Programma 6 Sociaal domein

Missie

Terug naar navigatie - Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt.
In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar!

Deelprogramma's en taakvelden

Terug naar navigatie - Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

 • Programma 6a: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
 • Programma 6b: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
 • Programma 6c: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
 • Programma 6d: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
 • Jeugdnota 2017-2020 “wie de jeugd heeft …” (BBV 821748 november 2016);
 • Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (raad december 2016) (BBV 838000 december 2016);
 • Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
 • Notitie “Oud(er) worden in Capelle!”  (BBV 827125 februari 2017);
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
 • Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
 • Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
 • Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Stichting Welzijn Capelle

Maatschappelijke effecten Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.
Doelstelling voor programma Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

6A.1 - Permanent Huis van de Wijk Middelwatering

Terug naar navigatie - 6A.1 - Permanent Huis van de Wijk Middelwatering

Permanent Huis van de Wijk Middelwatering - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 17 in 2021, N 48 in 2022, N 33 in 2023, N 299 in 2024
Kasstroom: N 17 in 2021, N 48 in 2022, N 33 in 2023, N 299 in 2024 

Op 5 februari 2020 is het tijdelijke Huis van de Wijk Middelwatering aan de Reigerlaan 66 geopend. Het pand Reigerlaan 66 is onderdeel van het plangebied Meeuwensingel en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gesloopt worden. Voor het Huis van de Wijk Middelwatering is in verband met de tijdelijke situatie geen structurele dekking in onze meerjarenbegroting opgenomen. In lijn met de Visie Buurtwerk en Visie Transformatie Sociaal Domein 2.0 hebben wij besloten om een permanent Huis van de Wijk voor de wijk Middelwatering in het plangebied Meeuwensingel te realiseren. Ontwikkelaar Stebru en Stevast Baas Groen kan een ruimte voor het Huis van de Wijk bouwen. Deze ruimte zal na realisatie aan Welzijn Capelle verhuurd worden. De permanente ruimte is naar verwachting medio 2024 gereed. Voor de tijdelijke situatie kan uitgeweken worden naar de tijdelijke onderwijshuisvesting aan de Lijstersingel 22a. 

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 17 in 2021, N 48 in 2022, N 33 in 2023, N 299 in 2024 en N 125 ingaande 2025.

6A.2 - Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH)

Terug naar navigatie - 6A.2 - Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH)

Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 32 met ingang van 2022 structureel  
Kasstroom: N 32 met ingang van 2022 structureel

Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een brede aanpak Dak- en thuislozen. Via de Meicirculaire 2020 heeft Capelle aan den IJssel als regiogemeente een bedrag van € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021 ontvangen voor een lokale aanpak- en preventie van dakloosheid.

Het voorstel is om deze middelen in te zetten voor het bestaande project Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH). Dit project is opgestart in 2018 met ZonMW subsidie. De subsidie is geëindigd per augustus 2020. Het project heeft succesvol passende dienstverlening aan Capellenaren en professionals opgeleverd en daarom willen wij het project structureel voortzetten. Hiervoor is jaarlijks N 64 nodig. Een bedrag van N 32 kan gefinancierd worden uit het budget pilot Collectieve Preventie GGZ (DVO Stichting Welzijn Capelle). Daarnaast kan voor 2020 en 2021 dekking gevonden worden in de middelen voor de Impuls brede aanpak dak- en thuisloosheid vanuit het Rijk. Met ingang van 2022 is er geen dekking voor een bedrag van N 32. Met betrekking tot de dekking voor het jaar 2020 komen wij met een voorstel bij de Najaarsnota 2020.

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 32 structureel met ingang van 2022.

6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening

Terug naar navigatie - 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening

Versterking aanpak Eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 115 in 2021, N 105 in 2022 
Kasstroom:  N 115 in 2021, N 105 in 2022 

Bij de NJN 2019 hebben wij u geïnformeerd dat bewoners(organisaties) en maatschappelijke partners zich hebben verenigd in de Alliantie Samen tegen Eenzaamheid. Inmiddels heeft de Alliantie het Plan van Aanpak ‘Meer samen, minder eenzaam - Samen tegen eenzaamheid’ (hierna: PvA) opgesteld en aan ons aangeboden. Wij hebben de uitgangspunten uit het plan onderschreven. Het PvA is opgesteld op basis van de input van zo’n 30 Capelse organisaties die deelnemen aan de Alliantie Samen tegen Eenzaamheid. Het beoogde doel is het zoveel mogelijk voorkomen en tegengaan van sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid onder (kwetsbare) Capellenaren, jong én oud. De coronacrisis heeft eenzaamheid onder Capellenaren scherp in beeld gebracht en onderstreept de urgentie van een lokale aanpak. Hieraan willen we onder meer invulling geven door:

 • een Kenniscentrum eenzaamheid. Het kenniscentrum is er voor iedereen die een vraag heeft over eenzaamheid. Het kan hierbij gaan om Capellenaren die zich eenzaam voelen, om Capellenaren die zich zorgen maken over de eenzaamheid van een ander en om vrijwilligers en professionals die eenzaamheid kunnen signaleren, bespreekbaar maken en kunnen doorbreken;
 • Verbuursamen in de buurt. Ingezet wordt op het actiever inzetten op verstevigen van de onderlinge contacten in de buurt. Onder andere door het opzetten van maatjesprojecten (buren matchen op basis van talenten en interesses). Ter ondersteuning hiervan kunnen digitale middelen worden ingezet. Bijvoorbeeld een app of een website;
 • Overige initiatieven uit de Alliantie die de komende tijd worden voorbereid financieel te kunnen ondersteunen.

Eén van de speerpunten vanuit de Visie op het Sociaal Domein is het realiseren van een laagdrempelige informatievoorziening voor Capellenaren en het organiseren van een platform voor professionals om het integraal samenwerken blijvend te bevorderen. In 2021 willen wij op basis van de bestaande informatievoorziening komen tot 1 integraal platform waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen informatie over de toegang, welke activiteiten er plaatsvinden in Capelle en waar professionals elkaar kunnen vinden.  Om uitvoering te geven aan het PvA en de laagdrempelige informatievoorziening is een budget van totaal N 220 nodig.

Wij stellen u voor om eenmalig N 220 aan te ramen, N 115 in 2021 en N 105 in 2022.

6A.4 - Registratiesysteem Welzijn Capelle

Terug naar navigatie - 6A.4 - Registratiesysteem Welzijn Capelle

Registratiesysteem Welzijn Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten:  Structureel N 40  met ingang van 2021
Kasstroom:  Structureel N 40  met ingang van 2021

Het huidige registratiesysteem van Welzijn Capelle is verouderd en ondersteunt het werkproces onvoldoende. Hierdoor beschikken hulpverleners niet in alle gevallen over de juiste/ volledige informatie en kost het Welzijn Capelle veel moeite om de gewenste verantwoording aan te leveren. Uiteindelijk heeft dit consequenties voor de kwaliteit van de hulpverlening en de betrouwbaarheid van de rapportages. Om de werkprocessen van Welzijn Capelle goed te ondersteunen, in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en de resultaten en effecten van de inzet beter zichtbaar te maken, is een nieuw registratiesysteem nodig.
Met een nieuw registratiesysteem kan Welzijn Capelle het ontwerp zelf aanpassen en haar eigen werkproces vertalen naar de gewenste registratie en verantwoording. De registratie en verantwoording wordt bovendien minder ingewikkeld. Er zijn meer mogelijkheden om informatie te verzamelen, te verwerken en uit te wisselen, waardoor betere afstemming in het hulpaanbod aan cliënten plaatsvindt. Betere registratie en monitoring zal bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Verantwoordingsrapportages worden vollediger en transparanter. Ook kan uitwisseling van gegevens met andere systemen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld met het dashboard Sociaal Domein.
Voor de aanschaf en implementatie (incl. trainingen) van een nieuw systeem is in 2020 eenmalig een investering van 50 nodig. Een eenmalig bedrag van 30 kan worden gedekt vanuit bestaande middelen Schuldenaanpak. Voor een succesvolle opvolging van vroegsignalering tot en met nazorg is het nodig de ondersteuning aan de cliënt te kunnen volgen. Een nieuw registratiesysteem draagt hieraan bij. De overige 20 moet welzijn Capelle vanuit de eigen exploitatie dekken. De extra structurele lasten voor de licenties en het onderhoud van het systeem bedragen vanaf 2021 structureel jaarlijks 40.

Wij stellen u voor om ten behoeve van een nieuw registratiesysteem vanaf 2021 structureel N 40 aan te ramen.

6A.5 - Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle

Terug naar navigatie - 6A.5 - Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle

Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 75 voor 2021
Kasstroom: Incidenteel  N 75 voor 2021

Welzijn Capelle heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten en is daarmee dus eigen risicodrager. In de begroting zijn geen kosten voor vervanging in geval van (langdurig) ziekteverzuim begroot. Om de kosten van vervanging in geval van (langdurige) ziekte te kunnen dekken heeft Welzijn Capelle in haar conceptbegroting 2021 extra financiële ruimte opgenomen. Deze kosten zijn niet op te vangen binnen de huidige exploitatie van Welzijn Capelle en daarom stellen wij voor om incidenteel 75 aan de bijdrage 2021 toe te voegen. Tevens wordt nader onderzoek gedaan naar de dekking van de structurele kosten van ziekteverzuim door middel van een verzekering.

Wij stellen u voor om de lasten éénmalig in 2021 te verhogen met N 75.

6A.6 - Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle

Terug naar navigatie - 6A.6 - Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle

Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 80 in 2021
Kasstroom: Incidenteel N 80 in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2018 is eenmalig een bedrag van 80 beschikbaar gesteld ten behoeve van tijdelijke uitbreiding met 20 uur jongerenwerk en 20 uur kinderbuurtcoaching in 2019 en in 2020. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van de structurele aanpak van jeugdoverlast en extra inzet kinderbuurtcoaching in het kader van de Veiligheidsaanpak Rondelen.

Het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching wordt momenteel ingezet voor activiteiten in het KinderLab, overlastaanpak en meidenactiviteiten in Schollevaar en de Rondelen en om vreedzame omgangsvormen te stimuleren tussen leerlingen van de Horizon, Montessori en de Klim-op. De behoefte is om deze inzet te continueren tot de nieuwe jeugdnota in werking treedt. In de nieuwe jeugdnota wordt een nadere onderbouwing van de inzet van het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching gegeven. Daarom wordt voorgesteld om, ter overbrugging, eenmalig voor 2021 een bedrag van N 80 aan te ramen bij de begroting 2021.

Wij stellen u voor om ten behoeve van het continueren van de tijdelijke extra inzet van het jongerenwerk en kinderbuurtcoaching voor 2021 eenmalig N 80 aan te ramen.

6A.7 - Aanpak Nu niet Zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond

Terug naar navigatie - 6A.7 - Aanpak Nu niet Zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond

Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond - Technisch
Lasten / Baten: Structureel V 25 met ingang van 2021
Kasstroom: Structureel V 25 met ingang van 2021

Op 7 juli 2020 (BBV 252407) hebben wij besloten om de GGD Rotterdam-Rijnmond de opdracht te verlenen het plusproduct Nu Niet Zwanger uit te voeren voor de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.
Dekking voor dit plusproduct is aanwezig binnen onze huidige begroting voor wat betreft de diensten die de GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoert onder het basistakenpakket. Dit komt deels (10) van taakveld 7.1 Volksgezondheid en deels (25) van het budget op Inspecties GGD Kinderopvang op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Van dit budget is, na aftrek van de geraamde kosten 2021 en verder van inspecties Kinderopvang, nog structureel vrije ruimte van 25. Deze budgetruimte wordt overgeheveld naar taakveld 7.1 Volksgezondheid. Deze overheveling is budgetneutraal.

Wij stellen u voor om 25 structureel over te hevelen van deelprogramma 6a Sociale infrastructuur naar programma 7 Volksgezondheid en Milieu (V/N 25).

6A.8 Inzet jongerenwerk Veilige Scholen

Terug naar navigatie - 6A.8 Inzet jongerenwerk Veilige Scholen

Inzet jongerenwerk in het kader van Veilige Scholen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 120 in 2021 en N 120 in 2022
Kasstroom: N 120 in 2021 en N 120 in 2022

In Capelle zien we een toename van onveilige situaties en incidenten op en rondom de scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO-scholen). Wij vinden deze ontwikkeling zorgelijk. In dit kader is het afgelopen schooljaar jongerenwerk op de VO-scholen ingezet. Hierdoor zijn meerdere incidenten voorkomen of gede-escaleerd.

De scholen hebben structureel behoefte aan de inzet van repressief jongerenwerk rondom hun school, maar kunnen dit niet geheel zelf betalen. Vooruitlopend op ons nieuwe Jeugdbeleid, waarin Veilige Scholen een speerpunt zijn, willen wij voor een periode van 2 jaar repressief jongerenwerk op de scholen inzetten. Om dit te kunnen realiseren is voor deze periode een jaarlijks bedrag van 120 nodig. Gelijktijdig zullen wij met de scholen in een convenant afspraken maken over de wijze waarop zij hun organisatie in de nabije toekomst beter kunnen toerusten op de vraagstukken rondom de straatcultuur en de grootstedelijke problematiek en over het vroegtijdig signaleren van zorg- en risicojongeren en het delen van informatie.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 120 in 2021 en N 120 in 2022.

6A.9 Big Brothers Big Sisters (BBBS)

Terug naar navigatie - 6A.9 Big Brothers Big Sisters (BBBS)

Big Brothers Big Sisters (BBBS) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 30 in 2021 en N 30 in 2022
Kasstroom: N 30 in 2021 en N 30 in 2022

Uit gesprekken met professionals bij het opstellen van de nieuwe Jeugdnota, komt regelmatig terug dat er behoefte is aan positieve rolmodellen voor kinderen en jongeren uit Capelle die vanuit het gezin niet voldoende steun en/of positieve normen meekrijgen.BBBS is een concept uit de Verenigde Staten dat al jaren succesvol draait in de gemeente Rotterdam. De stichting zet vrijwilligers/mentoren in voor jongeren die dat nodig hebben. De mentoren zijn volwassen en op basis van hun persoonlijkheid in staat om een positieve bijdrage te leveren voor de doelgroep.
De doelgroep is de groep kwetsbare kinderen van 5 tot 18 jaar. De vrijwilliger spreekt als Big Brother of Sister wekelijks af met zijn of haar “Little” om samen iets leuks te ondernemen. Wat zij vervolgens gaan doen kan van alles zijn. Bijvoorbeeld samen voetballen, praten over school of knutselen. Uiteindelijk gaat het er om dat de vrijwilliger en het kind een vriendschap opbouwen waarbij het kind zich gemotiveerd voelt het beste uit zichzelf te halen.BBBS werkt samen met ouders/verzorgers, vrijwilligers en instellingen. De stichting vindt het tot haar verantwoordelijkheid behoren dat ieder kind in haar programma’s o.a. meer zelfvertrouwen opbouwt, betere vriendschappen creëert en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet te vermijden en zijn/haar schoolopleiding afrondt.
We willen in Capelle in 2021 en 2022, in het kader van de pijler Kansrijk in de nieuwe jeugdnota, 15 kinderen uit kwetsbare gezinnen koppelen aan een Big Brother of Sister. De kosten hiervoor bedragen 30 voor 2 jaar.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met incidenteel N 30 in 2021 en N 30 in 2022.

6A.10 Campagne veilige social media

Terug naar navigatie - 6A.10 Campagne veilige social media

Campagne veilige social media - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 75 in 2021
Kasstroom: N 75 in 2021

Social media is een nieuwe “ontmoetingsplek” voor kinderen en jongeren waar ouders zelf niet mee zijn opgegroeid en waarin de ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen. Dat maakt het moeilijk voor ouders – maar ook voor docenten – om hier mee om te gaan. Het speelt thuis een rol, maar manifesteert zich ook op school en op straat.
Vanuit de scholen, jongerenwerkers, kinderen en ouders horen we steeds vaker dat social media een rol spelen bij probleemgedrag. Er wordt vaker melding gemaakt van incidenten met cyberpesten, pranks (letterlijk: een streek, pratical joke om slachtoffer zich verward of ongemakkelijk te laten voelen. Wordt vaak gefilmd en door effectbejag (behoefte aan likes en views) wordt het snel extreem), gevaarlijke challenges (uitdagingen) , groepsdruk, sexting, sextortian (chantage en afpersing met sexueel getint materiaal) en grooming (digitaal kinderlokken). Jongeren gaan jonger (vanaf groep 4 – 6/7 jaar), vaker en langer online.

Wij vinden het belangrijk dat het omgaan met (social) media meer structureel onderdeel uitmaakt van opgroeien en opvoeden en dat ouders en scholen hier bewust van worden gemaakt en ondersteuning bij krijgen. Dit geven kinderen en jongeren zelf ook aan (o.a. Kinderconferentie 2019).
In 2021 willen we daarom als onderdeel een campagne voeren rondom het veilig gebruik van sociale media voor leerkrachten en ouders. De kosten hiervoor bedragen N 75 eenmalig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met incidenteel N 75 in 2021.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N11.988 N11.995 N12.571 N12.232 N11.962 N12.233
Baten V1.199 V1.077 V1.052 V1.052 V1.052 V1.052
Saldo van baten en lasten N10.789 N10.918 N11.519 N11.180 N10.910 N11.181
Mutaties in reserves:
Reserve Sociaal Domein V450 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V133 N94 N94 N94 N94 N94
Reserve eenmalige uitgaven V290 V152 N0 N0 N0 N0
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V115 V105 N0 V174
Totaal mutaties reserves V873 V58 V21 V11 N94 V80
Resultaat N9.916 N10.860 N11.498 N11.169 N11.004 N11.101

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
LPB Congres 2019 - eenmalige kosten in 2020; via de reserve eenmalige uitgaven V32 V32 N32 N0
Wijkleefbaarheid (WOP's) (VJN2020 0.4) - budget in 2020 V27 V27 N97 N70
VJN 2018 6.4.3 Vervallen bijdrage t.b.v. de uitvoering van de veiligheidsaanpak Rondelenen toenemende werkdruk Stichting Welzijn Capelle V80 V80 V80
Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek (VJN2020 6A.1) V75 V75 V75
Lagere lasten KinderLabs wijken kwetsbare buurten Schollevaar (VJN2019 6.4.6) V26 V26 V26
Subsidie Project ervaringsdeskundigheid (verward gedrag) in Sociale Wijkteams (NJN18 6.4.1), zie baten V49 V49 V49
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering N17 N17 N17
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021); dekking reserve verkoop Eneco-aandelen N115 N115 V115 N0
B 2021 6A.4 SWC registratiesysteem structureel budget N40 N40 N40
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget N75 N75 N75
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle N80 N80 N80
B 2021 6A.7 BBV252407 Nu Niet Zwanger (6235501) - technische overheveling naar progr. 7 V25 V25 V25
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) N120 N120 N120
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) N30 N30 N30
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) N75 N75 N75
Lagere lasten Act 2020 6.4.1 Wmo Collectief 2018 + VJN19 6.4.7 Pilot logeerzorg/respijtzorg V28 V28 V28
Indexering subsidies N190 N190 N190
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente V86 V86 V86
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N295 N295 N295
Overige verschillen; reserve eenmalige uitgaven M. Daneelserf V33 V33 N23 V10
N576 N0 N576 N37 N613
Baten
Subsidie Project ervaringsdeskundigheid (verward gedrag) in Sociale Wijkteams (NJN18 6.4.1), zie lasten N49 N49 N49
Overige verschillen V24 V24 V24
N0 N25 N25 N0 N25
Totaal N576 N25 N601 N37 N638

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mutaties reserve bedrijsvoering N94 N94 N94 N94 N94
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Eenmalig budget WOP (VJN2019 6.4.8) met dekking reserve eenmalige uitgaven V97 N97
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Eenmalig budget LPB budget met dekking reserve eenmalige uitgaven V32 N32
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Eenmalig budget Gemeentelijk Vastgoed budget met dekking reserve eenmalige uitgaven V23 N23
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huiskamer van de Wijk Middelwatering (VJN2019 6.4.3) N41
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp (VJN2019 5.4.1) N100 N100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Project ervaringsdekundigheid (verward gedrag) (NJN2018 6.4.1) V49 N49
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Pilot logeerzorg (VJN2019 6.4.7) N28
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Eenmalig exploitatie Huiskamer van de Wijk Purmerhoek (VJN2020 6A.1) N75
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen V174 N174
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen V115 V105 N115 N105
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021 N75
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle N80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) N120 N120
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) N30 N30
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) N75
Totaal V201 V115 V105 N0 V174 N539 N689 N349 N94 N268

Subsidieplafonds

Terug naar navigatie - Subsidieplafonds
TV Subsidieregeling Plafond
6.1 Maatschappelijke dienstverlening 60
6.1 Maatschappelijke ondersteuning - Maatschappelijke ondersteuning - Begeleid wonen - CPGGZ 908 535 275 98
6.1 Integratie - Integratie - Antidiscriminatievoorziening (TV 1.2) 124 85 39
6.1 Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek 32
6.1 Jeugd 28
6.1 Vakantieactiviteiten 48
6.1 Buurtwerk 182
6.1 Stimuleringsmaatregel vrijwilligers 137

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator "Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie" heeft geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicator wel. 

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

 • Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019);
 • Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2017-2020 (BBV 860632 maart 2017);
 • Meerjarenbeleidskader werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016).

Taakvelden 6.4 Begeleide participatie 

 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
 • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016);
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014);
 • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913  januari 2016).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

 • Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021 (raad van december 2020);
 • Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
 • Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Gemeenschappelijke Regeling Promen

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.
Doelstelling voor programma Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebanen in het kader van de Participatiewet.

 

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Maatschappelijke effecten De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.
Doelstelling voor programma Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

 

Stichting Capelle Werkt

Maatschappelijke effecten Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.
Doelstelling voor programma Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering. Als gevolg van de Toekomstverkenning activiteiten Capelle Werkt worden de activiteiten van de stichting overgedragen aan andere partijen.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Integrale aanpak schulden in gezinnen met multi-problematiek
Bij gezinnen met multiproblematiek is vrijwel altijd sprake van schulden. Deze schulden kunnen de oorzaak, maar ook het gevolg zijn van de multiproblematiek. Om deze gezinnen te kunnen helpen is het noodzakelijk dat niet alleen de schulden worden aangepakt, maar ook de naast- en onderliggende problemen in een integrale aanpak. De komende periode onderzoeken we op welke wijze dergelijke gezinnen het best ondersteund kunnen worden. Bij de VJN 2021 komen wij hier op terug.

6B.1 - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Meicirculaire

Terug naar navigatie - 6B.1 - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Meicirculaire

Maatschappelijke begeleiding statushouders Meicirculaire - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Structureel N 56 met ingang van 2021
Kasstroom: Structureel N 56 met ingang van 2021

Vanuit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding ontvangen wij voor elke in onze gemeente te huisvesten inburgeringsplichtige nieuwe statushouder (volwassenen van 18 tot Aow-leeftijd) een bedrag van € 2.370,- voor maatschappelijke begeleiding. In de Meicirculaire 2020 hebben wij hiervoor een bedrag van 55 ontvangen. De maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Capelle. Met Welzijn Capelle is overeengekomen dat voor de continuïteit van deze taak een kernformatie beschikbaar is van 0,7 fte. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn bedragen N 56. Dit bedrag staat gelijk aan 23,6 trajecten. Wanneer de invulling van de kernformatie wordt overschreden, dan brengt Welzijn Capelle een meerprijs in rekening conform de door het Rijk beschikbaar gestelde trajectvergoeding.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 56 voor de jaren 2021 en verder.

6B.2 - Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep

Terug naar navigatie - 6B.2 - Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep

Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep - Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 70 in 2021, N 50 in 2022 en N 30 in 2023
Kasstroom: N 70 in 2021, N 50 in 2022 en N 30 in 2023

Het Rijk stelt landelijk 25,5 miljoen beschikbaar om de groep statushouders die moeten inburgeren onder de huidige Wet Inburgering -de zogenaamde ondertussengroep- extra ondersteuning te bieden om hun inburgeringsexamen tijdig te behalen. Over de verdeling van de middelen worden nadere afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG. Naar verwachting stelt het Rijk aan onze gemeente een bedrag beschikbaar tussen de 100 en 150 voor de jaren 2021-2023.

Onze gemeente voorziet met het project Inburgering Nieuwe Stijl in de ondersteuning van de tussengroep. Statushouders worden volgens de methodiek van de nieuwe wet begeleid. Het project wordt uitgevoerd door Welzijn Capelle. Om de tussengroep te blijven begeleiden volgens de methodiek Inburgering Nieuwe Stijl is een bedrag nodig van 70 in 2021, 50 in 2022 en 30 in 2023.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 70 in 2021, N 50 in 2022 en N 30 in 2023.

6B.3 - Pilot Financieel Ontzorgen- Meicirculaire

Terug naar navigatie - 6B.3 - Pilot Financieel Ontzorgen- Meicirculaire

Pilot Financieel Ontzorgen Meicirculaire- Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 63 in 2021
Kasstroom: Incidenteel N 63 in 2021

Capelle is samen met Krimpen en Zuidplas pilotgemeente voor het onderdeel financieel ontzorgen van Rijksprogramma Veranderopgave Inburgering. Financieel ontzorgen bestaat uit het inhouden van de vaste lasten op de uitkering en begeleiding en training naar financiële redzaamheid voor statushouders die in de periode september 2019 t/m juni 2021 in de gemeente worden gevestigd. De pilot wordt in de periode maart 2020 – maart 2021 uitgevoerd door Welzijn Capelle, Vluchtelingenwerk Krimpen en Zuidplas en de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. De projectleiding is belegd bij Welzijn Capelle. In de Meicirculaire 2020 is door het Rijk N 150 beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de pilot is voor de periode 1 maart 2020 – 31 december 2020 N 125 nodig en voor de periode 1 januari 2021 – 1 maart 2021 N 25. Vanwege de Coronacrisis is het programma verlengd tot 1 juli 2021. Voor de verlenging stelt het Rijk eenmalig N 28 beschikbaar. Om de uitvoering volgens de huidige methodiek te kunnen garanderen is voor de periode 1 maart 2021 – 1 juli 2021 voor Capelle N 10 extra nodig. Voor 2021 daarom een bedrag van N 63 (25+28+10) nodig.
Bij de Najaarsnota 2020 zullen wij u voorstellen om de lasten voor 2020 aan te ramen.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 63 eenmalig in 2021.

6B.4 - Primitieve Begroting 2021 Promen

Terug naar navigatie - 6B.4 - Primitieve Begroting 2021 Promen

Primitieve Begroting 2021 Promen- Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en V 27 met ingang van 2024.
Kasstroom: Incidenteel N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en V 27 met ingang van 2024

De gemeente past geen indexatie toe op de bijdrage aan Promen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen. Het verschil tussen het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting en de gevraagde bijdrage in de primitieve begroting 2021 Promen, bedraagt N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en V 27 in 2024 en verder.

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en de lasten te verlagen met V 27 met ingang van 2024.

6B.5 - Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten

Terug naar navigatie - 6B.5 - Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten

Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: incidenteel N 49 in 2021
Kasstroom: incidenteel N 49 in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2020 is op grond van de eerste begrotingswijziging 2020 van GRIJsselgemeenten Sociale Zaken (GR SoZa) onder meer besloten tot doorbelasting van een Fte arbeidsbemiddeling statushouders op het participatiebudget (VJN2020, voorstel 6B.4,). In dezelfde begrotingswijziging deed GR SoZa het voorstel om ook in 2021 de Fte arbeidsbemiddeling statushouders te continueren ten laste van het Participatiebudget. In lijn met de inzet van eerdere toekenning van de Fte arbeidsmiddeling statushouders past dit bij continuering van de inzet voor de doelgroep statushouders. De doorstroom naar werk verloopt voor deze groep moeizamer dan de reguliere groep. Tevens blijft de groep omvangrijk en er stromen nog steeds nieuwkomers in. Daarom is extra inzet op de begeleiding van deze groep noodzakelijk. Hierbij is afspraak dat GR SoZa, gezien de actualiteiten rondom de coronacrisis en mogelijk gevolgen daarvan, flexibel omgaat met de inzet van deze fte, indien dat noodzakelijk is. De kosten voor deze tijdelijke uitbreiding worden gedeeld gedragen door Capelle aan de IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (via de vastgestelde verdeelsleutel binnen de gemeenschappelijke regeling).

Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 49 eenmalig in 2021.

6B.6 - Ontwerpbegroting 2021 e.v. GR IJsselgemeenten

Terug naar navigatie - 6B.6 - Ontwerpbegroting 2021 e.v. GR IJsselgemeenten

Ontwerpbegroting 2021 e.v. van de GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 404 / V 58 in 2021, N 418 / V 79 in 2022, N 420 / V 81 in 2023 en N 358 / V 19 vanaf 2024
Kasstroom: N 404  in 2021, N 418 in 2022, N 420 in 2023 en N 358 vanaf 2024

ICT (programma 0)
Bij ICT zijn er hogere uitvoeringskosten: N 116 in 2021, N 137 in 2022, N 139 in 2023 en N 77 vanaf 2024. Daarnaast zijn er hogere bedrijfsvoeringskosten: N 49 vanaf 2021. Onderdeel van deze hogere kosten zijn extra beveiligingskosten van N 70 structureel vanaf 2021 en een totale stijging van de stelpost CAO van N 217, waarvan voor ICT N 37 structureel vanaf 2021. Dit resulteert in N 165 in 2021, N 186 in 2022, N 188 in 2023 en N 126 vanaf 2024.
Voor de overige kosten is er dekking binnen de Capelse bedrijfsvoering van V 58 in 2021, V 79 in 2022, V 81 in 2023 en V 19 vanaf 2024.
Dit resulteert in het volgende: N 165 / V 58 in 2021, N 186 / V 79 in 2022, N 188 / V 81 in 2023 en N 126 / V 19 vanaf 2024 binnen programma 0.

Sociale Zaken (programma 6b)
Bij Sociale Zaken zijn er ook hogere bedrijfsvoeringskosten van N 239 in 2021 en N 232 structureel vanaf 2022. Onderdeel van deze stijging is de eerder genoemde totale stijging van de stelpost CAO van N 217, waarvan voor Sociale Zaken N 180 structureel vanaf 2021.
Dit resulteert totaal in N 239 in 2021 en N 232 structureel vanaf 2022 binnen programma 6b.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N 404 / V 58 in 2021, N 418 / V 79 in 2022, N 420 / V 81 in 2023 en N 358 / V 19 vanaf 2024. - Voor de lasten van dit voorstel (behalve de N 217 Cao ontwikkeling) is dekking vanuit de Stelpost prijzen op programma 0.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit raakt de volgende programma’s:

Financiële consequenties Ontwerpbegroting 2021 e.v. 2021 2022 2023 2024
Uitvoeringskosten ICT N 116 N 137 N 139 N   77
Bedrijfsvoering ICT N   49 N   49 N   49 N   49
Totaal programma 0 N 165 N 186 N 188 N 126
Bedrijfsvoering Sociale Zaken N 239 N 232 N 232 N 232
Totaal programma 6b N 239 N 232 N 232 N 232
Totaal N 404 N 418 N 420 N 358
Dekking binnen bedrijfsvoering (via reserve bedrijfsvoering) V 58 V 79 V 81 V 19
Totaal N 346 N 339 N 339 N 339

6B.7 - Implementatie nieuwe Wet Inburgering- Meicirculaire

Terug naar navigatie - 6B.7 - Implementatie nieuwe Wet Inburgering- Meicirculaire

Implementatie nieuwe Wet Inburgering  Meicirculaire- Onvermijdelijk
Lasten / Baten: incidenteel N 66 in 2021
Kasstroom: incidenteel N 66 in 2021

De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 juli 2021 in werking. Ter dekking van de implementatiekosten heeft de gemeente in de Meicirculaire 2020 een incidentele bijdrage van N 133 ontvangen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te verdelen over de tweede helft 2020 en eerste helft 2021. N 67 in 2020 voor de voorbereiding van de organisatie van de uitvoering van de wet in de tweede helft van 2020. Hiertoe is een extern projectleider aangetrokken. En N 66 in 2021 voor de voorbereiding van de lagere wet- en regelgeving.

Wij stellen u voor om de lasten aan te ramen met N 66 eenmalig in 2021.

6B.8 - Uitvoering nieuwe Wet inburgering- Meicirculaire

Terug naar navigatie - 6B.8 - Uitvoering nieuwe Wet inburgering- Meicirculaire

Uitvoering nieuwe Wet Inburgering Meicirculaire - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 structureel met ingang van 2023 
Kasstroom: N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 structureel met ingang van 2023 

De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 juli 2021 in werking. De gemeente krijgt de regie over de uitvoering van de nieuwe wet. De wijze waarop de gemeente uitvoering wil geven aan de Wet Inburgering wordt vastgelegd in het Actieplan Veranderopgave Inburgering. In de uitvoering van de wet zal nauw worden samengewerkt met de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Stichting Welzijn Capelle. In de Meicirculaire 2020 is voor de jaren 2021 – 2023 en verder, een bedrag opgenomen van N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 in 2023 en verder.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 structureel met ingang van 2023.

6B.9 - Inkoop inburgeringsvoorzieningen

Terug naar navigatie - 6B.9 - Inkoop inburgeringsvoorzieningen

Inkoop van inburgeringsvoorzieningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 215/V 215 in 2021, N 430/V 430 structureel met ingang van 2022 
Kasstroom: N 215/V 215 in 2021, N 430/V 430 structureel met ingang van 2022 

Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 juli 2021 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Het inburgeringsaanbod bestaat uit drie leerroutes: de onderwijsroute voor jongeren tot 28 jaar die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs, de B1-route gericht op beheersing van de Nederlandse taal en de zelfredzaamheidsroute (Z-route) voor inburgeraars voor wie de B1-route te hoog gegrepen is. Naar verwachting stelt het Rijk aan de gemeente een structureel bedrag beschikbaar van N 430.
Een bestedingsplan volgt met de uitvoering van het Actieplan Veranderopgave Inburgering.

Wij stellen u voor om de lasten en baten aan te ramen met N 215/V 215 in 2021 en N 430/V 430 structureel met ingang van 2022.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N50.393 N58.553 N53.956 N54.679 N55.436 N56.328
Baten V32.529 V39.426 V33.004 V33.289 V33.391 V33.505
Saldo van baten en lasten N17.864 N19.127 N20.952 N21.390 N22.045 N22.823
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V275 V368 V200 N0 N0 N0
Reserve Sociaal Domein N225 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V293 V189 V189 V189 V189 V189
Totaal mutaties reserves V343 V557 V389 V189 V189 V189
Resultaat N17.521 N18.570 N20.563 N21.201 N21.856 N22.634

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Mutatie Inkomensdeel Participatiewet (NJN2017 6.4.19) N1.421 N1.421 N1.421
Mutatie Inkomensdeel Participatiewet (NJN2018 6.4.25) - mutatie vangnetregeling V449 V449 V449
Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN2019 6.4.9), via reserve eenmalige uitgaven V50 V50 N50 N0
NJN 2019, 6.4.9 Overhevelen budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak - incidentele overheveling van 2019 naar 2020, via reserve eenmalige uitgaven V30 V30 N30 N0
TOZO 1e, 2e en 3e tranche (VJN2020 6B.2) V6.323 V6.323 V6.323
Overheveling deel Pilot Schuldenfonds Jongeren (NJN2019 6.4.17), via reserve eenmalige uitgaven V75 V75 N75 N0
B 2021: GR IJsselgemeenten N239 N239 N239
Begroting Promen (VJN2019 6.4.14, NJN2019 6.4.11, VJN2020 6B.1, Begroting 2021) N32 N32 N32
VJN 2020, 6B.1 Promen teruggave Wsw conform Jaarrekening.2019 9/4; pag. 62 N85 N85 N85
VJN 2018, 6.4.11: Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand naar werk, geen budget in 2021; via reserve eenmalige uitgaven V213 V213 N213 N0
NJN 2019, 6.4.16 pag. 69, Overhevelen impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk (incidenteel), via reserve eenmalige uitgaven N200 N200 V200 N0
B 2020, Actualisatie Inburgering&taal (meicirc.19 p.33) - incidenteel V156 V156 V156
VJN 2020, 6B.3 SCW incidenteel budget 2020 t.b.v.kosten toekomstverkenning V115 V115 V115
B 2021: 6B.1 Maatschappelijke begeleiding asielzoekers meicirc.20p87 SWC 0,7fte N56 N56 N56
B 2021: 6B.2 Inburgering nieuwe stijl (tussendoorgroep) N70 N70 N70
B 2021: 6B.3 Pilot fin ontzorgen meicirc.20 p95 & pilot 1/3-1/7 2021 en kosten corona N63 N63 N63
B 2021: 6B.5 1Fte arb.mid.statushouders GR IJsselgemeenten BBV291842 N49 N49 N49
B 2021: 6B.7 Invoering Wet Inburgering (incidenteel budget) meicirculaire 2020 p. 80 N66 N66 N66
B 2021: 6B.8 Uitvoerings kosten Wet Inburgering (meicirculaire 2020 p.80) N123 N123 N123
B 2021: 6B.9 Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk (zie baten) N215 N215 N215
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N255 N255 N255
Overige verschillen V60 V60 V60
V4.597 N0 V4.597 N168 V4.429
Baten
Afname Inkomensdeel Participatiewet (NJN2017 6.4.19, VJN2018 6.4.13, NJN2018 6.4.25), zie lasten N314 N314 N314
TOZO 1e, 2e en 3e tranche (VJN2020 6B.2) N6.323 N6.323 N6.323
B 2021: 6B.9 Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk (zie lasten) V215 V215 V215
N0 N6.422 N6.422 N0 N6.422
Totaal V4.597 N6.422 N1.825 N168 N1.993

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
6.3 Inkomensregelingen Mutaties reserve bedrijsvoering V205 V205 V205 V205 V205
6.3 Inkomensregelingen Prestatie-indic schuldenaanpak (NJN2019 6.4.8) V30 N30
6.3 Inkomensregelingen Stroomlijnen en verbet toegang ink.onderst.(NJN2019 6.4.9) V50 N50
6.3 Inkomensregelingen Pilot Schuldenfonds Jongeren (NJN2019 6.4.16) V75 N75
6.3 Inkomensregelingen Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemingen 1e, 2e en 3e tranche (VJN2020 6B.2) V6.323 N6.323
6.4 Begeleidende participatie Mutaties reserve bedrijsvoering N4 N4 N4 N4 N4
6.5 Arbeidsparticipatie Impulsbugdte Samenw.beg.doelgr.bijst.naar werk (NJN2019 6.4.15) V200 N200
6.5 Arbeidsparticipatie Wet inburgering (wijzigingsvoorstel BG2021) N156
6.5 Arbeidsparticipatie Mutaties reserve bedrijsvoering N12 N12 N12 N12 N12
6.5 Arbeidsparticipatie Eenmalig budget toekomstverkenning SCW (VJN2020 6B.3) N115
6.5 Arbeidsparticipatie Implementatie samenwerking begeleiding bijstand naar werk (VJN2018 6.4.11); dekking reserve eenmalige uitgaven V213 N213
6.5 Arbeidsparticipatie Inburgering nieuwe stijl tussengroep (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N70 N50 N30
6.5 Arbeidsparticipatie Pilot Financieel Ontzorgen (wijziginggsvoorstel begroting 2021) N63
6.5 Arbeidsparticipatie Implementatie nieuwe Wet Inburgering (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N66
Totaal V6.896 V405 V205 V205 V205 N6.978 N415 N66 N46 N16

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma: 

 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Aanbesteding Wmo- hulpmiddelen
Onze voormalige hulpmiddelenleverancier HMC is in 2020 failliet verklaard, nadat landelijk problemen ontstonden over het niet na kunnen komen van afspraken over leveringen en reparaties. De overeenkomst is ontbonden. Na het faillissement van HMC hebben wij ter overbrugging met een tweetal andere leveranciers Welzorg en Medipoint afspraken gemaakt om de dienstverlening over te nemen. De afdeling Publiekszaken/unit Wmo is een inkooptraject gestart met als doel uiterlijk op 1 januari 2021 een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere leveranciers. Mocht in de toekomst een leverancier, zoals nu HMC in moeilijkheden raken dan ondervinden de Capellenaren daarvan niet of nauwelijks hinder .

Aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer
De Europese aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer is volgens planning 19 maart 2020 gepubliceerd. Per 1 juli 2020 zou de nieuwe overeenkomst Wmo- en leerlingenvervoer van kracht zijn. Echter, vanwege Corona is het aanbestedingstraject gestopt. Ingegeven door het feit dat het opgestelde pakket van eisen niet passend is bij de richtlijnen van het RIVM en de anderhalve meter maatschappij. Om de dienstverlening aan Capellenaren te kunnen blijven waarborgen, voert de huidige aanbieder het vervoer voor nog maximaal één jaar uit. De afdeling Publiekszaken/unit Wmo is in voorbereiding voor een nieuw inkooptraject met als doel uiterlijk 31 juli 2021, of zo eerder als mogelijk, een raamovereenkomst af te sluiten met een vervoerder rekening houdend met een pakket van eisen passend bij de RIVM-maatregelen. Tevens dient rekening gehouden te worden dat de tarieven voor het Wmo- en leerlingenvervoer naar alle waarschijnlijk fors zullen stijgen. Landelijk wordt geconstateerd dat sprake is van prijsstijgingen van 10% tot 36%.

Toepassen wettelijke verlichting vaststellen reële kostprijs
De richtlijn van de AMvB reële kostprijs schrijft voor dat voor Wmo-diensten een reële kostprijs vastgesteld moet worden. Dit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening. Wij gebruiken het landelijk beschikbaar gestelde rekentool, die in samenwerking met de VNG, ZorgthuisNL, Actiz, VGN en GGZ Nederland tot stand gekomen is, ter vaststelling van een reële tarief. Op grond van nieuwe Cao-afspraken en loonsverhogingen worden de tarieven voor Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding in 2021 opnieuw herzien en moeten worden aangepast. Op basis van een eerste voorzichtige inschatting zal dit een jaarlijks kostenverhogend effect van € 500.000,- tot gevolg hebben .
Door het toepassen van een reële kostprijs zijn toekomstige prijsindexaties onvermijdelijk en dient ter dekking het benodigde budget beschikbaar gesteld te worden. Sinds de invoering van de AMvB reële kostprijs in 2018 is dit in de P&C documenten in de Paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” bij de “Risico’s sociaal domein” benoemd.

6C.1 - Totaalplan Wonen op maat in Capelle

Terug naar navigatie - 6C.1 - Totaalplan Wonen op maat in Capelle

Totaalplan Wonen op maat in Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 50 in 2021
Kasstroom: Incidenteel N 50 in 2021

Er is een grote behoefte aan woningen waar mensen met (ambulante) begeleiding kunnen wonen, terwijl er al een grote druk op de woningmarkt is. Ook geven veel zorginstellingen aan dat er een noodzaak is voor nieuwe en aangepaste locaties voor collectief wonen met begeleiding (bestaande locaties voldoen vaak niet meer aan de behoeften van deze tijd). Het is niet eenvoudig hier geschikte plekken voor te vinden omdat Capelle vrij volgebouwd is, de gemeente weinig panden bezit en weinig grond in eigendom heeft. In het Coalitieakkoord en ook Programma Wonen is bepaald dat concentratie van kwetsbare bewoners in wijken onwenselijk is. Er is en wordt een en ander in beeld gebracht: ontwikkeling vraag, huidige woonzorglocaties, wensen zorginstellingen en de huidige wijkbeelden. De wens is om te komen tot een totaalplan voor Wonen op maat voor Capelle per wijk, waarin de diverse onderdelen met elkaar in verband worden gebracht. Omdat de ambtelijke capaciteit hiervoor ontbreekt willen wij een extern bureau inhuren. De verwachte kosten zijn eenmalig 50.

Wij stellen u daarom voor de lasten in 2021 eenmalig te verhogen met N 50.

6C.2 - Indexatie en volume stijging Wmo

Terug naar navigatie - 6C.2 - Indexatie en volume stijging Wmo

Wmo-maatwerkvoorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 85 structureel ingaande 2021 - V 0
Kasstroom: N 85 structureel ingaande 2021

Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven Wmo-vervoer per 1 januari 2020 met de NEA-indexering verhoogd. Dit maakt dat de kosten ingaande 2021 N 85 hoger uitvallen. Bij de Voorjaarsnota 2020 is de indexatie voor 2020 financieel verwerkt, dit is vooralsnog niet ingaande 2021 niet het geval.

Wij stellen u voor de prijsindexatie N 85 ingaande 2021 structureel in de begroting op te nemen. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

Wmo-maatwerkvoorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 1.598 structureel ingaande 2021 - V 133 structureel ingaande 2021
Kasstroom: N 1.465 structureel ingaande 2021

In de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020 hebben wij u over de verwachte financiële uitgaven inzake de Wmo voor de komende jaren geïnformeerd. Feit is dat de Wmo- uitgaven de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is, gelet op de openeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo-melding, niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol. Een voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. Rekening houdend met de demografische ontwikkelingen (verdere vergrijzing) en de verschuiving  naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning (verhouding indicaties HO- licht naar HO- midden) om het zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken, toepassen van de reëel kostprijs (AMvB) en ook toepassen van de uitspraak resultaatgericht indiceren/financieren van de CRvB maakt dat de kosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen. Hieronder een overzicht met de uitgangspunten die in de huidige prognose gehanteerd zijn.

De meerjarenprognose Wmo is gebaseerd op de volgende ontwikkelingen:

 • er is sprake van een toename van HO en dagbesteding op basis van het gemiddelde aantal 65+ met een Wmo indicatie. De gemiddelde stijging op basis van demografische groei op basis van cijfers vanuit het gemeentefonds bedraagt 2,8%. Dit percentage is afgeleid van het aantal cliënten vanaf 65+ die in 2019 een Wmo indicatie HO vanuit de gemeente ontvingen, ten opzichte van het totaal aantal 65+ woonachtig in Capelle in de toekomst. Voor individuele begeleiding is de jaarlijkse gemiddelde toename doorgetrokken;
 • er is sprake van een stijging van de mate van verzilvering bij HO. De verwachting is een stijging van 85% naar 90%;
 • de tendens is dat zorgzwaarte verschuift van indicatie HO- licht naar HO- midden. Dit maakt dat de kosten navenant zullen stijgen;
 • er wordt een toename verwacht van de te ontvangen eigen bijdrage.

In deze meerjarenbegroting is de prognose over 2021 structureel verwerkt, en niet de verwachte financiële uitgaven zoals genoemd in de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020. Er wordt echter wel rekening gehouden met stijging van de kosten in de jaren na 2021, deze is opgenomen in de risicoparagraaf. Er is gekozen voor deze stabiele lijn in de meerjarenbegroting in afwachting van de uitkomsten van de herijking van de algemene uitkering inzake het sociale domein. Daarnaast pleit de VNG bij het kabinet voor meer financiële middelen om kostenstijgingen op zowel de Jeugdzorg als Wmo op te kunnen vangen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook daadwerkelijk middelen richting gemeenten komen, er kampen immers vele gemeenten met dit probleem. De komende jaren zullen de nog de stijgende kosten in de jaren na 2021 in de begroting worden verwerkt, zo ook een eventuele toename van financiële middelen vanuit het rijk.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N1.598 en de baten te verhogen met V 133 voor de jaren 2021 en verder.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N14.783 N15.452 N16.390 N16.390 N16.420 N16.451
Baten V613 V590 V598 V598 V598 V598
Saldo van baten en lasten N14.170 N14.862 N15.792 N15.792 N15.822 N15.853
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N281 N33 N33 N33 N33 N33
Sociaal Noodfonds V13 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N268 N33 N33 N33 N33 N33
Resultaat N14.438 N14.895 N15.825 N15.825 N15.855 N15.886

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Mutatie Wmo VJN2020 6C.1, eenmalig in 2020, zie onderstaande tabel V850 V850 V850
Hogere lasten Wmo (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) N1.598 N1.598 N1.598
Hoger budget vervoersvoorziening (MJB21) N85 N85 N85
Lagere vervoersvoorziening, incidenteel verhoogd 2020 (VJN20206C.1) V85 V85 V85
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N142 N142 N142
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente V35 V35 V35
B 2021: 6C.1 Totaalplan Wonen op Maat (Wmo) N50 N50 N50
Overige verschillen N33 N33 N33
N938 N0 N938 N0 N938
Baten
Hogere baten Wmo (VJN2020 6C.1), budgetaanraming in 2020 N125 N125 N125
Hogere baten Wmo (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) V133 V133 V133
Overige verschillen N0 N0
N0 V8 V8 N0 V8
Totaal N938 V8 N930 N0 N930

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Mutaties reserve bedrijsvoering N33 N33 N33 N33 N33
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Totaalplan Wonen op Maat (Wmo) BG2021 6C.1 N50
Totaal N0 N0 N0 N0 N0 N83 N33 N33 N33 N33

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
 • Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
 • Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.
Doelstelling voor programma Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Daghulp en ambulante jeugdhulp naar lokaal
Wij streven ernaar om onderdelen van Daghulp (perceel D) en Ambulante Jeugdhulp (perceel E) zoveel als mogelijk lokaal te organiseren. In 2020 is een onderzoek afgerond naar het lokaal organiseren van daghulp en ambulante jeugdhulp. Bij het lokaal uitvoeren van zowel Daghulp als Ambulante Jeugdhulp vanaf 2021 zullen wij het CJG betrekken.

Huiselijk geweld
Het Rijk heeft met de Voorjaarsnota 2020 bekend gemaakt dat er via de centrumgemeenten vrouwenopvang extra structurele middelen komen voor huiselijk geweld, waaronder landelijk € 38,6 miljoen voor Veilig Thuis. Onze centrumgemeente Rotterdam heeft voorgesteld deze middelen zo veel mogelijk in te zetten voor het versterken van de lokale gemeentelijke aanpak op huiselijk geweld, als onderdeel van de samenwerking met Veilig Thuis. Dit betekent dat deze middelen beschikbaar komen voor de gemeenten in onze centrumregio, en niet beschikbaar worden gesteld aan Veilig Thuis. Investeringen in de lokale aanpak van gemeenten, dragen bij aan het functioneren van Veilig Thuis. De financiering aan Veilig Thuis (via de GRJR) is reeds opgehoogd in voorgaande jaren.
De centrumgemeente Rotterdam heeft een voorlopige doorrekening gemaakt van de middelen en schat in dat het voor de gemeente Capelle om structureel € 160.000,- gaat.
Besteding van deze middelen zal in lijn met de Regiovisie ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ en ons lokale beleid vanuit de Beleidskaders Jeugdhulp en Wmo, ingezet worden op het doorontwikkelen van de onze lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin we in de regio koploper zijn. Daarbij wordt met de ketenpartners en uitvoerders zoals CJG Capelle en SWC, ingezet op o.a. het werken met veiligheidsplannen, deskundigheidsbevordering specifieke vormen van huiselijk geweld en aanpak stalking.

Wijziging aanpak drang naar intensieve vrijwillige hulp
Diverse landelijke en regionale ontwikkelingen hebben geleid tot een heroriëntatie op de aanpak ten aanzien van ‘dwang’ en ‘drang’, nu uitgevoerd door de Gecertificeerde Instellingen (GI) welke worden gefinancierd via de GRJR. De heroriëntatie is gericht op het beter uitvoeren van ‘drang’-casussen en het beter afbakenen van vrijwillige hulp en gedwongen hulp via een maatregel (dwang).
Het AB van de GRJR heeft in december 2019 besloten om ten aanzien van de drangtaken de samenwerking tussen de GI en de gemeenten te herijken. Dit betekent dat de aanpak zich niet meer kenmerkt als ‘drang’ maar als ‘intensieve vrijwillige hulp’ (IVH) en daarmee niet meer primair door de GI uitgevoerd wordt maar door gemeenten zelf.
Voor onze gemeente betekent dit dat de taken ten aanzien van drang uitgevoerd gaan worden door het CJG Capelle. Het niet meer laten uitvoeren van deze taken door de GI betekent tevens een wijziging van de opdracht die de GI krijgt van de gemeenten via de subsidie van de GRJR. Zij krijgen in principe geen regierol meer op casussen zonder maatregel. De samenwerking op casussen bij drang (met en zonder VTO) blijft bestaan in gewijzigde vorm.
Het wijzigen van de huidige aanpak op drang met een regierol van de GI, naar IVH per gemeente, is in uitwerking een complex proces. Hiervoor is zorgvuldige besluitvorming, en implementatie nodig, zowel op GRJR niveau, als op individueel niveau per gemeente. Een regiobrede afspraak over de uitwerking is (nog) niet gemaakt. De gesprekken over de haalbaarheid van een invoering en overgang per 2021 worden ten tijde van het opstellen van deze Begroting 2021 gevoerd. De eventuele financiële consequenties van de wijziging van de aanpak drang naar intensieve vrijwillige hulp verwerken wij bij  Najaarsnota 2020/ Voorjaarsnota 2021.

6D.1 GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontwerpbegroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024

Terug naar navigatie - 6D.1 GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontwerpbegroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024

GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR):  Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 – Onvermijdelijk
Lasten / Baten:  N 1.336 in 2021, N 1.299 in 2022, N 850 in 2023, V 770 in 2024.
Kasstroom: N 1.336 in 2021, N 1.299 in 2022, N 850 in 2023, V 770 in 2024.

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft een gewijzigde begroting 2020, een ontwerpbegroting 2021 en een meerjarenbegroting 2022-2024 ingediend. In het raad van 2 juni 2020 heeft de raad besloten over de Begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van de GRJR.  Voor een nadere toelichting verwijzen we naar dit Raadsvoorstel. 

Ontwerpbegroting 2021 en verder:
Met als basis de voorlopige jaarcijfers van 2019 heeft de GRJR een ontwerpbegroting 2021 ingediend van € 246,69 miljoen. In deze ontwerpbegroting is rekening houden met:

 • een structurele ophoging van het budget van de Uitvoeringsorganisatie GRJR met ongeveer € 1,9 miljoen,
 • een OVA-index van 2,52%,
 • een index van 1,4% over de organisatiekosten conform ‘indexatie gemeenschappelijke regelingen 2021’ (werkgroep van de kring van gemeentesecretarissen in de regio Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee),
 • een risicopercentage van 1,5%: € 3,63 miljoen,
 • het uitgangspunt, dat de budgetten van 2022 t/m 2024 gelijk zijn aan die van 2021.

Van de totale bedragen is het bedrag N 210 structureel vanaf 2021 voor indexatie. Deze wordt  gedekt uit de Stelpost Prijzen op programma 0. 

Taakstelling
In de Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 was aanvankelijk met ingang van 2021 een gelijkmatige taakstelling tot en met 2024 opgenomen die ten opzichte van het voorgaande jaar telkens € 2,7 bedroeg. Het blijkt echter, dat de invulling van de taakstellingen 2023 en 2024 naar het oordeel van de Provincie, de financieel toezichthouder, niet als reëel (haalbaar) zijn. Vandaar dat nu de taakstellingen voor 2023 en daarna zijn opgenomen op het niveau van de taakstelling tot en met 2022. Hiervoor zijn concrete plannen door de deelnemende gemeenten aangeleverd.

Vlaktaks
Met ingang van 2021 voert de GRJR een nieuwe vlaktaksmethodiek in. Hierbij worden verschillen tussen inleg en zorgproductie over twee jaar in plaats van drie jaar verrekend met de deelnemers.  Per ultimo 2020 is de oude vlaktaks met gemeenten afgerekend tot en met 2018. Het incidenteel voordeel voor de gemeente Capelle aan den IJssel is daarbij € 2,6 miljoen (zie Voorjaarsnota 2020 voorstel 6D.1, pag. 31). Omdat dit voordeel uit voorgaande jaren volgens de oude vlaktaksmethodiek verspreid over 3 jaren verrekend zou worden met de inleg ramen we nu onze begroting voor de jaren 2021 en 2022 aan (zie ook onderstaande  tabel).

Het meerjarige financiële gevolgen voor 2025 t/m 2029 zijn meegenomen in de financiële doorkijk voor die jaren. 
Voor onze inleg en verder 2021 is gerekend met een verbruikspercentage 5,091% (2020: 4,974%). Dit is een gewogen gemiddelde van de verbruikspercentages van 2018 en 2019, resp. 4,787% en 5,243%.

N.B.: in de bedragen is rekening gehouden met de DUVO-middelen die door de centrumgemeente Rotterdam met onze gemeente worden verrekend (V 341 al met ingang van 2020).

Wij stellen u voor de uitkomsten van deze meerjarige doorrekening in de begroting op te nemen:

 •  bedragen van N 1.336, N 1.299, N 850, aan te ramen voor resp. de jaren 2021, 2022, 2023
 •  bedragen van V 770 af te ramen voor het jaar 2024.

Jaar Begroting GRJR Nieuwe inleg Capelle Correctie DUVO Begroting Capelle Tekort (N) / Overschot (V)
2021 246.686 11.309 V341 9.632 N1.336
2022 243.918 11.168 V341 9.528 N1.299
2023 243.918 12.289 V341 11.099 N850
2024 243.918 12.289 V341 12.718 V770

6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG ) Kosten van bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG ) Kosten van bedrijfsvoering

Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG), kosten van bedrijfsvoering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 181 structureel vanaf 2021
Kasstroom:  N 181 structureel vanaf 2021

In de toelichting op de begroting 2020 heeft het CJG aangegeven dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidt tot een structurele behoefte aan een Functionaris Gegevensbescherming en tot meer juridische vragen en werkzaamheden. De kosten hiervoor bedragen N 58,5. De kosten voor ICT en beveiliging, mede als gevolg van de AVG en ISO- normen, nemen structureel toe met N 25. Daarnaast stijgen de afschrijvingskosten betreffende ICT, infrastructuur, verbouwingen, en automatisering structureel met N 97,5 ingaande 2020.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting  met N 181 structureel te verhogen met ingang van 2021.

6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit

Terug naar navigatie - 6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 225 in 2021
Kasstroom: Incidenteel N 225 in 2021

Bij de VJN 2018, VJN 2019 en NJN 2019 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het tijdelijk vergroten van de capaciteit bij het CJG (N 226 in 2019 en N 225 in 2020). Doel van de aanvullende middelen is om de directe hulpverlening aan kwetsbare huishoudens op peil te houden en het oplopen van de wachtlijsten te voorkomen en terug te dringen.
Uit de kwartaalrapportage 2020 van het CJG blijkt dat met de inzet van deze middelen de wachtlijsten zijn teruggebracht van circa 90 casussen in het 1e kwartaal 2018 naar circa 60 casussen in het 1e kwartaal 2020. Aan het eind van het 2e kwartaal 2020 bedroeg de wachtlijst circa 40 casussen met een gemiddelde wachttijd tussen de twee en vier weken.
Het CJG verwacht een stijging voor de rest van 2020 mede als gevolg van Corona (uitgestelde zorg, zwaardere problematiek). De verwachting is daarom ook dat de daling niet verder doorzet. Het CJG geeft aan dat de extra capaciteit structureel nodig is om de wachtlijst beheersbaar te houden.
Wij stellen u voor om de aanvullende middelen te continueren voor het jaar 2021. De oorzaken van de wachtlijst bij het CJG worden deels veroorzaakt door knelpunten bij specialistische jeugdhulp(aanbieders). Wij verwachten dat deze knelpunten op termijn worden opgelost, en sturen in GRJR verband hierop. Tevens verwachten we dat daarmee de druk op het CJG zal verminderen. Op basis van de ontwikkelingen met betrekking tot de wachtlijst en caseload bij het CJG, beslissen wij in de tweede helft van 2021 over het al dan niet continueren van de middelen voor 2022. Indien nodig doen wij bij de Begroting 2022 een voorstel.

Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 225 eenmalig in 2021.

6D.4 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet

Terug naar navigatie - 6D.4 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 185 structureel vanaf 2021 
Kasstroom: N 185 structureel vanaf 2021

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) over 2020 naar verwachting 185 hoger uitkomen dan begroot.
Het verloop PGB is grillig: van 2015 tot 2018 stijgen de PGB uitgaven, in 2018 doet zich een daling voor, waarbij deels sprake is van substitutie naar lokale Zorg in natura (structureel ingaande 2019, zie Voorjaarsnota 2019 pagina 85).
In 2019 consolideren de uitgaven zich, terwijl het CJG voor 2020 een stijging van de PGB uitgaven tot 800 prognosticeert. De SVB gegevens bevestigen deze prognose. De verwachting is dat de hogere kosten PGB Jeugdwet de komende jaren zullen aanhouden. Voor de financiële consequenties voor 2020 is een voorstel opgenomen in de Najaarsnota 2020.

Wij stellen u voor om de begroting met N 185 structureel aan te ramen met ingang van 2021.

6D.5 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West

Terug naar navigatie - 6D.5 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 65 structureel vanaf 2021 
Kasstroom: N 65 structureel vanaf 2021

Met ingang van 2021 neemt het CJG een nieuwe locatie in Capelle-West (’s Gravenweg) in gebruik voor een periode van in ieder geval vijf jaar. De aanleiding is dat de onderhuur van een ruimte in zorgcentrum Rijckhove – de Zellingen door de verhuurder in 2020 is beëindigd. Een vervangende locatie in Capelle-West is nodig om de dienstverlening op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (m.n. consultatiebureau) en jeugdhulp (consulten) kwalitatief op peil te houden en dichtbij de inwoners aan te kunnen blijven bieden. Dit leidt tot structurele hogere huisvestingslasten van 65  (huur, servicekosten en schoonmaak). Het CJG kan deze lasten niet zelf financieren. De incidentele verbouwings- en inrichtingskosten komen ten laste van 2020 en worden opgenomen in de Najaarsnota 2020.

Wij stellen u voor om de begroting met N 65 structureel aan te ramen met ingang van 2021. 

6D.6 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura

Terug naar navigatie - 6D.6 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura- Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 232 structureel vanaf 2021 
Kasstroom: N 232  structureel vanaf 2021

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft  in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) over 2020 naar verwachting 232 hoger uitkomen dan begroot.. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een overschrijding op Zorg in natura in 2019 (126) die in de jaarrekening 2019 als verlies is verwerkt en waarop nog niet is geacteerd met een budgetverhoging. Uit de prognose CJG 2020 blijkt dat deze zorgkosten aanhouden in 2020 en volgende jaren verder zullen toenemen..
De oorzaak ligt in een toegenomen vraag naar jeugdhulp (hogere instroom) waarbij capaciteit/expertise van de wijkteams CJG al volledig is benut en/of capaciteit bij regionale specialistische jeugdhulpaanbieders niet altijd tijdig beschikbaar is, waarbij CJG dan lokaal gecontracteerde aanbieders inzet als alternatief. De stijging van het gebruik van lokale jeugdhulp past in het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen. Voor de financiële consequenties voor 2020 is een voorstel opgenomen in de Najaarsnota 2020. 

Wij stellen u voor om de begroting met N 232  structureel aan te ramen met ingang van 2021. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N22.794 N18.296 N20.521 N20.155 N21.277 N21.276
Baten V231 V62 V62 V62 V62 V62
Saldo van baten en lasten N22.563 N18.234 N20.459 N20.093 N21.215 N21.214
Mutaties in reserves:
Reserve Sociaal Domein V2.852 N0 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N115 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N159 V159 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V1 N19 N19 N19 N19 N19
Totaal mutaties reserves V2.579 V140 N19 N19 N19 N19
Resultaat N19.984 N18.094 N20.478 N20.112 N21.234 N21.233

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Diverse mutaties GRJR (laatst gewijzigd bij NJN2019 6.4.20 en VJN2020 6D.1) N368 N368 N368
Inzet GRJR transformatieplan (NJN2019 6.4.20), via reserve eenmalige uitgaven V159 V159 N159 N0
Diverse mutaties CJG (laatst gewijzigd bij NJN2019 6.4.19 en VJN2020 6D.2) V493 V493 V493
CJG Capelle aan den IJssel (Actualisatie 2021 indexering) N250 N250 N250
Tekort GRJR (wijzigingsvoorstel Begroting 2021 6D.1) N1.336 N1.336 N1.336
CJG bedrijfsvoering (wijzigingsvoorstel Begroting 202 6D.2) N181 N181 N181
CJG wachtlijsten (wijzigingsvoorstel Begroting 202 6D.3) N225 N225 N225
B 2021 6D.4 CJG Structurele toename kosten PGB conform prognose CJG, opgave SVB N185 N185 N185
B 2021 6D.5 CJG Huur nieuwe locatie Capelle West ,servicekosten, schoonmaakkosten N65 N65 N65
B 2021 6D.6 CJG Structurele hogere lasten ZIN (Zorg in Natura) i.v.m. tekort over 2020 N232 N232 N232
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N30