Programma 6D

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
  • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Begr. 21
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG 8,3 8,95 8,3
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG 8,6 8,93 8,6
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering) 92,8% 89,0% 92,8
% Mate van uitval CJG 8,5% 8,7% 8,5
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG 1.851 1.900 1.851
% uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp 79,3% (rekening 2019) 78,3% (definitief verbruik tbv Vlaktaks 2021) 100,0% 100%

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N22.116 N17.613 N19.834 N19.468 N20.590 N20.589
Baten V231 V62 V62 V62 V62 V62
Saldo van baten en lasten N21.885 N17.551 N19.772 N19.406 N20.528 N20.527
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 6.72 V1 N19 N19 N19 N19 N19
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.72 N159 V159 N0 N0 N0 N0
Reserve Sociaal Domein TV 6.72 V3.864 N0 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve TV 6.72 N115 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V3.591 V140 N19 N19 N19 N19
Resultaat N18.294 N17.411 N19.791 N19.425 N20.547 N20.546
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Jeugdhulp algemeen (Herstart vanaf 2017) Hartnagel N39 N39 N39 N39 N39 N39
Jeugd gezondheidszorg (Home-start) Hartnagel N76 N76 N76 N76 N76 N76
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond Hartnagel N10.537 N5.561 N7.106 N6.965 N8.087 N8.086
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) Hartnagel N7.012 N7.489 N7.950 N7.725 N7.725 N7.725
PGB Jeugdhulp Hartnagel N616 N615 N800 N800 N800 N800
AWBZ intramuraal en GGZ Hartnagel N3.455 N3.455 N3.455 N3.455 N3.455 N3.455
Schoolmaatschappelijk werk (GOA) Hartnagel
CJG (GOA) Hartnagel N170 N170 N170 N170 N170 N170
Directe personeels- en apparaatskosten N212 N208 N238 N238 N238 N238
Totaal lasten N22.116 N17.613 N19.834 N19.468 N20.590 N20.589
Baten
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) Hartnagel V65 V62 V62 V62 V62 V62
Jeugdhulp GRJR Hartnagel V159
Directe personeels- en apparaatsbaten V8 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V231 V62 V62 V62 V62 V62
Saldo N21.885 N17.551 N19.772 N19.406 N20.528 N20.527
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Toename in 2017 e.v. van budgetten bovenlokale en lokale jeugdhulp.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Daling van de bijdrage bovenlokale jeugdhulp aan GR Rijnmond als gevolg van de vlaktax-methodiek (in jaren 2017 t/m 2022)
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N17.613 V62 N17.551
VJN 2017: Lagere lasten GR Jeugdhulp Rijnmond V221
NJN 2017, 6.4.32 Hogere inleg GR Jeugdhulp Rijnmond N183
VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein V972
VJN 2019,  6.4.26 aanpassing inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN V862
NJN 2019, 6.4.20 overheveling naar 2020 inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) V159
VJN 2020, 6D.1 GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020 N2.627
VJN 2020, 6D.1 Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020 V387
NJN 2019, 6.4.19 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN cap.wachtlijsten inc. V225
VJN 2020, 6D.2 CJG aanvulling Reserve wegens nadelig resultaat 2019 - incidenteel V87
B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering V181
B 2021 Actualisatie 1,7% indexering CJG materiële kosten N23
B 2021 Actualisatie 2,6% indexering CJG loonkosten kosten incl. ZIN N227
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2021 AB15.04.2020 N1.336
B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering N181
B 2021 6D.3 CJG Wachtlijsten incidenteel budget 2021 N225
B 2021 6D.4 CJG Structurele toename kosten PGB conform prognose CJG, opgave SVB N185
B 2021 6D.5 CJG Huur nieuwe locatie Capelle West ,servicekosten, schoonmaakkosten N65
B 2021 6D.6 CJG Structurele hogere lasten ZIN (Zorg in Natura) i.v.m. tekort over 2020 N232
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N30
Stand begroting 2021 N19.834 V62 N19.772
VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein N495
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN V599
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020 V37
B 2021 6D.3 CJG Wachtlijsten incidenteel budget 2021 V225
Stand begroting 2022 N19.468 V62 N19.406
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN N1.571
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2023 AB15.04.2020 V449
Stand begroting 2023 N20.590 V62 N20.528
NJN 2019, Financiële doorkijk - GRJR Rijnmond N1.619
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2024 AB15.04.2020 V1.620
Stand begroting 2024 en volgende jaren N20.589 V62 N20.527

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
  • Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
  • Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten N677 N683 N688 N688 N688 N688
Baten N0 N0
Saldo van baten en lasten N677 N683 N688 N688 N688 N688
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N677 N683 N688 N688 N688 N688
Specificatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Maatsch. Dienstverlening WMO Coll. - Begeleid wonen Wilson N270 N275 N280 N280 N280 N280
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond - Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Hartnagel N407 N407 N407 N407 N407 N407
Totaal lasten N677 N683 N688 N688 N688 N688
Baten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N677 N683 N688 N688 N688 N688
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2020 N683 N0 N683
B 2021: Actualisatie indexering 1,7% subsidiebudget Leger des Heils (AIDA) N5
Stand begroting 2021 N688 N0 N688
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2022 N688 N0 N688
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N688 N0 N688
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren N688 N0 N688