Programma 6C

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan inwoners met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 en diens opvolger Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 64243 de Raad);
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen;
 • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
 • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en afronding van een onderzoek;
 • In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart;
 • In het kader van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal meldingen Wmo 3.566 3.500 3.600
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen, vervoer en urgentie) 690 350 730
Aantal bezwaarschriften Wmo 33 60 40
Aantal gegrondverklaringen Wmo 0 0 0
Aantal formele klachten Wmo 4 5 10

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N1.516 N1.416 N1.381 N1.417 N1.447 N1.478
Baten V21 N0
Saldo van baten en lasten N1.496 N1.416 N1.381 N1.417 N1.447 N1.478
Mutaties in reserves:
Reserve Sociaal Domein TV 6.6 N1.012 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N1.012 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N2.508 N1.416 N1.381 N1.417 N1.447 N1.478
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Taken WMO Wilson N1.233 N1.137 N1.137 N1.137 N1.137 N1.137
Stelpost BTW Wilson N0 N5 N5 N5 N5 N5
Afschrijvingen en toegerekende rente N283 N275 N239 N275 N305 N336
Totaal lasten N1.516 N1.416 N1.381 N1.417 N1.447 N1.478
Baten
Taken WMO Wilson V21 N0
Totaal baten V21 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N1.496 N1.416 N1.381 N1.417 N1.447 N1.478
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N1.416 N0 N1.416
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente V35
Stand begroting 2021 N1.381 N0 N1.381
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente N36
Stand begroting 2022 N1.417 N0 N1.417
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente N30
Stand begroting 2023 N1.447 N0 N1.447
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente N31
Stand begroting 2024 en volgende jaren N1.478 N0 N1.478

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Kosten ontwikkeling Wmo
De afgelopen jaren zijn landelijk de Wmo- uitvoeringskosten fors toegenomen. De gemeente Capelle is hierin geen uitzondering. Met name de kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en begeleiding (BG) zijn fors gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is gelet op de openeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo- melding niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol, voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de actuele financiële risico’s onder “Risico’s Sociaaldomein” benoemd en nader toegelicht. Bij elke elk onderdeel in de P&C-cyclus worden deze opnieuw beoordeeld en indien van toepassing geactualiseerd.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan inwoners met een (psychische) beperking met het doel om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Bemiddelen bij en het oplossen van problematische schulden;
 • Afgifte van WSNP-verklaringen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
 • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
 • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en de afronding van een onderzoek.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N13.267 N14.036 N14.959 N14.973 N14.973 N14.973
Baten V593 V590 V598 V598 V598 V598
Saldo van baten en lasten N12.675 N13.445 N14.361 N14.375 N14.375 N14.375
Mutaties in reserves:
Reserve Noodfonds TV 6.71 V13 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.71 N281 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.71 N0 N33 N33 N33 N33 N33
Totaal mutaties in reserves N268 N33 N33 N33 N33 N33
Resultaat N12.943 N13.478 N14.394 N14.408 N14.408 N14.408
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Schuldhulpverlening / Noodfonds Westerdijk N28 N15 N15 N15 N15 N15
Huishoudelijke Ondersteuning Wilson N4.868 N5.405 N6.229 N6.229 N6.229 N6.229
Begeleiding (individueel en dagbesteding) Wilson N5.112 N5.155 N5.073 N5.073 N5.073 N5.073
Vervoersvoorzieningen Wilson N1.311 N1.301 N1.301 N1.301 N1.301 N1.301
Uitvoeringskosten Wilson N14 N74 N22 N22 N22 N22
Verhuiskosten Wilson N28 N21 N21 N21 N21 N21
Urgentieregeling Wilson N60 N60 N60 N60
Stelpost Wmo abonnementstarief Wilson N0 N2 N10 N24 N24 N24
PGB Huishoudelijke ondersteuning Wilson N283 N298 N322 N322 N322 N322
PGB rolstoelvoorziening Wilson N17 N17 N17 N17 N17 N17
Directe personeels- en apparaatskosten N1.607 N1.747 N1.889 N1.889 N1.889 N1.889
Totaal lasten N13.267 N14.036 N14.959 N14.973 N14.973 N14.973
Baten
Eigen Bijdrage (CAK, vervoersvoorzieningen) Wilson V474 V493 V501 V501 V501 V501
Regresrecht Wmo Wilson
Uitvoeringskosten Wilson
Vervoersvoorzieningen Wilson V112 V97 V97 V97 V97 V97
Directe personeels- en apparaatsbaten V7 N0
Totaal baten V593 V590 V598 V598 V598 V598
Saldo N12.675 N13.445 N14.361 N14.375 N14.375 N14.375
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Toename vanaf 2019 door gevolgen invoering abonnementstarief.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Jaarrlijkse toename van kosten ontstaat door o.a. verdere vergrijzing, inzetten zwaardere vormen van ondersteuning en hoge mate van verzilvering door invoering abonnementstarief. Als gevolg hiervan wordt ook een toename van de te ontvangen eigen bijdrage verwacht.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N14.036 V590 N13.445
Mutatie Wmo MJB2021, zie onderstaande tabel N1.598
Mutatie Wmo VJN2020 6C.1, eenmalig in 2020, zie onderstaande tabel V850
Hoger budget vervoersvoorziening (MJB21) N85
Lagere vervoersvoorziening, incidenteel verhoogd 2020 (VJN20206C.1) V85
Hogere eigen bijdrage (MJB2021) V133
Lagere eigen bijdrage, incidenteel verhoogd 2020 (VJN2020 6C.1) N125
Hogere stelpost Wmo (MJB20) N16
Urgentiekosten N18
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N142
Afronding V1
Stand begroting 2021 N14.959 V598 N14.361
Stelpost Wmo N14
Stand begroting 2022 N14.973 V598 N14.375
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N14.973 V598 N14.375
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 en volgende jaren N14.973 V598 N14.375
Mutaties Wmo MJB2021 MJB 21 VJN 20
Verhoging HO door vergrijzing, zwaardere zorg en hogere verzilvering N1.373 N525
Hoger budget begeleiding N393 N475
Lagere uitvoeringskosten V100 V90
Stelpost Wmo V68 V60
N1.598 N850

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Meerjarenprognose Wmo
In de Begroting 2021 is de stijging van het jaar 2021 meerjarig doorgetrokken, oftewel N 1.465 (N1.598-/-V133) structureel. Er is gekozen voor de stabiele lijn in de meerjarenbegroting, en niet de cijfers zoals opgenomen in de collegebrief (2020/096), in afwachting van de uitkomsten van de herijking van de algemene uitkering inzake het sociale domein. Daarnaast pleit de VNG bij het kabinet voor meer financiële middelen om kostenstijgingen op zowel de Jeugdzorg als Wmo op te kunnen vangen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook daadwerkelijk middelen richting gemeenten komen, er kampen immers vele gemeenten met dit probleem. De komende jaren zullen de nog stijgende kosten in de jaren na 2021 in de begroting worden verwerkt, zo ook een eventuele toename van financiële middelen vanuit het rijk.