Reserves en voorzieningen

Begroting 2021

Terug naar navigatie - Begroting 2021
Nr Naam Reserve Portefeuillehouder Budgethouder Taakveld Saldo begin 2021 Resultaat jaarexpl. 2020 Rentetoevoeging Overige vermeerderingen Verminderingen Saldo eind 2021
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen Van Veen Fin. TV 0.10 10.000 0 0 0 0 10.000
2 Algemene reserve *) Van Veen Fin. TV 0.10 63.504 0 0 0 0 63.504
Subtotaal rubriek A: 73.504 0 0 0 0 73.504
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering Van Veen GS TV 0.4 27 0 0 1.764 1.694 97
2 Eenmalige uitgaven Van Veen Fin. diversen 731 0 0 0 365 366
3 Sociaal Noodfonds Westerdijk SL TV 6.71 223 0 0 14 14 223
4 Reserve Rekenkamer Van Veen Griffie TV 0.10 37 0 0 0 0 37
5 Denk en Doe Mee!-fonds Hartnagel div. diversen 1.830 0 0 0 0 1.830
6 Water Wilson SB TV 5.7 2.281 0 0 67 52 2.296
7 Besteding verkoop Eneco-aandelen Van Veen Fin. diversen 20.000 0 0 0 965 19.035
Subtotaal rubriek B: 25.129 0 0 1.845 3.090 23.884
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 98.633 0 0 1.845 3.090 97.388
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2020 en verder is, in afwachting van de besluitvorming hierover, geen rekening gehouden
Nr Naam Voorziening Portefeuillehouder Budgethouder Taakveld Saldo begin 2021 Resultaat jaarexpl. 2020 Rentetoevoeging Overige vermeerderingen Verminderingen Saldo eind 2021
1 Onderhoud diversen div. diversen 3.230 0 0 1.941 2.449 2.722
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. Van Veen SB TV 8.2 22 0 0 0 0 22
3 Diverse (verliesgevende) complexen Van Veen SO TV 8.2 7.122 0 0 0 4.149 2.973
4 Dubieuze debiteuren Van Veen Fin. diversen 7.361 0 0 134 178 7.317
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers Burgemeester GS TV 0.1 7.865 0 0 154 308 7.711
6 Rioolrechten middelen derden Van Veen SB TV 7.2 1.939 0 0 293 618 1.614
7 Afvalstoffenheffing middelen derden Van Veen SB TV 7.3 1.454 0 0 851 855 1.450
8 Omgevingsvergunningen Van Veen SB TV 8.3 2.229 0 0 0 807 1.422
Totaal Voorzieningen 31.222 0 0 3.373 9.364 25.231
Totaal Reserves en Voorzieningen 129.855 0 0 5.218 12.454 122.619

Meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Meerjarenbegroting
Nr Naam Reserve Taakveld Saldo begin 2020 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen TV 0.10 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) TV 0.10 56.441 63.504 63.504 63.504 63.504 63.504
Subtotaal rubriek A: 66.441 73.504 73.504 73.504 73.504 73.504
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering TV 0.4 574 27 97 264 366 530
2 Eenmalige uitgaven diversen 3.456 731 366 366 302 0
3 Sociaal Noodfonds TV 6.71 223 223 223 223 223 223
4 Reserve Rekenkamer TV 0.10 37 37 37 37 37 37
5 Denk en Doe Mee!-fonds diversen 4.328 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830
6 Water TV 5.7 2.247 2.281 2.296 2.124 1.792 1.447
7 Besteding verkoop Eneco-aandelen diversen 0 20.000 19.035 18.580 18.265 18.091
Subtotaal rubriek B: 10.865 25.129 23.884 23.424 22.815 22.158
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 77.306 98.633 97.388 96.928 96.319 95.662
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2020 en verder is, in afwachting van de besluitvorming hierover, geen rekening gehouden
Nr Naam Voorziening Taakveld Saldo begin 2020 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024
1 Onderhoud diversen 3.941 3.230 2.722 2.590 3.145 2.775
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. TV 8.2 22 22 22 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen TV 8.2 7.174 7.122 2.973 2.420 1.395 0
4 Dubieuze debiteuren diversen 7.405 7.361 7.317 7.273 7.229 7.185
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers TV 0.1 8.019 7.865 7.711 7.557 7.403 7.249
6 Rioolrechten middelen derden TV 7.2 2.321 1.939 1.614 1.306 1.247 840
7 Afvalstoffenheffing middelen derden TV 7.3 2.081 1.454 1.450 1.401 1.338 1.213
8 Omgevingsvergunningen TV 8.3 0 2.229 1.422 1.376 124 124
Totaal Voorzieningen 30.963 31.222 25.231 23.923 21.881 19.386
Totaal Reserves en Voorzieningen 108.269 129.855 122.619 120.851 118.200 115.048

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de reserves en voorzieningen

Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in de onderverdeling van de reserves onderscheid gemaakt tussen algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot een algemene reserve; deze reserves hebben meer het karakter van een "buffer" (ter dekking van onverwachte tegenvallers).

Verplichtingen en verliezen, of te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen op een voorziening verantwoord te worden. Op grond van het besluit BBV mag aan voorzieningen geen rente worden toegevoegd (met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde).

In het hiernavolgende overzicht wordt derhalve opgenomen:

  • Algemene reserves (Rubriek A);
  • Bestemmingsreserves (Rubriek B);
  • Voorzieningen (Rubriek V).

In deze toelichting worden de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de reserves en voorzieningen geschetst. De stand per 1 januari 2021 is gebaseerd op de saldi van de Jaarrekening 2019, inclusief de (verwachte) mutaties in 2020. In het bijgevoegde cijfermatige overzicht worden, conform de BBV-voorschriften, de (verwachte) mutaties in 2021 weergegeven. Tevens worden de reserves en voorzieningen in meerjarig perspectief gepresenteerd.

Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)

Terug naar navigatie - Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
A1. Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen
Butgeth. Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve is bedoeld als algemene buffer voor risico’s. Het minimum niveau is bepaald op € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico’s grondexploitaties.
Voeding Geen.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 10.000
Er zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd.

Algemene reserve (A2)

Terug naar navigatie - Algemene reserve (A2)
A2. Algemene reserve
Butgeth. Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve heeft geen specifieke bestemming en is vooral bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van risico’s.
Voeding Er is geen structurele voeding. Wel wordt een overschot op de jaarrekening in principe in deze reserve gestort.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 63.504
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 56.441
Bij: - Saldo Jaarexploitatie 2019 7.063
7.063
Af: - Geen mutaties
0
Stand per 31-12-2020 en verder 63.504
Er zijn geen mutaties geraamd vanaf 2021

Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
B1.  Egalisatiereserve bedrijfsvoering
Butgeth. Gemeentesecretaris
Doel Bij de Voorjaarsnota 2000 heeft de raad besloten tot het instellen van een egalisatiereserve voor de bedrijfsvoering. De reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering over meerdere jaren te verrekenen en zo knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. De algemeen directeur is gemandateerd tot het nemen van een besluit over de dotatie en onttrekking aan deze reserve (de mandatering is geregeld in artikel 11 lid 5. Financiële verordening 2017).
Voeding De voeding van de Egalisatiereserve bedrijfsvoering, inclusief boven- en ondergrens is vastgelegd in het Bedrijfsvoeringconvenant. De bovengrens van de reserve is 5 % van het budget bedrijfsvoering in de begroting. Voor 2019 is dat 1.710, te weten 5% van 34.204 (2.284, te weten 5% van 45.676 inclusief GR IJsselgemeenten; gegevens uit Programmabegroting2019 – Paragraaf D. Bedrijfsvoering). De ondergrens is 0.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 27
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 574
Bij: - Dotaties 1.751
1.751
Af: - Onttrekkingen 2.298
2.298
Stand per 31-12-2020 27
Bij: - Dotaties 1.764
1.764
Af: - Onttrekkingen 1.694
1.694
Stand per 31-12-2021 97
Bij: - dotaties 1.804
1.804
Af: - onttrekkingen 1.637
1.637
Stand per 31-12-2022 264
Bij: - dotaties 1.729
1.729
Af: - onttrekkingen 1.627
1.627
Stand per 31-12-2023 366
Bij: - dotaties 1.729
1.729
Af: - onttrekkingen 1.565
1.565
Stand per 31-12-2024 530

Reserve eenmalige uitgaven (B2)

Terug naar navigatie - Reserve eenmalige uitgaven (B2)
B2. Reserve eenmalige uitgaven
Butgeth. Afdelingshoofd Financiën
Doel Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen (procedureel geregeld in artikel 11 Financiële verordening 2017). De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budget dat in enig jaar niet is besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden, anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
Voeding Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 731
Het geprognosticeerde saldo per 1 januari 2021 wordt nog beïnvloed door mutaties in het lopende jaar.
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 3.456
Bij:
Programma 2 124
- Vervoersknoop Rivium (VJN2018 2.4.2/2.4.8 / VJN2019 2.4.5) 124
Totaal dotatie in 2020 124
Af:
Programma 0 32
- Stadvisie (VJN2019 0.4.13) 32
Programma 1 256
- Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen (NJN2018 1.4.2) 101
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (NJN2018 1.4.3) 35
Weerbaarheid bestuur (Jaarrekening 2018) 120
Programma 2 340
- Vervoersknoop Rivium (NJN2018 2.4.6) 124
- Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7) 30
- Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2018 2.4.7) 118
- Wijkontsluiting Schollevaar (VJN2019 2.4.6) 36
- Parkeertellingen (NJN2015 2.4.4 (jr 2019)) 13
- Voorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan (Wijz.voorstel Begr.2019) 19
Programma 3 365
- Hoofdweg Vak A Middellange termijn (NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2) 304
- Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2) 41
- BIZ Capelle West (VJN2018 3.4.6 / NJN2018 3.4.3) 20
Programma 4 192
- Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019) 192
Programma 5a 121
- Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN 2017 5.4.2) 121
Programma 5b 42
- Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Wijz.voorstel Begroting 2018) 23
- Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) 19
Programma 6a 152
- Budget WOP 2019 (Jaarrekening 2019) 97
- LPB congres 2019 (NJN2018 6.4.5) 32
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf (NJN2018 1.4.3) 23
Programma 6b 368
- Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN2018 6.4.16) 30
- Stroomlijnen, verbetern toegang inkomenondersteuning (NJN2018 6.4.19) 50
- Pilot jongeren en schulden (NJN 2017 6.4.9 NJN2019 6.4.13) 75
- Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk (Jaarrekening 2017) 213
Programma 6d 159
- Transformatiegudget GRJR (NJN2019 6.4.20) 159
Programma 7 242
- Uitvoering Subsidieregeling AED (NJN2018 7.4.4) 24
- Voorbereiding geluidsanering (VJN2018 7.4.2) 56
- Klimaatmiddelen (Jaarrekening 2019) 162
Programma 8 580
- Implementatie omgevingswet (NJN16 8.4.1) 59
- De Hoven Fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) 79
- DOE MEE programma (VJN2016 10.4.2) 20
- Promoten-coördinatie activiteiten (VJN2016 10.4.2) 13
- Landelijk Capelle (VJN2019 8.4.7) 257
- Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2017 8.4.9) 86
- Centrumgebied (Jaarrekening 2019) 20
- Florabuurt (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5) 36
- Geo data in 3D (VJN2019 8.4.3) 10
Totaal onttrekking in 2020 2.849
Stand per 31-12-2020 731
Af:
Programma 4 86
- Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019) 86
Programma 5a 79
- Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN 2017 5.4.2) 79
Programma 6b 200
- Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk (Jaarrekening 2017) 200
Totaal onttrekking in 2021 365
Stand per 31-12-2021 366
- Geen mutaties
Stand per 31-12-2022 366
Af:
Programma 4 64
- Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019) 64
Totaal onttrekking in 2023 64
Stand per 31-12-2023 302
Af:
Programma 4 302
- Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019) 302
Totaal onttrekking in 2024 302
Stand per 31-12-2024 0

Reserve Sociaal Noodfonds (B3)

Terug naar navigatie - Reserve Sociaal Noodfonds (B3)
B3. Reserve Sociaal Noodfonds
Butgeth. Afdelingshoofd Samenleving
Doel De reserve is ingesteld ten behoeve van Capellenaren die in schulden (dreigen te) raken.
Voeding De reserve is gevormd door particuliere giften. In 2007 heeft de Van Cappellen Stichting een extra kapitaal beschikbaar gesteld van 100. Daarnaast wordt jaarlijks 14 gedoteerd ten laste van de exploitatie. De ondergrens van de reserve is in principe bepaald op 213 (inclusief dotatie Van Cappellen Stichting). Er kan aanspraak gemaakt worden op het bedrag van 213 indien de Van Cappellen Stichting daarvoor toestemming verleend.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 223
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 223
Bij: - Dotaties 14
14
Af: - Onttrekkingen 14
14
Stand per 31-12-2020 en verder 223
In de begroting wordt jaarlijks 14 aan deze reserve gedoteerd en onttrokken.

Reserve Rekenkamer (B4)

Terug naar navigatie - Reserve Rekenkamer (B4)
B4. Reserve Rekenkamer
Butgeth. Griffier
Doel Door verschillen in omvang en diepgang, maar ook omdat onderzoeken anders verlopen dan gepland, zal de realisatie vrijwel altijd afwijken van de begroting en zal er budget overblijven of tekort zijn. Om die reden heeft de raad een besluit genomen om de rekenkamer over een egalisatiereserve te laten beschikken.
Voeding De raad heeft op 31 mei 2016 een besluit genomen het budget van de rekenkamer te verhogen naar € 67 (1 euro per inwoner) en een egalisatiereserve te vormen van maximaal 40% van het jaarlijkse budget. De raad heeft op 9 juli 2018 via de Voorjaarsnota 2018 een besluit genomen het budget te verhogen naar € 100 (1,50 euro per inwoner). Dit betekent dat ieder jaar maximaal 40 meegenomen kan worden naar het volgend jaar. Is dit maximum bereikt, dan vloeit het resultaat terug naar de algemene middelen.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 37
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 37
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Geen mutaties
0
Stand per 31-12-2020 en verder 37

Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)

Terug naar navigatie - Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)
B5. Reserve Denk en Doe Mee!-fonds
Butgeth. Diverse
Doel Bij de begroting 2018 is besloten tot het instellen van deze reserve, om zo een deel van het voordelig financieel resultaat 2016 terug te laten vloeien naar de Capellenaar.
Voeding De voeding bestaat uit een eenmalige dotatie van 5 mln. ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 1.830
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 4.328
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Onttrekking programma 0 1.666
- Restantbudget 2018 (VJN 2019 0.4.25) 832
2.498
Stand per 31-12-2020 en verder 1.830
Er zijn geen mutaties geraamd vanaf 2021

Reserve Water (B6)

Terug naar navigatie - Reserve Water (B6)
B6. Reserve Water
Butgeth. Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel De reserve Openbare Ruimte c.s. is ingesteld als buffer voor de noodzakelijke vervangingen in de openbare ruimte. Tot en met de Jaarrekening 2018 werden de saldi in de jaarrekening ten opzichte van de begroting bij de verschillende producten (Onderhoud verhardingen, Civieltechnische werken, Groen, Water, Openbare verlichting, Speelplaatsen en Verkeersvoorzieningen) met de reserve geëgaliseerd. Bij de VJN 2019 is besloten om de reserve Openbare Ruimte eind 2019 grotendeels op te heffen en alleen voort te zetten voor het onderdeel Water.
Voeding De voeding bestaat, indien noodzakelijk, uit dotaties ten laste van de begroting. In het kader van zowel het verder transformeren van de begroting, het verder verhogen van de transparantie van de begroting als het daarbij bevorderen van het (meer) sturen op kasstromen, is bij de VJN 2019 besloten de Reserve Openbare Ruimte (exclusief het onderdeel Water) op te heffen, effectief per 31 december 2019. Gezien het aanwezige saldo en de verwachte ontwikkeling van het onderdeel Water, is de reserve toereikend voor de periode 2020-2024.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 2.281
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 2.247
Bij: - Actualisatie beheerplannen 2020-2023 63
63
Af: - Actualisatie beheerplannen 2020-2023 29
29
Stand per 31-12-2020 2.281
Bij: - Dotaties 67
67
Af: - Onttrekkingen 52
52
Stand per 31-12-2021 2.296
Bij: - dotaties 12
12
Af: - onttrekkingen 184
184
Stand per 31-12-2022 2.124
Bij: - dotaties 14
14
Af: - onttrekkingen 346
346
Stand per 31-12-2023 1.792
Bij: - dotaties 5
5
Af: - onttrekkingen 350
350
Stand per 31-12-2024 1.447

Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)

Terug naar navigatie - Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)
B.7 Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen
Butgeth. Afdelingshoofd Financien
Doel We ontvingen uit de verkoop van de aandelen van Eneco V 77.537 in 2020. Dit hebben wij financieel verwerkt in de Voorjaarsnota 2020. Als gevolg hiervan ontstaat er een groot gunstig voordelig resultaat in 2020: V 80.579 op het moment van de Voorjaarsnota 2020. Bij de Begroting 2021 is voorsteld om N 20.000 apart te zetten in een Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen. Vanuit deze reserve willen wij diverse voorstellen in de Begroting 2021 dekken, met name incidentele voorstellen. Hiermee willen wij een impuls geven aan onze stad, en het sociale gezicht van de gemeente laten zien. Veel Capellenaren hebben het zwaar, zeker in de coronaperiode maar ook los daarvan, en waar mogelijk ondersteunen wij hen.
Voeding Eenmalige voeding uit verkoopopbrengst Eneco. Omdat de Begroting 2021 zich beperkt tot de boekjaren vanaf 2021, is er een apart financieel besluit in 2020 genomen om de reserve op te richten. Dit maakte onderdeel uit van het raadsvoorstel voor de Begroting 2021.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 20.000
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 0
Bij: - dotaties 20.000
20.000
Af: - onttrekkingen
0
Stand per 31-12-2020 20.000
Bij: - Dotaties
0
Af: - Onttrekkingen 965
965
Stand per 31-12-2021 19.035
Bij: - dotaties 0
0
Af: - onttrekkingen 455
455
Stand per 31-12-2022 18.580
Bij: - dotaties 0
0
Af: - onttrekkingen 315
315
Stand per 31-12-2023 18.265
Bij: - dotaties 0
0
Af: - onttrekkingen 174
174
Stand per 31-12-2024 18.091

Voorziening Onderhoud (V1)

Terug naar navigatie - Voorziening Onderhoud (V1)
V1. Voorziening Onderhoud
Butgeth. Afdelingshoofden Samenleving, Facilitaire Diensten en Stadsbeheer
Doel De voorziening heeft de volgende doelen: a. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke schoolgebouwen. b. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke welzijnsaccommodaties* c. (groot) onderhoud van het gemeentehuis aan de Rivierweg en de gemeentewerf aan de Groenedijk. d. Egalisatie van de kosten van onderhoud van beeldbepalende kunstwerken in de gemeente. e. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de brandweerkazerne. f. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan het Isala theater. g. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan binnen- en buitensportaccommodaties. h. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan bezittingen actief grondbeleid. *) In december 2017 is het Strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO) vastgesteld (raadsbesluit 949628).
Omvang Stand per 1 januari 2021: 3.230
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 3.941
Bij: - Dotaties 1.817
1.817
Af: - Onttrekkingen (o.b.v. MOP) 2.528
2.528
Stand per 31-12-2020 3.230
Bij: - Dotaties 1.941
1.941
Af: - Onttrekkingen 2.449
2.449
Stand per 31-12-2021 2.722
Bij: - dotaties 1.948
1.948
Af: - onttrekkingen 2.080
2.080
Stand per 31-12-2022 2.590
Bij: - dotaties 1.948
1.948
Af: - onttrekkingen 1.393
1.393
Stand per 31-12-2023 3.145
Bij: - dotaties 1.948
1.948
Af: - onttrekkingen 2.318
2.318
Stand per 31-12-2024 2.775

Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)

Terug naar navigatie - Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)
V2. Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties
Butgeth. Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is ingesteld om de kosten van nog in uitvoering zijnde en nog uit te voeren werken van afgesloten exploitatieopzetten te dekken.
Voeding Eenmalig voor de geraamde kosten van bovengenoemde werken, welke in de afgesloten exploitaties reeds waren voorzien. P.C. Boutenssingel: Bij de Jaarrekening 2016 is er 30 aan de voorziening toegevoegd voor de afronding van de werkzaamheden voor de P.C. Boutenssingel. Na het opknappen van het metrostation Slotlaan en de werkzaamheden aan de centrumring zullen de werkzaamheden aan de P.C. Boutenssingel worden verricht. Naar verwachting zal de RET in 2021 het opknappen van het metrostation Slotlaan afronden. Daarna zullen de werkzaamheden aan de P.C. Boutenssingel worden afgerond, naar verwachting in 2022. Saldo per 31-12-2019: 22.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 22
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 22
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Geen mutaties
0
Stand per 31-12-2020 22
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Geen mutaties
0
Stand per 31-12-2021 22
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Begrote onttrekking 22
22
Stand per 31-12-2022 en verder 0

Voorziening Verliesgevende complexen (V3)

Terug naar navigatie - Voorziening Verliesgevende complexen (V3)
V3. Voorziening Verliesgevende complexen
Butgeth. Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Doel Deze voorziening is ingesteld in verband met het verwachte tekort op bouwgrondexploitaties.
Voeding Afhankelijk van berekeningen bouwgrondexploitaties.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 7.122
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 7.174
Af: - Grondexploitatie Zandrak 52
52
Stand per 31-12-2020 7.122
Af: - Grondexploitatie De Mient 1.193
- Grondexploitatie Stadshart 2.956
4.149
Stand per 31-12-2021 2.973
Af: - Capelseweg/Bermweg 553
553
Stand per 31-12-2022 2.420
Af: - Grondexploitatie Amandelhof 1.025
1.025
Stand per 31-12-2023 1.395
Af: - Grondexploitatie Meeuwensingel 1.395
1.395
Stand per 31-12-2024 0

Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)

Terug naar navigatie - Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)
V4. Voorziening Dubieuze debiteuren
Butgeth. Afdelingshoofd Financiën
Doel Door middel van deze voorziening worden de verliezen als gevolg van het oninbaar worden van vorderingen gedekt. De voorziening geldt voor private- en publieke vorderingen van de gemeente, inclusief vorderingen op verstrekte uitkeringen uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten.
Voeding De voeding is afhankelijk van inschatting bij jaarrekening, waarbij het de vraag is in welke mate er zich mogelijk dubieuze vorderingen voor zullen doen. Door de corona-crisis verwachten we in 2020 een dotatie te moeten doen aan de voorziening. In de Najaarsnota 2020 zullen wij hiervoor een voorstel doen.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 7.361
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 7.405
Bij: - Jaarlijkse dotatie 132
132
Af: - Jaarlijkse onttrekking 176
176
Stand per 31-12-2020 7.361
Bij: - Jaarlijkse dotatie 134
134
Af: - Jaarlijkse onttrekking 178
178
Stand per 31-12-2021 7.317
Bij: - Jaarlijkse dotatie 131
131
Af: - Jaarlijkse onttrekking 175
175
Stand per 31-12-2022 7.273
Bij: - Jaarlijkse dotatie 131
131
Af: - Jaarlijkse onttrekking 175
175
Stand per 31-12-2023 7.229
Bij: - Jaarlijkse dotatie 131
131
Af: - Jaarlijkse onttrekking 175
175
Stand per 31-12-2024 7.185

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)

Terug naar navigatie - Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)
V5. Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
Butgeth. Directie
Doel De aanspraken op pensioen voor wethouders zijn geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Als de wet Appa gaat wijzigen, zullen gemeenten verplicht moeten deelnemen aan een nog op te richten pensioenfonds voor wethouders bij het ABP. De verwachting is dat eerst in 2021 zal gaan spelen. De gemeenten zullen de verplichtingen dan voor alle (gewezen) wethouders moeten afdragen aan het ABP.
Voeding De omvang van de voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening aangepast op basis van actuariële berekeningen voor de mogelijke toekomstige waardeoverdrachten van voormalig bestuurders. In de Voorjaarsnota 2017 hebben we een eerste stap gezet richting de nieuwe wet door de voorziening aan te ramen voor de oud-wethouders met een wachtgelduitkering en de zogenaamde slapers (nog niet-pensioengerechtigden). In lijn met de wachtgeldverplichting van de oud-burgemeester (Voorjaarsnota 2015) hebben we ook de wachtgeldverplichtingen van de oud-wethouders in de voorziening opgenomen. Vanaf 2018 worden de wachtgeldverplichtingen van de huidige burgemeester en wethouders ten laste van de exploitatie gebracht. De wachtgelduitkering van de oud-burgemeester komt wel ten laste van de voorziening. De jaarlijkse dotatie bedraagt 154. Bij de jaarrekening beoordelen wij op basis van actuariële berekeningen van Raet of onze voorziening toereikend is. Die is onder andere afhankelijk van de gehanteerde rekenrente en levenstabellen.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 7.865
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 8.019
Bij: - Jaarlijkse dotatie 154
154
Af: - Wachtgelduitkering oud-burgemeester 90
- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018) 218
308
Stand per 31-12-2020 7.865
Bij: - Jaarlijkse dotatie 154
154
Af: - Wachtgelduitkering oud-burgemeester 90
- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018) 218
308
Stand per 31-12-2021 7.711
Bij: - Jaarlijkse dotatie 154
154
Af: - Wachtgelduitkering oud-burgemeester 90
- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018) 218
308
Stand per 31-12-2022 7.557
Bij: - Jaarlijkse dotatie 154
154
Af: - Wachtgelduitkering oud-burgemeester 90
- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018) 218
308
Stand per 31-12-2023 7.403
Bij: - Jaarlijkse dotatie 154
154
Af: - Wachtgelduitkering oud-burgemeester 90
- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018) 218
308
Stand per 31-12-2024 7.249

Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)

Terug naar navigatie - Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)
V6. Voorziening Rioolrechten middelen derden
Butgeth. Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve rioolrechten vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Riolering is een gesloten systeem, waarbij er wordt uitgegaan van kostendekkende tarifering. De inkomsten uit rioolheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van riolering met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven ten behoeve van de rioolretributie. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking.
Voeding Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 1.939
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 2.321
Bij: - Begrote dotatie 128
128
Af: - Begrote onttrekking 510
510
Stand per 31-12-2020 1.939
Bij: - Begrote dotatie 293
293
Af: - Begrote onttrekking 618
618
Stand per 31-12-2021 1.614
Bij: - Begrote dotatie 227
227
Af: - Begrote onttrekking 535
535
Stand per 31-12-2022 1.306
Bij: - Begrote dotatie 472
472
Af: - Begrote onttrekking 531
531
Stand per 31-12-2023 1.247
Bij: - Begrote dotatie 654
654
Af: - Begrote onttrekking 1.061
1.061
Stand per 31-12-2024 840

Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)

Terug naar navigatie - Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)
V7. Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden
Butgeth. Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval is een wettelijke taak, waarbij er wordt uitgegaan van kostendekkende tarifering. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking. In onderstaande ontwikkeling van de voorziening is het voorstel Afvalactieplan zoals opgenomen in programma 7 verwerkt in de begrote dotaties en onttrekkingen. Aangezien gedurende de periode 2021-2023 jaarlijks voor V 250 dekking wordt gevonden uit de inzet van de Eneco middelen, wordt in deze periode N 330 onttrokken uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (N 580 - V 250).
Voeding Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 1.454
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 2.081
Bij: - Begrote dotatie 72
72
Af: - Begrote onttrekking 699
699
Stand per 31-12-2020 1.454
Bij: - Begrote dotatie 521
- Tariefsverhoging dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) 330
851
Af: - Begrote onttrekking 525
- Afvalactieplan (Begroting 2021) 330
855
Stand per 31-12-2021 1.450
Bij: - Begrote dotatie 555
- Tariefsverhoging dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) 330
885
Af: - Begrote onttrekking 604
- Afvalactieplan (Begroting 2021) 330
934
Stand per 31-12-2022 1.401
Bij: - Begrote dotatie 565
- Tariefsverhoging dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) 330
895
Af: - Begrote onttrekking 628
- Afvalactieplan (Begroting 2021) 330
958
Stand per 31-12-2023 1.338
Bij: - Begrote dotatie 325
- Tariefsverhoging dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) 330
655
Af: - Begrote onttrekking 450
- Afvalactieplan (Begroting 2021) 330
780
Stand per 31-12-2024 1.213

Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)

Terug naar navigatie - Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)
V8. Voorziening Omgevingsvergunningen
Butgeth. Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Bij de NJN 2019 is besloten tot het instellen van een voorziening omgevingsvergunningen. Egaliseren baten via voorziening De baten voor de bouwleges vertonen een piek in het jaar 2020 en deels ook in het jaar 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verwachte bouwaanvragen in het Rivium. Tegelijkertijd zullen de kosten zich naar verwachting meer verspreiden over de verschillende jaren. Het beoordelen van grote, complexe bouwaanvragen kost nu eenmaal tijd. Daarom is besloten om de baten door middel van een Voorziening Omgevingsvergunningen trendmatig te verspreiden over de periode 2020-2023. Door een neerwaartse bijstelling van de baten bouwleges in 2020, is bij de NJN 2019 over de periode 2021-2023 124 te veel gedoteerd aan de voorziening. Hiervoor volgt nog een voorstel in de NJN 2020. Vooruitlopend daarop zijn in onderstaand overzicht de onttrekkingen in 2021 tot en met 2023 verlaagd met 124, waardoor er nu een saldo per 31-12-2023 ontstaat van 124. Na verwerking van het voorstel dat volgt in de NJN 2020, zal het saldo per 31-12-2023 uitkomen op nihil.
Voeding Bij de NJN 2019 (voorstel 8.4.5) is besloten tot een dotatie aan de voorziening van 2.229. Over de periode 2021-2023 wordt dit bedrag onttrokken uit de voorzieninig.
Omvang Stand per 1 januari 2021: 2.229
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2020 0
Bij: - Begrote dotatie (NJN 2019 8.4.5) 2.229
2.229
Af: - Geen mutaties
0
Stand per 31-12-2020 2.229
Bij: - Begrote dotatie
0
Af: - Begrote onttrekking (NJN 2019 8.4.5) 848
- Begrote onttrekking (Actualisatie Begroting 2021) -41
807
Stand per 31-12-2021 1.422
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Begrote onttrekking (NJN 2019 8.4.5) 86
- Begrote onttrekking (Actualisatie Begroting 2021) -40
46
Stand per 31-12-2022 1.376
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Begrote onttrekking (NJN 2019 8.4.5) 1.295
- Begrote onttrekking (Actualisatie Begroting 2021) -43
1.252
Stand per 31-12-2023 124
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Geen mutaties
0
Stand per 31-12-2024 124