Raadsbesluit

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders ;

gelet op artikel 190 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

1. De Programmabegroting 2021 vast te stellen;

2. Het aanpassen van de afschrijftermijn voor afvalcontainers van 20 jaar naar 30 jaar voor de buitenbakken en van 10 jaar naar 15 jaar voor de binnenbakken, in afwijking van de Financiële Verordening, om daarmee beter aan te sluiten bij de economische levensduur;

3. VERVALLEN: Het in 2020 instellen van een Reserve middelen Eneco en het in 2020 doteren van N 20.000 aan deze reserve vanuit het exploitatieresultaat 2020, om de geraamde onttrekkingen in latere jaren, zoals verwerkt in deze Begroting 2021, mogelijk te maken;

4. Een nieuwe paragraaf “Impact coronacrisis” toe te voegen aan de Begroting 2021;

5. Het amendement "Bestemmingsreserve Eneco: eerst de kaders" te verwerken in de Programmabegroting 2021. Het besluit bij het amendement luidt als volgt:

  • Voor de voorgestelde uitgaven ten laste van de Bestemmingsreserve Eneco-gelden met betrekking tot de jaren 2021 tot en met 2024 zoals opgenomen in de begroting 2021 de dekking te vervangen door deze ten laste van de exploitatie te brengen;
  • Beslispunt 3 van het voorliggende raadsbesluit te laten vervallen;
  • In aanloop naar de Voorjaarsnota 2021 de kaders te formuleren voor de in te stellen bestemmingsreserve ENECO gelden en deze kaders aan de raad voor te leggen;
  • Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2020, rekening houdend met de vastgestelde kaders, aan de raad een voorstel voor te leggen voor de vorming van een bestemmingsreserve Enecogelden;

6. Het amendement "verlenging Denk & Doe Mee!-Fonds : een goed idee voor de stad!" te verwerken in de Programmabegroting 2021. Het besluit bij het amendement luidt als volgt:

  • Gezien de Coronacrisis de looptijd van het Denk & Doe Mee!-Fonds te verlengen tot 31 december 2021;
  • Hiervoor het resterende bedrag van 2020 over te hevelen naar 2021: V 1.170 minder lasten in 2020; N 1.170 dotatie aan reserve in 2020; N 1.170 onttrekking aan reserve in 2021;
  • In 2021 voor N 1.830 te onttrekken aan de reserve, waardoor het begrote eindsaldo per 31 december 2021 0 is;
  • De bestemmingsreserve Denk & Doe mee!-Fonds per 31 december 2021 te laten vervallen;
  • De subsidieregeling Denk & Doe mee!-fonds hierop aan te passen met daarbij een wijziging voor 1e trance aanvragen boven de 20.000,00, gezien de aanvraagtermijn van 3 maanden, te zetten op 1 maart;
  • Voor eventuele extra in- en externe ondersteuning om de voorstellen in het kader van het Denk & Doe mee!-fonds te kunnen faciliteren, eenmalig voor 2021 N 100 beschikbaar te stellen uit het beschikbare budget van het Denk & Doe Mee!-fonds.

7. Financiële eindstand Programmabegroting 2021 na besluitvorming:

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Eindstand Begroting 2021/ VJN 2020 V80.579 N1.568 V1.370 V3.345 V51 V435 V25 V44 V141
Begroting 2021:
Dotatie aan Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen N20.000
Besluitvorming Begroting 2021:
Amendement verlenging Denk & Doe Mee!-fonds (DDMF):
- Verlagen/ verhogen lasten V1.170 N3.000
- Dotatie/ onttrekking Reserve DDMF N1.170 V3.000
Amendement Bestemmingsreserve Eneco - eerst de kaders:
- Vervallen dotatie/ onttrekking reserve V20.000 N965 N455 N315 N174
Eindstand Begroting 2021 inclusief aangenomen amendementen V80.579 N2.533 V915 V3.030 N123 V435 V25 V44 V141


Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2020,

 

De griffier ,                                                          de voorzitter