Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Begroting 2021
  2. Blz. 3 Programmabegroting
   1. Blz. 4 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
   2. Blz. 6 Leeswijzer
    1. Blz. 7 Algemeen
    2. Blz. 8 Hoe is de programmabegroting opgebouwd?
    3. Blz. 9 De Begroting 2021 in hoofdlijnen
    4. Blz. 10 Wat staat er in het programmaplan en de programma's?
    5. Blz. 11 Financiële begroting
    6. Blz. 12 Wat staat er in de paragrafen?
    7. Blz. 13 Wat staat er in de bijlagen?
    8. Blz. 14 Wat staat er in de taakveldenraming?
   3. Blz. 15 De Begroting 2021 in hoofdlijnen
    1. Blz. 16 Eindstand Begroting 2021
    2. Blz. 17 Structureel en reëel evenwicht
    3. Blz. 18 Wijzigingsvoorstellen
    4. Blz. 19 Ratio's
    5. Blz. 20 Adviesraadswerkgroep SIR
   4. Blz. 21 Programma 0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 22 Missie
    2. Blz. 23 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 24 TV0.1 Versterking lokale democratie
      1. Blz. 25 Leertraject Lokale democratie
      2. Blz. 26 Uitvoeren van Bewonersenquête 2021
      3. Blz. 27 Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie
     2. Blz. 28 TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken
      1. Blz. 29 Big data
    3. Blz. 30 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 31 Capelse indicatoren
    5. Blz. 32 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 33 Verbonden partijen
    7. Blz. 34 Ontwikkelingen
    8. Blz. 35 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 36 0.1 Voorziening onderhoud
    10. Blz. 37 0.2 Aanpassing budgetten energie
    11. Blz. 38 0.3 Aanpassing budget schoonmaakkosten
    12. Blz. 39 0.4 Uitbreiding formatie rechtmatigheid
    13. Blz. 40 0.5 Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2020
    14. Blz. 41 0.6 Stelpost lonen 2021 (excl. GR IJsselgemeenten)
    15. Blz. 42 0.7 Stelpost prijzen
    16. Blz. 43 0.8 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte
    17. Blz. 44 0.9 Verlagen rentepercentages
    18. Blz. 45 0.10 Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen
    19. Blz. 46 0.11 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie
    20. Blz. 47 Wat mag het kosten?
    21. Blz. 48 Grafiek lasten en baten
    22. Blz. 49 Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer
    23. Blz. 50 Analyse verschil Begroting 2020 - 2021
    24. Blz. 51 Overhead
    25. Blz. 52 Incidentele baten en lasten
    26. Blz. 53 Subsidieplafonds
   5. Blz. 54 Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
    1. Blz. 55 Missie
    2. Blz. 56 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 57 TV1.1 Versterken van brandpreventie
      1. Blz. 58 Wijkbrandweerfunctionaris
     2. Blz. 59 TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC)
      1. Blz. 60 Preventieve interventies
      2. Blz. 61 Aandacht voor inbraakpreventie
      3. Blz. 62 Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen
     3. Blz. 63 TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
      1. Blz. 64 Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie
      2. Blz. 65 Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren
      3. Blz. 66 Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma
      4. Blz. 67 Regionaal controleteam en Webvoyager
      5. Blz. 68 Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel
     4. Blz. 69 TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken
      1. Blz. 70 Nazorg Capelse ex-gedetineerden
      2. Blz. 71 Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument
      3. Blz. 72 Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak
      4. Blz. 73 Aanpak problematische groepen en groepsgedrag
     5. Blz. 74 TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein
      1. Blz. 75 SAVE overleg
      2. Blz. 76 Bestrijden en voorkomen van woonoverlast
      3. Blz. 77 Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden
      4. Blz. 78 Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling
      5. Blz. 79 Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS)
     6. Blz. 80 TV 1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken
      1. Blz. 81 Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen
      2. Blz. 82 Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf)
      3. Blz. 83 Inzet van stadsmariniers
      4. Blz. 84 Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen
      5. Blz. 85 Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten
    3. Blz. 86 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 87 Capelse indicatoren
    5. Blz. 88 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 89 Verbonden partijen
    7. Blz. 90 Ontwikkelingen
    8. Blz. 91 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 92 1.1 Wijkbrandweerfunctionaris
    10. Blz. 93 1.2 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
    11. Blz. 94 Wat mag het kosten?
    12. Blz. 95 Grafiek lasten en baten
    13. Blz. 96 Analyse verschil Begroting 2020 - 2021
    14. Blz. 97 Incidentele baten en lasten
    15. Blz. 98 Subsidieplafonds
   6. Blz. 99 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 100 Missie
    2. Blz. 101 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 102 TV 2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid
      1. Blz. 103 Verbeteren doorstroming Algeracorridor
      2. Blz. 104 Aanbrengen i-VRI's
      3. Blz. 105 Opschaling Parkshuttle
      4. Blz. 106 Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus
      5. Blz. 107 Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit
     2. Blz. 108 TV 2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar
      1. Blz. 109 Realiseren van verkeersmaatregelen
     3. Blz. 110 TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken
      1. Blz. 111 Uitbreiden route buurtbus
    3. Blz. 112 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 113 Capelse indicatoren
    5. Blz. 114 Kaderstellende nota's
    6. Blz. 115 Verbonden partijen
    7. Blz. 116 Ontwikkelingen
    8. Blz. 117 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 118 2.1 Verkeerseducatie
    10. Blz. 119 2.2 Verkeersveiligheid (Krediet 650 in 2021)
    11. Blz. 120 2.3 Uitbreiding formatie Verkeer
    12. Blz. 121 2.4 Aantrekkelijkheid openbare ruimte
    13. Blz. 122 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 123 Grafiek lasten en baten
    15. Blz. 124 Analyse verschil
    16. Blz. 125 Incidentele baten en lasten
    17. Blz. 126 Subsidieplafonds
   7. Blz. 127 Programma 3 Economie
    1. Blz. 128 Missie
    2. Blz. 129 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 130 TV 3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 131 KVO Capelle-West
      2. Blz. 132 Onderzoek t.b.v. de Koperwiek
      3. Blz. 133 Glasvezel bedrijventerreinen
      4. Blz. 134 Onderzoek woon-werkunits
     2. Blz. 135 TV 3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid
      1. Blz. 136 Ondersteunen startende ondernemers
      2. Blz. 137 Creative Tech Campus op Rivium
     3. Blz. 138 TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers
      1. Blz. 139 Ondernemersprijs
     4. Blz. 140 TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur
      1. Blz. 141 Stadsdistributie Hoofdweg
    3. Blz. 142 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 143 Capelse indicatoren
    5. Blz. 144 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 145 Verbonden partijen
    7. Blz. 146 Ontwikkelingen
    8. Blz. 147 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 148 3.1 Projectplan BIZ
    10. Blz. 149 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 150 Analyse verschil
    12. Blz. 151 Grafiek lasten en baten
    13. Blz. 152 Incidentele baten en lasten
    14. Blz. 153 Subsidieplafonds
   8. Blz. 154 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 155 Missie
    2. Blz. 156 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 157 TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs
      1. Blz. 158 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
     2. Blz. 159 TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen
      1. Blz. 160 Onderwijskansenbeleid
     3. Blz. 161 TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten)
      1. Blz. 162 Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten
    3. Blz. 163 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 164 Capelse indicatoren
    5. Blz. 165 Kaderstellende nota's
    6. Blz. 166 Verbonden partijen
    7. Blz. 167 Ontwikkelingen
    8. Blz. 168 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 169 4.1 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed
    10. Blz. 170 4.2 Verstevigen aanpak laaggeletterdheid
    11. Blz. 171 Wat mag het kosten?
    12. Blz. 172 Grafiek lasten en baten
    13. Blz. 173 Analyse verschil
    14. Blz. 174 Incidentele baten en lasten
    15. Blz. 175 Subsidieplafonds
   9. Blz. 176 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 177 Missie
    2. Blz. 178 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 179 Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
     1. Blz. 180 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 181 TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen
       1. Blz. 182 Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle
       2. Blz. 183 Uitvoering Lokaal Sportakkoord
      2. Blz. 184 TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren
       1. Blz. 185 Cultuureducatie op scholen
       2. Blz. 186 Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs
      3. Blz. 187 TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960
       1. Blz. 188 Waardering sociale woningbouw
     2. Blz. 189 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 190 Capelse indicatoren
     4. Blz. 191 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 192 Verbonden partijen
     6. Blz. 193 Ontwikkelingen
     7. Blz. 194 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 195 5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet N 40 in 2021)
     9. Blz. 196 5A.2 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel
     10. Blz. 197 Wat mag het kosten?
     11. Blz. 198 Grafiek lasten en baten
     12. Blz. 199 Analyse verschil
     13. Blz. 200 Incidentele baten en lasten
     14. Blz. 201 Subsidieplafonds
    4. Blz. 202 Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 203 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 204 TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming
       1. Blz. 205 Kwaliteitsimpuls buitenruimte
       2. Blz. 206 Programma buitenruimte
      2. Blz. 207 TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel
       1. Blz. 208 Uitbreiding Zandrakpark
       2. Blz. 209 Rivier als getijdenpark
     2. Blz. 210 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 211 Capelse indicatoren
     4. Blz. 212 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 213 Verbonden partijen
     6. Blz. 214 Ontwikkelingen
     7. Blz. 215 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 216 Wat mag het kosten?
     9. Blz. 217 Grafiek lasten en baten
     10. Blz. 218 Analyse verschil
     11. Blz. 219 Incidentele baten en lasten
     12. Blz. 220 Subsidieplafonds
   10. Blz. 221 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 222 Missie
    2. Blz. 223 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 224 Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
     1. Blz. 225 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 226 TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving
       1. Blz. 227 Sociale basisinfrastructuur
       2. Blz. 228 Mantelzorgers
      2. Blz. 229 TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op
       1. Blz. 230 Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving
     2. Blz. 231 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 232 Capelse indicatoren
     4. Blz. 233 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 234 Verbonden partijen
     6. Blz. 235 Ontwikkelingen
     7. Blz. 236 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 237 6A.1 - Permanent Huis van de Wijk Middelwatering
     9. Blz. 238 6A.2 - Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH)
     10. Blz. 239 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening
     11. Blz. 240 6A.4 - Registratiesysteem Welzijn Capelle
     12. Blz. 241 6A.5 - Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle
     13. Blz. 242 6A.6 - Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle
     14. Blz. 243 6A.7 - Aanpak Nu niet Zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond
     15. Blz. 244 6A.8 Inzet jongerenwerk Veilige Scholen
     16. Blz. 245 6A.9 Big Brothers Big Sisters (BBBS)
     17. Blz. 246 6A.10 Campagne veilige social media
     18. Blz. 247 Wat mag het kosten?
     19. Blz. 248 Grafiek lasten en baten
     20. Blz. 249 Analyse verschil
     21. Blz. 250 Incidentele baten en lasten
     22. Blz. 251 Subsidieplafonds
    4. Blz. 252 Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
     1. Blz. 253 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 254 TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen)
       1. Blz. 255 Rechtmatig verstrekken van uitkeringen
       2. Blz. 256 Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven
      2. Blz. 257 TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen
       1. Blz. 258 Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen
      3. Blz. 259 TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren
       1. Blz. 260 Vesterking van vroegsignalering
       2. Blz. 261 Verbetering van toegang
       3. Blz. 262 Bredere inzet van budgetbeheer
       4. Blz. 263 Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten
       5. Blz. 264 Inzet schuldsanering
       6. Blz. 265 Intensivering nazorg
      4. Blz. 266 TV6.5 Snelle inburgering van statushouders
       1. Blz. 267 Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering
       2. Blz. 268 Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl
     2. Blz. 269 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 270 Capelse indicatoren
     4. Blz. 271 Kaderstellende nota's
     5. Blz. 272 Verbonden partijen
     6. Blz. 273 Ontwikkelingen
     7. Blz. 274 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 275 6B.1 - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Meicirculaire
     9. Blz. 276 6B.2 - Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep
     10. Blz. 277 6B.3 - Pilot Financieel Ontzorgen- Meicirculaire
     11. Blz. 278 6B.4 - Primitieve Begroting 2021 Promen
     12. Blz. 279 6B.5 - Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten
     13. Blz. 280 6B.6 - Ontwerpbegroting 2021 e.v. GR IJsselgemeenten
     14. Blz. 281 6B.7 - Implementatie nieuwe Wet Inburgering- Meicirculaire
     15. Blz. 282 6B.8 - Uitvoering nieuwe Wet inburgering- Meicirculaire
     16. Blz. 283 6B.9 - Inkoop inburgeringsvoorzieningen
     17. Blz. 284 Wat mag het kosten?
     18. Blz. 285 Grafiek lasten en baten
     19. Blz. 286 Analyse verschil
     20. Blz. 287 Incidentele baten en lasten
     21. Blz. 288 Subsidieplafonds
    5. Blz. 289 Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     1. Blz. 290 Landelijke indicatoren
     2. Blz. 291 Capelse indicatoren
     3. Blz. 292 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 293 Verbonden partijen
     5. Blz. 294 Ontwikkelingen
     6. Blz. 295 Wijzigingsvoorstellen
     7. Blz. 296 6C.1 - Totaalplan Wonen op maat in Capelle
     8. Blz. 297 6C.2 - Indexatie en volume stijging Wmo
     9. Blz. 298 Wat mag het kosten?
     10. Blz. 299 Grafiek lasten en baten
     11. Blz. 300 Analyse verschil
     12. Blz. 301 Incidentele baten en lasten
     13. Blz. 302 Subsidieplafonds
    6. Blz. 303 Deelprogramma 6D Jeugdhulp
     1. Blz. 304 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 305 TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders
       1. Blz. 306 Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
      2. Blz. 307 TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling
       1. Blz. 308 Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners
       2. Blz. 309 Lokale kwaliteitsslag in de aanpak
     2. Blz. 310 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 311 Capelse indicatoren
     4. Blz. 312 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 313 Verbonden partijen
     6. Blz. 314 Ontwikkelingen
     7. Blz. 315 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 316 6D.1 GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontwerpbegroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024
     9. Blz. 317 6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG ) Kosten van bedrijfsvoering
     10. Blz. 318 6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit
     11. Blz. 319 6D.4 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet
     12. Blz. 320 6D.5 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West
     13. Blz. 321 6D.6 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura
     14. Blz. 322 Wat mag het kosten?
     15. Blz. 323 Grafiek lasten en baten
     16. Blz. 324 Analyse verschil
     17. Blz. 325 Incidentele baten en lasten
     18. Blz. 326 Subsidieplafonds
   11. Blz. 327 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 328 Missie
    2. Blz. 329 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 330 TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren
      1. Blz. 331 Nota gezondheidsbeleid
      2. Blz. 332 Dekkend netwerk aan AED's
     2. Blz. 333 TV7.4 Minder energie gebruiken
      1. Blz. 334 Inzetten op energiebesparing
      2. Blz. 335 Uitbreiden laadpalen
     3. Blz. 336 TV7.4 Meer zonne-energie opwekken
      1. Blz. 337 Stimuleren zonnepanelen
      2. Blz. 338 Zonnepanelen op gemeentelijke panden
     4. Blz. 339 TV7.4 De warmtetransitie opstarten
      1. Blz. 340 Opstellen van een Transitievisie Warmte
      2. Blz. 341 Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit
     5. Blz. 342 TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen
      1. Blz. 343 Stimuleren groene daken
     6. Blz. 344 TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken
      1. Blz. 345 Verminderen restafval
     7. Blz. 346 TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten
      1. Blz. 347 Vaststellen Actieplan Circulair Capelle
      2. Blz. 348 Onderzoek afvalbrengstation
     8. Blz. 349 TV7.4 Schone leefomgeving
      1. Blz. 350 Gevelmaatregelen saneringswoningen
      2. Blz. 351 Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023
    3. Blz. 352 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 353 Toelichting afval
    5. Blz. 354 Capelse indicatoren
    6. Blz. 355 Kaderstellende nota's
    7. Blz. 356 Verbonden partijen
    8. Blz. 357 Ontwikkelingen
    9. Blz. 358 Wijzigingsvoorstellen
    10. Blz. 359 7.1 Programma Duurzaamheid
    11. Blz. 360 7.2 Actieplan Geluid
    12. Blz. 361 7.3 Afvalactieplan
    13. Blz. 362 7.4 DCMR
    14. Blz. 363 7.5 Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond
    15. Blz. 364 7.6 Seksuele gezondheid jongeren
    16. Blz. 365 Wat mag het kosten?
    17. Blz. 366 Grafiek lasten en baten
    18. Blz. 367 Analyse verschil
    19. Blz. 368 Incidentele baten en lasten
    20. Blz. 369 Subsidieplafonds
   12. Blz. 370 Programma 8 Stadsontwikkeling
    1. Blz. 371 Missie
    2. Blz. 372 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 373 TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022
      1. Blz. 374 Inrichten digitale Omgevingsloket
      2. Blz. 375 Inrichten processen omgevingswetproof
      3. Blz. 376 Uitvoeren Pilot Omgevingsplan
      4. Blz. 377 Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode
     2. Blz. 378 TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid
      1. Blz. 379 Woonexperimenten
     3. Blz. 380 TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad
      1. Blz. 381 Opstellen monitor woningbouwontwikkeling
     4. Blz. 382 TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad
      1. Blz. 383 Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder
      2. Blz. 384 Consolideren sociale huurwoningenvoorraad
    3. Blz. 385 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 386 Capelse indicatoren
    5. Blz. 387 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 388 Verbonden partijen
    7. Blz. 389 Ontwikkelingen
    8. Blz. 390 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 391 8.1 Omgevingswet
    10. Blz. 392 8.2 Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening
    11. Blz. 393 8.3 Uitbreiding formatie Stedenbouw
    12. Blz. 394 8.4 Uitbreiding formatie Projectsecretaris
    13. Blz. 395 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 396 Grafiek lasten en baten
    15. Blz. 397 Analyse verschil
    16. Blz. 398 Incidentele baten en lasten
    17. Blz. 399 Subsidieplafonds
   13. Blz. 400 Financiële begroting
    1. Blz. 401 Inleiding
    2. Blz. 402 Overzicht saldo van baten en lasten
    3. Blz. 403 Begrotingsresultaat
    4. Blz. 404 Overzicht taakvelden per programma
    5. Blz. 405 Incidentele baten en lasten
    6. Blz. 406 Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten
    7. Blz. 407 Algemene dekkingsmiddelen
    8. Blz. 408 Financiële positie
    9. Blz. 409 Post Onvoorzien
    10. Blz. 410 Investeringskredieten
    11. Blz. 411 Geprognosticeerde balans
    12. Blz. 412 EMU-saldo
    13. Blz. 413 Kasstroomoverzicht
    14. Blz. 414 Reserves en voorzieningen
    15. Blz. 415 Financiering (treasury)
    16. Blz. 416 Vennootschapsbelasting
    17. Blz. 417 Risico's en belangrijke ontwikkelingen
    18. Blz. 418 Stelposten en taakstellingen
   14. Blz. 419 Raadsbesluit
    1. Blz. 420 Raadsbesluit
   15. Blz. 421 Amendementen en moties
    1. Blz. 422 Amendementen
    2. Blz. 423 Moties
  3. Blz. 424 Paragrafen
   1. Blz. 425 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 426 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
     1. Blz. 427 Definitie weerstandsvermogen
     2. Blz. 428 Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing
     3. Blz. 429 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)
     4. Blz. 430 Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio
     5. Blz. 431 Financiële ratio's
    2. Blz. 432 Algemene risico's
     1. Blz. 433 1. Algemene uitkering Gemeentefonds
     2. Blz. 434 2. Fiscaliteiten
     3. Blz. 435 3. Dividenden
     4. Blz. 436 4. Verleende garanties voor instellingen
     5. Blz. 437 5. Oplopende rentelasten
     6. Blz. 438 6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
     7. Blz. 439 7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
    3. Blz. 440 Risico's sociaal domein
     1. Blz. 441 8. Participatiewet
     2. Blz. 442 9. Jeugdhulp
     3. Blz. 443 10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     4. Blz. 444 11. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo)
     5. Blz. 445 12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen
    4. Blz. 446 Overige risico's
     1. Blz. 447 13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs
     2. Blz. 448 14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting
     3. Blz. 449 15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
     4. Blz. 450 16. Grondexploitaties
     5. Blz. 451 17. Asbestsanering onderwijspanden SHO
     6. Blz. 452 18. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio
   2. Blz. 453 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 454 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 455 Inleiding
    2. Blz. 456 Openbare ruimte
     1. Blz. 457 Openbare ruimte
     2. Blz. 458 Wegen
     3. Blz. 459 Riolering en grondwater
     4. Blz. 460 Water
     5. Blz. 461 Openbaar groen en speelplaatsen
     6. Blz. 462 Openbare verlichting
     7. Blz. 463 Kunstwerken
     8. Blz. 464 Verkeersvoorzieningen
     9. Blz. 465 Beeldende kunstwerken
     10. Blz. 466 Reiniging
    3. Blz. 467 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 468 Gemeentelijk vastgoed
     2. Blz. 469 Vastgoed in cijfers
     3. Blz. 470 Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed
     4. Blz. 471 Waarde vastgoed
     5. Blz. 472 Lasten vastgoed
     6. Blz. 473 Leegstand in gemeentelijk vastgoed
     7. Blz. 474 Ontwikkelingen
    4. Blz. 475 Overzicht kapitaalgoederen
     1. Blz. 476 Overzicht kapitaalgoederen
   3. Blz. 477 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 478 Bestuurlijke duiding
    2. Blz. 479 Beleid van financiering
    3. Blz. 480 Bepaling financieringsbehoefte
    4. Blz. 481 Leningenportefeuille
    5. Blz. 482 Renteontwikkeling in het jaar
    6. Blz. 483 Risicobeheer
    7. Blz. 484 Berekening renterisiconorm
    8. Blz. 485 Kasgeldlimiet
    9. Blz. 486 Schatkistbankieren
    10. Blz. 487 Schema rentetoerekening
    11. Blz. 488 Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen)
   4. Blz. 489 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 490 Inleiding
    2. Blz. 491 Organisatiestructuur, nieuwe gemeentesecretaris en éénhoofdige directie
    3. Blz. 492 Organigram vanaf 1 januari 2021
    4. Blz. 493 Doorontwikkeling van onze organisatie via Toekomstgericht organiseren
    5. Blz. 494 Rechtmatigheidsverantwoording 2021 door het college
    6. Blz. 495 Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening
    7. Blz. 496 Ontwikkelingen
    8. Blz. 497 Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2021
   5. Blz. 498 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 499 Samenvatting Verbonden partijen
     1. Blz. 500 Algemene beleidskaders
     2. Blz. 501 Financiën
     3. Blz. 502 Gewenste bestuurlijke betrokkenheid
    2. Blz. 503 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 504 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
     2. Blz. 505 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
     3. Blz. 506 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
     4. Blz. 507 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
     5. Blz. 508 Werkvoorzieningschap Promen
     6. Blz. 509 Recreatieschap Hitland
     7. Blz. 510 Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
     8. Blz. 511 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
    3. Blz. 512 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 513 Stedin N.V.
     2. Blz. 514 Evides N.V.
     3. Blz. 515 Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
     4. Blz. 516 Dataland B.V.
     5. Blz. 517 Irado N.V.
     6. Blz. 518 Isala Theater B.V.
     7. Blz. 519 Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
     8. Blz. 520 Sportief Capelle B.V.
    4. Blz. 521 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 522 Stichting Capelle Werkt
     2. Blz. 523 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
     3. Blz. 524 Stichting Welzijn Capelle
    5. Blz. 525 Overige gerelateerde partijen
     1. Blz. 526 Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)
     2. Blz. 527 Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
     3. Blz. 528 Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
     4. Blz. 529 Stichting IJsselland Ziekenhuis
     5. Blz. 530 Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove
     6. Blz. 531 Stichting Havensteder
     7. Blz. 532 Stichting Vestia
     8. Blz. 533 Stichting Woonzorg Nederland
     9. Blz. 534 Stichting Bibliotheek aan den IJssel
     10. Blz. 535 Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
     11. Blz. 536 Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
   6. Blz. 537 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 538 Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting
    2. Blz. 539 Beleid
    3. Blz. 540 Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)
    4. Blz. 541 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 542 Prognose resultaten grondexploitaties
    6. Blz. 543 Winstneming
    7. Blz. 544 Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken
    8. Blz. 545 Voorziening verliesgevende projecten
   7. Blz. 546 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 547 Inleiding
    2. Blz. 548 Uitgangspunten tarievenbeleid
    3. Blz. 549 Berekening overhead
    4. Blz. 550 Baten en lasten belastingen en heffingen
    5. Blz. 551 Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten
    6. Blz. 552 Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
    7. Blz. 553 Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (taakveld 0.61 en 0.62)
    8. Blz. 554 Tarieven OZB
    9. Blz. 555 Hondenbelasting (taakveld 0.64 )
    10. Blz. 556 Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (taakveld 3.1 )
    11. Blz. 557 Marktgeld (taakveld 3.3 )
    12. Blz. 558 Logiesbelasting (taakveld 3.4 )
    13. Blz. 559 Kwijtscheldingen (taakveld 6.3 )
    14. Blz. 560 Rioolheffing (taakveld 7.2)
    15. Blz. 561 Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)
    16. Blz. 562 Leges
   8. Blz. 563 Paragraaf Interbestuurlijk toezicht
    1. Blz. 564 Inleiding
    2. Blz. 565 Domein Financiën
    3. Blz. 566 Domein Ruimtelijke ordening
    4. Blz. 567 Domein Omgevingsrecht
    5. Blz. 568 Domein Monumentenzorg
    6. Blz. 569 Domein Archief- en informatiebeheer
    7. Blz. 570 Domein Huisvesting vergunningshouders
   9. Blz. 571 Paragraaf Impact coronacrisis
    1. Blz. 572 Impact coronacrisis op budgetten
    2. Blz. 573 Toelichting op de tabel
  4. Blz. 574 Bijlagen
   1. Blz. 575 Personele sterkte en personeelslasten
    1. Blz. 576 Personele sterkte en personeelslasten 2021-2024
   2. Blz. 577 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 578 Begroting 2021
    2. Blz. 579 Meerjarenbegroting
    3. Blz. 580 Toelichting op de reserves en voorzieningen
    4. Blz. 581 Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
    5. Blz. 582 Algemene reserve (A2)
    6. Blz. 583 Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
    7. Blz. 584 Reserve eenmalige uitgaven (B2)
    8. Blz. 585 Reserve Sociaal Noodfonds (B3)
    9. Blz. 586 Reserve Rekenkamer (B4)
    10. Blz. 587 Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)
    11. Blz. 588 Reserve Water (B6)
    12. Blz. 589 Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)
    13. Blz. 590 Voorziening Onderhoud (V1)
    14. Blz. 591 Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)
    15. Blz. 592 Voorziening Verliesgevende complexen (V3)
    16. Blz. 593 Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)
    17. Blz. 594 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)
    18. Blz. 595 Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)
    19. Blz. 596 Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)
    20. Blz. 597 Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)
   3. Blz. 598 Algemene uitkering
    1. Blz. 599 Algemene uitkering
   4. Blz. 600 Bevolkingsprognose en woningbouwplanning
    1. Blz. 601 Bevolkingsprognose en woningbouwplanning
    2. Blz. 602 Bevolking: aantal inwoners
    3. Blz. 603 Woningbouwplanning
   5. Blz. 604 Doelstellingen per taakveld
    1. Blz. 605 Doelstellingen per taakveld
  5. Blz. 606 Taakveldenraming
   1. Blz. 607 Algemene toelichting
    1. Blz. 608 Algemene toelichting
    2. Blz. 609 ABC van de Taakveldenrekening
   2. Blz. 610 Programma 0
    1. Blz. 611 Taakveld 0.1 Bestuur
     1. Blz. 612 Algemene doelstelling
     2. Blz. 613 Activiteiten
     3. Blz. 614 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 615 Analyse taakveld
     5. Blz. 616 Ontwikkelingen
    2. Blz. 617 Taakveld 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 618 Algemene doelstelling
     2. Blz. 619 Activiteiten
     3. Blz. 620 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 621 Analyse taakveld
     5. Blz. 622 Ontwikkelingen
    3. Blz. 623 Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden
     1. Blz. 624 Algemene doelstelling
     2. Blz. 625 Activiteiten
     3. Blz. 626 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 627 Analyse taakveld
     5. Blz. 628 Ontwikkelingen
    4. Blz. 629 Taakveld 0.4 Overhead
     1. Blz. 630 Algemene doelstelling
     2. Blz. 631 Activiteiten
     3. Blz. 632 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 633 Analyse taakveld
     5. Blz. 634 Ontwikkelingen
    5. Blz. 635 Taakveld 0.5 Treasury
     1. Blz. 636 Algemene doelstelling
     2. Blz. 637 Activiteiten
     3. Blz. 638 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 639 Analyse taakveld
     5. Blz. 640 Ontwikkelingen
    6. Blz. 641 Taakveld 0.61 OZB-woningen
     1. Blz. 642 Algemene doelstelling
     2. Blz. 643 Activiteiten
     3. Blz. 644 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 645 Analyse taakveld
     5. Blz. 646 Ontwikkelingen
    7. Blz. 647 Taakveld 0.62 OZB-niet woningen
     1. Blz. 648 Algemene doelstelling
     2. Blz. 649 Activiteiten
     3. Blz. 650 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 651 Analyse taakveld
     5. Blz. 652 Ontwikkelingen
    8. Blz. 653 Taakveld 0.64 Belastingen overig
     1. Blz. 654 Algemene doelstelling
     2. Blz. 655 Activiteiten
     3. Blz. 656 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 657 Analyse taakveld
     5. Blz. 658 Ontwikkelingen
    9. Blz. 659 Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
     1. Blz. 660 Algemene doelstelling
     2. Blz. 661 Activiteiten
     3. Blz. 662 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 663 Analyse taakveld
     5. Blz. 664 Ontwikkelingen
    10. Blz. 665 Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 666 Algemene doelstelling
     2. Blz. 667 Activiteiten
     3. Blz. 668 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 669 Analyse taakveld
     5. Blz. 670 Ontwikkelingen
    11. Blz. 671 Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 672 Algemene doelstelling
     2. Blz. 673 Activiteiten
     3. Blz. 674 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 675 Analyse taakveld
     5. Blz. 676 Ontwikkelingen
    12. Blz. 677 Taakveld 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 678 Algemene doelstelling
     2. Blz. 679 Activiteiten
     3. Blz. 680 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 681 Analyse taakveld
     5. Blz. 682 Ontwikkelingen
    13. Blz. 683 Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten
     1. Blz. 684 Algemene doelstelling
     2. Blz. 685 Activiteiten
     3. Blz. 686 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 687 Analyse taakveld
     5. Blz. 688 Ontwikkelingen
   3. Blz. 689 Programma 1
    1. Blz. 690 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
     1. Blz. 691 Algemene doelstelling
     2. Blz. 692 Activiteiten
     3. Blz. 693 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 694 Analyse taakveld
     5. Blz. 695 Ontwikkelingen
    2. Blz. 696 Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid
     1. Blz. 697 Algemene doelstelling
     2. Blz. 698 Activiteiten
     3. Blz. 699 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 700 Analyse taakveld
     5. Blz. 701 Ontwikkelingen
   4. Blz. 702 Programma 2
    1. Blz. 703 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 704 Algemene doelstelling
     2. Blz. 705 Activiteiten
     3. Blz. 706 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 707 Analyse taakveld
     5. Blz. 708 Ontwikkelingen
    2. Blz. 709 Taakveld 2.2 Parkeren
     1. Blz. 710 Algemene doelstelling
     2. Blz. 711 Activiteiten
     3. Blz. 712 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 713 Analyse taakveld
     5. Blz. 714 Ontwikkelingen
    3. Blz. 715 Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 716 Algemene doelstelling
     2. Blz. 717 Activiteiten
     3. Blz. 718 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 719 Analyse taakveld
     5. Blz. 720 Ontwikkelingen
   5. Blz. 721 Programma 3
    1. Blz. 722 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 723 Algemene doelstelling
     2. Blz. 724 Activiteiten
     3. Blz. 725 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 726 Analyse taakveld
     5. Blz. 727 Ontwikkelingen
    2. Blz. 728 Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 729 Algemene doelstelling
     2. Blz. 730 Activiteiten
     3. Blz. 731 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 732 Analyse taakveld
     5. Blz. 733 Ontwikkelingen
    3. Blz. 734 Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen
     1. Blz. 735 Algemene doelstelling
     2. Blz. 736 Activiteiten
     3. Blz. 737 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 738 Analyse taakveld
     5. Blz. 739 Ontwikkelingen
    4. Blz. 740 Taakveld 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 741 Algemene doelstelling
     2. Blz. 742 Activiteiten
     3. Blz. 743 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 744 Analyse taakveld
     5. Blz. 745 Ontwikkelingen
   6. Blz. 746 Programma 4
    1. Blz. 747 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 748 Algemene doelstelling
     2. Blz. 749 Activiteiten
     3. Blz. 750 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 751 Analyse taakveld
     5. Blz. 752 Ontwikkelingen
    2. Blz. 753 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
     1. Blz. 754 Algemene doelstelling
     2. Blz. 755 Activiteiten
     3. Blz. 756 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 757 Analyse taakveld
     5. Blz. 758 Ontwikkelingen
   7. Blz. 759 Programma 5A
    1. Blz. 760 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 761 Algemene doelstelling
     2. Blz. 762 Activiteiten
     3. Blz. 763 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 764 Analyse taakveld
     5. Blz. 765 Ontwikkelingen
    2. Blz. 766 Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 767 Algemene doelstelling
     2. Blz. 768 Activiteiten
     3. Blz. 769 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 770 Analyse taakveld
     5. Blz. 771 Ontwikkelingen
    3. Blz. 772 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 773 Algemene doelstelling
     2. Blz. 774 Activiteiten
     3. Blz. 775 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 776 Analyse taakveld
     5. Blz. 777 Ontwikkelingen
    4. Blz. 778 Taakveld 5.4 Musea
     1. Blz. 779 Algemene doelstelling
     2. Blz. 780 Activiteiten
     3. Blz. 781 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 782 Analyse taakveld
     5. Blz. 783 Ontwikkelingen
    5. Blz. 784 Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
     1. Blz. 785 Algemene doelstelling
     2. Blz. 786 Activiteiten
     3. Blz. 787 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 788 Analyse taakveld
     5. Blz. 789 Ontwikkelingen
    6. Blz. 790 Taakveld 5.6 Media
     1. Blz. 791 Algemene doelstelling
     2. Blz. 792 Activiteiten
     3. Blz. 793 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 794 Analyse taakveld
     5. Blz. 795 Ontwikkelingen
   8. Blz. 796 Programma 5B
    1. Blz. 797 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 798 Algemene doelstelling
     2. Blz. 799 Activiteiten
     3. Blz. 800 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 801 Analyse taakveld
     5. Blz. 802 Ontwikkelingen
   9. Blz. 803 Programma 6A
    1. Blz. 804 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 805 Algemene doelstelling
     2. Blz. 806 Activiteiten
     3. Blz. 807 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 808 Analyse taakveld
     5. Blz. 809 Ontwikkelingen
    2. Blz. 810 Taakveld 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 811 Algemene doelstelling
     2. Blz. 812 Activiteiten
     3. Blz. 813 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 814 Analyse taakveld
     5. Blz. 815 Ontwikkelingen
   10. Blz. 816 Programma 6B
    1. Blz. 817 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 818 Algemene doelstelling
     2. Blz. 819 Activiteiten
     3. Blz. 820 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 821 Analyse taakveld
     5. Blz. 822 Ontwikkelingen
    2. Blz. 823 Taakveld 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 824 Algemene doelstelling
     2. Blz. 825 Activiteiten
     3. Blz. 826 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 827 Analyse taakveld
     5. Blz. 828 Ontwikkelingen
    3. Blz. 829 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 830 Algemene doelstelling
     2. Blz. 831 Activiteiten
     3. Blz. 832 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 833 Analyse taakveld
     5. Blz. 834 Ontwikkelingen
   11. Blz. 835 Programma 6C
    1. Blz. 836 Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
     1. Blz. 837 Algemene doelstelling
     2. Blz. 838 Activiteiten
     3. Blz. 839 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 840 Analyse taakveld
     5. Blz. 841 Ontwikkelingen
    2. Blz. 842 Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 843 Algemene doelstelling
     2. Blz. 844 Activiteiten
     3. Blz. 845 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 846 Analyse taakveld
     5. Blz. 847 Ontwikkelingen
   12. Blz. 848 Programma 6D
    1. Blz. 849 Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 850 Algemene doelstelling
     2. Blz. 851 Activiteiten
     3. Blz. 852 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 853 Analyse taakveld
     5. Blz. 854 Ontwikkelingen
    2. Blz. 855 Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 856 Algemene doelstelling
     2. Blz. 857 Activiteiten
     3. Blz. 858 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 859 Analyse taakveld
     5. Blz. 860 Ontwikkelingen
   13. Blz. 861 Programma 7
    1. Blz. 862 Taakveld 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 863 Algemene doelstelling
     2. Blz. 864 Activiteiten
     3. Blz. 865 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 866 Analyse taakveld
     5. Blz. 867 Ontwikkelingen
    2. Blz. 868 Taakveld 7.2 Riolering
     1. Blz. 869 Algemene doelstelling
     2. Blz. 870 Activiteiten
     3. Blz. 871 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 872 Analyse taakveld
     5. Blz. 873 Ontwikkelingen
    3. Blz. 874 Taakveld 7.3 Afval
     1. Blz. 875 Algemene doelstelling
     2. Blz. 876 Activiteiten
     3. Blz. 877 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 878 Analyse taakveld
     5. Blz. 879 Ontwikkelingen
    4. Blz. 880 Taakveld 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 881 Algemene doelstelling
     2. Blz. 882 Activiteiten
     3. Blz. 883 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 884 Analyse taakveld
     5. Blz. 885 Ontwikkelingen
    5. Blz. 886 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 887 Algemene doelstelling
     2. Blz. 888 Activiteiten
     3. Blz. 889 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 890 Analyse taakveld
     5. Blz. 891 Ontwikkelingen
   14. Blz. 892 Programma 8
    1. Blz. 893 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 894 Algemene doelstelling
     2. Blz. 895 Activiteiten
     3. Blz. 896 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 897 Analyse taakveld
     5. Blz. 898 Ontwikkelingen
    2. Blz. 899 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 900 Algemene doelstelling
     2. Blz. 901 Activiteiten
     3. Blz. 902 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 903 Analyse taakveld
     5. Blz. 904 Ontwikkelingen
    3. Blz. 905 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 906 Algemene doelstelling
     2. Blz. 907 Activiteiten
     3. Blz. 908 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 909 Analyse taakveld
     5. Blz. 910 Ontwikkelingen
   15. Blz. 911 Financiële samenvatting per programma per taakveld
    1. Blz. 912 Financiële samenvatting per programma per taakveld
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap