Programma 8 Stadsontwikkeling

Missie

Wij regisseren en faciliteren de stadsontwikkeling voor een blijvend vitale stad. Wij creëren een goede woongemeente met en voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We behouden de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente en bevorderen deze waar nodig. We verbinden de ambities voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarmee spelen we in op de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)

BG21 - Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Vanaf 2020 is de meeteenheid aangepast van "aantal per 1.000 woningen" naar "aantal per 1.000 inwoners". Hierdoor zijn de streefwaarden van voorgaande jaren niet meer bruikbaar. 
Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)

BG21 - WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Eenheid: duizend euro.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)

BG21 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

BG21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Te realiseren grondgebonden woningen

Percentage te realiseren grondgebonden woningen ten opzichte van het totaal aantal te bouwen woningen (grondgebonden en appartementen) minus sloop.
Eenheid %.

Bron: woningbouwprogramma in het MeerjarenProgrammaStadsontwikkeling (MPS)

BG21 - Woningvoorraad

Eenheid: stuks.

Bron: buurtmonitor

BG21 - Omvang sociale voorraad

Eenheid: stuks.

Bron: corporaties

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
 • Legesverordening 2021 (Raad december 2020).

Taakveld 8.2 Grondexploitaties

 • Grondprijzenbrief 2020 (BBV 114116 december 2019);
 • Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
 • Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

 • Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
 • Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555, april 2019);
 • Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
 • Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 117182 december 2019);
 • Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
 • Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Zaak 201285 juni 2020);
 • Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Dataland B.V.

Maatschappelijke effecten Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed.
Doelstelling voor programma Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland wordt binnenkort opgeheven en gesplitst over de VNG en het Kadaster. Naar verwachting zijn de activiteiten per 1 januari 2022 volledig beƫindigd.

 

Stichting Havensteder

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

 

Stichting Vestia

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Wij maken geen samenwerkingsafspraken met Vestia.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.

 

Stichting Woonzorg Nederland

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Ontwikkelingen

Het nieuwe Rivium
In 2030 is het nieuwe Rivium een mix van een businesspark, uitdagende woonwijk en recreatie in één. Een stadswijk waar het fijn wonen en werken is, met ruimte om te pionieren, voor innovatie en duurzaamheid. De ontwikkeling van het nieuwe Rivium zal aantrekkelijk zijn voor Capellenaren die meer stedelijk willen wonen, maar ook nieuwe doelgroepen aantrekken. Het nieuwe Rivium is voor iedereen die de dynamiek van het stads wonen met hoge kwaliteit aantrekkelijk vindt. Iedereen is welkom. De verbetering van ruimtelijke kwaliteit in het gebied, waarbij gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde een belangrijke rol spelen. Niet alleen wonen, maar de recreatieve routes en verblijfsrecreatie krijgen hierbij bijzondere aandacht. Daarnaast koesteren wij de bestaande bedrijven en bieden we in de plinten van de nieuwbouw ook weer ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Rivium wordt een toekomstgerichte, bruisende en duurzame wijk, waarin het fijn is om te werken, wonen en te verblijven. De goed functionerende mobiliteit speelt hier een belangrijke rol bij.

De plannen zijn tot stand gekomen na tientallen thema- en bewonersavonden georganiseerd om precies te weten te komen hoe Capellenaren, omwonenden, bedrijven, belangstellenden en ontwikkelaars – en ook uw raad - tegen de veranderingen van de wijk aankeken. Dat heeft ontzettend veel waardevolle informatie opgeleverd die verwerkt is in het Gebiedspaspoort 2.0. De interesse en betrokkenheid was ongekend groot. Veel mensen zien een prachtige kans ontstaan om op deze bijzondere plek straks een mooi appartement te vinden. De locatie en de plannen hebben veel mensen en ontwikkelaars enthousiast gemaakt. Met Rivium bieden we toekomstbestendige woonruimte voor veel woningzoekenden. De betrokkenheid en activiteiten van de marktpartijen, omwonenden, bedrijven en overige relevante actoren is van groot belang bij het uitwerken van het Gebiedspaspoort 2.0.

Het initiatief voor de gebiedstransitie op Rivium ligt primair bij de marktpartijen. De gemeente is geen initiatiefnemer van de voorgestelde herontwikkeling, heeft hier een faciliterende rol en wil geen risicodrager zijn van de voorgestelde herontwikkelingen. Hierdoor vinden wij het belangrijk dat de vervolgstappen en de vervolgprocedure zorgvuldig worden bepaald en gevolgd. Het uitgangspunt van alle gesprekken met marktpartijen is dat de herontwikkeling van het Rivium voor rekening en risico van de initiatiefnemers wordt gerealiseerd.

Eerder zijn al voorbereidingsbudgetten gevoteerd, t.b.v. de interne werkzaamheden en externe kosten tot het sluiten van de anterieure overeenkomsten. Deze kosten zullen worden opgenomen in het kostenverhaal waarover nu wordt gesproken met de marktpartijen. De gemeente zal het vaststellen van bouwenveloppen en het vervolgtraject pas oppakken nadat de dekking is geregeld.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven. 

8.1 Omgevingswet

Omgevingswet - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 480 in 2021, N 650 in 2022, N 590 in 2023 en N 490 in 2024 
Kasstroom N 480 in 2021, N 650 in 2022, N 590 in 2023 en N 490 in 2024 

Wij bereiden ons sinds eind 2016 voor op de Omgevingswet (Implementatieplan Omgevingswet Capelle aan den IJssel 2016-2020). . In de Voorjaarsnota 2019 is toegezegd om in 2020 inzicht te geven in de benodigde middelen voor de periode vanaf 2021. In mei van dit jaar heeft de minister meegedeeld dat de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 plaatsvindt. Op dat moment moet onze gemeente Omgevingswetproof zijn; de nieuwe digitale informatievoorziening moet zijn aangesloten en gevuld met informatie voor de Capellenaren en de processen moeten volgens de regelgeving van de Omgevingswet verlopen.
Het jaar 2021 is het laatste voorbereidingsjaar. In 2022 start de transitieperiode; deze duurt tot 2029. De grootste opgave in deze periode is de ontwikkeling van het nieuwe Omgevingsplan, het plan dat alle regels voor de fysieke leefomgeving voor geheel Capelle gaat omvatten. Een intensief proces, dat meerdere jaren duurt. Het Omgevingsplan komt in de plaats van de bestemmingsplannen, de regels voor de fysieke leefomgeving van onze gemeente en de rijksregels, die gedecentraliseerd worden. De overige kosten zijn met name voor de ontwikkeling en het beheer van de digitale informatievoorziening en het voortzetten van het programmamanagement tot en met 2023.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting voor de jaren 2021 tot en met 2024 eenmalig te verhogen:

2021 2022 2023 2024
Programma N110 N80 N80
Digitale informatievoorziening N100 N100 N100 N80
Processen initiatieven en vergunningen N80 N60
Voorbereiden omgevingsplan en toepasbare regels N190 N410 N410 N410
Totaal N480 N650 N590 N490

8.2 Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening

Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 82 structureel vanaf 2021 tot en met 2024
Kasstroom: N 82 structureel vanaf 2021 tot en met 2024

Binnen het team Ruimtelijke Ordening is dringend behoefte aan uitbreiding van de formatie. De verdere juridisering van het werkveld, de implementatie van de omgevingswet, de intensievere samenwerking met VTH en de grotere behoefte aan advisering op RO-gebied ook al in de initiatieffase van projecten, vragen om een uitbreiding van het team RO met een beleidsadviseur.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 structureel met N 82 te verhogen.

8.3 Uitbreiding formatie Stedenbouw

Uitbreiding formatie Stedenbouw - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 66 structureel vanaf 2021 tot en met 2024
Kasstroom: N 66 structureel vanaf 2021 tot en met 2024

Binnen het team Stedenbouw willen we de formatie uitbreiden met een ondersteuner voor het Q-team en intaketeam. Hiermee kan de verslaglegging van het Q-team naar een hoger niveau worden getild en kunnen we het intaketeam omvormen tot een intaketafel, waarin we gezamenlijk met collega’s van andere betrokken afdelingen (Samenleving, Stadsbeheer) nieuwe initiatieven kunnen beoordelen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 66 te verhogen.

8.4 Uitbreiding formatie Projectsecretaris

Uitbreiding formatie Projectsecretaris  - Beleidskeuze
Lasten / Baten:  N 82 / V 41 structureel vanaf 2022
Kasstroom N 82 / V 41 structureel vanaf 2022

Binnen het project Het nieuwe Rivium missen we invulling van een aantal cruciale functies binnen onze organisatie die onmisbaar zijn om dit project zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. In Voorjaarsnota 2020 zijn voor deze functies, waaronder een SO-projectsecretaris 1,0 fte, budgetten in de jaren 2020 tot en met 2021 beschikbaar gesteld.
Het is belangrijk dat de projectleider de handen vrij heeft voor het zo goed mogelijk uitvoeren van inhoudelijke taken alsook het aansturen van het gehele projectteam. Een projectsecretaris, zoals die ook is ingezet bij de totstandkoming van de Gebiedsvisies Landelijk Capelle en Centraal Capelle is daarbij onontbeerlijk. Deze projectsecretaris kan worden beschouwd als een senior-ondersteuner, die met een zekere mate van zelfstandigheid contacten onderhoudt met zowel projectteam, bestuur en organisatie als belanghebbenden buiten het gemeentehuis. Waar nodig kan de projectsecretaris een enkel (deel)project zelfstandig begeleiden. Tot op heden is het ontbreken van een projectsecretaris opgevangen door de inzet van projectondersteuners in deeltijd. Met het aantrekken van een projectsecretaris komen die projectondersteuners deels weer ter beschikking voor de andere Capelse projecten. Wij stellen u voor de functie van SO-projectsecretaris 1,0 fte vanaf 2022 te continueren, waarbij het doel is deze voor tenminste 50% te dekken vanuit Capelse projecten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting vanaf 2022 structureel met N 82 te verhogen en de baten in de begroting vanaf 2022 structureel met V41 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N14.286 N20.292 N22.441 N14.011 N15.415 N7.346
Baten V12.554 V17.618 V16.709 V11.436 V14.039 V3.362
Saldo van baten en lasten N1.732 N2.674 N5.732 N2.575 N1.376 N3.984
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N531 V580 N0 N0 N0 N0
Reserve herstr.actief grondbeleid V10.495 N0 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N8.090 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N458 N121 N52 N52 N52 N52
Totaal mutaties reserves V1.416 V459 N52 N52 N52 N52
Resultaat N316 N2.215 N5.784 N2.627 N1.428 N4.036

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 8 Stadsontwikkeling

BG21 - Baten 8 Stadsontwikkeling

Analyse verschil

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Geo data beschikbaarstellen in 3D (VJN2019 8.4.3), hoger budget in 2020 V130 V130 N10 V120
Eenmalig budget Omgevingswet (VJN2019), budgetoverheveling van 2019 naar 2020 met dekking reserve eenmalige uitgaven V59 V59 N59 N0
Implementatie omgevingswet (VJN2019 8.4.1), hoger budget in 2020 V260 V260 V260
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) N480 N480 N480
Faciliterende projecten (NJN2019 8.4.11), lager budget in 2021 (zie baten) V120 V120 V120
Uitbreiding Formatie Ruimtelijke Ordening (Begroting 2021 8.2) N82 N82 N82
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020); zie baten N4.226 N4.226 N4.226
Centraal Capelle (VJN2019 8.4.8) N541 N541 N20 N561
Hogere lasten dotatie in Voorziening omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5) V2.229 V2.229 V2.229
Hoger budget in 2020 op technische adviezen (NJN2019 8.4.5 en VJN2020 8.8) V50 V50 V50
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) N1.733 N1.733 N75 N1.808
Doe Mee programma, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9) V20 V20 N20 N0
Promoten-coƶrdinatie activiteiten, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9) V13 V13 N13 N0
Lager budget Landelijk Capelle in 2021 (o.a. VJN2019 8.4.5), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V603 V603 N261 V342
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36) V236 V236 N36 V200
Budget Nieuwe Rivium in 2020 (VJN2020 8.5); zie baten V1.600 V1.600 V1.600
Gebiedsaanpak Schollevaar, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2020) V16 V16 N16 N0
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021 N138 N138 N70 N208
Transformaties (VJN2020 8.7) N61 N61 N61
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N169 N169 V69 N100
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente V52 V52 V52
Uitbreiding Formatie Stedenbouw (Begroting 2021 8.3) N66 N66 N66
Uitbreiding Formatie Projectsecretaris (Begroting 2021 8.4) N41 N41 N41
N2.149 N0 N2.149 N511 N2.660
Baten
Faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4); zie lasten N115 N115 N115
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) inclusief winstnemingen (zie lasten) V3.014 V3.014 V3.014
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5) N3.076 N3.076 N3.076
Hogere baten door onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning (NJN2019 8.4.5 en Actualisatie 2021) V807 V807 V807
Bijdrage van derden Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1) V135 V135 V135
Budget 's Gravenweg 325 / kinderboerderij in 2020 (NJN2019 8.4.8) N120 N120 N120
Budget Nieuwe Rivium in 2020 (VJN2020 8.5); zie lasten N1.600 N1.600 N1.600
Transformaties (VJN2020 8.7); zie lasten V61 V61 V61
Overige verschillen N15 N15 N15
N0 N909 N909 N0 N909
Totaal N2.149 N909 N3.058 N511 N3.569

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
8.1 Ruimtelijke ordening Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven V59 N319 N480 N650 N590 N490
8.1 Ruimtelijke ordening Geo data in 3D (VJN2019 8.4.3), dekking reserve eenmalige uitgaven V10 N130
8.1 Ruimtelijke ordening Faciliterende projecten V115 N130 N10
8.2 Grex (niet-bedrijventerrein) Mutaties reserve bedrijfsvoering N122 N52 N52 N52 N52
8.2 Grex (niet-bedrijventerrein) Winstnemingen grondexploitaties V2.295 V1.011 V1.712 V1.977 V286
8.3 Wonen en bouwen De Hoven II met dekking reserve eenmalige uitgaven V79 V51 N0 V193 V110 N240 N1.973 N110 N313 N110
8.3 Wonen en bouwen Landelijk Capelle; dekking reserve eenmalig V257 N940 N336 N351 N164
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsvisie Centraal Capelle V20 V135 N819 N1.360 N706
8.3 Wonen en bouwen Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en Rivium (NJN2019 8.4.5) V3.537 V311 V1.280 V73
8.3 Wonen en bouwen Voorziening omgevingsvergunnigen (NJN2019 8.4.5) V807 V46 V1.252 N2.229
8.3 Wonen en bouwen Het nieuwe Rivium V1.600 N1.600
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11) V70 N138
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5)met dekking reserve herstructurering actief grondbeleid V36 N336 N100
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2019 8.4.14) V16 N16
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsvisies Doe Mee (VJN2016 10.4.2) V20 N20
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsvisies promoten (VJN2018 8.4.14) V13 N13
8.3 Wonen en bouwen Transformaties V262 V323 N262 N323
8.3 Wonen en bouwen Kinderboerderij, eenmalige baat door verkoop (VJN2019 8.4.9) V120
Totaal V8.509 V2.638 V3.038 V3.495 V396 N6.236 N5.376 N1.854 N1.306 N816

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.