Programma 6A

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene doelstelling

Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:

 • Maatschappelijke dienstverlening;
 • Maatschappelijke ondersteuning;
 • Integratie;
 • Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek;
 • Jeugd;
 • Vakantieactiviteiten;
 • Buurtwerk;
 • Stimuleringsmaatregel vrijwilligers.

Het aanbieden van het volgende:

 • Met ingang van 1 januari 2019 het aanbieden van gratis OV aan Capelse inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd (in 2019 is dat 66 jaar + 4 maanden); het daarvoor vroegtijdig aanschrijven van Capelse inwoners, die op het punt staan om de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken; het aanschrijven van nieuwe inwoners van onze gemeente, die inmiddels de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Het structureel of incidenteel verhuren van vastgoed aan culturele, sociale en maatschappelijke instellingen;
 • Het in de gelegenheid stellen van Capellenaren in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam.

In verband met de wijkleefbaarheid:

 • Het verder ontwikkelen van opgavengericht werken, MaakCapelle en breed overleg per wijk;
 • Het verzorgen van de overall-coördinatie tussen de WOP’s, partners in de wijk en de ambtelijke organisatie;
 • Problemen oppakken vanuit de keten / het netwerk;
 • Coördinatie op opgaven in de wijk door gebiedsregisseurs;
 • Aanwezigheid van gebiedsregie (BCO) en stadsbeheer bij de WOP vergaderingen;
 • Het organiseren van het breed overleg per wijk;
 • Het faciliteren van cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten door instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) 1.790 1.800 1.800
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- 1.812 1.425 1.450
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) 1.323 1.100 1.100
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) 1.488 1.530 1.500
Aantal Rotterdampassen duplicaat 47 60 50
Aantal Jeugdpaspoort 83 70 70
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen 6.543 5.985 6.000
Aantal buurtgroepen 6 7 7
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk 87 90 100
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar 951.656 930.000 990.000
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar 4.903.631 4.870.000 5.400.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N11.988 N11.995 N12.571 N12.232 N11.962 N12.233
Baten V1.199 V1.077 V1.052 V1.052 V1.052 V1.052
Saldo van baten en lasten N10.790 N10.919 N11.519 N11.180 N10.909 N11.181
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve Sociaal Domein TV 6.1 V450 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.1 V290 V152 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.1 V133 N94 N94 N94 N94 N94
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 6.1 V115 V105 N0 V174
Totaal mutaties in reserves V873 V58 V21 V11 N94 V80
Resultaat N9.917 N10.861 N11.498 N11.169 N11.003 N11.101
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Adviesraden Wilson N20 N20 N25 N25 N25 N25
Buurtwerk Wilson N172 N179 N182 N182 N182 N182
Communities that Care Wilson N166 N180 N185 N185 N185 N185
Frontlijn/escalatie Wilson N72 N44 N49 N49 N49 N49
Homo-beleid (lhtb) Wilson N34 N40 N40 N40 N40 N40
Huizen van de Wijk Hartnagel N58 N209 N141 N137 N122 N388
Impulsen in aandachtswijken Wilson N6 N0
Innovatiebudget Sociaal Domein Wilson N594 N0
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang Hartnagel N99 N162 N139 N139 N139 N139
Integrale Kindcentra Westerdijk
Integratiebeleid Wilson N76 N83 N85 N85 N85 N85
Invoering Wet verplichte GGZ Hartnagel N0 N40 N20 N20 N20 N20
Jeugd- en Jongerenbeleid Hartnagel N252 N226 N215 N215 N185 N185
KinderLab Schollevaar Hartnagel N232 N346 N377 N377 N377 N377
Kinderopvang Facinatio Hartnagel N31 N37 N41 N41 N41 N41
LPB Congres Wilson V7 N32
Maatschappelijke dienstverlening Wilson N55 N59 N78 N78 N78 N78
Meldpunt huisuitzettingen Burgemeester N3 N0
Opgavegericht werken Burgemeester N0 N80 N80 N80 N80 N80
Personen met verward gedrag Hartnagel N146 N76 N27 N59 N59 N59
Rotterdampas Westerdijk N279 N265 N265 N265 N265 N265
Stichting Welzijnswerk Wilson N4.711 N5.133 N5.381 N5.193 N5.193 N5.193
Stimulering vrijwilligers Wilson N142 N152 N137 N137 N137 N137
Taken Wmo collectief Wilson N1.084 N880 N966 N971 N866 N866
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp Wilson N0 N100 N100 N0 N0 N0
Verkeer - OV65+ Struijvenberg N633 N610 N610 N610 N610 N610
Verkeer - OV65+ (stelpost BTW) Struijvenberg N0 N20 N20 N20 N20 N20
Verbinding Welzijn en Zorg Wilson N19 N35 N36 N36 N36 N36
Welzijnsaccommodaties Van Veen N423 N374 N378 N377 N377 N377
Werklunches Hartnagel N24 N0
Wet Tijdelijk Huisverbod Burgemeester N0 N10 N10 N10 N10 N10
Wijkcentra Van Veen N449 N356 N363 N365 N365 N365
Wijkleefbaarheid (WOP's) Hartnagel N263 N356 N310 N310 N310 N310
Wijkwinkels Hartnagel V5 N0
Platform informatievoorziening Hartnagel N15 N0 N0 N0
Veilige scholen Hartnagel N195 N120 N0 N0
Maak Capelle N25
Capelseweg 120 N3 N1 N2 N2 N2 N2
Afschrijvingen en toegerekende rente N280 N321 N234 N240 N240 N245
Directe personeels- en apparaatskosten N1.650 N1.570 N1.865 N1.865 N1.865 N1.865
Totaal lasten N11.988 N11.995 N12.571 N12.232 N11.962 N12.233
Baten
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang Hartnagel V26 V10 V10 V10 V10 V10
Kinderopvang Fascinatio Hartnagel V119 V119 V121 V121 V121 V121
Personen met verward gedrag Hartnagel V119 V49
Rotterdampas Westerdijk V100 V105 V105 V105 V105 V105
Stichting Welzijnswerk Wilson V30 V30 V30 V30 V30 V30
Welzijnsaccommodaties Van Veen V576 V591 V591 V591 V591 V591
Wijkcentra Van Veen V164 V173 V195 V195 V195 V195
Wijkleefbaarheid (WOP's) Hartnagel V15 N0
Capelseweg 120 V11
Directe personeels- en apparaatsbaten V39 N0
Totaal baten V1.199 V1.077 V1.052 V1.052 V1.052 V1.052
Saldo N10.789 N10.919 N11.519 N11.180 N10.909 N11.181
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Diverse onderdelen.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N11.995 V1.077 N10.919
LPB Congres 2019 - eenmalige kosten in 2020 V32
Actualisatie buurtwerk V7
Actualisatie welzijnsaccommodaties V5
Actualisatie wijkcentra N8 V22
Wijkleefbaarheid (WOP's) (VJN2020 0.4) - budget in 2020 V27
VJN 2018 6.4.3 Vervallen bijdrage t.b.v. de uitvoering van de veiligheidsaanpak Rondelenen toenemende werkdruk Stichting Welzijn Capelle V80
Begr. wijz. 2020 SR Jeugdagenda overboeking conform BBV1091601 naar KinderLab V43
Begr. wijz. 2020 SR KinderLab overboeking conform BBV1091601 van SR Jeugdagenda N43
Begr. wijz. Incidenteel 2020 IW budgetoverboeking Huis van de Wijk naar WOP N8
VJN 2019 pag. 77, 6.4.7 Pilot logeerz/respijtz. (incidenteel. 2019, 2020) V28
VJN 2019 Begrwijz 6.4.3 Huisk.Middelwatering Oostgaarde, lagere lasten V41
B 2020 Actualisatie Begrwijz Uitvoering Wvggz (meicirc.19 p.11), lagere lasten V20
VJN 2019 pag. 77; 6.4.6 KinderLabs wijken kwetsbare buurten, lagere lasten V26
VJN 2020 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek, incidenteel budget 2020 V75
VJN 2020 BW 126; 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek incidenteel budget 2020 N10
NJN 2018 Personen met verward gedrag 6.4.1 Project ervaringsdeskundigheid in Sociale Wijkteams V49 N49
B 2021 Actualisatie indexering 1,7% subsidies N21
B 2021 Actualisatie indexering 2,6% loonkosten N11
B 2021 Actualisatie overige indexeringen N4
B 2021 Actualisatie indexeringen SWC N139
B 2021 Actualisatie verhoging vergoeding Adviesraad (BBV 211675) N5
B 2021 Actualisatie Frontlijn/escalatie Hulpverzoek C3 Extra netwerk N4
B 2021 Actualisatie SWC infopunt de Wiekslag N6
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering N17
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021) N115
B 2021 6A.4 SWC registratiesysteem structureel budget N40
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021 N75
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle N80
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) N120
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) N30
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) N75
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N295
Afschrijvingen en toegerekende rente V86
Overige verschillen V11 V3
Stand begroting 2021 N12.571 V1.052 N11.519
Lagere lasten Huisk.Middelwatering Oostgaarde (VJN 2019 6.4.3) V35
Lagere lasten Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp (VJN 2019 6.4.1 pag. 74) V100
Vervallen dekking bijdrage huur Meldpunt Woningontruimingen XL V30
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering N31
B 2021 6A.2 Dak-& thuisloos meicirculaire 2020 pag. 36/104 N32
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid N105
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021) V115
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021 V75
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle V80
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) V75
Welzijnsaccomodaties V1
Overige verschillen V1
Afschrijvingen en toegerekende rente N6
Stand begroting 2022 N12.233 V1.052 N11.181
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering V15
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid V105
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) V120
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) V30
Afschrijvingen en toegerekende rente V1
Stand begroting 2023 N11.962 V1.052 N10.910
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering N266
Afschrijvingen en toegerekende rente N5
Afrondingsverschil V1
Stand begroting 2024 en volgende jaren N12.232 V1.052 N11.180

Ontwikkelingen

Stationsplein 20
Begin 2021 zal het beheer van het pand aan het Stationsplein 20 vanuit Stichting Capelle Werkt volledig aan ons zijn overgedragen.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Algemene doelstelling

Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).

Activiteiten

 • Sociaal wijkteams: het bieden van laagdrempelige ondersteuning, informatie en advies;
 • Eropaf-team: het bieden van ondersteuning bij ernstige problematiek op meerdere leefgebieden;
 • Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): het bieden van laagdrempelige hulp en indien nodig wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N0 N0 N0 N0 N0 N0
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
WMO collectief sociale wijkteams Wilson N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Baten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N0 N0 N0
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2021 N0 N0 N0
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2022 N0 N0 N0
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N0 N0 N0
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N0 N0 N0

Ontwikkelingen

Geen.