Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Begroting 2021 Blz. 2
Programmabegroting Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Hoe is de programmabegroting opgebouwd? Blz. 8
De Begroting 2021 in hoofdlijnen Blz. 9
Wat staat er in het programmaplan en de programma's? Blz. 10
Financiële begroting Blz. 11
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 12
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 13
Wat staat er in de taakveldenraming? Blz. 14
De Begroting 2021 in hoofdlijnen Blz. 15
Eindstand Begroting 2021 Blz. 16
Structureel en reëel evenwicht Blz. 17
Wijzigingsvoorstellen Blz. 18
Ratio's Blz. 19
Adviesraadswerkgroep SIR Blz. 20
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21
Missie Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 24
Leertraject Lokale democratie Blz. 25
Uitvoeren van Bewonersenquête 2021 Blz. 26
Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie Blz. 27
TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken Blz. 28
Big data Blz. 29
Landelijke indicatoren Blz. 30
Capelse indicatoren Blz. 31
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 32
Verbonden partijen Blz. 33
Ontwikkelingen Blz. 34
Wijzigingsvoorstellen Blz. 35
0.1 Voorziening onderhoud Blz. 36
0.2 Aanpassing budgetten energie Blz. 37
0.3 Aanpassing budget schoonmaakkosten Blz. 38
0.4 Uitbreiding formatie rechtmatigheid Blz. 39
0.5 Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2020 Blz. 40
0.6 Stelpost lonen 2021 (excl. GR IJsselgemeenten) Blz. 41
0.7 Stelpost prijzen Blz. 42
0.8 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte Blz. 43
0.9 Verlagen rentepercentages Blz. 44
0.10 Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen Blz. 45
0.11 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie Blz. 46
Wat mag het kosten? Blz. 47
Grafiek lasten en baten Blz. 48
Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer Blz. 49
Analyse verschil Begroting 2020 - 2021 Blz. 50
Overhead Blz. 51
Incidentele baten en lasten Blz. 52
Subsidieplafonds Blz. 53
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 54
Missie Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
TV1.1 Versterken van brandpreventie Blz. 57
Wijkbrandweerfunctionaris Blz. 58
TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) Blz. 59
Preventieve interventies Blz. 60
Aandacht voor inbraakpreventie Blz. 61
Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen Blz. 62
TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit Blz. 63
Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie Blz. 64
Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren Blz. 65
Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma Blz. 66
Regionaal controleteam en Webvoyager Blz. 67
Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel Blz. 68
TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken Blz. 69
Nazorg Capelse ex-gedetineerden Blz. 70
Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument Blz. 71
Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak Blz. 72
Aanpak problematische groepen en groepsgedrag Blz. 73
TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein Blz. 74
SAVE overleg Blz. 75
Bestrijden en voorkomen van woonoverlast Blz. 76
Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden Blz. 77
Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 78
Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS) Blz. 79
TV 1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken Blz. 80
Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen Blz. 81
Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf) Blz. 82
Inzet van stadsmariniers Blz. 83
Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen Blz. 84
Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten Blz. 85
Landelijke indicatoren Blz. 86
Capelse indicatoren Blz. 87
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 88
Verbonden partijen Blz. 89
Ontwikkelingen Blz. 90
Wijzigingsvoorstellen Blz. 91
1.1 Wijkbrandweerfunctionaris Blz. 92
1.2 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 93
Wat mag het kosten? Blz. 94
Grafiek lasten en baten Blz. 95
Analyse verschil Begroting 2020 - 2021 Blz. 96
Incidentele baten en lasten Blz. 97
Subsidieplafonds Blz. 98
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 99
Missie Blz. 100
Wat willen we bereiken? Blz. 101
TV 2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid Blz. 102
Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 103
Aanbrengen i-VRI's Blz. 104
Opschaling Parkshuttle Blz. 105
Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus Blz. 106
Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit Blz. 107
TV 2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar Blz. 108
Realiseren van verkeersmaatregelen Blz. 109
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken Blz. 110
Uitbreiden route buurtbus Blz. 111
Landelijke indicatoren Blz. 112
Capelse indicatoren Blz. 113
Kaderstellende nota's Blz. 114
Verbonden partijen Blz. 115
Ontwikkelingen Blz. 116
Wijzigingsvoorstellen Blz. 117
2.1 Verkeerseducatie Blz. 118
2.2 Verkeersveiligheid (Krediet 650 in 2021) Blz. 119
2.3 Uitbreiding formatie Verkeer Blz. 120
2.4 Aantrekkelijkheid openbare ruimte Blz. 121
Wat mag het kosten? Blz. 122
Grafiek lasten en baten Blz. 123
Analyse verschil Blz. 124
Incidentele baten en lasten Blz. 125
Subsidieplafonds Blz. 126
Programma 3 Economie Blz. 127
Missie Blz. 128
Wat willen we bereiken? Blz. 129
TV 3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 130
KVO Capelle-West Blz. 131
Onderzoek t.b.v. de Koperwiek Blz. 132
Glasvezel bedrijventerreinen Blz. 133
Onderzoek woon-werkunits Blz. 134
TV 3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Blz. 135
Ondersteunen startende ondernemers Blz. 136
Creative Tech Campus op Rivium Blz. 137
TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 138
Ondernemersprijs Blz. 139
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 140
Stadsdistributie Hoofdweg Blz. 141
Landelijke indicatoren Blz. 142
Capelse indicatoren Blz. 143
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 144
Verbonden partijen Blz. 145
Ontwikkelingen Blz. 146
Wijzigingsvoorstellen Blz. 147
3.1 Projectplan BIZ Blz. 148
Wat mag het kosten? Blz. 149
Analyse verschil Blz. 150
Grafiek lasten en baten Blz. 151
Incidentele baten en lasten Blz. 152
Subsidieplafonds Blz. 153
Programma 4 Onderwijs Blz. 154
Missie Blz. 155
Wat willen we bereiken? Blz. 156
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 157
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Blz. 158
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 159
Onderwijskansenbeleid Blz. 160
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten) Blz. 161
Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten Blz. 162
Landelijke indicatoren Blz. 163
Capelse indicatoren Blz. 164
Kaderstellende nota's Blz. 165
Verbonden partijen Blz. 166
Ontwikkelingen Blz. 167
Wijzigingsvoorstellen Blz. 168
4.1 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed Blz. 169
4.2 Verstevigen aanpak laaggeletterdheid Blz. 170
Wat mag het kosten? Blz. 171
Grafiek lasten en baten Blz. 172
Analyse verschil Blz. 173
Incidentele baten en lasten Blz. 174
Subsidieplafonds Blz. 175
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 176
Missie Blz. 177
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 178
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 179
Wat willen we bereiken? Blz. 180
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 181
Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle Blz. 182
Uitvoering Lokaal Sportakkoord Blz. 183
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Blz. 184
Cultuureducatie op scholen Blz. 185
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 186
TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 187
Waardering sociale woningbouw Blz. 188
Landelijke indicatoren Blz. 189
Capelse indicatoren Blz. 190
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 191
Verbonden partijen Blz. 192
Ontwikkelingen Blz. 193
Wijzigingsvoorstellen Blz. 194
5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet N 40 in 2021) Blz. 195
5A.2 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel Blz. 196
Wat mag het kosten? Blz. 197
Grafiek lasten en baten Blz. 198
Analyse verschil Blz. 199
Incidentele baten en lasten Blz. 200
Subsidieplafonds Blz. 201
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 202
Wat willen we bereiken? Blz. 203
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 204
Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 205
Programma buitenruimte Blz. 206
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 207
Uitbreiding Zandrakpark Blz. 208
Rivier als getijdenpark Blz. 209
Landelijke indicatoren Blz. 210
Capelse indicatoren Blz. 211
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 212
Verbonden partijen Blz. 213
Ontwikkelingen Blz. 214
Wijzigingsvoorstellen Blz. 215
Wat mag het kosten? Blz. 216
Grafiek lasten en baten Blz. 217
Analyse verschil Blz. 218
Incidentele baten en lasten Blz. 219
Subsidieplafonds Blz. 220
Programma 6 Sociaal domein Blz. 221
Missie Blz. 222
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 223
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 224
Wat willen we bereiken? Blz. 225
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 226
Sociale basisinfrastructuur Blz. 227
Mantelzorgers Blz. 228
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op Blz. 229
Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving Blz. 230
Landelijke indicatoren Blz. 231
Capelse indicatoren Blz. 232
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 233
Verbonden partijen Blz. 234
Ontwikkelingen Blz. 235
Wijzigingsvoorstellen Blz. 236
6A.1 - Permanent Huis van de Wijk Middelwatering Blz. 237
6A.2 - Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) Blz. 238
6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening Blz. 239
6A.4 - Registratiesysteem Welzijn Capelle Blz. 240
6A.5 - Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle Blz. 241
6A.6 - Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle Blz. 242
6A.7 - Aanpak Nu niet Zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 243
6A.8 Inzet jongerenwerk Veilige Scholen Blz. 244
6A.9 Big Brothers Big Sisters (BBBS) Blz. 245
6A.10 Campagne veilige social media Blz. 246
Wat mag het kosten? Blz. 247
Grafiek lasten en baten Blz. 248
Analyse verschil Blz. 249
Incidentele baten en lasten Blz. 250
Subsidieplafonds Blz. 251
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 252
Wat willen we bereiken? Blz. 253
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Blz. 254
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen Blz. 255
Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven Blz. 256
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 257
Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen Blz. 258
TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 259
Vesterking van vroegsignalering Blz. 260
Verbetering van toegang Blz. 261
Bredere inzet van budgetbeheer Blz. 262
Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 263
Inzet schuldsanering Blz. 264
Intensivering nazorg Blz. 265
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Blz. 266
Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering Blz. 267
Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl Blz. 268
Landelijke indicatoren Blz. 269
Capelse indicatoren Blz. 270
Kaderstellende nota's Blz. 271
Verbonden partijen Blz. 272
Ontwikkelingen Blz. 273
Wijzigingsvoorstellen Blz. 274
6B.1 - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Meicirculaire Blz. 275
6B.2 - Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep Blz. 276
6B.3 - Pilot Financieel Ontzorgen- Meicirculaire Blz. 277
6B.4 - Primitieve Begroting 2021 Promen Blz. 278
6B.5 - Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten Blz. 279
6B.6 - Ontwerpbegroting 2021 e.v. GR IJsselgemeenten Blz. 280
6B.7 - Implementatie nieuwe Wet Inburgering- Meicirculaire Blz. 281
6B.8 - Uitvoering nieuwe Wet inburgering- Meicirculaire Blz. 282
6B.9 - Inkoop inburgeringsvoorzieningen Blz. 283
Wat mag het kosten? Blz. 284
Grafiek lasten en baten Blz. 285
Analyse verschil Blz. 286
Incidentele baten en lasten Blz. 287
Subsidieplafonds Blz. 288
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 289
Landelijke indicatoren Blz. 290
Capelse indicatoren Blz. 291
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 292
Verbonden partijen Blz. 293
Ontwikkelingen Blz. 294
Wijzigingsvoorstellen Blz. 295
6C.1 - Totaalplan Wonen op maat in Capelle Blz. 296
6C.2 - Indexatie en volume stijging Wmo Blz. 297
Wat mag het kosten? Blz. 298
Grafiek lasten en baten Blz. 299
Analyse verschil Blz. 300
Incidentele baten en lasten Blz. 301
Subsidieplafonds Blz. 302
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 303
Wat willen we bereiken? Blz. 304
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders Blz. 305
Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 306
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling Blz. 307
Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners Blz. 308
Lokale kwaliteitsslag in de aanpak Blz. 309
Landelijke indicatoren Blz. 310
Capelse indicatoren Blz. 311
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 312
Verbonden partijen Blz. 313
Ontwikkelingen Blz. 314
Wijzigingsvoorstellen Blz. 315
6D.1 GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontwerpbegroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024 Blz. 316
6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG ) Kosten van bedrijfsvoering Blz. 317
6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit Blz. 318
6D.4 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet Blz. 319
6D.5 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West Blz. 320
6D.6 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura Blz. 321
Wat mag het kosten? Blz. 322
Grafiek lasten en baten Blz. 323
Analyse verschil Blz. 324
Incidentele baten en lasten Blz. 325
Subsidieplafonds Blz. 326
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 327
Missie Blz. 328
Wat willen we bereiken? Blz. 329
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 330
Nota gezondheidsbeleid Blz. 331
Dekkend netwerk aan AED's Blz. 332
TV7.4 Minder energie gebruiken Blz. 333
Inzetten op energiebesparing Blz. 334
Uitbreiden laadpalen Blz. 335
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 336
Stimuleren zonnepanelen Blz. 337
Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 338
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 339
Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 340
Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit Blz. 341
TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen Blz. 342
Stimuleren groene daken Blz. 343
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 344
Verminderen restafval Blz. 345
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 346
Vaststellen Actieplan Circulair Capelle Blz. 347
Onderzoek afvalbrengstation Blz. 348
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 349
Gevelmaatregelen saneringswoningen Blz. 350
Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 351
Landelijke indicatoren Blz. 352
Toelichting afval Blz. 353
Capelse indicatoren Blz. 354
Kaderstellende nota's Blz. 355
Verbonden partijen Blz. 356
Ontwikkelingen Blz. 357
Wijzigingsvoorstellen Blz. 358
7.1 Programma Duurzaamheid Blz. 359
7.2 Actieplan Geluid Blz. 360
7.3 Afvalactieplan Blz. 361
7.4 DCMR Blz. 362
7.5 Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 363
7.6 Seksuele gezondheid jongeren Blz. 364
Wat mag het kosten? Blz. 365
Grafiek lasten en baten Blz. 366
Analyse verschil Blz. 367
Incidentele baten en lasten Blz. 368
Subsidieplafonds Blz. 369
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 370
Missie Blz. 371
Wat willen we bereiken? Blz. 372
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 Blz. 373
Inrichten digitale Omgevingsloket Blz. 374
Inrichten processen omgevingswetproof Blz. 375
Uitvoeren Pilot Omgevingsplan Blz. 376
Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode Blz. 377
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid Blz. 378
Woonexperimenten Blz. 379
TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad Blz. 380
Opstellen monitor woningbouwontwikkeling Blz. 381
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad Blz. 382
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 383
Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 384
Landelijke indicatoren Blz. 385
Capelse indicatoren Blz. 386
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 387
Verbonden partijen Blz. 388
Ontwikkelingen Blz. 389
Wijzigingsvoorstellen Blz. 390
8.1 Omgevingswet Blz. 391
8.2 Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening Blz. 392
8.3 Uitbreiding formatie Stedenbouw Blz. 393
8.4 Uitbreiding formatie Projectsecretaris Blz. 394
Wat mag het kosten? Blz. 395
Grafiek lasten en baten Blz. 396
Analyse verschil Blz. 397
Incidentele baten en lasten Blz. 398
Subsidieplafonds Blz. 399
Financiële begroting Blz. 400
Inleiding Blz. 401
Overzicht saldo van baten en lasten Blz. 402
Begrotingsresultaat Blz. 403
Overzicht taakvelden per programma Blz. 404
Incidentele baten en lasten Blz. 405
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Blz. 406
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 407
Financiële positie Blz. 408
Post Onvoorzien Blz. 409
Investeringskredieten Blz. 410
Geprognosticeerde balans Blz. 411
EMU-saldo Blz. 412
Kasstroomoverzicht Blz. 413
Reserves en voorzieningen Blz. 414
Financiering (treasury) Blz. 415
Vennootschapsbelasting Blz. 416
Risico's en belangrijke ontwikkelingen Blz. 417
Stelposten en taakstellingen Blz. 418
Raadsbesluit Blz. 419
Raadsbesluit Blz. 420
Amendementen en moties Blz. 421
Amendementen Blz. 422
Moties Blz. 423
Paragrafen Blz. 424
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 425
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 426
Definitie weerstandsvermogen Blz. 427
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 428
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 429
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 430
Financiële ratio's Blz. 431
Algemene risico's Blz. 432
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 433
2. Fiscaliteiten Blz. 434
3. Dividenden Blz. 435
4. Verleende garanties voor instellingen Blz. 436
5. Oplopende rentelasten Blz. 437
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 438
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 439
Risico's sociaal domein Blz. 440
8. Participatiewet Blz. 441
9. Jeugdhulp Blz. 442
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 443
11. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 444
12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 445
Overige risico's Blz. 446
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 447
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 448
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 449
16. Grondexploitaties Blz. 450
17. Asbestsanering onderwijspanden SHO Blz. 451
18. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio Blz. 452
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 453
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 454
Inleiding Blz. 455
Openbare ruimte Blz. 456
Openbare ruimte Blz. 457
Wegen Blz. 458
Riolering en grondwater Blz. 459
Water Blz. 460
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 461
Openbare verlichting Blz. 462
Kunstwerken Blz. 463
Verkeersvoorzieningen Blz. 464
Beeldende kunstwerken Blz. 465
Reiniging Blz. 466
Gemeentelijk vastgoed Blz. 467
Gemeentelijk vastgoed Blz. 468
Vastgoed in cijfers Blz. 469
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 470
Waarde vastgoed Blz. 471
Lasten vastgoed Blz. 472
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 473
Ontwikkelingen Blz. 474
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 475
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 476
Paragraaf Financiering Blz. 477
Bestuurlijke duiding Blz. 478
Beleid van financiering Blz. 479
Bepaling financieringsbehoefte Blz. 480
Leningenportefeuille Blz. 481
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 482
Risicobeheer Blz. 483
Berekening renterisiconorm Blz. 484
Kasgeldlimiet Blz. 485
Schatkistbankieren Blz. 486
Schema rentetoerekening Blz. 487
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 488
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 489
Inleiding Blz. 490
Organisatiestructuur, nieuwe gemeentesecretaris en éénhoofdige directie Blz. 491
Organigram vanaf 1 januari 2021 Blz. 492
Doorontwikkeling van onze organisatie via Toekomstgericht organiseren Blz. 493
Rechtmatigheidsverantwoording 2021 door het college Blz. 494
Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening Blz. 495
Ontwikkelingen Blz. 496
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2021 Blz. 497
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 498
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 499
Algemene beleidskaders Blz. 500
Financiën Blz. 501
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 502
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 503
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 504
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 505
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 506
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 507
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 508
Recreatieschap Hitland Blz. 509
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 510
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 511
Vennootschappen en coöperaties Blz. 512
Stedin N.V. Blz. 513
Evides N.V. Blz. 514
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 515
Dataland B.V. Blz. 516
Irado N.V. Blz. 517
Isala Theater B.V. Blz. 518
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 519
Sportief Capelle B.V. Blz. 520
Stichtingen en verenigingen Blz. 521
Stichting Capelle Werkt Blz. 522
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 523
Stichting Welzijn Capelle Blz. 524
Overige gerelateerde partijen Blz. 525
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 526
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 527
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 528
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 529
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 530
Stichting Havensteder Blz. 531
Stichting Vestia Blz. 532
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 533
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 534
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 535
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 536
Paragraaf Grondbeleid Blz. 537
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 538
Beleid Blz. 539
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 540
Vennootschapsbelasting Blz. 541
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 542
Winstneming Blz. 543
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 544
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 545
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 546
Inleiding Blz. 547
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 548
Berekening overhead Blz. 549
Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 550
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 551
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 552
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (taakveld 0.61 en 0.62) Blz. 553
Tarieven OZB Blz. 554
Hondenbelasting (taakveld 0.64 ) Blz. 555
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (taakveld 3.1 ) Blz. 556
Marktgeld (taakveld 3.3 ) Blz. 557
Logiesbelasting (taakveld 3.4 ) Blz. 558
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3 ) Blz. 559
Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 560
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 561
Leges Blz. 562
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 563
Inleiding Blz. 564
Domein Financiën Blz. 565
Domein Ruimtelijke ordening Blz. 566
Domein Omgevingsrecht Blz. 567
Domein Monumentenzorg Blz. 568
Domein Archief- en informatiebeheer Blz. 569
Domein Huisvesting vergunningshouders Blz. 570
Paragraaf Impact coronacrisis Blz. 571
Impact coronacrisis op budgetten Blz. 572
Toelichting op de tabel Blz. 573
Bijlagen Blz. 574
Personele sterkte en personeelslasten Blz. 575
Personele sterkte en personeelslasten 2021-2024 Blz. 576
Reserves en voorzieningen Blz. 577
Begroting 2021 Blz. 578
Meerjarenbegroting Blz. 579
Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 580
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 581
Algemene reserve (A2) Blz. 582
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1) Blz. 583
Reserve eenmalige uitgaven (B2) Blz. 584
Reserve Sociaal Noodfonds (B3) Blz. 585
Reserve Rekenkamer (B4) Blz. 586
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5) Blz. 587
Reserve Water (B6) Blz. 588
Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7) Blz. 589
Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 590
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2) Blz. 591
Voorziening Verliesgevende complexen (V3) Blz. 592
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4) Blz. 593
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5) Blz. 594
Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6) Blz. 595
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7) Blz. 596
Voorziening Omgevingsvergunningen (V8) Blz. 597
Algemene uitkering Blz. 598
Algemene uitkering Blz. 599
Bevolkingsprognose en woningbouwplanning Blz. 600
Bevolkingsprognose en woningbouwplanning Blz. 601
Bevolking: aantal inwoners Blz. 602
Woningbouwplanning Blz. 603
Doelstellingen per taakveld Blz. 604
Doelstellingen per taakveld Blz. 605
Taakveldenraming Blz. 606
Algemene toelichting Blz. 607
Algemene toelichting Blz. 608
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 609
Programma 0 Blz. 610
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 611
Algemene doelstelling Blz. 612
Activiteiten Blz. 613
Hoeveelheidsgegevens Blz. 614
Analyse taakveld Blz. 615
Ontwikkelingen Blz. 616
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 617
Algemene doelstelling Blz. 618
Activiteiten Blz. 619
Hoeveelheidsgegevens Blz. 620
Analyse taakveld Blz. 621
Ontwikkelingen Blz. 622
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 623
Algemene doelstelling Blz. 624
Activiteiten Blz. 625
Hoeveelheidsgegevens Blz. 626
Analyse taakveld Blz. 627
Ontwikkelingen Blz. 628
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 629
Algemene doelstelling Blz. 630
Activiteiten Blz. 631
Hoeveelheidsgegevens Blz. 632
Analyse taakveld Blz. 633
Ontwikkelingen Blz. 634
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 635
Algemene doelstelling Blz. 636
Activiteiten Blz. 637
Hoeveelheidsgegevens Blz. 638
Analyse taakveld Blz. 639
Ontwikkelingen Blz. 640
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 641
Algemene doelstelling Blz. 642
Activiteiten Blz. 643
Hoeveelheidsgegevens Blz. 644
Analyse taakveld Blz. 645
Ontwikkelingen Blz. 646
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 647
Algemene doelstelling Blz. 648
Activiteiten Blz. 649
Hoeveelheidsgegevens Blz. 650
Analyse taakveld Blz. 651
Ontwikkelingen Blz. 652
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 653
Algemene doelstelling Blz. 654
Activiteiten Blz. 655
Hoeveelheidsgegevens Blz. 656
Analyse taakveld Blz. 657
Ontwikkelingen Blz. 658
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 659
Algemene doelstelling Blz. 660
Activiteiten Blz. 661
Hoeveelheidsgegevens Blz. 662
Analyse taakveld Blz. 663
Ontwikkelingen Blz. 664
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 665
Algemene doelstelling Blz. 666
Activiteiten Blz. 667
Hoeveelheidsgegevens Blz. 668
Analyse taakveld Blz. 669
Ontwikkelingen Blz. 670
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 671
Algemene doelstelling Blz. 672
Activiteiten Blz. 673
Hoeveelheidsgegevens Blz. 674
Analyse taakveld Blz. 675
Ontwikkelingen Blz. 676
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 677
Algemene doelstelling Blz. 678
Activiteiten Blz. 679
Hoeveelheidsgegevens Blz. 680
Analyse taakveld Blz. 681
Ontwikkelingen Blz. 682
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 683
Algemene doelstelling Blz. 684
Activiteiten Blz. 685
Hoeveelheidsgegevens Blz. 686
Analyse taakveld Blz. 687
Ontwikkelingen Blz. 688
Programma 1 Blz. 689
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 690
Algemene doelstelling Blz. 691
Activiteiten Blz. 692
Hoeveelheidsgegevens Blz. 693
Analyse taakveld Blz. 694
Ontwikkelingen Blz. 695
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 696
Algemene doelstelling Blz. 697
Activiteiten Blz. 698
Hoeveelheidsgegevens Blz. 699
Analyse taakveld Blz. 700
Ontwikkelingen Blz. 701
Programma 2 Blz. 702
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 703
Algemene doelstelling Blz. 704
Activiteiten Blz. 705
Hoeveelheidsgegevens Blz. 706
Analyse taakveld Blz. 707
Ontwikkelingen Blz. 708
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 709
Algemene doelstelling Blz. 710
Activiteiten Blz. 711
Hoeveelheidsgegevens Blz. 712
Analyse taakveld Blz. 713
Ontwikkelingen Blz. 714
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 715
Algemene doelstelling Blz. 716
Activiteiten Blz. 717
Hoeveelheidsgegevens Blz. 718
Analyse taakveld Blz. 719
Ontwikkelingen Blz. 720
Programma 3 Blz. 721
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 722
Algemene doelstelling Blz. 723
Activiteiten Blz. 724
Hoeveelheidsgegevens Blz. 725
Analyse taakveld Blz. 726
Ontwikkelingen Blz. 727
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 728
Algemene doelstelling Blz. 729
Activiteiten Blz. 730
Hoeveelheidsgegevens Blz. 731
Analyse taakveld Blz. 732
Ontwikkelingen Blz. 733
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 734
Algemene doelstelling Blz. 735
Activiteiten Blz. 736
Hoeveelheidsgegevens Blz. 737
Analyse taakveld Blz. 738
Ontwikkelingen Blz. 739
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 740
Algemene doelstelling Blz. 741
Activiteiten Blz. 742
Hoeveelheidsgegevens Blz. 743
Analyse taakveld Blz. 744
Ontwikkelingen Blz. 745
Programma 4 Blz. 746
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 747
Algemene doelstelling Blz. 748
Activiteiten Blz. 749
Hoeveelheidsgegevens Blz. 750
Analyse taakveld Blz. 751
Ontwikkelingen Blz. 752
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 753
Algemene doelstelling Blz. 754
Activiteiten Blz. 755
Hoeveelheidsgegevens Blz. 756
Analyse taakveld Blz. 757
Ontwikkelingen Blz. 758
Programma 5A Blz. 759
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 760
Algemene doelstelling Blz. 761
Activiteiten Blz. 762
Hoeveelheidsgegevens Blz. 763
Analyse taakveld Blz. 764
Ontwikkelingen Blz. 765
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 766
Algemene doelstelling Blz. 767
Activiteiten Blz. 768
Hoeveelheidsgegevens Blz. 769
Analyse taakveld Blz. 770
Ontwikkelingen Blz. 771
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 772
Algemene doelstelling Blz. 773
Activiteiten Blz. 774
Hoeveelheidsgegevens Blz. 775
Analyse taakveld Blz. 776
Ontwikkelingen Blz. 777
Taakveld 5.4 Musea Blz. 778
Algemene doelstelling Blz. 779
Activiteiten Blz. 780
Hoeveelheidsgegevens Blz. 781
Analyse taakveld Blz. 782
Ontwikkelingen Blz. 783
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 784
Algemene doelstelling Blz. 785
Activiteiten Blz. 786
Hoeveelheidsgegevens Blz. 787
Analyse taakveld Blz. 788
Ontwikkelingen Blz. 789
Taakveld 5.6 Media Blz. 790
Algemene doelstelling Blz. 791
Activiteiten Blz. 792
Hoeveelheidsgegevens Blz. 793
Analyse taakveld Blz. 794
Ontwikkelingen Blz. 795
Programma 5B Blz. 796
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 797
Algemene doelstelling Blz. 798
Activiteiten Blz. 799
Hoeveelheidsgegevens Blz. 800
Analyse taakveld Blz. 801
Ontwikkelingen Blz. 802
Programma 6A Blz. 803
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 804
Algemene doelstelling Blz. 805
Activiteiten Blz. 806
Hoeveelheidsgegevens Blz. 807
Analyse taakveld Blz. 808
Ontwikkelingen Blz. 809
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 810
Algemene doelstelling Blz. 811
Activiteiten Blz. 812
Hoeveelheidsgegevens Blz. 813
Analyse taakveld Blz. 814
Ontwikkelingen Blz. 815
Programma 6B Blz. 816
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 817
Algemene doelstelling Blz. 818
Activiteiten Blz. 819
Hoeveelheidsgegevens Blz. 820
Analyse taakveld Blz. 821
Ontwikkelingen Blz. 822
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 823
Algemene doelstelling Blz. 824
Activiteiten Blz. 825
Hoeveelheidsgegevens Blz. 826
Analyse taakveld Blz. 827
Ontwikkelingen Blz. 828
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 829
Algemene doelstelling Blz. 830
Activiteiten Blz. 831
Hoeveelheidsgegevens Blz. 832
Analyse taakveld Blz. 833
Ontwikkelingen Blz. 834
Programma 6C Blz. 835
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 836
Algemene doelstelling Blz. 837
Activiteiten Blz. 838
Hoeveelheidsgegevens Blz. 839
Analyse taakveld Blz. 840
Ontwikkelingen Blz. 841
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 842
Algemene doelstelling Blz. 843
Activiteiten Blz. 844
Hoeveelheidsgegevens Blz. 845
Analyse taakveld Blz. 846
Ontwikkelingen Blz. 847
Programma 6D Blz. 848
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 849
Algemene doelstelling Blz. 850
Activiteiten Blz. 851
Hoeveelheidsgegevens Blz. 852
Analyse taakveld Blz. 853
Ontwikkelingen Blz. 854
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 855
Algemene doelstelling Blz. 856
Activiteiten Blz. 857
Hoeveelheidsgegevens Blz. 858
Analyse taakveld Blz. 859
Ontwikkelingen Blz. 860
Programma 7 Blz. 861
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 862
Algemene doelstelling Blz. 863
Activiteiten Blz. 864
Hoeveelheidsgegevens Blz. 865
Analyse taakveld Blz. 866
Ontwikkelingen Blz. 867
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 868
Algemene doelstelling Blz. 869
Activiteiten Blz. 870
Hoeveelheidsgegevens Blz. 871
Analyse taakveld Blz. 872
Ontwikkelingen Blz. 873
Taakveld 7.3 Afval Blz. 874
Algemene doelstelling Blz. 875
Activiteiten Blz. 876
Hoeveelheidsgegevens Blz. 877
Analyse taakveld Blz. 878
Ontwikkelingen Blz. 879
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 880
Algemene doelstelling Blz. 881
Activiteiten Blz. 882
Hoeveelheidsgegevens Blz. 883
Analyse taakveld Blz. 884
Ontwikkelingen Blz. 885
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 886
Algemene doelstelling Blz. 887
Activiteiten Blz. 888
Hoeveelheidsgegevens Blz. 889
Analyse taakveld Blz. 890
Ontwikkelingen Blz. 891
Programma 8 Blz. 892
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 893
Algemene doelstelling Blz. 894
Activiteiten Blz. 895
Hoeveelheidsgegevens Blz. 896
Analyse taakveld Blz. 897
Ontwikkelingen Blz. 898
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 899
Algemene doelstelling Blz. 900
Activiteiten Blz. 901
Hoeveelheidsgegevens Blz. 902
Analyse taakveld Blz. 903
Ontwikkelingen Blz. 904
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 905
Algemene doelstelling Blz. 906
Activiteiten Blz. 907
Hoeveelheidsgegevens Blz. 908
Analyse taakveld Blz. 909
Ontwikkelingen Blz. 910
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 911
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 912
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap