Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Missie

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Wat willen we bereiken?

TV1.1 Versterken van brandpreventie

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC)

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein

Wat gaan we daarvoor doen?

TV 1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

BG21 - Diefstal uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

BG21 - Gewelds- en seksuele misdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

BG21 - Vernielingen en beschadigingen

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Van de jaren 2012, 2015 en 2016 is de waarde van Nederland op 27 oktober 2020 op waarstaatjegemeente.nl  "?"
Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

BG21 - Winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

BG21 - Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Eenheid: per 10.000 inwoners 12-17 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel. 

BG21 - Aantal rampenoefeningen

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

BG21 - Afname criminaliteit

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari  tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid

BG21 - Aantal woninginbraken

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari  tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid

BG21 - Aantal straatroven

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari  tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid

BG21 - Aantal overvallen

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari  tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid

BG21 - Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Meting in oneven jaren.
Eenheid: %.

Bron: buurtmonitor

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

 • Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
 • Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
 • Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
 • Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950); 
 • Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
 • Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653 januari 2020);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

 • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
 • Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
 • Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
 • Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Maatschappelijke effecten Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.
Doelstelling voor programma Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Ontwikkelingen

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR)
Het Algemene Bestuur van het ZVHRR heeft in juli 2019 de  ambities en doelstellingen vanuit het Perspectief 2022  vastgesteld. In lijn met deze doelstellingen streeft het ZVHRR een kwaliteitsimpuls na. Deze heeft consequenties voor de lasten van het ZVHRR. Daarom heeft het ZVHRR in haar concept-begroting voor 2021 een verhoging bijdrage gemeenten van 0,25 naar 0,45 cent per inwoner.  Dat betekent feitelijk dat onze bijdrage van circa 16.500,- euro zou stijgen naar circa 30.000,- euro. Vooralsnog is deze verhoging op te vangen binnen het budget van het IVB 5.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 

1.1 Wijkbrandweerfunctionaris

Continueren dienstverleningsovereenkomst wijkbrandweerfunctionaris - Beleidskeuze
Lasten /baten: N 70 in 2021 tot en met 2024
Kasstroom: N 70 in 2021 tot en met 2024

Begin 2019 is de gemeente Capelle aan den IJssel een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor de levering van een wijkbrandweerfunctionaris voor de periode van één jaar. In januari 2020 is deze pilot geëvalueerd. Geconcludeerd is dat de pilot positief is verlopen en onder de inwoners bijdraagt aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Binnen een periode van amper een jaar heeft de wijkbrandweerfunctionaris een kleine duizend inwoners weten te bereiken, door middel van bijeenkomsten en huisbezoeken. Hieronder ook inwoners uit de specifieke doelgroepen, welke positief reageerden op de activiteiten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 in principe besloten de dienstverleningsovereenkomst te continueren, en dit besluit ter consultatie aan de gemeenteraad voor te leggen. In haar bijeenkomst van 27 januari 2020 heeft de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen hierop verzocht om plan van aanpak voor de inzet van de wijkbrandweerfunctionaris en een jaarlijkse terugkoppeling van de verrichte werkzaamheden. Dit plan van aanpak is inmiddels via een collegebrief aan de gemeenteraad verstuurd. Dit resulteert in een structurele verhoging van N 70 in 2021 tot en met 2024 om de dienstverleningsovereenkomst per 1 augustus 2020 te continueren.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 70 in 2021 tot en met 2024.

1.2 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 346 in 2021, N 96 in 2022, N 38 in 2023 en N 111 vanaf 2024
Kasstroom : N 346 in 2021, N 96 in 2022, N 38 in 2023 en N 111 vanaf 2024

Begroting 2021 en FLO
In de VJN 2020 is een extra bijdrage aangeraamd voor de dekking van de extra lasten die voortvloeien uit de CAO 2019. De totale dekking bedraagt N 158. Vanaf 2021 stijgt onze bijdrage als gevolg van een toename van het accres (1,4%) en als gevolg van de CAO 2019 extra met N 41. Dit resulteert in N 67 vanaf 2021 en verder. Hiervoor is dekking vanuit de stelpost prijzen.

Eind 2019 is in verband met afschaffing van de regeling afgesproken dat gerechtigden voor 2022 versneld een levensloopbudget moeten sparen. Dit heeft ertoe geleid dat er over de fixatieperiode 2019 tot en met 2023 een extra bedrag afrekenen in de ordegrootte van afgerond N 575. In 2024 bedraagt de prognose vooralsnog N 175, waarvoor op dit moment een dekking is van 131 (extra last van N 44). Dit resulteert in N 279 in 2021, N 29 in 2022, V 29 in 2023 en V 44 in 2024.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 346 in 2021, N 96 in 2022, N 38 in 2023 en N 111 vanaf 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N7.047 N8.450 N8.635 N8.382 N8.332 N8.406
Baten V532 V665 V672 V672 V672 V672
Saldo van baten en lasten N6.515 N7.785 N7.963 N7.710 N7.660 N7.734
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V65 V256 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N65 V34 V34 V26 V34 V34
Totaal mutaties reserves N0 V290 V34 V26 V34 V34
Resultaat N6.515 N7.495 N7.929 N7.684 N7.626 N7.700

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 1 Integrale veiligheid en openbare orde

BG21 - Baten 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Analyse verschil Begroting 2020 - 2021

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Pilot wijkbrandweer (NJN2018 1.4.4), hoger budget in 2020 V64 V64 V64
Wijkbrandweerfunctionaris (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) N70 N70 N70
Hogere lasten Brandweerkzarne Slotlaan 121 in 2020, met dekking reserve eenmalige uitgaven V35 V35 N35 N0
Lasten Veiligheidsregio (VJN2018 1.4.2 / VJN2020 1.1) V76 V76 V76
Hogere bijdrage Veiligheidsregio (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) N346 N346 N346
Persoonsgerichte aanpak & HIC (NJN2018 1.4.2), met dekking reserve eenmalige uitgaven V101 V101 N101 N0
Weerbaar bestuur, hoger budget in 2020 met dekking reserve eenmalige uitgaven V120 V120 N120 N0
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N201 N201 N201
Overige verschillen V36 V36 V36
N185 N0 N185 N256 N441
Baten
Overige verschillen V7 V7 V7
N0 V7 V7 N0 V7
Totaal N185 V7 N178 N256 N434

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Gemeentelijk vastgoed Slotlaan; dekking reserve eenmalige uitgaven V35 N35
1.2 Openbare orde en veiligheid Mutaties reserve bedrijfsvoering V34 V34 V34 V34 V34
1.2 Openbare orde en veiligheid Persoonsgerichte aanpak & HIC (NJN2018 1.4.2), dekking reserve eenmalige uitgaven V101 N101
1.2 Openbare orde en veiligheid Weerbaar bestuur (VJN2019 1.4.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V120 N120
Totaal V290 V34 V34 V34 V34 N256 N0 N0 N0 N0

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.