 V27 V265
Resultaat N5.696 N5.383 N4.666 N4.973 N5.125 N5.514

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Sloopkosten basisschool De Bouwsteen (VJN2019 4.41) V400 V400 V400
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019); deels dekking reserve eenmalige uitgaven V192 V192 N86 V106
Lager budget RMC (VJN2017) V98 V98 V98
Lager budget Voorschoolse voorziening peuters (NJN2018) V36 V36 V36
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) N60 N60 N60
Afschrijvingen en toegerekende rente V251 V251 V251
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N77 N77 N77
Actualisatie Lijstersingel 22A (zie baten) N47 N47 N47
Overige verschillen V53 V53 N20 V33
V846 N0 V846 N106 V740
Baten
Lager budget RMC (VJN2017) N98 N98 N98
Actualisatie Lijstersingel 22A (zie lasten) V84 V84 V84
Overige verschillen N9 N9 N9
N0 N23 N23 N0 N23
Totaal V846 N23 V823 N106 V717

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
4.2 Onderwijshuisvesting Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig V192 V86 V64 V302 N192 N86 N64 N302
4.2 Onderwijshuisvesting Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) - sloop, verhuiskosten N400 N150
4.2 Onderwijshuisvesting Mutaties reserve bedrijfsvoering N3 N3 N3 N3 N3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) N60 N55 N46
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Mutaties reserve bedrijfsvoering N34 N34 N34 N34 N34
Totaal V192 V86 N0 V64 V302 N629 N183 N92 N297 N339