Programma 3

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
 • Samenwerken met de MRDH;
 • Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
 • Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
 • Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
 • Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
 • Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal werkzame personen 35.040 35.500 35.500
Aantal werkzame personen in % van de bevolking 52,4 53 53
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen 6,8 11 11
Aantal verleende standplaatsvergunningen 15 65 65
Aantal abri’s met reclame 56 56 56
Aantal verlichte informatiepanelen 20 20 20
Aantal reclamemasten 1 1 1
Aantal reclames aan lichtmasten 67 80 67
Aantal stadsklokken 10 10 9
Aantal reclames op rotondes 10 11 10
Aantal plattegrondkasten 22 22 22
Aantal digitale schermen 4 4 4
Aantal driehoeksreclameborden 170 170 170
Aantal analoge scrollers - 5 5

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N729 N816 N687 N689 N689 N691
Baten V720 V664 V664 V664 V664 V664
Saldo van baten en lasten N9 N152 N23 N24 N24 N26
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 3.1 N153 N59 N59 N59 N59 N59
Totaal mutaties in reserves N153 N59 N59 N59 N59 N59
Resultaat N162 N211 N82 N83 N83 N85
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Bijdrage regiobestuur Burgemeester N173 N179 N183 N183 N183 N183
Commerciële contracten Westerdijk N25 N11 N11 N11 N11 N11
Lokale economie Westerdijk N95 N80 N80 N80 N80 N80
Economische partnerband Jiashan Westerdijk N52 N20 N20 N20 N20 N20
Directe personeels- en apparaatskosten N362 N453 N327 N327 N327 N327
Afschrijvingen en toegerekende rente N21 N72 N66 N67 N67 N69
Totaal lasten N729 N816 N687 N689 N689 N691
Baten
Commerciële contracten Westerdijk V715 V660 V660 V660 V660 V660
Bijzondere wetten - standplaatsvergoedingen Burgemeester N21 V4 V4 V4 V4 V4
Lokale economie Westerdijk V6
Economische partnerband Jiashan Westerdijk V19 N0
Totaal baten V720 V664 V664 V664 V664 V664
Saldo N9 N152 N23 N24 N24 N26
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Verlaging directe personeelslasten
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Geen trendbreuk
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N816 V664 N152
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente V6
Indexering bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag N4
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten V126
Stand begroting 2021 N688 V664 N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente N1
Stand begroting 2022 N689 V664 N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente N0
Stand begroting 2023 N689 V664 N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente N2
Stand begroting 2024 en volgende jaren N691 V664 N26

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
 • Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2016-2020;
 • Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
 • Revitaliseren Hoofdweg vak A.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N157 N398 N42 N43 N43 N45
Baten V15 N0
Saldo van baten en lasten N143 N399 N42 N43 N43 N45
Reserve eenmalige uitgaven TV 3.2 N110 V345 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N110 V345 N0 N0 N0 N0
Resultaat N253 N54 N42 N43 N43 N45
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Lokale Economie - Hoofdweggebied Westerdijk N121 N304 N0 N0 N0 N0
Revitalisering De Scholver Struijvenberg N29 N0 N0 N0 N0 N0
Leidraad Hoofdweggebied Struijvenberg N3 N41 N0 N0 N0 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N4 N53 N42 N43 N43 N45
Totaal lasten N157 N398 N42 N43 N43 N45
Baten
Revitalisering De Scholver Struijvenberg V15 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V15 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N143 N399 N42 N43 N43 N45
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Eenmalige budgetten voor Hoofdweggebied vak A en Leidraad Hoofdweggebied en Horeca Zandrak in 2020 via de reserve eenmalige uitgaven.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Vanaf 2020 alleen budgetten voor afschrijvingslasten en rentelasten.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N398 N0 N399
Lagere lasten Hoofdweggebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven V304
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven V41
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente V11
Stand begroting 2021 N42 N0 N42
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente N1
Stand begroting 2022 N43 N0 N43
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente N0
Stand begroting 2023 N43 N0 N43
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente N2
Stand begroting 2024 en volgende jaren N45 N0 N45

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
 • Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N487 N376 N467 N467 N432 N367
Baten V350 V358 V353 V353 V353 V353
Saldo van baten en lasten N137 N18 N114 N114 N79 N14
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 3.3 V50 V20 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 3.3 V10 N0 N0 N0 N0 N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 3.3 V100 V100 V65 N0
Totaal mutaties in reserves V60 V20 V100 V100 V65 N0
Resultaat N77 V2 N14 N14 N14 N14
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Weekmarkten Westerdijk N31 N44 N44 N44 N44 N44
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk N322 N313 N288 N288 N288 N288
Projectplan BIZ Westerdijk N0 N0 N100 N100 N65 N0
Directe personeels- en apparaatskosten N134 N19 N35 N35 N35 N35
Afschrijvingen en toegerekende rente N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten N487 N376 N467 N467 N432 N367
Baten
Weekmarkten Westerdijk V62 V65 V65 V65 V65 V65
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk V288 V293 V288 V288 V288 V288
Totaal baten V350 V358 V353 V353 V353 V353
Saldo N137 N18 N114 N114 N79 N14
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten
Vanaf 2021 geen trendbreuk.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N376 V358 N18
Actualisatie BIZ bijdrage / subsidie V5 N5
Lager budget BIZ Capelle-West (VJN2017 3.4.4 / VJN2018 3.4.6 / VJN 2019 3.4.5), overheveling naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven V20
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1), reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N100
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N16
Stand begroting 2021 N467 V353 N114
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2022 N467 V353 N114
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) V35
Stand begroting 2023 N432 V353 N79
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) V65
Stand begroting 2024 en volgende jaren N367 V353 N14

Taakveld 3.4 Economische promotie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N9 N25 N25 N25 N25 N25
Baten V89 V70 V72 V72 V72 V72
Saldo van baten en lasten V80 V45 V47 V47 V47 V47
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V80 V45 V47 V47 V47 V47
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Communicatie - Citymarketing Burgemeester N9 N25 N25 N25 N25 N25
Totaal lasten N9 N25 N25 N25 N25 N25
Baten
Logiesbelasting Van Veen V89 V70 V72 V72 V72 V72
Totaal baten V89 V70 V72 V72 V72 V72
Saldo V80 V45 V47 V47 V47 V47
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N25 V70 V45
Actualisatie 2021 logiesbelasting V2
Stand begroting 2021 N25 V72 V47
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2022 N25 V72 V47
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N25 V72 V47
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N25 V72 V47