Balans per 31 december 2021

Balans

Actiefzijde balans

Balans per 31 december 2021
ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020
I. Vaste activa 247.146 220.592
Immateriële vaste activa 0 0
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling 0 0
Materiële vaste activa 227.445 207.922
Erfpacht 219 219
Investeringen met economisch nut 136.043 132.618
Investeringen met economisch nut heffingen, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven 40.142 34.765
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 51.041 40.321
Financiële vaste activa 19.701 12.669
Kapitaalverstrekking aan:
- Deelnemingen 19.509 12.233
Leningen aan:
- Overige verbonden partijen 192 436
II. Vlottende activa 39.762 55.498
Voorraden 4.052 6.363
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 3.607 5.121
- Voorraad gereed product 445 1.242
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 28.590 41.780
- Vorderingen op openbare lichamen 14.217 13.940
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar 6.249 22.734
- Overige vorderingen 8.125 5.106
Liquide middelen 330 542
- Kas 78 5
- Banken 251 537
Overlopende activa 6.790 6.813
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- Het Rijk 0 0
- Overige Nederlandse overheidslichamen 200 555
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 6.590 6.258
Totaal generaal 286.908 276.089

Passiefzijde balans

Balans per 31 december 2021
PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020
III. Vaste passiva 252.198 252.537
Eigen vermogen 184.970 172.350
- Algemene reserve 140.279 73.504
- Overige bestemmingsreserves 31.577 12.071
Totaal reserves 171.856 85.575
-Gerealiseerd resultaat 13.114 86.775
Voorzieningen 21.510 19.377
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 12.355 11.997
- Voorzieningen ter egalisering van kosten 5.375 4.156
- Voorziening middelen derden 3.779 3.224
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 45.718 60.810
- Overige kasgeldlening van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 41.670 56.596
- Onderhandse leningen van openbare lichamen 3.833 4.000
- Waarborgsommen 215 215
IV. Vlottende passiva 34.710 23.551
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar 21.286 10.280
- Overige kasgeldleningen 10.000 0
- Overige schulden 11.286 10.280
Overlopende passiva 13.425 13.272
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
- Het Rijk 2.621 4.295
- Overige Nederlandse overheidslichamen 0
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, muv jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume 10.220 8.716
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 583 261
Totaal generaal 286.908 276.089
Verstrekte waarborgstellingen 313.396 319.817

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
1. In erfpacht uitgegeven gronden 219 219
2a. Investeringen met een economisch nut 136.043 132.618
2b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 40.142 34.765
3. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 51.041 40.321
Totaal 227.445 207.922

Voor de gehanteerde afschrijvingsmethode van de materiële vaste activa verwijzen wij naar het overzicht afschrijvingstermijnen zoals is opgenomen in de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

1. Erfpachtgronden
De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.

2a. Investeringen met een economisch nut
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:

2a. Investeringen met een economisch nut

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:

Boekwaarde 1-1-2021 Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen 99.552 430 - 2.873 - - 97.110
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 11.322 336 - 636 - - 11.022
Gronden en terreinen 15.934 78 - - - - 16.013
Machines, apparaten en installaties 2.287 5.847 - 421 - - 7.713
Overige materiële activa 2.981 1.120 - 309 - - 3.793
Vervoermiddelen 542 - - 149 - - 394
Totaal 132.618 7.812 - 4.387 - - 136.043

2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een economisch nut staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2021 Netto totale uitgaven
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan 8.674 5.039 6.804
Aanschaf scootermobielen 719 766 766
Zwembad en sporthal De Pelikaan / Aquapelle 20.687 481 19.124
LED verlichting buitensport 737 357 673

2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Boekwaarde 1-1-2021 Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2021
Grond-weg- en waterbouwkundige werken 26.756 5.925 - 660 284 - 31.736
Machines, apparaten en installaties 1.037 - - 86 - - 951
Overige materiële vaste activa 6.972 972 - 469 20 - 7.455
Vervoersmiddelen - - - - - - -
Totaal 34.765 6.897 0 1.215 304 0 40.142

2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2021 Netto totale uitgaven
Riolering 2021 3.630 1.459 1.459
Riolering 2020 5.454 1.282 1.368
Riolering 2012-2017 8.300 1.091 5.594
Riolering 2018 3.883 1.015 1.950

3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Boekwaarde 1-1-2021 Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2021
Grond-weg- en waterbouwkundige werken 39.545 12.053 - 1.259 25 - 50.314
Gronden en terreinen 254 - - 6 - - 248
Machines, apparaten en installaties 469 - - 43 - - 426
Overige materiële vaste activa 53 - - 1 - - 53
Totaal 40.321 12.053 0 1.308 25 0 51.041

3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2021 Netto totale uitgaven
Centraal Capelle - Centrumring 7.661 2.215 4.398
Verhardingen 2018 4.842 1.091 2.200
Wijkontsluiting Schollevaar 3.150 1.070 1.402
Civiel technische werken 2012-2017 1.914 921 1.264

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
1.Kapitaalverstrekking aan:
-deelnemingen 19.509 12.233
2.Leningen aan:
-overige verbonden partijen 192 436
Totaal 19.701 12.669

Verloop van de financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde 31-12-2020 Investeringen Des investeringen Af lossingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2021
1.Kapitaalverstrekking aan:
- deelnemingen 12.233 7.276 0 0 0 0 19.509
2.Leningen aan:
- overige verbonden partijen 436 0 0 244 0 0 192
Totaal 12.669 7.276 0 244 0 0 19.701

1. Kapitaalverstrekkingen

Deelnemingen Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Rijksmonument Dorpsstraat 164 18 9
B.V. Sport Capelle aan den IJssel 235 235
Aandelen B.N.G. 19 19
Aandelen N.V. Waterbedrijf Evides 3.295 3.295
Aandelen N.V. Stedin 10.026 2.760
Aandelen Isala Theater B.V. 18 18
Aandelen N.V. Irado 5.897 5.897
Totaal 19.509 12.233

2. Overige langlopende leningen

Overige langlopende leningen Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Lening Tennisclub Capelle 0 91
Lening CVV Zwervers 42 45
Lening St. PCPO 0 150
Lening stimuleringsfonds Volkshuisvesting 150 150
Totaal 192 436

Vlottende activa

Voorraden

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Onderhanden werk; waaronder bouwgronden in exploitatie 4.412 6.869
minus Voorziening verliesgevende complexen 805 951
Voorraad gereed product 1.242 1.242
minus Voorziening gereed product 797 797
Totaal 4.052 6.363

Gereed Product

Gereed Product Boekwaarde 31-12-2020 Investeringen Opbrengsten Boekwaarde 31-12-2021 bruto Voorziening Gereed Product Boekwaarde 31-12-2021 bruto
Capelseweg / Bermweg 590 0 0 0 145 445
Meeuwensingel 652 0 0 0 652 0
Totaal 1.242 - - - 797 445

Bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2021 het volgende overzicht worden weergegeven:

Bouwgronden in exploitatie Boek waarde 31-12-2020 Investe ringen Op brengsten Des investeringen / afwaarderingen Percentage of Completion Boek waarde 31-12-2021 bruto Voorziening verliesgevende complexen Boek waarde 31-12-2021 bruto
Oeverrijk 1.652 25 0 0 0 1.677 0 1.677
Tennispark 's-Gravenweg 47 2 0 0 19 68 0 68
Blinkert 558 109 0 0 0 667 0 667
Stadshart 849 34 -78 0 0 805 805 0
De Mient 102 179 1 -138 32 176 0 176
Amandelhof Zorg -67 41 12 0 0 -14 0 -14
ASVZ Floridaweg -272 22 0 0 20 -230 0 -230
's-Gravenweteringpark 3.212 143 -5.086 0 1.475 -256 0 -256
Fascinatio 788 400 -512 0 843 1.519 0 1.519
Totaal 6.869 955 -5.663 -138 2.389 4.412 805 3.607

Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie

Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Boekwaarde 31-12-2021 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd resultaat (nominale waarde) Kostenindex en rente Geraamd resultaat (eindwaarde)
Oeverrijk 1.677 1.282 -5.240 -2.281 84 -2.197
Tennispark 's-Gravenweg 68 39 -602 -495 1 -494
Blinkert 667 1.551 -2.475 -257 28 -229
Stadshart 805 3.740 -769 3.776 20 3.796
De Mient 176 1.373 -1.592 -43 11 -32
Amandelhof Zorg -14 1.878 0 1.864 137 2.001
ASVZ Floridaweg -230 109 0 -121 2 -119
's-Gravenweteringpark -256 187 0 -69 6 -63
Fascinatio 1.519 2.363 -8.480 -4.598 117 -4.481
Totaal 4.412 12.522 -19.158 -2.224 406 -1.818
  • De plannen van de projecten Meeuwensingel en Oeverrijk zijn op dit moment gebaseerd op ambities en spelregels die zijn vastgelegd in door de raad vastgestelde gebiedspaspoorten. Doordat op dit moment nog geen gedetailleerde uitwerking van de projecten bekend is, is er voor de projecten nog steeds sprake van een ‘’mate van onzekerheid’’ rondom de financiële effecten.
  • Voor de Meeuwensingel zijn de plannen in 2021 wel een grote stap verder gebracht met de vaststelling door de gemeenteraad van een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan. De plannen worden in 2022 door en met de ontwikkelende partijen in detail uitgewerkt.
  • Voor Oeverrijk geldt dat de gemeenteraad in 2022 met een motie heeft verzocht om geen woningbouw toe te staan in het gebied en de financiële consequenties daarvan inzichtelijk te maken bij de Voorjaarsnota 2022. Dat betekent voor dit project een iets grotere mate van onzekerheid over de financiële consequenties.
  • Het plan Blinkert loopt volgens planning. In 2021 is de overeenkomst met de ontwikkelaar getekend, vanuit de succesvolle aanbesteding van dit project. In 2022 is gestart met de sloop van het oude zwembad.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
1. Vorderingen op openbare lichamen 14.217 13.940
2. Uiteenzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar 6.249 22.734
3. Overige vorderingen 14.929 13.127
minus Voorziening dubieuze debiteuren 6.804 8.021
Totaal 28.590 41.780

1. Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft onder andere vorderingen op de belastingdienst (12.753).

2. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Alle decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Op grond van artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht om een toelichting over het schatkistbankieren op te nemen. Voor de gemeente geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van 250 en een maximum van 2.500. Per 1 juli is er een wijziging van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden in verband met het aanpassen van de drempelbedragen gepubliceerd. Hierdoor is de doelmatigheidsdrempel van 0,75% naar 2% van het begrotingstotaal gegaan, en het minimum van 250 naar 1.000. Per balansdatum was er een uitzetting in ’s Rijks schatkist voor een bedrag van 6.249.

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist gehouden middelen 701 327 168 145
Drempelbedrag 1.649 1.649 4.397 4.397
Ruimte onder drempelbedrag 948 1.322 4.229 4.252
Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

We hebben het drempelbedrag niet overschreden.

Overige vorderingen
Dit betreft de nog van derden te ontvangen bedragen volgens onderstaande specificatie. In de 2e tabel wordt de voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht op de verschillende soorten debiteuren.

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Belastingdebiteuren 2.780 2.354
Debiteuren SoZa 9.017 8.132
Overige debiteuren 3.132 2.641
Totaal overige vorderingen 14.929 13.127
Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Belastingdebiteuren 2.780 2.354
Minus voorziening dubieuze belastingdebiteuren 1.319 1.033
Totaal belastingdebiteuren 1.461 1.321
Debiteuren SoZa 9.017 8.132
Overige debiteuren 3.132 2.641
Minus voorziening dubieuze debiteuren 5.485 6.988
Totaal overig 6.664 3.785
Totaal 8.125 5.106

Belastingdebiteuren
Onder de post belastingdebiteuren zijn de vorderingen op belastingdebiteuren opgenomen.

Debiteuren Sociale Zaken
De vorderingen Sociale Zaken hebben betrekking op vorderingen die op cliënten bestaan bij diverse verstrekkingen. De toename wordt veroorzaakt door een toename van de vorderingen voor de ToZo (1.302).

Overige debiteuren
De vorderingen op overige debiteuren hebben betrekking op vorderingen die op privaatrechtelijke cliënten. Op het debiteurensaldo heeft een correctie plaatsgevonden van 58 als gevolg van een (presentatie)-correctie creditbedragen.

Voorziening dubieuze debiteuren
Voor het risico voor oninbaarheid is per balansdatum een voorziening gevormd (6.804). Het risico van oninbaarheid van belastingdebiteuren per balansdatum wordt afgedekt met een voorziening tot een bedrag van 1.319. Voor het feit dat niet alle vorderingen sociale zaken en overige debiteuren ook daadwerkelijk inbaar zijn is een voorziening getroffen voor een bedrag van 5.485. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op de voorziening voor Sociale Zaken.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Kas Publiekszaken 78 5
Totaal Kas 78 5
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 28 47
ING - AD 0 323
ING - Belastingen 204 147
Simpled Card 19 20
Totaal banken 251 537
Totaal 330 542

Overlopende activa

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 200 555
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 6.590 6.258
Totaal 6.790 6.813

Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

De post van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (art. 49b BBV) heeft ultimo 2021 betrekking op 3 door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag toegekende subsidies, te weten voor het Gebiedspaspoort Rivium (122), de Parkshuttle (233) en Verkeersonderneming – Parkshuttle" (200).

Omschrijving Saldo 31-12-2020 Toevoegingen Ontvangen inkomsten Saldo 31-12-2021
Gebiedspaspoort Rivium 122 0 122 0
Parkshuttle 233 0 233 0
Verkeersonderneming – Parkshuttle 200 0 0 200
555 0 355 200
Omschrijving Saldo 31-12-2020 Toevoegingen Ontvangen inkomsten Saldo 31-12-2021
Het Rijk 0 0 0 0
Overige Nederlandse overheidslichamen 555 0 355 200
555 0 355 200

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Artikel 40a, onderdeel a, van het BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het verloop gedurende het jaar van de nog te ontvangen voorschotbedragen, wordt weergegeven. In 2021 is dat niet van toepassing.

Kosten die gemaakt zijn en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een overeenkomst kunnen worden verhaald op derden, zijn een vordering die opgenomen moet worden bij de balanspost 'overige nog te ontvangen' (artikel 40a lid 1 onderdeel b BBV). In de toelichting moeten deze worden gespecificeerd als zijnde 'verhaalbare kosten''. Voor nog te sluiten overeenkomsten moeten deze worden gespecificeerd als 'nog te verrekenen kosten'.

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen 852 462
Nog te ontvangen inkomsten 5.811 4.929
Verhaalbare kosten faciliterende projecten 7 1.183
Nog te verrekenen kosten faciliterende projecten 120 239
Totaal 6.790 6.813

Vaste passiva

Eigen vermogen

Op grond van het BBV maken we in de verdeling van de reserves een onderscheid in algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot algemene reserves; deze reserves hebben meer het karakter van een ''buffer'' (ter dekking van onverwachte tegenvallers).  Een reserve is geen geld op een bankrekening; het betreft een dekkingsmiddel en geen financieringsmiddel. Hieronder volgt de hoogte van de reserves per begin en eind van het jaar.

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Algemene reserve 140.279 73.504
Bestemmingsreserves 31.577 12.071
Gerealiseerd resultaat 13.114 86.775
Totaal 184.970 172.350

Verloopoverzicht reserves

In de bijlage Reserves en Voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserve opgenomen. Daar hebben we ook de werkwijze van muteren opgenomen. De stand en het verloop van de reserves ziet er als volgt uit.

Reserve Boekwaarde per 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2021
Minimum niveau 10 miljoen 10.000 0 0 0 0 10.000
Algemene reserve 63.504 0 0 66.775 0 130.279
Totaal Algemene Reserve 73.504 0 0 66.775 0 140.279
Egalisatiereserve bedrijfsvoering 142 2.716 2.610 0 0 248
Eenmalige uitgaven 6.159 6.399 6.243 0 0 6.314
Sociaal Noodfonds 223 14 15 0 0 222
Reserve rekenkamer 10 0 0 0 0 10
Denk en Doe Mee!-fonds 3.155 1.500 2.420 0 0 2.235
Water 2.383 188 22 0 0 2.548
Besteding Eneco-gelden 0 0 0 20.000 0 20.000
Totaal bestemmingsreserve 12.072 10.817 11.310 20.000 0 31.577
Afronding -1 0 0 0 0 0
Totaal 85.575 10.817 11.310 86.775 0 171.856

Voorzieningen

Voorzieningen
Voorzieningen geven een schatting aan van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van het optreden per balansdatum min of meer onzeker is. Op grond van het besluit BBV mag aan een voorziening geen rente worden toegevoegd, met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde. In de bijlage Reserves en Voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per voorziening opgenomen.

Verloopoverzicht voorzieningen

Voorziening Boekwaarde per 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Vrijval Boekwaarde per 31-12-2021
Diverse (verliesgevende) complexen 3.821 1.884 0 714 4.992
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 8.176 154 348 618 7.363
Voorzieningen voor verplichting, verliezen en risico's 11.997 2.038 348 1.332 12.355
Onderhoud 4.134 1.951 732 0 5.353
Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 0 0 0 22
Egalisatievoorzieningen 4.156 1.951 732 0 5.375
Rioolheffing middelen derden 1.816 457 0 0 2.273
Afvalstoffenheffing middelen derden 1.408 1.233 1.135 0 1.506
Omgevingsvergunningen 0 0 0 0 0
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 3.224 1.690 1.135 0 3.779
Afronding 0 0 0 0 0
Totaal 19.377 5.679 2.215 1.332 21.509

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Onderhandse leningen: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 41.670 56.596
- Provincie Noord-Brabant 3.833 4.000
Waarborgsommen 215 215
Totaal 45.718 60.810

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Onderhandse leningen Boekwaarde 31-12-2020 Vermeerderingen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2021
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 56.596 - 14.925 41.670
- Provincie Noord-Brabant (art. 46b lid 4 Wet fido) 4.000 - 167 3.833
Waarborgsommen 215 - - 215
Totaal 60.810 - 15.092 45.718

Leningen
De “onderhandse leningen van binnenlandse banken” hebben betrekking op leningen zoals deze door de gemeente zijn aangegaan. In 2021 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. Op de “onderhandse leningen van binnenlandse banken” en de "Provincie Noord-Brabant" is voor een bedrag van 15.092 regulier afgelost. De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt 349.

De in 2021 te betalen aflossing (het kortlopende deel van de leningen) op de onderhandse leningen blijft tot het einde van de looptijd van de lening onderdeel uit van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar

Onder de vlottende passiva zijn de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar opgenomen. De specificatie hiervan is als volgt:

 

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Overige kasgeldleningen 10.000 -
Banksaldi - -
Overige schulden 11.286 10.281
Totaal 21.286 10.281

Het totaal aan kasgeldleningen bedraagt per balansdatum 10.000. De post overige schulden bestaat hoofdzakelijk uit de post crediteuren. De crediteuren hebben betrekking op diverse leveringen en diensten van derden. Dit bedrag is gecorrigeerd in verband met (presentatie-) correctie van debet bedragen en voor disputen met enkele leveranciers. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het belangrijkste deel van deze schulden voldaan. Verder bestaat de post uit de volgende verplichtingen: loonheffing, pensioenpremie, diverse verplichtingen Sociale Zaken en overige verplichtingen. 

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Crediteuren algemeen 8.726 6.421
Loonheffing 1.925 1.945
Pensioenpremie 435 427
Diverse verplichtingen Sociale Zaken 2 667
Overig 198 821
Totaal 11.286 10.281

Overlopende passiva

Overlopende passiva hebben onder meer betrekking op in 2021 ontvangen bedragen, die betrekking hebben op een volgend boekjaar en bedragen (of inschatting daarvan) die nog betaald moeten worden.

Boekwaarde per 31-12-2021 Boekwaarde per 31-12-2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 10.220 8.716
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 2.621 4.296
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 583 261
Totaal 13.425 13.273

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Uitkeringscode Omschrijving Totaal 1-1-2021 Bestedingen Ontvangsten Totaal 31-12-2021
A10 Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 0 33 33 0
A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen 0 0 0 0
B1/B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 151 199 159 111
C1 Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik 59 59 0 0
C41B Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw 0 150 150 0
C43 Regeling reductie energiegebruik woningen 0 222 600 378
C62 Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen 0 0 -35 -35
D8 Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 2.466 2.989 2.867 2.344
D14 Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 0 0 243 243
E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 93 0 18 111
0 0 0 21
F9 Extern Advies Warmtetransitie 0 0 0 25
57 57 0 0
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 0 3.435 2.796 * -639
SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 0 0 0 0
VWS H4 Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport) 1.449 0 -1.449 ** 0
VWS H8 Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord) 20 0 0 20
VWS H12 Regeling Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken 0 0 40 40
VWS H16 Specifieke uitkering Ijsbanen en Zwembaden 0 254 254 0
Afronding 3
Totaal 4.296 7.398 5.675 2.621
* gecorrigeerd ontvangst 163K, gecorrigeerd in 2021 betreft ontvangst in 2020, op andere balanspost verantwoord in 2020
** terugbetaald aan Ministerie

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Fiscaliteit 
De afgelopen jaren worden gemeenten steeds sterker gefiscaliseerd en nemen de risico’s op fiscaal terrein navenant toe. De kans op fouten wordt verstrekt door de toenemende complexiteit van de regelgeving en het niet goed waarborgen hiervan in de bedrijfsvoering. Doordat de Belastingdienst steeds verder geautomatiseerd worden de controle methode steeds efficiënter. Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met naheffingsaanslagen of zelfs fiscale boetes met alle financiële en bestuurlijke gevolgen. 
Sinds 2015 is er door de afdeling Financiën meer gedaan om meer inzicht te krijgen hoe de gemeente dit onderdeel aan te pakken. Vanaf 2015 is er meer aandacht besteed aan de fiscale positie van de gemeente naar aanleiding van een boekenonderzoek. Deze aandacht is echter beperk ingeregeld binnen de gemeente. De afgelopen periode zijn we vooral bezig geweest met losse dossiers en intern adviseren. Het strak opzetten van een TCF is daardoor blijven liggen. Dit zal in 2022 met een plan van aanpak worden opgepakt. 
Er lopen nog een aantal zaken waarvan de verplichtingen en ontvangsten niet zijn opgenomen. Het bevat met name afhandeling van suppleties in de btw- en bcf-sfeer voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Omdat de feitelijke omvang nog niet volledig bekend is, zijn deze posten niet opgenomen in de balans.

BUIG
De gemeente heeft in 2016 bezwaar gemaakt tegen het voorlopig vastgestelde BUIG-budget over 2017. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierop negatief beschikt in 2020. De gemeente bereidt samen met de advocaat een beroep bij de rechtbank voor. Een (volledig) succesvol beroep kan gevolgen hebben voor de hoogte van de vangnetuitkering. Het netto bedrag bedraagt ca. 900. Een extern bureau heeft voor de gemeente een rapport opgesteld waarmee het komend beroep wordt onderbouwd met cijfers. Wegens de lastige materie en een grote drukte bij de rechtbank zal naar alle waarschijnlijkheid pas later in 2022 de zaak kunnen voorkomen.

Rechten participatie golfbaan
In 1985 is er een overeenkomst met Capelse Golfbaan gemaakt. Hierbij is voor 1 miljoen gulden aandelenbezit verkregen. Deze zijn in 1990 omgezet in participatiebewijzen. In de administratie is geen bezitting cq recht opgenomen voor het gemeentelijk belang in de Capelse Golfbaan. Herwaarderen van een actief is conform regelgeving niet toegestaan.

Garanties
Door de gemeente worden garanties gegeven voor de betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Deze betreffen leningen, aangegaan door woningbouwverenigingen, instellingen in de gezondheidszorg en overige ten behoeve van financiering van vaste activa. Per ultimo 2021 is de stand van deze gewaarborgde geldleningen 313.396. Met betrekking tot de woningbouwverenigingen is het risico overgeheveld naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierbij nog wel een achtervangfunctie. Het gaat hierbij om een “achtervang” voor een bedrag van 303.750. In 2021 heeft geen betaling plaats gevonden als gevolg van een ingeroepen garantstelling. Pas als het waarborgfonds niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen worden Rijk en gemeenten als garant aangesproken. Nadat de primaire zekerheid bij de corporatie zelf ligt, kan bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen de corporatie onder voorwaarden (sanerings)steun krijgen van de Autoriteit woningbouwcorporaties (Aw). Wanneer de saneringssteun niet toereikend is, zal het WSW worden aangesproken. Wanneer de primaire zekerheid van het WSW ontoereikend is, zal de gemeente als achtervang fungeren voor 50% en het Rijk voor 50% (tertiaire achtervang). We staan voor sommige leningen 50% borg. We presenteren echter het hele bedrag, omdat we niet weten voor welk bedrag we daadwerkelijk aangesproken kunnen worden. Dit komt doordat het waarborgfonds er tussen zit.

Stedin
De gemeente is samen met 43 andere gemeenten eigenaar van Stedin N.V. Per 31 januari 2017 is de splitsing van het netwerkbedrijf (Stedin N.V.) en het energiebedrijf (Eneco N.V.) gerealiseerd. De verwachting is reëel dat het dividend, vanwege de benodigde oplopende investeringen voor Stedin, de doorbelastingen van Tennet, in samenhang met de wet- en regelgeving voor netbeheerders, meerjarig structureel beduidend lager zal worden. Rekening gehouden zal moeten worden met een dividend dat zal afnemen naar circa nihil.  Stedin heeft de aandeelhouders voorgesteld om voor een bedrag van € 200 miljoen aan cumulatief preferente aandelen uit te geven. In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u besloten om maximaal in te tekenen op de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen in Stedin N.V., dit is 25 juni 2021 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin bekrachtigd. Voor ons betekent dat een storting van N 7.620. Eveneens bestaat een reële mogelijkheid dat aan de aandeelhouders gevraagd zal worden een aanvullende bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan de benodigde financiering van de extra investeringen. Positief aspect daarbij zal zijn dat daar een verwacht positief rendement tegenover zal staan. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Huur- en leaseovereenkomsten
De gemeente Capelle aan den IJssel is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende huur- en leasecontracten. De belangrijkste van deze verplichtingen zijn:

Leverancier Omschrijving Looptijd contract Begroot 2022
Wouda Fascinatio B.V. Fascinatio boulevard 470 tm 492 Unit 5 t/m 14: 31-juli 2028 Unit 3 en 4: 31 juli 2023 203
Stg. PCPO Capelle-Krimpen a/d Ijssel De Ontmoeting 2019 31-07-23 42
Horizon locatie Koggerwaard 09-02-25 36
Stichting Havensteder VHF- Fluiterlaan 427- 429 31-10-24 175
Opportunity Vastgoed B.V. (vh Accres Real Estate N.V.) Stationsplein 20 Lange Zijde: 31-05-2026 Korte Zijde: 30-09-2026 142
RET BUS BV Buurtbus 2020 31-12-22 17
Gemeente Rotterdam Diverse leaseovereenkomsten auto diverse 182
JDE Professional Huur koffieautomaten 13-09-22 61
Canon Nederland N.V. Huur en software repro (excl. afdruken) 30-09-23 5

Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen

Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2021

Nr. WSW nr. Oorspronkelijk bedrag van de geldlening Doel van de geldlening Naam van de geldnemer Andere borgen Door de gemeente geborgd Rente % Totaal 1-1-2021 Waarvan door de gemeente gewaarborgd In de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing Totaal 31-12-2021 Waarvan door de gemeente gewaarborgd Herfinancierings datum
54 1.134 stichtingskosten verpleeghuis Verpleeghuis Rijckehove 100 4,6 744 744 43 701 701 2-03-33
73/122 6.807 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 4,53 1.815 1.815 227 1.588 1.588 16-11-28
74 9.076 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 2,71 2.042 2.042 227 1.815 1.815 1-02-29
78 9.076 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 3,76 2.496 2.496 227 2.269 2.269 1-07-31
79 4.538 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 2,99 1.361 1.361 113 1.248 1.248 14-02-32
92 150 aankoop kleed- en clubgebouw VV Capelle 100 4,43 10 10 10 0 0 1-03-20
94 23286 77.143 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 5,475 33.564 33.564 3.456 30.108 30.108 1-09-28
132 250 Restauratie Dorpsstraat 164 Rijksmonument Dorpsstraat 164 100 0,9 139 139 8 131 131 31-03-37
133 2.250 Restauratie Dorpsstraat 164 Rijksmonument Dorpsstraat 164 100 4,7 1.919 1.919 25 1.894 1.894 1-10-37
134 39247 3.000 Uitbreiding project 49212/nr 130 Vestia Groep WSW 100 4,975 3.000 3.000 3.000 3.000 1-10-58
138 39462 8.768 Project woningen "Spinoza" St. Woonzorg Nederland WSW 100 4,889 8.768 8.768 8.768 8.768 13-07-29
141 40248 25.000 Project " De Rondelen" Stichting Havensteder WSW 100 4,695 25.000 25.000 25.000 25.000 15-08-58
142 40596 10.000 Project "De Hoven" Stichting Havensteder WSW 100 4,74 10.000 10.000 10.000 10.000 26-11-48
143 40581 15.000 Project "Rozenburcht" Stichting Havensteder WSW 100 4,72 15.000 15.000 15.000 15.000 31-12-48
146 12246 13.613 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,17 7.427 7.427 518 6.909 6.909 1-04-32
147 12229 8.803 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,29 4.475 4.475 344 4.131 4.131 1-12-31
148 32269 28.588 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,06 5.441 5.441 402 5.039 5.039 1-08-31
149 12233 7.578 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,17 4.134 4.134 289 3.846 3.846 1-04-32
152 45612 2.360 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 2,79 2.360 2.360 2.360 2.360 1-02-34
157 12247 10.071 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 1,83 7.072 7.072 532 6.540 6.540 1-10-32
161 47474 5.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,099 5.000 5.000 5.000 5.000 30-06-55
162 47465 25.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,34 25.000 25.000 25.000 25.000 1-05-60
163 47481 15.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,913 15.000 15.000 15.000 15.000 1-04-60
164 47468 15.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,132 15.000 15.000 15.000 15.000 1-06-55
165 47467 20.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,415 20.000 20.000 20.000 20.000 1-04-61
166 47925 10.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 1,995 10.000 10.000 10.000 10.000 1-10-58
167 47926 9.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 2,015 9.000 9.000 9.000 9.000 2-02-54
168 47924 10.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 2,195 10.000 10.000 10.000 10.000 1-11-61
169 48303 18.250 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 1,608 18.250 18.250 18.250 18.250 14-12-34
170 20.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 1,903 20.000 20.000 20.000 20.000 12-12-58
171 12.500 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,827 12.500 12.500 12.500 12.500 3-03-59
172 5.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,35 5.000 5.000 5.000 5.000 1-12-61
173 47985 18.300 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 -0,505 18.300 18.300 18.300 18.300 14-10-25
Totaal geldleningen met gemeente als borg 319.817 319.817 € - 6.422 313.396 313.396