Meer
Publicatiedatum: 13-11-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Begroting 2021 Blz. 2  
Programmabegroting Blz. 3  
Aanbiedingsbrief Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Hoe is de programmabegroting opgebouwd? Blz. 8  
De Begroting 2021 in hoofdlijnen Blz. 9  
Wat staat er in het programmaplan en de programma's? Blz. 10  
Financiële begroting Blz. 11  
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 12  
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 13  
Wat staat er in de taakveldenraming? Blz. 14  
De Begroting 2021 in hoofdlijnen Blz. 15  
Eindstand Begroting 2021 Blz. 16  
Structureel en reëel evenwicht Blz. 17  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 18  
Ratio's Blz. 19  
Adviesraadswerkgroep SIR Blz. 20  
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21  
Missie Blz. 22  
Wat willen we bereiken? Blz. 23  
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 24  
Leertraject Lokale democratie Blz. 25  
Uitvoeren van Bewonersenquête 2021 Blz. 26  
Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie Blz. 27  
TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken Blz. 28  
Big data Blz. 29  
Landelijke indicatoren Blz. 30  
Capelse indicatoren Blz. 31  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 32  
Verbonden partijen Blz. 33  
Ontwikkelingen Blz. 34  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 35  
0.1 Voorziening onderhoud Blz. 36  
0.2 Aanpassing budgetten energie Blz. 37  
0.3 Aanpassing budget schoonmaakkosten Blz. 38  
0.4 Uitbreiding formatie rechtmatigheid Blz. 39  
0.5 Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2020 Blz. 40  
0.6 Stelpost lonen 2021 (excl. GR IJsselgemeenten) Blz. 41  
0.7 Stelpost prijzen Blz. 42  
0.8 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte Blz. 43  
0.9 Verlagen rentepercentages Blz. 44  
0.10 Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen Blz. 45  
0.11 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie Blz. 46  
Wat mag het kosten? Blz. 47  
Grafiek lasten en baten Blz. 48  
Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer Blz. 49  
Analyse verschil Begroting 2020 - 2021 Blz. 50  
Overhead Blz. 51  
Incidentele baten en lasten Blz. 52  
Subsidieplafonds Blz. 53  
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 54  
Missie Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
TV1.1 Versterken van brandpreventie Blz. 57  
Wijkbrandweerfunctionaris Blz. 58  
TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) Blz. 59  
Preventieve interventies Blz. 60  
Aandacht voor inbraakpreventie Blz. 61  
Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen Blz. 62  
TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit Blz. 63  
Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie Blz. 64  
Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren Blz. 65  
Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma Blz. 66  
Regionaal controleteam en Webvoyager Blz. 67  
Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel Blz. 68  
TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken Blz. 69  
Nazorg Capelse ex-gedetineerden Blz. 70  
Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument Blz. 71  
Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak Blz. 72  
Aanpak problematische groepen en groepsgedrag Blz. 73  
TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein Blz. 74  
SAVE overleg Blz. 75  
Bestrijden en voorkomen van woonoverlast Blz. 76  
Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden Blz. 77  
Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 78  
Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS) Blz. 79  
TV 1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken Blz. 80  
Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen Blz. 81  
Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf) Blz. 82  
Inzet van stadsmariniers Blz. 83  
Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen Blz. 84  
Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten Blz. 85  
Landelijke indicatoren Blz. 86  
Capelse indicatoren Blz. 87  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 88  
Verbonden partijen Blz. 89  
Ontwikkelingen Blz. 90  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 91  
1.1 Wijkbrandweerfunctionaris Blz. 92  
1.2 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 93  
Wat mag het kosten? Blz. 94  
Grafiek lasten en baten Blz. 95  
Analyse verschil Begroting 2020 - 2021 Blz. 96  
Incidentele baten en lasten Blz. 97  
Subsidieplafonds Blz. 98  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 99  
Missie Blz. 100  
Wat willen we bereiken? Blz. 101  
TV 2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid Blz. 102  
Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 103  
Aanbrengen i-VRI's Blz. 104  
Opschaling Parkshuttle Blz. 105  
Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus Blz. 106  
Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit Blz. 107  
TV 2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar Blz. 108  
Realiseren van verkeersmaatregelen Blz. 109  
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken Blz. 110  
Uitbreiden route buurtbus Blz. 111  
Landelijke indicatoren Blz. 112  
Capelse indicatoren Blz. 113  
Kaderstellende nota's Blz. 114  
Verbonden partijen Blz. 115  
Ontwikkelingen Blz. 116  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 117  
2.1 Verkeerseducatie Blz. 118  
2.2 Verkeersveiligheid (Krediet 650 in 2021) Blz. 119  
2.3 Uitbreiding formatie Verkeer Blz. 120  
2.4 Aantrekkelijkheid openbare ruimte Blz. 121  
Wat mag het kosten? Blz. 122  
Grafiek lasten en baten Blz. 123  
Analyse verschil Blz. 124  
Incidentele baten en lasten Blz. 125  
Subsidieplafonds Blz. 126  
Programma 3 Economie Blz. 127  
Missie Blz. 128  
Wat willen we bereiken? Blz. 129  
TV 3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 130  
KVO Capelle-West Blz. 131  
Onderzoek t.b.v. de Koperwiek Blz. 132  
Glasvezel bedrijventerreinen Blz. 133  
Onderzoek woon-werkunits Blz. 134  
TV 3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Blz. 135  
Ondersteunen startende ondernemers Blz. 136  
Creative Tech Campus op Rivium Blz. 137  
TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 138  
Ondernemersprijs Blz. 139  
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 140  
Stadsdistributie Hoofdweg Blz. 141  
Landelijke indicatoren Blz. 142  
Capelse indicatoren Blz. 143  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 144  
Verbonden partijen Blz. 145  
Ontwikkelingen Blz. 146  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 147  
3.1 Projectplan BIZ Blz. 148  
Wat mag het kosten? Blz. 149  
Analyse verschil Blz. 150  
Grafiek lasten en baten Blz. 151  
Incidentele baten en lasten Blz. 152  
Subsidieplafonds Blz. 153  
Programma 4 Onderwijs Blz. 154  
Missie Blz. 155  
Wat willen we bereiken? Blz. 156  
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 157  
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Blz. 158  
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 159  
Onderwijskansenbeleid Blz. 160  
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten) Blz. 161  
Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten Blz. 162  
Landelijke indicatoren Blz. 163  
Capelse indicatoren Blz. 164  
Kaderstellende nota's Blz. 165  
Verbonden partijen Blz. 166  
Ontwikkelingen Blz. 167  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 168  
4.1 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed Blz. 169  
4.2 Verstevigen aanpak laaggeletterdheid Blz. 170  
Wat mag het kosten? Blz. 171  
Grafiek lasten en baten Blz. 172  
Analyse verschil Blz. 173  
Incidentele baten en lasten Blz. 174  
Subsidieplafonds Blz. 175  
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 176  
Missie Blz. 177  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 178  
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 179  
Wat willen we bereiken? Blz. 180  
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 181  
Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle Blz. 182  
Uitvoering Lokaal Sportakkoord Blz. 183  
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Blz. 184  
Cultuureducatie op scholen Blz. 185  
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 186  
TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 187  
Waardering sociale woningbouw Blz. 188  
Landelijke indicatoren Blz. 189  
Capelse indicatoren Blz. 190  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 191  
Verbonden partijen Blz. 192  
Ontwikkelingen Blz. 193  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 194  
5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet N 40 in 2021) Blz. 195  
5A.2 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel Blz. 196  
Wat mag het kosten? Blz. 197  
Grafiek lasten en baten Blz. 198  
Analyse verschil Blz. 199  
Incidentele baten en lasten Blz. 200  
Subsidieplafonds Blz. 201  
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 202  
Wat willen we bereiken? Blz. 203  
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 204  
Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 205  
Programma buitenruimte Blz. 206  
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 207  
Uitbreiding Zandrakpark Blz. 208  
Rivier als getijdenpark Blz. 209  
Landelijke indicatoren Blz. 210  
Capelse indicatoren Blz. 211  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 212  
Verbonden partijen Blz. 213  
Ontwikkelingen Blz. 214  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 215  
Wat mag het kosten? Blz. 216  
Grafiek lasten en baten Blz. 217  
Analyse verschil Blz. 218  
Incidentele baten en lasten Blz. 219  
Subsidieplafonds Blz. 220  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 221  
Missie Blz. 222  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 223  
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 224  
Wat willen we bereiken? Blz. 225  
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 226  
Sociale basisinfrastructuur Blz. 227  
Mantelzorgers Blz. 228  
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op Blz. 229  
Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving Blz. 230  
Landelijke indicatoren Blz. 231  
Capelse indicatoren Blz. 232  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 233  
Verbonden partijen Blz. 234  
Ontwikkelingen Blz. 235  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 236  
6A.1 - Permanent Huis van de Wijk Middelwatering Blz. 237  
6A.2 - Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) Blz. 238  
6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening Blz. 239  
6A.4 - Registratiesysteem Welzijn Capelle Blz. 240  
6A.5 - Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle Blz. 241  
6A.6 - Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle Blz. 242  
6A.7 - Aanpak Nu niet Zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 243  
6A.8 Inzet jongerenwerk Veilige Scholen Blz. 244  
6A.9 Big Brothers Big Sisters (BBBS) Blz. 245  
6A.10 Campagne veilige social media Blz. 246  
Wat mag het kosten? Blz. 247  
Grafiek lasten en baten Blz. 248  
Analyse verschil Blz. 249  
Incidentele baten en lasten Blz. 250  
Subsidieplafonds Blz. 251  
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 252  
Wat willen we bereiken? Blz. 253  
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Blz. 254  
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen Blz. 255  
Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven Blz. 256  
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 257  
Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen Blz. 258  
TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 259  
Vesterking van vroegsignalering Blz. 260  
Verbetering van toegang Blz. 261  
Bredere inzet van budgetbeheer Blz. 262  
Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 263  
Inzet schuldsanering Blz. 264  
Intensivering nazorg Blz. 265  
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Blz. 266  
Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering Blz. 267  
Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl Blz. 268  
Landelijke indicatoren Blz. 269  
Capelse indicatoren Blz. 270  
Kaderstellende nota's Blz. 271  
Verbonden partijen Blz. 272  
Ontwikkelingen Blz. 273  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 274  
6B.1 - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Meicirculaire Blz. 275  
6B.2 - Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep Blz. 276  
6B.3 - Pilot Financieel Ontzorgen- Meicirculaire Blz. 277  
6B.4 - Primitieve Begroting 2021 Promen Blz. 278  
6B.5 - Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten Blz. 279  
6B.6 - Ontwerpbegroting 2021 e.v. GR IJsselgemeenten Blz. 280  
6B.7 - Implementatie nieuwe Wet Inburgering- Meicirculaire Blz. 281  
6B.8 - Uitvoering nieuwe Wet inburgering- Meicirculaire Blz. 282  
6B.9 - Inkoop inburgeringsvoorzieningen Blz. 283  
Wat mag het kosten? Blz. 284  
Grafiek lasten en baten Blz. 285  
Analyse verschil Blz. 286  
Incidentele baten en lasten Blz. 287  
Subsidieplafonds Blz. 288  
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 289  
Landelijke indicatoren Blz. 290  
Capelse indicatoren Blz. 291  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 292  
Verbonden partijen Blz. 293  
Ontwikkelingen Blz. 294  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 295  
6C.1 - Totaalplan Wonen op maat in Capelle Blz. 296  
6C.2 - Indexatie en volume stijging Wmo Blz. 297  
Wat mag het kosten? Blz. 298  
Grafiek lasten en baten Blz. 299  
Analyse verschil Blz. 300  
Incidentele baten en lasten Blz. 301  
Subsidieplafonds Blz. 302  
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 303  
Wat willen we bereiken? Blz. 304  
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders Blz. 305  
Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 306  
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling Blz. 307  
Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners Blz. 308  
Lokale kwaliteitsslag in de aanpak Blz. 309  
Landelijke indicatoren Blz. 310  
Capelse indicatoren Blz. 311  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 312  
Verbonden partijen Blz. 313  
Ontwikkelingen Blz. 314  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 315  
6D.1 GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontwerpbegroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024 Blz. 316  
6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG ) Kosten van bedrijfsvoering Blz. 317  
6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit Blz. 318  
6D.4 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet Blz. 319  
6D.5 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West Blz. 320  
6D.6 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura Blz. 321  
Wat mag het kosten? Blz. 322  
Grafiek lasten en baten Blz. 323  
Analyse verschil Blz. 324  
Incidentele baten en lasten Blz. 325  
Subsidieplafonds Blz. 326  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 327  
Missie Blz. 328  
Wat willen we bereiken? Blz. 329  
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 330  
Nota gezondheidsbeleid Blz. 331  
Dekkend netwerk aan AED's Blz. 332  
TV7.4 Minder energie gebruiken Blz. 333  
Inzetten op energiebesparing Blz. 334  
Uitbreiden laadpalen Blz. 335  
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 336  
Stimuleren zonnepanelen Blz. 337  
Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 338  
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 339  
Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 340  
Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit Blz. 341  
TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen Blz. 342  
Stimuleren groene daken Blz. 343  
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 344  
Verminderen restafval Blz. 345  
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 346  
Vaststellen Actieplan Circulair Capelle Blz. 347  
Onderzoek afvalbrengstation Blz. 348  
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 349  
Gevelmaatregelen saneringswoningen Blz. 350  
Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 351  
Landelijke indicatoren Blz. 352  
Toelichting afval Blz. 353  
Capelse indicatoren Blz. 354  
Kaderstellende nota's Blz. 355  
Verbonden partijen Blz. 356  
Ontwikkelingen Blz. 357  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 358  
7.1 Programma Duurzaamheid Blz. 359  
7.2 Actieplan Geluid Blz. 360  
7.3 Afvalactieplan Blz. 361  
7.4 DCMR Blz. 362  
7.5 Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 363  
7.6 Seksuele gezondheid jongeren Blz. 364  
Wat mag het kosten? Blz. 365  
Grafiek lasten en baten Blz. 366  
Analyse verschil Blz. 367  
Incidentele baten en lasten Blz. 368  
Subsidieplafonds Blz. 369  
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 370  
Missie Blz. 371  
Wat willen we bereiken? Blz. 372  
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 Blz. 373  
Inrichten digitale Omgevingsloket Blz. 374  
Inrichten processen omgevingswetproof Blz. 375  
Uitvoeren Pilot Omgevingsplan Blz. 376  
Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode Blz. 377  
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid Blz. 378  
Woonexperimenten Blz. 379  
TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad Blz. 380  
Opstellen monitor woningbouwontwikkeling Blz. 381  
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad Blz. 382  
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 383  
Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 384  
Landelijke indicatoren Blz. 385  
Capelse indicatoren Blz. 386  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 387  
Verbonden partijen Blz. 388  
Ontwikkelingen Blz. 389  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 390  
8.1 Omgevingswet Blz. 391  
8.2 Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening Blz. 392  
8.3 Uitbreiding formatie Stedenbouw Blz. 393  
8.4 Uitbreiding formatie Projectsecretaris Blz. 394  
Wat mag het kosten? Blz. 395  
Grafiek lasten en baten Blz. 396  
Analyse verschil Blz. 397  
Incidentele baten en lasten Blz. 398  
Subsidieplafonds Blz. 399  
Financiële begroting Blz. 400  
Inleiding Blz. 401  
Overzicht saldo van baten en lasten Blz. 402  
Begrotingsresultaat Blz. 403  
Overzicht taakvelden per programma Blz. 404  
Incidentele baten en lasten Blz. 405  
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Blz. 406  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 407  
Financiële positie Blz. 408  
Post Onvoorzien Blz. 409  
Investeringskredieten Blz. 410  
Geprognosticeerde balans Blz. 411  
EMU-saldo Blz. 412  
Kasstroomoverzicht Blz. 413  
Reserves en voorzieningen Blz. 414  
Financiering (treasury) Blz. 415  
Vennootschapsbelasting Blz. 416  
Risico's en belangrijke ontwikkelingen Blz. 417  
Stelposten en taakstellingen Blz. 418  
Raadsbesluit Blz. 419  
Raadsbesluit Blz. 420  
Amendementen en moties Blz. 421  
Amendementen Blz. 422  
Moties Blz. 423  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 424  
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 425  
Definitie weerstandsvermogen Blz. 426  
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 427  
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 428  
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 429  
Financiële ratio's Blz. 430  
Algemene risico's Blz. 431  
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 432  
2. Fiscaliteiten Blz. 433  
3. Dividenden Blz. 434  
4. Verleende garanties voor instellingen Blz. 435  
5. Oplopende rentelasten Blz. 436  
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 437  
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 438  
Risico's sociaal domein Blz. 439  
8. Participatiewet Blz. 440  
9. Jeugdhulp Blz. 441  
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 442  
11. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 443  
12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 444  
Overige risico's Blz. 445  
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 446  
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 447  
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 448  
16. Grondexploitaties Blz. 449  
17. Asbestsanering onderwijspanden SHO Blz. 450  
18. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio Blz. 451  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 452  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 453  
Inleiding Blz. 454  
Openbare ruimte Blz. 455  
Openbare ruimte Blz. 456  
Wegen Blz. 457  
Riolering en grondwater Blz. 458  
Water Blz. 459  
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 460  
Openbare verlichting Blz. 461  
Kunstwerken Blz. 462  
Verkeersvoorzieningen Blz. 463  
Beeldende kunstwerken Blz. 464  
Reiniging Blz. 465  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 466  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 467  
Vastgoed in cijfers Blz. 468  
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 469  
Waarde vastgoed Blz. 470  
Lasten vastgoed Blz. 471  
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 472  
Ontwikkelingen Blz. 473  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 474  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 475  
Paragraaf Financiering Blz. 476  
Bestuurlijke duiding Blz. 477  
Beleid van financiering Blz. 478  
Bepaling financieringsbehoefte Blz. 479  
Leningenportefeuille Blz. 480  
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 481  
Risicobeheer Blz. 482  
Berekening renterisiconorm Blz. 483  
Kasgeldlimiet Blz. 484  
Schatkistbankieren Blz. 485  
Schema rentetoerekening Blz. 486  
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 487  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 488  
Inleiding Blz. 489  
Organisatiestructuur, nieuwe gemeentesecretaris en éénhoofdige directie Blz. 490  
Organigram vanaf 1 januari 2021 Blz. 491  
Doorontwikkeling van onze organisatie via Toekomstgericht organiseren Blz. 492  
Rechtmatigheidsverantwoording 2021 door het college Blz. 493  
Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening Blz. 494  
Ontwikkelingen Blz. 495  
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2021 Blz. 496  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 497  
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 498  
Algemene beleidskaders Blz. 499  
Financiën Blz. 500  
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 501  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 502  
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 503  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 504  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 505  
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 506  
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 507  
Recreatieschap Hitland Blz. 508  
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 509  
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 510  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 511  
Stedin N.V. Blz. 512  
Evides N.V. Blz. 513  
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 514  
Dataland B.V. Blz. 515  
Irado N.V. Blz. 516  
Isala Theater B.V. Blz. 517  
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 518  
Sportief Capelle B.V. Blz. 519  
Stichtingen en verenigingen Blz. 520  
Stichting Capelle Werkt Blz. 521  
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 522  
Stichting Welzijn Capelle Blz. 523  
Overige gerelateerde partijen Blz. 524  
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 525  
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 526  
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 527  
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 528  
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 529  
Stichting Havensteder Blz. 530  
Stichting Vestia Blz. 531  
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 532  
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 533  
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 534  
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 535  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 536  
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 537  
Beleid Blz. 538  
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 539  
Vennootschapsbelasting Blz. 540  
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 541  
Winstneming Blz. 542  
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 543  
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 544  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 545  
Inleiding Blz. 546  
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 547  
Berekening overhead Blz. 548  
Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 549  
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 550  
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 551  
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (taakveld 0.61 en 0.62) Blz. 552  
Tarieven OZB Blz. 553  
Hondenbelasting (taakveld 0.64 ) Blz. 554  
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (taakveld 3.1 ) Blz. 555  
Marktgeld (taakveld 3.3 ) Blz. 556  
Logiesbelasting (taakveld 3.4 ) Blz. 557  
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3 ) Blz. 558  
Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 559  
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 560  
Leges Blz. 561  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 562  
Inleiding Blz. 563  
Domein Financiën Blz. 564  
Domein Ruimtelijke ordening Blz. 565  
Domein Omgevingsrecht Blz. 566  
Domein Monumentenzorg Blz. 567  
Domein Archief- en informatiebeheer Blz. 568  
Domein Huisvesting vergunningshouders Blz. 569  
Paragraaf Impact coronacrisis Blz. 570  
Impact coronacrisis op budgetten Blz. 571  
Toelichting op de tabel Blz. 572  
Personele sterkte en personeelslasten Blz. 573  
Personele sterkte en personeelslasten 2021-2024 Blz. 574  
Reserves en voorzieningen Blz. 575  
Begroting 2021 Blz. 576  
Meerjarenbegroting Blz. 577  
Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 578  
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 579  
Algemene reserve (A2) Blz. 580  
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1) Blz. 581  
Reserve eenmalige uitgaven (B2) Blz. 582  
Reserve Sociaal Noodfonds (B3) Blz. 583  
Reserve Rekenkamer (B4) Blz. 584  
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5) Blz. 585  
Reserve Water (B6) Blz. 586  
Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7) Blz. 587  
Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 588  
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2) Blz. 589  
Voorziening Verliesgevende complexen (V3) Blz. 590  
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4) Blz. 591  
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5) Blz. 592  
Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6) Blz. 593  
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7) Blz. 594  
Voorziening Omgevingsvergunningen (V8) Blz. 595  
Algemene uitkering Blz. 596  
Algemene uitkering Blz. 597  
Bevolkingsprognose en woningbouwplanning Blz. 598  
Bevolkingsprognose en woningbouwplanning Blz. 599  
Bevolking: aantal inwoners Blz. 600  
Woningbouwplanning Blz. 601  
Doelstellingen per taakveld Blz. 602  
Doelstellingen per taakveld Blz. 603  
Algemene toelichting Blz. 604  
Algemene toelichting Blz. 605  
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 606  
Programma 0 Blz. 607  
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 608  
Algemene doelstelling Blz. 609  
Activiteiten Blz. 610  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 611  
Analyse taakveld Blz. 612  
Ontwikkelingen Blz. 613  
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 614  
Algemene doelstelling Blz. 615  
Activiteiten Blz. 616  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 617  
Analyse taakveld Blz. 618  
Ontwikkelingen Blz. 619  
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 620  
Algemene doelstelling Blz. 621  
Activiteiten Blz. 622  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 623  
Analyse taakveld Blz. 624  
Ontwikkelingen Blz. 625  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 626  
Algemene doelstelling Blz. 627  
Activiteiten Blz. 628  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 629  
Analyse taakveld Blz. 630  
Ontwikkelingen Blz. 631  
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 632  
Algemene doelstelling Blz. 633  
Activiteiten Blz. 634  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 635  
Analyse taakveld Blz. 636  
Ontwikkelingen Blz. 637  
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 638  
Algemene doelstelling Blz. 639  
Activiteiten Blz. 640  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 641  
Analyse taakveld Blz. 642  
Ontwikkelingen Blz. 643  
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 644  
Algemene doelstelling Blz. 645  
Activiteiten Blz. 646  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 647  
Analyse taakveld Blz. 648  
Ontwikkelingen Blz. 649  
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 650  
Algemene doelstelling Blz. 651  
Activiteiten Blz. 652  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 653  
Analyse taakveld Blz. 654  
Ontwikkelingen Blz. 655  
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 656  
Algemene doelstelling Blz. 657  
Activiteiten Blz. 658  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 659  
Analyse taakveld Blz. 660  
Ontwikkelingen Blz. 661  
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 662  
Algemene doelstelling Blz. 663  
Activiteiten Blz. 664  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 665  
Analyse taakveld Blz. 666  
Ontwikkelingen Blz. 667  
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 668  
Algemene doelstelling Blz. 669  
Activiteiten Blz. 670  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 671  
Analyse taakveld Blz. 672  
Ontwikkelingen Blz. 673  
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 674  
Algemene doelstelling Blz. 675  
Activiteiten Blz. 676  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 677  
Analyse taakveld Blz. 678  
Ontwikkelingen Blz. 679  
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 680  
Algemene doelstelling Blz. 681  
Activiteiten Blz. 682  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 683  
Analyse taakveld Blz. 684  
Ontwikkelingen Blz. 685  
Programma 1 Blz. 686  
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 687  
Algemene doelstelling Blz. 688  
Activiteiten Blz. 689  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 690  
Analyse taakveld Blz. 691  
Ontwikkelingen Blz. 692  
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 693  
Algemene doelstelling Blz. 694  
Activiteiten Blz. 695  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 696  
Analyse taakveld Blz. 697  
Ontwikkelingen Blz. 698  
Programma 2 Blz. 699  
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 700  
Algemene doelstelling Blz. 701  
Activiteiten Blz. 702  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 703  
Analyse taakveld Blz. 704  
Ontwikkelingen Blz. 705  
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 706  
Algemene doelstelling Blz. 707  
Activiteiten Blz. 708  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 709  
Analyse taakveld Blz. 710  
Ontwikkelingen Blz. 711  
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 712  
Algemene doelstelling Blz. 713  
Activiteiten Blz. 714  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 715  
Analyse taakveld Blz. 716  
Ontwikkelingen Blz. 717  
Programma 3 Blz. 718  
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 719  
Algemene doelstelling Blz. 720  
Activiteiten Blz. 721  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 722  
Analyse taakveld Blz. 723  
Ontwikkelingen Blz. 724  
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 725  
Algemene doelstelling Blz. 726  
Activiteiten Blz. 727  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 728  
Analyse taakveld Blz. 729  
Ontwikkelingen Blz. 730  
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 731  
Algemene doelstelling Blz. 732  
Activiteiten Blz. 733  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 734  
Analyse taakveld Blz. 735  
Ontwikkelingen Blz. 736  
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 737  
Algemene doelstelling Blz. 738  
Activiteiten Blz. 739  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 740  
Analyse taakveld Blz. 741  
Ontwikkelingen Blz. 742  
Programma 4 Blz. 743  
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 744  
Algemene doelstelling Blz. 745  
Activiteiten Blz. 746  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 747  
Analyse taakveld Blz. 748  
Ontwikkelingen Blz. 749  
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 750  
Algemene doelstelling Blz. 751  
Activiteiten Blz. 752  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 753  
Analyse taakveld Blz. 754  
Ontwikkelingen Blz. 755  
Programma 5A Blz. 756  
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 757  
Algemene doelstelling Blz. 758  
Activiteiten Blz. 759  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 760  
Analyse taakveld Blz. 761  
Ontwikkelingen Blz. 762  
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 763  
Algemene doelstelling Blz. 764  
Activiteiten Blz. 765  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 766  
Analyse taakveld Blz. 767  
Ontwikkelingen Blz. 768  
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 769  
Algemene doelstelling Blz. 770  
Activiteiten Blz. 771  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 772  
Analyse taakveld Blz. 773  
Ontwikkelingen Blz. 774  
Taakveld 5.4 Musea Blz. 775  
Algemene doelstelling Blz. 776  
Activiteiten Blz. 777  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 778  
Analyse taakveld Blz. 779  
Ontwikkelingen Blz. 780  
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 781  
Algemene doelstelling Blz. 782  
Activiteiten Blz. 783  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 784  
Analyse taakveld Blz. 785  
Ontwikkelingen Blz. 786  
Taakveld 5.6 Media Blz. 787  
Algemene doelstelling Blz. 788  
Activiteiten Blz. 789  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 790  
Analyse taakveld Blz. 791  
Ontwikkelingen Blz. 792  
Programma 5B Blz. 793  
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 794  
Algemene doelstelling Blz. 795  
Activiteiten Blz. 796  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 797  
Analyse taakveld Blz. 798  
Ontwikkelingen Blz. 799  
Programma 6A Blz. 800  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 801  
Algemene doelstelling Blz. 802  
Activiteiten Blz. 803  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 804  
Analyse taakveld Blz. 805  
Ontwikkelingen Blz. 806  
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 807  
Algemene doelstelling Blz. 808  
Activiteiten Blz. 809  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 810  
Analyse taakveld Blz. 811  
Ontwikkelingen Blz. 812  
Programma 6B Blz. 813  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 814  
Algemene doelstelling Blz. 815  
Activiteiten Blz. 816  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 817  
Analyse taakveld Blz. 818  
Ontwikkelingen Blz. 819  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 820  
Algemene doelstelling Blz. 821  
Activiteiten Blz. 822  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 823  
Analyse taakveld Blz. 824  
Ontwikkelingen Blz. 825  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 826  
Algemene doelstelling Blz. 827  
Activiteiten Blz. 828  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 829  
Analyse taakveld Blz. 830  
Ontwikkelingen Blz. 831  
Programma 6C Blz. 832  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 833  
Algemene doelstelling Blz. 834  
Activiteiten Blz. 835  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 836  
Analyse taakveld Blz. 837  
Ontwikkelingen Blz. 838  
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 839  
Algemene doelstelling Blz. 840  
Activiteiten Blz. 841  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 842  
Analyse taakveld Blz. 843  
Ontwikkelingen Blz. 844  
Programma 6D Blz. 845  
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 846  
Algemene doelstelling Blz. 847  
Activiteiten Blz. 848  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 849  
Analyse taakveld Blz. 850  
Ontwikkelingen Blz. 851  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 852  
Algemene doelstelling Blz. 853  
Activiteiten Blz. 854  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 855  
Analyse taakveld Blz. 856  
Ontwikkelingen Blz. 857  
Programma 7 Blz. 858  
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 859  
Algemene doelstelling Blz. 860  
Activiteiten Blz. 861  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 862  
Analyse taakveld Blz. 863  
Ontwikkelingen Blz. 864  
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 865  
Algemene doelstelling Blz. 866  
Activiteiten Blz. 867  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 868  
Analyse taakveld Blz. 869  
Ontwikkelingen Blz. 870  
Taakveld 7.3 Afval Blz. 871  
Algemene doelstelling Blz. 872  
Activiteiten Blz. 873  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 874  
Analyse taakveld Blz. 875  
Ontwikkelingen Blz. 876  
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 877  
Algemene doelstelling Blz. 878  
Activiteiten Blz. 879  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 880  
Analyse taakveld Blz. 881  
Ontwikkelingen Blz. 882  
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 883  
Algemene doelstelling Blz. 884  
Activiteiten Blz. 885  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 886  
Analyse taakveld Blz. 887  
Ontwikkelingen Blz. 888  
Programma 8 Blz. 889  
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 890  
Algemene doelstelling Blz. 891  
Activiteiten Blz. 892  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 893  
Analyse taakveld Blz. 894  
Ontwikkelingen Blz. 895  
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 896  
Algemene doelstelling Blz. 897  
Activiteiten Blz. 898  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 899  
Analyse taakveld Blz. 900  
Ontwikkelingen Blz. 901  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 902  
Algemene doelstelling Blz. 903  
Activiteiten Blz. 904  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 905  
Analyse taakveld Blz. 906  
Ontwikkelingen Blz. 907  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 908  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 909