Paragraaf Interbestuurlijk toezicht

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is de wijze waarop de Provincie en het Rijk toezicht houden op gemeenten veranderd. De gemeenteraad controleert hoe het college een aantal wetten heeft uitgevoerd en vormt daar een oordeel over. De Provincie en Rijk nemen meer afstand en richten hun controlerende rol sober in op basis van vertrouwen.

Resultaat 2019
In de raadsvergadering van 13 juli 2020 zijn de Jaarstukken 2019 vastgesteld. Hiermee is verantwoording afgelegd over 2019 richting de provincie.

De provincie hanteert een model met drie kleuren die het oordeel aangeven: groen bij goed, oranje wanneer niet volledig wordt voldaan aan de gestelde norm en rood wanneer onvoldoende wordt voldaan. Voor vier domeinen is een groen label gehanteerd. Dit houdt in dat tijdig en adequaat invulling is gegeven aan de taken waarover wij rapporteren aan de provincie. Voor de domeinen Omgevingsrecht en Archief- en informatiebeheer is oranje gescoord.

Inzet voor 2021 en verder
Op basis van de resultaten 2018 geven wij aan welke specifieke acties wij in 2020 en verder uitvoeren.

Domein Financiën

Terug naar navigatie - Domein Financiën
Financiën Actie(s) 2021 en verder
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht De begroting 2021-2024 heeft over het jaar 2021 geen positief resultaat. Gecorrigeerd met incidentele baten en lasten is er wel spraken van zogenaamd "structureel evenwicht". In de jaren na 2021 is dat er wel een sluitende begroting, ook structureel, met de kanttekening dat er een taakstelling van N 500 in 2024 is om de begroting sluitend te krijgen. In de latere jaren van onze doorkijk 2025 t/m 2028 loopt deze taakstelling op tot N 1.500 vanaf 2027. Wij merken dat veel gemeenten financiële uitdagingen hebben en dat zij in protest komen tegen het beperkte geld dat het kabinet beschikbaar stelt. Op de ledenvergadering van de VNG op 25 september 2020 werd het kabinet nadrukkelijk opgeroepen om meer geld beschikbaar te stellen. Het is onze verwachting dat we de komende jaren elk jaar moeten lenen om onze ambities te kunnen realiseren. Uit trend van de ratio’s voor de komende jaren blijkt dat de jaren na deze meerjarenbegroting uitdagingen zijn voor een duurzame begroting. In de komende periode zullen we met de raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Een van de actiepunten hiervoor is het actualiseren van de Kadernota Kerntakendiscussie uit 2010.

Domein Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Domein Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening Actie(s) 2021 en verder
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening Alle gemeentelijke bestemmingsplannen voldoen aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening).

Domein Omgevingsrecht

Terug naar navigatie - Domein Omgevingsrecht
Omgevingsrecht Actie(s) 2021 en verder
Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen: Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland. Het domein omgevingsrecht is continue in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. De wetgeving staat aan de vooravond van een van de grootste wetgevingsoperaties in de geschiedenis: de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Dat de inwerkingtreding is uitgesteld, betekent echter niet dat de gemeente stil kunnen blijven zitten en niets doen. De Omgevingswet stelt immers nieuwe eisen aan de uitvoering van de VTH-taken van de gemeente. Het Rijk wil dat met de Omgevingswet meer ruimte ontstaat voor hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is ‘eenvoudig beter’. Grotere lokale bestuurlijke afwegingsruimte, integratie op plan- en beleidsniveau, een integrale beoordeling van de leefomgeving (milieu, duurzaamheid, natuurbescherming, welstand, gezondheid, infrastructuur), intensieve participatie, verregaande automatisering en toegankelijke data, zijn belangrijke elementen in de wet. Dit vraagt om een doorontwikkeling van de taakuitvoering. Faciliteren is daarbij het uitgangspunt, uiteraard met een scherp oog voor de eisen die het omgevingsplan en omgevingsvisie stellen aan leefbaarheid, veiligheid en milieu. Ook regulering en toezicht moet in lijn zijn met het omgevingsplan. De cultuuromslag van sectoraal naar integraal werken als een overheid vraagt om een andere mindset en commitment van medewerkers, managers en bestuurders. In 2019 zijn we hiermee al begonnen en in 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan het implementatieprogramma voor de Omgevingswet. Het programma is uiteraard gericht op de inhoudelijke veranderingen die de wet met zich meebrengt. Om de wet goed te laten werken zijn daarnaast digitalisering van werkprocessen, adequaat databeheer en gegevensontsluiting essentieel, en zullen specifieke kennis en vaardigheden bij medewerkers moeten worden ontwikkeld. We zoeken op deze gebieden de samenwerking en afstemming op in de regio (o.a. met Rotterdam op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, opleiding en bijeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld met het Waterschap) om van elkaar te leren, maar ook om te komen tot een gelijk speelveld in de regio en uniform en eenduidig beleid. De provincie geeft ook aan dat het generieke toezicht zich meer moet richten op de toekomst en daar legt Capelle ook de prioriteit. De aansluiting van de uitvoering van de VTH-taken op de beleidskaders kan beter en moet beter om een sluitende cyclus te realiseren. We zullen zorgdragen voor een betere integrale verankering van de stukken in de jaarcyclus en afstemming met BWT en onze partners (DCMR Milieudienst, VRR Brandweerzorg) zodat de gevraagde documenten tijdig worden vastgesteld en bekendgemaakt en toegezonden worden aan de provincie. Een nieuw VTH-beleid dat in lijn is met de geest van Omgevingswet is nog in ontwikkeling.

Domein Monumentenzorg

Terug naar navigatie - Domein Monumentenzorg
Monumentenzorg Actie(s) 2021 en verder
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten We blijven gebruik maken van de onafhankelijke Erfgoedcommissie van Stichting Dorp, Stad & Land.

Domein Archief- en informatiebeheer

Terug naar navigatie - Domein Archief- en informatiebeheer
Archief- en informatiebeheer Actie(s) 2021 en verder
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde De acties uit het verbeterplan zijn allemaal afgerond of in actie gezet. Begin 2021 volgt er een nieuwe archiefinspectie. De nieuwe aandachtspunten die hieruit voort komen worden door middel van een nieuw verbeterplan opgepakt. Het op orde houden van informatiebeheer blijft een continue proces. Een van de stappen die in 2021 onze aandacht heeft is het in kaart brengen van alle informatiestromen in de organisatie. Op deze manier kunnen we beter grip hebben op deze informatie en het beheer hiervan.

Domein Huisvesting vergunningshouders

Terug naar navigatie - Domein Huisvesting vergunningshouders
Huisvesting vergunninghouders Actie(s) 2021 en verder
Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Wij krijgen vanuit de rijksoverheid een taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders voor het komende halfjaar. Wat het aantal te huisvesten vergunninghouders voor de eerste helft van 2021 zal zijn, wordt in het 4e kwartaal 2020 bekend. Wij stellen alles in het werk om tijdig aan onze taakstelling te voldoen en gaan ervan uit dat we deze halen. Dit is afhankelijk van het aantal gekoppelde personen en de beschikbare woningen.