Meer
Publicatiedatum: 06-10-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Raadsbesluit

Concept Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders ;

gelet op artikel 190 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

  1. De Programmabegroting 2021 vast te stellen;
  2. Het aanpassen van de afschrijftermijn voor afvalcontainers van 20 jaar naar 30 jaar voor de buitenbakken en van 10 jaar naar 15 jaar voor de binnenbakken, in afwijking van de Financiële Verordening, om daarmee beter aan te sluiten bij de economische levensduur;
  3. Het in 2020 instellen van een Reserve middelen Eneco en het in 2020 doteren van N 20.000 aan deze reserve vanuit het exploitatieresultaat 2020, om de geraamde onttrekkingen in latere jaren, zoals verwerkt in deze Begroting 2021, mogelijk te maken;
  4. Een nieuwe paragraaf “Impact coronacrisis” toe te voegen aan de Begroting 2021.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november2020,

 

 

De griffier ,                                                          de voorzitter