De Begroting 2021 in hoofdlijnen

Eindstand Begroting 2021

Terug naar navigatie - Eindstand Begroting 2021

Uit de tabel blijkt dat er in 2021 een negatief saldo is. De impuls die wij met de wijzigingsvoorstellen willen geven aan de stad, rechtvaardigt in onze ogen het niet sluitend zijn van de begroting in 2021. Daarbij zijn de grootste posten voor een niet-sluitende begroting 2021 onvermijdelijk, zoals de toename Wmo, kosten jeugdhulp (lokaal en regionaal) en extra kosten omgevingswet. Een onttrekking aan de algemene reserve is noodzakelijk.
De jaren 2022 t/m 2024 laten een positief saldo zien, net als de doorkijk van de jaren erna. Vanaf 2024 is dat mede door het opnemen van een verwachte opbrengst uit het proces actualiseren kadernota kerntakendiscussie.

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Eindstand Voorjaarsnota 2020 V4.005 V5.018 V5.136 N90 N1.837 N1.559 N1.522 N2.007
Actualisatie meerjarenbegroting 2021-2024 N970 N922 N681 N298 N343 N224 N132 V110
Onvermijdelijke wijzigingen en nieuw beleid N4.603 N2.726 N1.110 V439 V2.615 V1.808 V1.698 V2.038
Eindstand Begroting 2021 N1.568 V1.370 V3.345 V51 V435 V25 V44 V141

Structureel en reëel evenwicht

Terug naar navigatie - Structureel en reëel evenwicht

De provincie geeft een dringend advies om in het raadsvoorstel of de inleiding van de begroting al een staat op te nemen waaruit het structureel evenwicht van de begroting blijkt. In deze begroting nemen we deze staat hieronder op. De provincie benadrukt, zoals eerder, dat er mag geen sprake zijn van een opschuivend sluitend perspectief. Onze meerjarenbegroting voldoet hieraan.

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Structurele baten en lasten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Eindstand Begroting 2021 N1.568 V1.370 V3.345 V51 V435 V25 V44 V141
Correctie saldo incidentele baten en lasten V4.635 N12 N2.165 N2
Saldo structurele baten en lasten V3.067 V1.358 V1.180 V49 V435 V25 V44 V141

Wijzigingsvoorstellen

Terug naar navigatie - Wijzigingsvoorstellen

De inhoudelijke uitwerking van de wijzigingsvoorstellen treft u in de diverse programma’s aan. Per voorstel geven we aan of het een onvermijdelijke wijziging is of dat het wijzigingsvoorstel een beleidskeuze is.

Progr/nr Wijzigingsvoorstel Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk Onvermijdelijk / Beleidskeuze
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0.1 Voorziening onderhoud N106 N106 N106 N106 N106 N106 N106 N106 Onvermijdelijk
0.2 Aanpassing budgetten energie N86 N86 N86 N86 N86 N86 N86 N86 Onvermijdelijk
0.3 Aanpassing budget schoonmaakkosten N35 N35 N35 N35 N35 N35 N35 N35 Onvermijdelijk
0.4 Uitbreiding formatie rechtmatigheid N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 Onvermijdelijk
0.5 Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2020 V2.892 V3.665 V4.441 V3.755 V5.249 V5.249 V5.249 V5.249 Onvermijdelijk
0.6 Stelpost lonen 2021 (excl. GR IJsselgemeenten) N816 N816 N816 N816 N816 N816 N816 N816 Onvermijdelijk
0.7 Stelpost prijzen V337 V228 V157 Onvermijdelijk
0.8 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte N29 N111 N114 N209 N241 N231 N231 N239 Onvermijdelijk
0.9 Verlagen rentepercentages V258 V647 V812 V959 V1.027 V1.014 V1.014 V862 Beleidskeuze
0.10 Reserve bestedingen verkoop Eneco-aandelen V965 V455 V315 V174 Beleidskeuze
0.11 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie V500 V500 V500 V1.500 V2.000 Beleidskeuze
1.1 Wijkbrandweerfunctionaris N70 N70 N70 N70 Beleidskeuze
1.2 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond N346 N96 N38 N111 N111 N111 N111 N111 Onvermijdelijk
2.1 Verkeerseducatie N43 Beleidskeuze
2.2 Verkeersveiligheid (Krediet 650 in 2021) N150 N26 N26 N26 N26 N26 N26 N26 Beleidskeuze
2.3 Uitbreiding formatie Verkeer N74 N74 N74 N74 Beleidskeuze
2.4 Aantrekkelijkheid openbare ruimte N500 Beleidskeuze
3.1 Projectplan BIZ N100 N100 N65 Beleidskeuze
4.1 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 Onvermijdelijk
4.2 Verstevigen aanpak laaggeletterdheid N60 N55 N46 Beleidskeuze
5.A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet N 40 in 2021) N4 N4 N4 N4 N4 N4 N4 Beleidskeuze
5.A2 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel N73 Beleidskeuze
6A.1 Permanent huis van de Wijk Middelwatering N17 N48 N33 N299 N125 N125 N125 N125 Beleidskeuze
6A.2 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32 Beleidskeuze
6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening N115 N105 Beleidskeuze
6A.4 Registratiesysteem Welzijn Capelle N40 N40 N40 N40 N40 N40 N40 N40 Beleidskeuze
6A.5 Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle N75 Beleidskeuze
6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle N80 Beleidskeuze
6A.7 Aanpak Nu niet Zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond V25 V25 V25 V25 V25 V25 V25 V25 Technisch
6A.8 Inzet jongerenwerk Veilige Scholen N120 N120 Beleidskeuze
6A.9 Big Brothers Big sisters (BBBS) N30 N30 Beleidskeuze
6A.10 Campagne veilige social media N75 Beleidskeuze
6B.1 Maatschappelijke begeleiding statushouders - Meicirculaire N56 N56 N56 N56 N56 N56 N56 N56 Beleidskeuze
6B.2 Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep N70 N50 N30 Beleidskeuze
6B.3 Pilot Financieel Ontzorgen- Meicirculaire N63 Beleidskeuze
6B.4 Primitieve Begroting 2021 Promen N214 N197 N182 V27 V27 V27 V27 V27 Onvermijdelijk
6B.5 Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten N49 Onvermijdelijk
6B.6 Ontwerpbegroting 2021 e.v. GR IJsselgemeenten N346 N339 N339 N339 N339 N339 N339 N339 Onvermijdelijk
6B.7 Implementatie nieuwe Wet Inburgering- Meicirculaire N66 Onvermijdelijk
6B.8 Uitvoering nieuwe Wet inburgering- Meicirculaire N123 N273 N300 N300 N300 N300 N300 N300 Onvermijdelijk
6B.9 Inkoop inburgeringsvoorzieningen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Onvermijdelijk
6C.1 Totaalplan Wonen op maat in Capelle N50 Beleidskeuze
6C.2 Indexatie en volumestijging Wmo N1.550 N1.550 N1.550 N1.550 N1.550 N1.550 N1.550 N1.550 Onvermijdelijk
6D.1 GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontwerpbegroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024 N1.336 N1.299 N850 V770 V909 N120 N1.230 N1.230 Onvermijdelijk
6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG ) Kosten van bedrijfsvoering N181 N181 N181 N181 N181 N181 N181 N181 Onvermijdelijk
6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit N225 Beleidskeuze
6D.4 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet N185 N185 N185 N185 N185 N185 N185 N185 Beleidskeuze
6D.5 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65 Beleidskeuze
6D.6 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura N232 N232 N232 N232 N232 N232 N232 N232 Beleidskeuze
7.1 Programma Duurzaamheid N85 N85 N85 N85 N85 N85 N85 N85 Beleidskeuze
7.2 Actieplan Geluid N25 Beleidskeuze
7.3 Afvalactieplan N250 N250 N250 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
7.4 DCMR N83 N83 N83 N83 N83 N83 N83 N83 Onvermijdelijk
7.5 Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond N25 N25 N25 N25 N25 N25 N25 N25 Technisch
7.6 Seksuele gezondheid jongeren N50 Beleidskeuze
8.1 Omgevingswet N480 N650 N590 N490 N275 N50 N50 N50 Onvermijdelijk
8.2 Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening N82 N82 N82 N82 Beleidskeuze
8.3 Uitbreiding formatie Stedenbouw N66 N66 N66 N66 Beleidskeuze
8.4 Uitbreiding formatie projectsecretaris N0 N41 N41 N41 N41 N41 N41 N41 Beleidskeuze
Totaal N4.603 N2.726 N1.110 V439 V2.615 V1.808 V1.698 V2.038

Ratio's

Terug naar navigatie - Ratio's

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat we door middel van financiële ratio's inzicht geven in onze financiële positie. De netto schuldquote en solvabiliteit zijn in gunstige zin aangepast in de Voorjaarsnota 2020, vanwege de eenmalige verkoopopbrengst van Eneco. In deze Begroting 2021 ontwikkelen deze zich weer minder positief dan bij de Voorjaarsnota 2020. De netto schuldquote blijft in de meeste jaren in de “groene” zone (< 90%), maar verschuift in 2026 naar “oranje”. De solvabiliteit bevindt zich in 2021 in “oranje” en blijft daar naar verwachting in de jaren erna ook.

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en afschrijvingen innemen in de begroting. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. De DSCR laat een dalende trend zien. Dit betekent dat er steeds meer betaald moet worden aan rente en aflossingen van leningen. 

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële ratio's Rekening 2019 Prognose 2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1a netto schuldquote 47% 25% 49% 60% 69% 79% 88% 93% 95% 95%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 47% 24% 48% 60% 69% 79% 88% 93% 94% 95%
2 solvabiliteit 35% 58% 52% 49% 47% 45% 43% 41% 41% 41%
3 grondexploitatie 1% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 structurele exploitatieruimte 4% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
5 belastingcapaciteit 81% 78%
6 debt service coverage ratio 0,5 2,2 0,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5
7 afschrijvingsnorm 2,9** 3,3** 3,7 4,5 4,6 5,7 6,1 6,2 6,7 6,9
*) Stand Voorjaarsnota 2020
**) Stand Najaarsnota 2019


De volgende signaleringswaarden zijn afgesproken:

Ratio Categorie A minst risicovol Categorie B neutraal Categorie C meest risicovol
1a Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
2 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
3 Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
4 Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
5 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%

 

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2020 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 7.518, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat we hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2027 en 2028. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

In de Najaarsnota 2020 volgt een herijking van de kredieten. Dit zal resulteren in een verschuiving van kredieten van 2020 naar latere jaren. Dit heeft direct een effect op de gepresenteerde waarde van het EMU-saldo in 2021. Voor 2020 geldt een tegenovergesteld effect.

Begroting Doorkijk
EMU Saldo Rekening Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2019 2020
Berekend EMU-saldo -23.226 -51.938 -34.988 -22.640 -22.133 -16.076 -17.451 -11.870 -2.835 -2.120

Adviesraadswerkgroep SIR

Terug naar navigatie - Adviesraadswerkgroep SIR

In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Hieronder geven wij aan hoe wij hiermee om zijn gegaan. 

Nummer Advies werkgroep Hoe verwerkt in Begroting 2021?
1 Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio’s, indicatoren en ratio's presenteren in P&C-documenten. Hier is aan voldaan.
2 Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%). Hier is aan voldaan.
3 Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027. Hier is niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 12.058. Referentiewaarde is -/- 7.518. EMU-saldo is in 2027 -/- 2.835 en in 2028 -/- 2.120.
4 Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel. Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019. In deze Begroting 2021 wordt 1 reserve toegevoegd, namelijk de Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen.
5 Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort “behoedzaamheidsreserve” voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is. Rente: uitgevoerd in Najaarsnota 2019 en opnieuw in Voorjaarsnota 2020. In deze Begroting 2021 percentages verlaagd en daarmee niet meer aansluiten op bovenkant regiogemeenten. Algemene uitkering: uitgevoerd in Najaarsnota 2019, door de raming voor het accres te zetten op het 25-jarige gemiddelde van 2,81% i.p.v. accresraming van circulaire. Belastingen: geïndexeerd in deze Begroting 2021; afvalstoffenheffing: deels verhogen voor Afvalactieplan (principe van kostendekkendheid) en deels uit algemene middelen dekken (via Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen).
6 Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden. We werken aan een procesvoorstel en informeren de raad nog dit jaar hierover. We koersen aan op het voorleggen van keuzes in de Voorjaarsnota 2021.
7 Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0. De DSCR blijft boven 1, behalve in het jaar 2021.
8 Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen. In deze Begroting 2021 komen wij met een voorstel om € 20 miljoen te doteren in een nieuwe Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen. Vanuit deze reserve onttrekken wij de komende jaren incidentele posten en ook voor het minder hard stijgen van het tarief van afvalstoffenheffing voor de komende drie jaar. Op programma 0 staat een overzicht van projecten die gedekt zijn uit de reserve.
9 Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio’s (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders. Er is niet voldaan aan een positief begrotingsresultaat (jaar 2021) en het EMU-saldo in 2024-2028 (zie punt 3). De Meicirculaire 2020 liet gunstige cijfers zien, maar tegelijkertijd zien wij op diverse beleidsterreinen toename van de lasten of afname van de baten. De netto schuldquote komt niet boven 130% en de solvabiliteit niet onder 20%. Er is veel protest van gemeenten over te weinig middelen die zij van het kabinet krijgen voor de Jeugdzorg en Wmo. Mede hierom hebben wij de kostenstijging van de Wmo nu alleen in 2021 doorgevoerd en niet voor de jaren erna. Verder starten wij een proces om de Kadernota kerntakendiscussie te actualiseren met uw raad. Wij hebben reeds de volgende oplopende taakstelling opgenomen in de begroting: V 500 in 2024 t/m 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 vanaf 2028.


Samengevat is onze reactie: voor de benodigde extra inkomsten kijken wij naar de rijksoverheid en sluiten we aan bij het protest van andere gemeenten. Het gemeentefonds wordt ook herverdeeld over gemeenten en dit kan tot wijzigingen van onze inkomsten leiden. Verder hebben wij een taakstelling opgenomen op basis van het proces om de Kadernota kerntakendiscussie te actualiseren. Wij blijven in gesprek met de raadswerkgroep en doen ons best om in de toekomst aan alle adviezen te voldoen.