Programma 8

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het inmeten van topografie en het bepalen van terreinhoogtes, het uitzetten van grenzen, bouwramen, locaties van heipalen etc;
 • Het aanwijzen van grenzen aan het Kadaster bij verkoop gemeentegrond;
 • Het inzage geven in Kadastrale gegevens en het eigendomsarchief via de GIS viewer;
 • Het actueel houden van de BGT, de BAG en WKPB (incl. het meten en verwerken van gewijzigde terreinsituaties);
 • De BGT uitbouwen naar een 3D model op basis van luchtfoto’s;
 • Het leveren van (geo)informatie aan eigen organisatie en aan derden via themakaarten;
 • Het beschikbaar stellen van geo data via de (GIS)viewer en de Stads Atlas;
 • Het maken en analyseren van themakaarten via GIS functionaliteit en het publiceren van dashboards in Smart M. Apps;
 • Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor ruimtelijke projecten;
 • Het mede opstellen van een gebieds- en kavelpaspoorten;
 • Het opstellen van anterieure overeenkomsten;
 • Het begeleiden van bestemmingsplan- en uitgebreide omgevingsvergunningprocedures ten behoeve van projecten en initiatieven;
 • Het adviseren over ruimtelijke ordening;
 • Het maken / opstellen van ruimtelijk beleid;
 • Adviseren over planschadeverzoeken;
 • Het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet 2016-2022 en opstellen Plan van Aanpak 2022-2029.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N1.215 N1.598 N1.776 N1.936 N1.876 N1.776
Baten V85 V115
Saldo van baten en lasten N1.129 N1.483 N1.776 N1.936 N1.876 N1.776
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 8.1 N36 V69 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 8.1 N63 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve herstr actief grondbeleid TV 8.1 V13 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N86 V69 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.215 N1.414 N1.776 N1.936 N1.876 N1.776
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Woningbouw - Kad.registratie Struijvenberg N0 N2 N2 N2 N2 N2
Ruimtelijke ordening, planschades en natuurkansenkaart Struijvenberg N86 N64 N64 N64 N64 N64
Basiskaart Struijvenberg N130 N235 N105 N105 N105 N105
Faciliterende projecten Struijvenberg N76 N130 N10 N0 N0 N0
Omgevingswet/Omgevingsvisie Struijvenberg N121 N319 N480 N650 N590 N490
Directe personeels- en apparaatskosten N796 N842 N1.108 N1.108 N1.108 N1.108
Afschrijvingen en toegerekende rente N6 N6 N6 N6 N6 N6
Totaal lasten N1.215 N1.598 N1.776 N1.936 N1.876 N1.776
Baten
Faciliterende projecten Struijvenberg V76 V115
Totaal baten V76 V115 N0 N0 N0 N0
Saldo N1.138 N1.483 N1.776 N1.936 N1.876 N1.776
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Via de Voorjaarsnota 2019 hebben we het budget Natuurbeleid overgeheveld van taakveld 8.1 naar 5.7
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
De mutaties tussen de jaren ontstaan door eenmalige budgetten voor Geo data (VJN2019 8.4.3), de implementatie van de omgevingswet (VJN2019 8.4.1) en door faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4) aan de lasten- en batenkant
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N1.598 V115 N1.483
Geo data beschikbaarstellen in 3D (VJN2019 8.4.3), hoger budget in 2020 V130
Faciliterende projecten (NJN2019 8.4.11), lager budget in 2021 V120 N115
Eenmalig budget Omgevingswet (VJN2019), budgetoverheveling van 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V59
Implementatie omgevingswet (VJN2019 8.4.1), hoger budget in 2020 V260
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) N480
Uitbreiding Formatie Ruimtelijke Ordening (Begroting 2021 8.2) N82
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N185
Stand begroting 2021 N1.776 N0 N1.776
Faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4), geen budget in 2022 V10
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) N170
Stand begroting 2022 N1.936 N0 N1.936
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) V60
Stand begroting 2023 N1.876 N0 N1.876
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) V100
Stand begroting 2024 en volgende jaren N1.776 N0 N1.776

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het aankopen van gronden;
 • Het bouwrijp en woonrijp maken van gronden;
 • Het verkopen van gronden;
 • Het bouwen van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen;
 • Het aanleggen van infrastructuur;
 • Het voorbereiden en uitwerken van (stedenbouwkundige) plannen;
 • Het opstellen van grondexploitaties;
 • Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor grondexploitaties;
 • Het mede opstellen van een gebiedspaspoort;
 • Het mede opstellen van samenwerking- en exploitatieovereenkomsten;
 • Jaarlijks informeren over de ontwikkelprojecten via het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en –Beheer.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N9.180 N9.573 N13.921 N8.527 N10.696 N5.560
Baten V9.555 V11.528 V14.542 V9.778 V12.189 V5.364
Saldo van baten en lasten V375 V1.956 V621 V1.251 V1.494 N196
Mutaties in reserves:
Reserve herstr actief grondbeleid TV 8.2 V6.751 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 8.2 V55 N122 N52 N52 N52 N52
Algemene reserve TV 8.2 N8.090 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N1.284 N122 N52 N52 N52 N52
Resultaat N909 V1.834 V569 V1.199 V1.442 N248
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Voorbereidingsbudget Struijvenberg N120 N97 N78 N78 N78 N78
Bouwgrondexploitaties Van Veen N8.848 N9.326 N13.552 N8.089 N10.265 N5.096
Directe personeels- en apparaatskosten V369 V692 V427 V319 V319 V319
Doorbelasting overhead N561 N722 N722 N722 N722 N722
Afschrijvingen en toegerekende rente N21 N119 V5 V43 V50 V17
Totaal lasten N9.180 N9.573 N13.921 N8.527 N10.696 N5.560
Baten
Bouwgrondexploitaties Van Veen V9.553 V11.528 V14.542 V9.778 V12.189 V5.364
Directe personeels- en apparaatskosten V2 N0
Totaal baten V9.555 V11.528 V14.542 V9.778 V12.189 V5.364
Saldo V375 V1.956 V621 V1.251 V1.494 N196
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N9.573 V11.528 V1.956
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) N4.226 V3.014
Lager Voorbereidingsbudget V19
Uitbreiding Formatie Projectsecretaris (Begroting 2021 8.4 N82/V41) N41
Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten N224
Afschrijvingen en toegerekende rente V124
Stand begroting 2021 N13.921 V14.542 V621
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) V5.463 N4.763
Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten N107
Afschrijvingen en toegerekende rente V38
Stand begroting 2022 N8.527 V9.778 V1.251
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) N2.176 V2.411
Afschrijvingen en toegerekende rente V8
Stand begroting 2023 N10.695 V12.189 V1.494
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) V5.169 N6.826
Afschrijvingen en toegerekende rente N33
Stand begroting 2024 en volgende jaren N5.559 V5.363 N196

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling
 • Het zorg dragen voor en het verrichten van taken met betrekking tot gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening;
 • Het in stand houden en zo nodig bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Volkshuisvesting

 • Implementatie van het Uitvoeringsprogramma, zoals opgenomen in het Programma Wonen 2019-2022;
 • Regelen van huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals statushouders, woonwagenbewoners, personen die uitstromen uit instellingen en daarna nog ambulante zorg nodig hebben, en ex-gedetineerden waarvoor zelfstandige huisvesting een belangrijke voorwaarde is voor een kansrijke resocialisatie;
 • Uitvoering van de samenwerkingsafspraken met Havensteder en de Capelse Huurdersraad;
 • Monitoren van de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel Rotterdamwet genoemd;
 • Afstemming van woonbeleid met de regiogemeenten, waaronder woonruimtebemiddeling en woningmarktafspraken;
 • Selectie van ontwikkelende partijen voor nieuwbouwlocaties op basis van de gebieds- en kavelpaspoorten;
 • Het adviseren over woonbeleid o.a. in bouwprojecten.

Ruimtelijke kwaliteit

 • Uitvoering van de Nota Beeldkwaliteit 2017 met betrekking tot bouwplannen;
 • Ambtelijke advisering, over bouwplannen en reclamevoornemens op basis van beeldkwaliteit beleid;
 • Up to date houden van beeldkwaliteit beleid;
 • Ontsluiting, voornamelijk digitaal, van het beeldkwaliteit beleid;
 • Bevorderen publieke belangstelling (draagvlak) voor ruimtelijke kwaliteit.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” alleenstaanden 607,46 607,46 619,01
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” meerpersoonshuishoudens 651,03 651,03 663,40
Marktaandeel totale huursector per 1 januari (niet alleen de categorie bereikbaar maar de verhouding eigen/huur. Bron: Buurtmonitor 49% 49% 49 %
Per Wabo-activiteit
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “bouwen” 306 280 300
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “sloop” (na 1 april 2012 bestaan alleen nog sloopmeldingen) 61 6 0
Aantal sloopmeldingen inclusief asbest 105 150 150
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ 12 10 10
Aantal meldingen ‘brandveilig gebruik’ 24 20 35
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘milieu’ 1 3 2
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (kruimel) 46 45 45
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (binnenplans) 8 5 5
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ (uitgebreide procedure) 3 4 4
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘veranderen monument’ 7 3 7
Aantal verzoeken vooroverleg omgevingsvergunning bouw 67 95 160

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N3.891 N9.121 N6.744 N3.548 N2.844 N2.454
Baten V2.915 V5.976 V2.168 V1.657 V1.850 V442
Saldo van baten en lasten N976 N3.146 N4.577 N1.892 N994 N2.013
Mutaties in reserves:
Reserve herstr actief grondbeleid TV 8.3 V3.723 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 8.3 N451 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 8.3 N495 V510 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V2.777 V510 N0 N0 N0 N0
Resultaat V1.801 N2.636 N4.577 N1.892 N994 N2.013
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Bouw- en Woningtoezicht Burgemeester N84 N230 N180 N130 N80 N80
Volkshuisvesting algemeen Struijvenberg N37 N28 N28 N28 N28 N28
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders Struijvenberg N14 N45 N45 N45 N45 N45
Welstandszorg Struijvenberg N2 N20 N20 N20 N20 N20
Gebiedsaanpak Capelseweg Struijvenberg N0 N0 N138 N0 N0 N0
Gebiedsaanpak Schollevaar Struijvenberg N25 N16
Gebiedsvisies Doe Mee Struijvenberg N30 N20
Gebiedsvisies promoten coord activ. Struijvenberg N17 N13
De Hoven Fase 2 Struijvenberg N71 N240 N1.973 N110 N313 N110
Capelle Centraal Struijvenberg N617 N819 N1.360 N706 N0 N0
Landelijk Capelle Struijvenberg N114 N940 N336 N351 N164 V1
Gebiedspaspoort Wormerhoek Struijvenberg N0 N0
Het nieuwe Rivium Struijvenberg N1.185 N1.600
Florabuurt (Bongerd/Wingerd) Struijvenberg N264 N336 N100 N0 N0 N0
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij Struijvenberg N18 N0
Transformaties Struijvenberg N190 N262 N323 N0 N0 N0
Kwetsbare woningvoorraad Struijvenberg N166 N287 N287 N287 N287 N287
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid Van Veen N162 N86 N112 N112 N112 N112
Gemeentelijke accommodaties Van Veen N2 N12 N12 N12 N12 N12
Voorziening omgevingsvergunningen Struijvenberg N2.229
Directe personeels- en apparaatskosten N742 N1.634 N1.453 N1.303 N1.153 N1.103
Afschrijvingen en toegerekende rente N152 N305 N378 N445 N630 N658
Totaal lasten N3.891 N9.121 N6.744 N3.548 N2.844 N2.454
Baten
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders Struijvenberg V6 N0 N0 N0 N0 N0
Omgevingsvergunningen / Bouwleges Struijvenberg V1.485 V3.856 V779 V1.540 V333 V260
Voorziening omgevingsvergunningen Struijvenberg V807 V46 V1.252 N0
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid van Veen V99 V19 V4 V4 V4 V4
De Hoven Fase 2 Struijvenberg N0 V51 V51 N0 V193 V110
Transformaties Struijvenberg V188 V262 V323 N0 N0 N0
Capelle Centraal Struijvenberg V135 N0 N0 N0
Het nieuwe Rivium Struijvenberg V1.063 V1.600 N0 N0 N0 N0
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij Struijvenberg V120
Gemeentelijke accommodaties van Veen V69 V68 V69 V69 V69 V69
Directe personeels- en apparaatsbaten V6 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V2.914 V5.976 V2.168 V1.657 V1.850 V442
Saldo N978 N3.146 N4.577 N1.892 N994 N2.013
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Diverse budgetten in 2017, zoals taskforce statushouders, project IJsseloever en restauratie kinderboerderij.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Baten omgevingsvergunningen (bouwleges).
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N9.121 V5.976 N3.145
Centraal Capelle (VJN2019 8.4.8) N541
Hogere lasten dotatie in Voorziening omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5) V2.229
Hoger budget in 2020 op technische adviezen (NJN2019 8.4.5 en VJN2020 8.8) V50
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5) N3.076
Hogere baten door onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning (NJN2019 8.4.5 en Actualisatie 2021) V807
Bijdrage van derden Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1) V135
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) N1.733
Doe Mee programma, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9) V20
Promoten-coördinatie activiteiten, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9) V13
Lager budget Landelijk Capelle in 2021 (o.a. VJN2019 8.4.5), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (187) V603
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36) V236
Budget 's Gravenweg 325 / kinderboerderij in 2020 (NJN2019 8.4.8) N120
Budget Nieuwe Rivium in 2020 (VJN2020 8.5) V1.600 N1.600
Gebiedsaanpak Schollevaar, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2020) V16
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021 N138
Transformaties (VJN2020 8.7) N61 V61
Actualisatie budgetten energie (VJN 2020 0.5) N9
Uitbreiding Formatie Stedenbouw (Begroting 2021 8.3) N66
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente N72
Directe personeels- en apparaatskosten V248
Overig N18 N17
Stand begroting 2021 N6.744 V2.166 N4.578
Hoger budget in 2021 op inhuur vergunningverlening en handhaving (VJN2020 8.8) V150
Hoger budget in 2021 op technische adviezen (VJN2020 8.8) V50
Hogere bijdrage van derden in 2020 Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1) N135
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), hoger budget in 2022 N15
Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2022 V654
Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) V1.863 N52
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente N67
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36) V100
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021 V138
Transformaties (VJN2020 8.7) V323 N323
Stand begroting 2022 N3.548 V1.656 N1.892
Hoger budget in 2022 op technische adviezen (VJN2020 8.8) V50
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2023 V188
Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2023 V706
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) N203 V193
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente N186
Directe personeels- en apparaatskosten V150
Stand begroting 2023 N2.843 V1.849 N994
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente N27
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2023 (NJN2019 8.4.5) N73
Lagere baten door hogere onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning in 2023 (NJN2019 8.4.5) N1.252
Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) V203 N83
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2024 V164
Directe personeels- en apparaatskosten V50 N1
Stand begroting 2024 en volgende jaren N2.453 V440 N2.013