Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking. Hierbij staat centraal dat we de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitvoeren.
Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene, gezonde en schone stad. We bevorderen de gezondheidssituatie van de Capellenaren. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is in 2050 bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de circulaire economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toelichting afval

Terug naar navigatie - Toelichting afval

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018 en 2019 zijn aangeleverd  maar staan nog niet zichtbaar op  waarstaatjegemeente.nll. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015 315
2016 308
2017 303
2018 191
2019 186

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016).

 Taakveld 7.2 Riolering

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
 • Verordening Rioolheffing 2021 (raad december 2020);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

 Taakveld 7.3 Afval

 • Afvalactieplan 2016-2020 (BBV 669617 augustus 2015);
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2021 (raad december 2020).

 Taakveld 7.4 Milieubeheer

 • Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
 • Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
 • Actieplan omgevingslawaai (BBV 999039, april 2018).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Maatschappelijke effecten Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.
Doelstelling voor programma Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

 

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.
Doelstelling voor programma Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

 

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

 

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Maatschappelijke effecten De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.
Doelstelling voor programma Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Stedelijk Water- en Rioleringsplan
Het Stedelijk Water- en Rioleringsplan wordt in samenspraak met Hoogheemraadschap Krimpenerwaard en Schieland opgesteld, ter vervanging van het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Wij zijn voornemens dit 2021 voor te leggen.

Omgevingswet
De GGD RR vangt de formatie-uitbreidingen ten behoeve van de voorbereidingen op de implementatie vooralsnog zelf op.

7.1 Programma Duurzaamheid

Terug naar navigatie - 7.1 Programma Duurzaamheid

Programma Duurzaamheid - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 85 structureel vanaf 2021
Kasstroom N 85 structureel vanaf 2021

Voor het Programma Duurzaamheid vragen wij u aandacht voor de volgende onderdelen:

Subsidie groene daken/gevels/schuttingen (N 25 structureel vanaf 2021) 
Wij verlenen subsidie aan particulieren en bedrijven om groene daken, gevels en schuttingen te realiseren. Capellenaren weten de subsidie steeds beter te vinden. Zo was het budget voor 2020 begin juli op. Doordat de raad bij de voorjaarsnota éénmalig N 25 beschikbaar heeft gesteld hebben we dit jaar verder geen nee hoeven te verkopen. Wij verwachten dat het aantal aanvragen de komende jaren blijft toenemen. Zo zien we dat steeds meer Capellenaren samen met hun buren aan de slag gaan wat zorgt voor grotere aanvragen en groeit de aandacht voor klimaatadaptatie. Daarnaast willen we de regeling breder kunnen inzetten voor vergroening alsmede de opvang van water vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie zoals vastgelegd in de Klimaatkoers: koel en droog Capelle. Wij stellen voor de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 25 te verhogen.

Doorzetten project energiecoaches (N 50 structureel vanaf 2021) 
Samen met Havensteder en het Energiecollectief Capelle is in 2019 het project energiecoaches opgestart. Tot eind 2020 leggen de coaches in totaal 200 huisbezoeken af. Zij geven de bewoner inzicht in het energieverbruik en geven tips om met kleine maatregelen energie te besparen. Deze kleine maatregelen, zoals een ledlamp en douchecoach, ontvangen de bewoners gratis. De bezoeken van de energiecoaches leveren een gemiddelde besparing op de energierekening van € 209,- per woning per jaar op. Gelet op het succes van het project, waarbij vooral ook Capellenaren met een kleine beurs worden geholpen met energiebesparing, stellen wij voor het project in ieder geval in de huidige vorm te continueren. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 50 te verhogen. Een verdere professionalisering en uitbreiding van de energiecoaches is gewenst. Een voorstel daarvoor volgt eind 2020 met het Actieplan Energiearmoede, waarna de financiële consequenties kunnen worden meegenomen in de afwegingen bij de Voorjaarsnota 2021.

Bijdrage Regionale Energiestrategie (RES) (N 10 structureel vanaf 2021) 
Elke regio moet conform het Klimaatakkoord een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. In 2021 moet de eerste RES worden vastgesteld. De RES heeft een doorlooptijd tot 2030 en moet regelmatig worden geüpdatet. Dit vereist een structureel proces van regionale monitoring, afstemming en besluitvorming. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het opstellen van de RES. De bijdrage van Capelle aan den IJssel is regionaal vastgesteld op N 10 per jaar. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 10 te verhogen.

7.2 Actieplan Geluid

Terug naar navigatie - 7.2 Actieplan Geluid

Actieplan Geluid - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 25 eenmalig in 2021
Kasstroom N 25 eenmalig in 2021

Wij zijn verplicht een actieplan geluid op te stellen. Het actieplan gaat over het omlaag brengen van het aantal geluidgehinderden en slaap verstoorden door geluidbronnen: wegen en spoorwegen. Ter voorbereiding van dit actieplan moeten er eerst geluidbelastingkaarten worden gemaakt die de geluidbelasting in de huidige situatie en geluidbelasting in de toekomstige situatie weergeven. Hiervoor moet er eerst door een extern bureau geluidberekeningen worden gemaakt.

Voor het uitvoeren van de berekeningen, het maken van geluidbelastingkaarten en het opstellen van het actieplan stellen wij u voor de lasten in de begroting in 2021 eenmalig met N 25 te verhogen.

7.3 Afvalactieplan

Terug naar navigatie - 7.3 Afvalactieplan

Afvalactieplan - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 669 / V 419 in 2021, 2022 en 2023 en N 419 / V 419 structureel vanaf 2024
Kasstroom: N 250 in 2021, 2022 en 2023 en 0 vanaf 2024

Inwoners van Capelle aan den IJssel leveren op dit moment relatief veel restafval in (216 kilo) wat uiteindelijk verbrand wordt en wat veel extra kosten met zich meebrengt. Kosten die uiteindelijk terecht komen bij de inwoners via de afvalstoffenheffing. Wij blijven ver achter bij de landelijke richtlijn van jaarlijks 100 kilo restafval per inwoner. Het hoge aantal kilo restafval komt omdat er relatief veel oud papier/karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas en textiel in zit.

Wij hebben de ambitie om het restafval te verminderen. De gemeente heeft daarom het adviesbureau Stantec opdracht gegeven om maatregelen uit te werken voor het beter scheiden van afval. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente, Irado én op basis van landelijke ervaringen en suggesties uit de gemeenteraad. Op basis van het eindrapport en de gesprekken met de raadswerkgroep afval worden de onderstaande maatregelen voorgesteld.

Het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden is ontoereikend om de structurele lasten van het Afvalactieplan op te vangen. Voor de dekking van het afvalactieplan is het voorstel het tarief afvalstoffenheffing met gemiddeld € 12 per jaar per huishouden te laten stijgen.

Bovenstaande tariefstijging levert vanaf 2021 V 359 aan opbrengsten op. De kwijtschelding afvalstoffenheffing is gerelateerd aan de opbrengst afvalstoffenheffing. Bij deze tariefstijging zal de kwijtschelding afvalstoffenheffing N 29 stijgen. Per saldo V 330 aan extra baten.

Wij stellen u voor om de lasten N 669 in de begroting te verhogen over de periode 2021-2023 en met N 419 structureel vanaf 2024. Voor de baten stellen wij u voor deze te verhogen met V 419 vanaf 2021 bestaande uit de voorgestelde tariefstijging V 359 en de baten V 60 uit het afvalactieplan. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Extra afvalscheiding per inwoner Lasten / Baten Effect in kilo's Jaarlijkse extra kosten
2021-2023 vanaf 2024
GFE hoogbouw Lasten -5 N120 N75
Uitzetten mini containers Lasten -3 N125 N100
Tuinafval Lasten -2 N50 N25
Papier Lasten -1 N60 N60
Uitbreiding glasinzameling Lasten -1 N10 N10
Textiel Lasten -1 N0 N0
Stoppen PMD Lasten 1 V60 V60
Grofvuil Lasten -3 N125 N125
Aanpak bijplaatsing Lasten -2 N20 V25
Afsluiten containers Lasten -13 N120 N60
Vrijwiliggers/afvalcoach Lasten -3 N75 N40
Duurzame containers Lasten 0 V45 V45
Communicatie Lasten -3 N40 N25
Totaal lasten afvalactieplan (programma 7) N640 N390
Extra opbrengst nascheiding Omrin * Baten (-26) V60 V60
Dekking: afvalactieplan opbrengst nascheiding -36 V60 V60
Dekking: tariefstijging afvalstoffenheffing V330 V330
Dekking: inzet Eneco middelen (programma 0) V250 N0
Totaal N0 N0
*) is buiten invloed van de gemeente en wordt daarom niet meegeteld
Dekking tariefstijging afvalstoffenheffing vanaf 2021
Baten: stijging tarief afvalstoffenheffing (programma 7) V359
Lasten: toename kwijtscheldingen door tariefstijging (programma 6) N29
Totaal dekking tariefstijging afvalstoffenheffing V330
Totaal lasten 2021-2023 vanaf 2024
Lasten: afvalactieplan (programma 7) N640 N390
Lasten: kwijtscheldingen (programma 6) N29 N29
Totaal lasten Afvalactieplan N669 N419
Totaal baten vanaf 2021
Baten: afvalactieplan opbrengst nascheiding V60
Baten: stijging tarief afvalstoffenheffing V359
Totaal baten Afvalactieplan (programma 7) V419

7.4 DCMR

Terug naar navigatie - 7.4 DCMR

DCMR – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 83 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 83 structureel vanaf 2021

Er zijn enkele ontwikkelingen die financiële consequenties hebben voor de jaarlijkse bijdrage aan DCMR om het werkplan uit te kunnen voeren:

 1. De DCMR geeft vanaf 2020 uitvoering aan het toezicht op asbestverwijdering. Het toezicht op de asbesttaak is volledig uitbesteed aan de DCMR, zowel de bedrijfsmatige als particuliere asbestverwijdering. Voor de overheveling van de toezichtstaken op asbest(verwijdering) van de gemeente naar de DCMR is structureel N 51 benodigd;
 2. Er is sprake van een tariefstijging van N 26. Aangezien het nog openstaande voorschot bij DCMR beperkt is, dienen toekomstige tariefstijgingen opgevangen te worden met een hogere jaarlijkse bijdrage aan DCMR;
 3. Als gevolg van het wegvallen van de landelijke IOV-subsidie zullen de kosten voor het uitvoeren van het takenpakket door DCMR naar verwachting N 6 hoger uit gaan vallen voor Capelle a/d IJssel.

Naast bovenstaande drie punten, spelen nog onderstaande twee punten waarvan het financieel effect nog onbekend is:

 • De uitvoering van de bodemtaak gaat van het rijk naar de gemeente. Er speelt nog een discussie wat dit gaat kosten en in hoeverre daarvoor geld beschikbaar wordt gesteld uit het gemeentefonds aan de gemeente. Onzeker is nog de omvang van de taak en de compensatie die de gemeente daarvoor krijgen of zelf moeten betalen;
 • De controle op de naleving van de informatieplicht verloopt niet zo voorspoedig als gehoopt. Grofweg heeft 46% van de bedrijven aan de informatieplicht voldaan, de DCMR verwacht echter nog vier jaar van intensief toezicht nodig te hebben. Er dient daarom nog rekening gehouden te worden met een verhoging van de bijdrage.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met structureel N 83 vanaf 2021.

Werkplan DCMR 2021 2022 2023 2024
1. asbesttaak N51 N51 N51 N51
2. hoger tarief N26 N26 N26 N26
3. IOV-subsidie N6 N6 N6 N6
Totaal N83 N83 N83 N83

7.5 Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond

Terug naar navigatie - 7.5 Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond

Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond - Technisch
Lasten / Baten: Structureel N 25 met ingang van 2021
Kasstroom: Structureel N 25 met ingang van 2021

Op 7 juli 2020 (BBV 252407) hebben wij besloten om de GGD Rotterdam-Rijnmond de opdracht te verlenen het plusproduct Nu Niet Zwanger uit te voeren voor de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.
Dekking voor dit plusproduct is aanwezig binnen onze huidige begroting voor wat betreft de diensten die de GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoert onder het basistakenpakket. Dit komt deels (10) van taakveld 7.1 Volksgezondheid en deels (25) van het budget op Inspecties GGD Kinderopvang op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Van dit budget is, na aftrek van de geraamde kosten 2021 en verder van inspecties Kinderopvang, nog structureel vrije ruimte van 25.

In deelprogramma 6a Sociale infrastructuur taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie hebben we voorgesteld om 25 over te hevelen van deelprogramma 6a Sociale infrastructuur naar programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

7.6 Seksuele gezondheid jongeren

Terug naar navigatie - 7.6 Seksuele gezondheid jongeren

Seksuele gezondheid jongeren  - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 50 in 2021
Kasstroom: N 50 in 2021

Uit regionaal onderzoek en lokale participatie (kindercollege en jongerenraad) blijkt dat jongeren veel vragen hebben over seksualiteit en relaties. Ze willen betere en meer regelmatige voorlichting met naast de biologische kanten van seks, ook aandacht voor de relationele kant. Zoals seksuele identiteit, wensen en grenzen, sexting. Ze vinden dat voorlichting op school vaker aangeboden moet worden en ze vinden de informatie op TV en internet onvoldoende.

Wij willen met scholen naar (extra) lespakketten kijken en betere ondersteuning voor docenten bij het aanbieden van het lesmateriaal. Daarnaast willen we extra aandacht aan communicatie besteden, zoals bij de ‘Week van de liefde’ in februari 2021. De kosten hiervoor bedragen 50 eenmalig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met incidenteel N 50 in 2021.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N16.814 N17.156 N18.167 N18.307 N18.715 N19.075
Baten V13.694 V13.887 V14.763 V15.084 V15.503 V16.147
Saldo van baten en lasten N3.120 N3.269 N3.404 N3.223 N3.212 N2.928
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V171 V242 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N167 N18 N18 N18 N18 N18
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V250 V250 V250 N0
Totaal mutaties reserves V4 V224 V232 V232 V232 N18
Resultaat N3.116 N3.045 N3.172 N2.991 N2.980 N2.946

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Uitvoering subsidieregeling AED BW 14 7.4.8, via reserve eenmalige uitgaven V24 V24 N24 N0
B 2021: 7.8 BBV252407 Nu Niet Zwanger (6236101) technische wijziging, zie TKV 6.1 N25 N25 N25
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren N50 N50 N50
Hogere lasten riolering (exclusief afschrijving en rente) N120 N120 N120
Hogere lasten afval(excl.afschrijving en rente) N1.128 N1.128 N1.128
Lager budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7); klimaatmiddelen via de reserve eenmalige uitgaven V176 V176 N162 V14
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021) N85 N85 N85
Geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2 / VJN2019 7.4.8), budgetoverheveling naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven V56 V56 N56 N0
Hogere lasten DCMR (indexering) N89 N89 N89
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N197 N197 N197
Actualisatie 2020 Afschrijvingen en toegerekende rente V375 V375 V375
Overige verschillen V52 V52 V52
N1.011 N0 N1.011 N242 N1.253
Baten
Hogere baten riolering V174 V174 V174
Hogere baten afval; dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen V701 V701 V250 V951
Overige verschillen V1 V1 V1
N0 V876 V876 V250 V1.126
Totaal N1.011 V876 N135 V8 N127

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
7.1 Volksgezondheid Eenmalig budget AED; dekking reserve eenmalige uitgaven V24 N24
7.1 Volksgezondheid Mutaties reserve bedrijfsvoering N18 N18 N18 N18 N18
7.1 Volksgezondheid Eenmalig budget Gezond in de stad N68 N79 N7 N19
7.1 Volksgezondheid Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N50
7.3 Afval Uitstel tariefsverhoging afval door incidentele dekking reserve verkoop Eneco-aandelen V250 V250 V250
7.4 Milieubeheer Duurzaamheidsagenda (Klimaatmiddelen AU); dekking reserve eenmalige uitgaven V162 N162
7.4 Milieubeheer Voorbereiding geluidsanering; dekking reserve eenmalige uitgaven V56 N56
Totaal V242 V250 V250 V250 N0 N328 N147 N25 N37 N18

Subsidieplafonds

Terug naar navigatie - Subsidieplafonds
TV Subsidieregeling Plafond
7.1 Gezondheidsbeleid - Gezondheidsbeleid - AED -11 - n.n.b. (betreft restantbedrag van de regeling na afloop 2020)
7.4 Groene daken 25