Programma 5A

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en op peil houden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N4.175 N5.050 N5.359 N5.286 N5.286 N5.286
Baten V3 N0
Saldo van baten en lasten N4.172 N5.050 N5.359 N5.286 N5.286 N5.286
Reserve eenmalige uitgaven TV 5.1 N200 V121 V79 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 5.1 N1 N8 N8 N8 N8 N8
Totaal mutaties in reserves N201 V113 V71 N8 N8 N8
Resultaat N4.373 N4.937 N5.288 N5.294 N5.294 N5.294
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Sport en Sportieve recreatie algemeen Westerdijk N115 N129 N131 N131 N131 N131
Zwenbad De Blinkert Westerdijk N231 N307
BV Sport Westerdijk N3.682 N4.488 N5.016 N5.016 N5.016 N5.016
Schoolzwemmen Westerdijk N57 N43 N43 N43 N43 N43
Stelpost Btw Westerdijk N0 N0
Vervolgonderzoek sporthal Schenkel Westerdijk N73
Directe personeels- en apparaatskosten N90 N83 N96 N96 N96 N96
Afschrijvingen en toegerekende rente N0 N0
Totaal lasten N4.175 N5.050 N5.359 N5.286 N5.286 N5.286
Baten
Directe personeels- en apparaatsbaten V3 N0
Totaal baten V3 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N4.172 N5.050 N5.359 N5.286 N5.286 N5.286
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Verhoging budget BV Sport.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Verhoging budget BV Sport.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N5.050 N0 N5.050
Zwembad / sporthalcombinatie (VJN2018 5.4.1) N87
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N13
Exploitatie mutaties vastgoed (Voorstel in Begroting 2021) N25
Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N73
Actualisatie 2021 subsidies N104
Overige N7
Stand begroting 2021 N5.359 N0 N5.359
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2022 N5.359 N0 N5.359
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N5.359 N0 N5.359
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N5.359 N0 N5.359

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het via Sportief Capelle beschikbaar stellen van binnen- en buitensportvoorzieningen;
 • Het opstellen van (huur)overeenkomsten;
 • Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven;
 • Het jaarlijks indexeren van de huurprijzen;
 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • Het bepalen van omvang, samenstelling en geografische spreiding van gebouwen (Portfolio management);
 • “performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen, huurincasso, marketing. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het via Sportief Capelle laten instandhouden en verhuren/ ingebruikgeven van vastgoed en sportvelden.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de sportaccommodaties waar wij eigenaar van zijn. De hoeveelheidsgegevens van gebouwen staan in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N3.028 N3.188 N3.820 N3.965 N3.961 N3.994
Baten V2.493 V2.980 V3.456 V3.456 V3.456 V3.456
Saldo van baten en lasten N534 N208 N364 N509 N506 N538
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 5.2 V37 N17 N17 N17 N17 N17
Totaal mutaties in reserves V37 N17 N17 N17 N17 N17
Resultaat N497 N225 N381 N526 N523 N555
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Binnen- en buitensportaccommodaties Van Veen N1.663 N1.788 N1.833 N1.826 N1.826 N1.827
Directe personeels- en apparaatskosten N285 N231 N264 N264 N264 N264
Afschrijvingen en toegerekende rente N1.080 N1.168 N1.724 N1.876 N1.873 N1.905
Totaal lasten N3.028 N3.188 N3.821 N3.966 N3.962 N3.996
Baten
Binnen- en buitensportaccommodaties Van Veen V2.493 V2.980 V3.456 V3.456 V3.456 V3.456
Totaal baten V2.493 V2.980 V3.456 V3.456 V3.456 V3.456
Saldo N534 N208 N364 N510 N507 N539
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Toenemende afschrijvingen en toegerekende rente.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N3.188 V2.980 N208
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties N46 V476
Directe personeels- en apparaatskosten N33
Afschrijvingen en toegerekende rente N555
Afrondingsverschil V1
Stand begroting 2021 N3.821 V3.456 N365
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties V7
Afschrijvingen en toegerekende rente N153
Afrondingsverschil V1
Stand begroting 2022 N3.966 V3.456 N510
Afschrijvingen en toegerekende rente V4
Stand begroting 2023 N3.962 V3.456 N506
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties N1
Afschrijvingen en toegerekende rente N32
Stand begroting 2024 en volgende jaren N3.995 V3.456 N539

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Gymlokaal Beemsterhoek
Het gymlokaal Beemsterhoek is met ingang van 2021 overtollig voor bewegingsonderwijs. In 2021 volgt een voorstel voor hergebruik dan wel sloop.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken;
 • Het verstrekken van subsidies voor cultuur en evenementen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Rapportcijfer burger over Isala Theater in bewonersenquête 8 geen meting 8
Rapportcijfer burger over Muziekschool in bewonersenquête 8 geen meting 8
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks) 59 59 59
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit 8 8 8
Totaal aantal beeldende kunstwerken 67 67 67
Aantal landmarks 9 9 9

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N2.299 N2.456 N2.414 N2.415 N2.415 N2.415
Baten V419 V379 V389 V389 V389 V389
Saldo van baten en lasten N1.880 N2.077 N2.025 N2.026 N2.026 N2.026
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 5.3 V30 N9 N9 N9 N9 N9
Reserve eenmalige uitgaven TV 5.3 V10 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V40 N9 N9 N9 N9 N9
Resultaat N1.840 N2.086 N2.034 N2.035 N2.035 N2.035
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Communicatie (evenementen) Burgemeester N29 N24 N24 N24 N24 N24
Beeldbepalende kunstwerken Wilson N12 N0 N0 N0 N0 N0
Stadsplein 5 - Isala Theater Westerdijk N158 N171 N265 N265 N265 N265
Isala Theater Westerdijk N1.172 N1.198 N1.129 N1.129 N1.129 N1.129
Muziekonderwijs Westerdijk N456 N462 N470 N470 N470 N470
Overige kunst en cultuur Westerdijk N303 N360 N367 N367 N367 N367
Viering 75 jaar vrijheid Burgemeester N0 N100
Directe personeels- en apparaatskosten N169 N140 N162 N162 N162 N162
Afschrijvingen en toegerekende rente V1 V2 V2 V2 V2
Totaal lasten N2.299 N2.456 N2.414 N2.415 N2.415 N2.415
Baten
Verhuur Stadsplein 5 Westerdijk V379 V379 V389 V389 V389 V389
Communicatie (evenementen) Burgemeester V8 N0
Viering 75 jaar vrijheid Burgemeester V24
Directe personeels- en apparaatsbaten V4
Overige kunst en cultuur Westerdijk V5 N0
Totaal baten V419 V379 V389 V389 V389 V389
Saldo N1.880 N2.077 N2.025 N2.026 N2.026 N2.026
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N2.456 V379 N2.077
Verhuur Stadsplein 5 (Isala) - hogere huurbaten V10
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N21
Actualisatie 2021 subsidies N34
Viering 75 jaar vrijheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2020), budget in 2020 V100
Overige N3
Stand begroting 2021 N2.414 V389 N2.026
Overige N1
Stand begroting 2022 N2.415 V389 N2.027
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N2.415 V389 N2.026
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N2.415 V389 N2.026

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Nota “Verrassend divers. Cultuur- en evenementenbeleid 2018 e.v.”
In het vierde kwartaal van 2021 wordt de nota “Verrassend divers. Cultuur- en evenementenbeleid 2018 e.v.” geëvalueerd.

Taakveld 5.4 Musea

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • “Performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het monitoren van het energieverbruik;
 • Instandhouding en verhuur/ingebruikgeving van vastgoed.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N5 N15 N3 N10 N10 N10
Baten N0 V0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N5 N14 N3 N10 N10 N10
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N5 N14 N3 N10 N10 N10
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Welzijnsaccommodaties (Nieuwelaan 11 – Dief- en Duivenhuisje) Van Veen N5 N15 N3 N10 N10 N10
Totaal lasten N5 N15 N3 N10 N10 N10
Baten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N5 N15 N3 N10 N10 N10
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N15 V0 N14
Overige verschillen V12
Stand begroting 2021 N3 V0 N2
Overige verschillen N7
Stand begroting 2022 N10 V0 N10
Geen wijzigingen.
Stand begroting 2023 N10 V0 N10
Geen wijzigingen.
Stand begroting 2024 en volgende jaren N10 V0 N10

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Archeologie, Monumentenzorg en Cultuurlandschap

 • Uitvoering van de Nota Erfgoed 2012;
 • Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten;
 • Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten;
 • Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten;
 • Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten;
 • Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de monumentale boerderij aan de ’s Gravenweg 325 en het Rijksmonument Dorpsstraat 164. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle 45 45 45
Aantal te onderhouden gemeentelijke monumenten (Begraafplaats Nijverheidsstraat) 1 1 1
Aantal rijksmonumenten in Capelle 17 17 17
Aantal te onderhouden rijksmonumenten (kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan en Dief- en duifhuisje) 2 2 2
Aantal provinciale monumenten 0 0 0

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N133 N302 N292 N292 N292 N292
Baten N0 N0
Saldo van baten en lasten N133 N302 N292 N292 N292 N292
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N133 N302 N292 N292 N292 N292
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (’s-Gravenweg 325) Van Veen N4 N2 N3 N3 N3 N3
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (Rijksmomument Dorpsstraat 164) Van Veen N85 N86 N87 N87 N87 N87
Monumentenzorg / Erfgoed Struijvenberg N45 N63 N63 N63 N63 N63
Directe personeels- en apparaatskosten N0 N150 N139 N139 N139 N139
Totaal lasten N133 N302 N292 N292 N292 N292
Baten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N133 N302 N292 N292 N292 N292
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N302 N0 N302
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten V11
Overige verschillen N1
Stand begroting 2021 N292 N0 N292
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2022 N292 N0 N292
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N292 N0 N292
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N292 N0 N292

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Rijksmonument Dorpsstraat 164
De grootste aandeelhouder van Rijksmonument Dorpsstraat 164, namelijk Maximum Invest, heeft aan ons aangegeven de huurovereenkomst van Maximum Alliances op te willen zeggen en de aandelen aan de gemeente te willen verkopen. Met alle betrokken partijen zijn wij hierover in overleg. Meer informatie staat in de paragraaf verbonden partijen bij Rijksmonument Dorpsstraat 164. 

Taakveld 5.6 Media

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het verstrekken van subsidie aan de openbare bibliotheek;
 • Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoort het pand van de bibliotheek aan het Stadsplein. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Rapportcijfer Capelse bevolking voor bibliotheek in bewonersenquête 7,7 geen meting 7,7
% Capelse Bevolking dat Radio Capelle gebruikt om zich te informeren over zaken die spelen in de gemeente in bewonersenquête 19% geen meting 19%*
*) De aanwijzing van Radio Capelle als lokale publieke media-instelling voor Capelle aan den IJssel is geeindigd op 20 augustus 2020. Op het moment van opstellen van de Begroting 2021 is nog niet bekend welke omroep door het Commissariaat van de Media wordt aangewezen als lokale omroep voor de komende periode.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N1.165 N1.126 N1.125 N1.127 N1.127 N1.129
Baten V188 V187 V178 V178 V178 V178
Saldo van baten en lasten N976 N939 N947 N949 N949 N951
Reserve bedrijfsvoering TV 5.6 V44 N4 N4 N4 N4 N4
Totaal mutaties in reserves V44 N4 N4 N4 N4 N4
Resultaat N932 N943 N951 N953 N953 N955
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Informatievoorziening (Bibliotheek) Westerdijk N947 N965 N981 N981 N981 N981
Lokale Omroep Westerdijk N52 N54 N55 N55 N55 N55
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties) Van Veen N54 N46 N19 N19 N19 N19
Afschrijjvingen en toegerekende rente N65 N65 N70 N72 N72 N74
Directe personeels- en apparaatskosten N46 V4
Totaal lasten N1.165 N1.126 N1.125 N1.127 N1.127 N1.129
Baten
Informatievoorziening (Bibliotheek) Westerdijk N0 N0 N0 N0 N0 N0
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties) Van Veen V187 V187 V178 V178 V178 V178
Directe personeels- en apparaatsbaten V2
Totaal baten V188 V187 V178 V178 V178 V178
Saldo N976 N939 N947 N949 N949 N951
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Toename afschrijvingen en toegerekende rente door aankoop bibliotheek.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N1.126 V187 N939
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N4
Actualisatie 2021 subsidies N17
Actualisatie kapitaallasten N5
Mutaties exploitatie vastgoed (voorstel in Begroting 2021) V27 N27
Overige V18
Stand begroting 2021 N1.125 V178 N946
Actualisatie kapitaallasten N2
Stand begroting 2022 N1.127 V178 N949
Actualisatie kapitaallasten N0
Stand begroting 2023 N1.127 V178 N949
Actualisatie kapitaallasten N2
Stand begroting 2024 en volgende jaren N1.129 V178 N951