Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Terug naar navigatie - TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Wat hebben we gedaan?

TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein

Terug naar navigatie - TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein

Wat hebben we gedaan?

TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken

Terug naar navigatie - TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

JS21 - Diefstal uit woning

Terug naar navigatie - JS21 - Diefstal uit woning
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)
Regio 2018 2019 2020 2021
Capelle aan den IJssel 2,8 per 1.000 inwoners 2,2 per 1.000 inwoners 2,1 per 1.000 inwoners 0,8 per 1.000 inwoners
Nederland 2,5 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners 1,3 per 1.000 inwoners

JS21 - Gewelds- en seksuele misdrijven

Terug naar navigatie - JS21 - Gewelds- en seksuele misdrijven
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)
Regio 2018 2019 2020 2021
Capelle aan den IJssel 4,9 per 1.000 inwoners 5,1 per 1.000 inwoners 5,3 per 1.000 inwoners 4,3 per 1.000 inwoners
Nederland 4,8 per 1.000 inwoners 4,8 per 1.000 inwoners 4,5 per 1.000 inwoners 4,3 per 1.000 inwoners

JS21 - Vernielingen en beschadigingen

Terug naar navigatie - JS21 - Vernielingen en beschadigingen
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)
Regio 2018 2019 2020 2021
Capelle aan den IJssel 4,9 per 1.000 inwoners 4,7 per 1.000 inwoners 5,7 per 1.000 inwoners 5,1 per 1.000 inwoners
Nederland 5,4 per 1.000 inwoners 5,9 per 1.000 inwoners 6,2 per 1.000 inwoners 6,1 per 1.000 inwoners

JS21 - Winkeldiefstal

Terug naar navigatie - JS21 - Winkeldiefstal
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)
Regio 2018 2019 2020 2021
Capelle aan den IJssel 1,9 per 1.000 inwoners 2,5 per 1.000 inwoners 1,5 per 1.000 inwoners 1,3 per 1.000 inwoners
Nederland 2,2 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners 2 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners

JS21 - Verwijzingen Halt

Terug naar navigatie - JS21 - Verwijzingen Halt
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt)
Regio 2017 2018 2019 2020
Capelle aan den IJssel 9 per 1.000 jongeren 9 per 1.000 jongeren 11 per 1.000 jongeren 9 per 1.000 jongeren
Nederland 13 per 1.000 jongeren 12 per 1.000 jongeren 13 per 1.000 jongeren 11 per 1.000 jongeren

JS21 - Rampenoefeningen

Terug naar navigatie - JS21 - Rampenoefeningen
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 4 oefening(en) 12 oefening(en) 12 oefening(en) 12 oefening(en)
Jaarrekening 11 oefening(en) 12 oefening(en) 1 oefening(en) 0 oefening(en)

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

 • Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
 • Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
 • Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
 • Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950); 
 • Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
 • Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

 • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
 • Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
 • Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
 • Gemeentelijk cameratoezicht: Voortgangsrapportage 2021 en quickscan live uitkijken (BBV 425224 maart 2021);
 • Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
Maatschappelijke effecten

Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen,  van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de ambities van de VRR bestuurlijk vast te stellen, en de financiële middelen ermee in overeenstemming te brengen. Door de portefeuillehouders van het Dagelijks Bestuur van de VRR is tevens besloten om de opdracht aan Berenschot -om advies te geven over de “toekomstbestendige financieringssystematiek” (lees: welke gemeente welk deel van de totale inwonerbijdrage aan de VRR moet betalen) - te integreren in het project van de Ontwikkelagenda.  Eind 2021 is een inhoudelijk en financieel voorstel behandeld in het Algemeen Bestuur VRR. De Ontwikkelagenda leidt tot meerkosten, welke via een begroting(swijziging) separaat aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N8.635 V12 N8.623 N7.935 V688
Baten V672 N98 V574 V576 V2
Saldo van baten en lasten N7.963 N86 N8.049 N7.359 V690
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V34 N4 V30 N175 N205
Reserve eenmalige uitgaven N0 V110 V110 V18 N92
Totaal mutaties reserves V34 V106 V140 N157 N297
Resultaat N7.929 V20 N7.909 N7.516 V393

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V237 V237 N237 N0
2. VRR - vrijval WNRA middelen V154 V154 V154
3. VRR - vrijval FLO middelen V124 V124 V124
4. Persoonsgerichte aanpak & HC V57 V57 V57
5. Niet besteed budget Weerbaarheidsgelden; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V56 V56 N56 N0
6. Inzet Stichting JOZ op jongerengroepen om eventuele escalatie bij inzet BOA's of politie te voorkomen N50 N50 N50
7. Lagere lasten doordat er minder toezicht op het naleven van vergunningen heeft plaatsgevonden door corona V46 V46 V46
8. Niet besteed budget Wijkveiligheidsplannen; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V32 V32 N32 N0
9. Lagere lasten door minder inzet op erfgoedbeleid als gevolg van corona V20 V20 V20
10. VRR - vrijval diverse V14 V14 N4 V10
11. Overige verschillen N2 N2 N2
Subtotaal V688 N0 V688 N329 V359
Baten
1. Hogere baten schadeverhaal derden V32 V32 V32
2. Meeropbrengst bestuursdwang door o.a. handhaving op verkeerd aanbieden afval en overtreden coronamatregelen V12 V12 V12
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N32 N32 V32 N0
4. Overige verschillen N10 N10 N10
Subtotaal N0 V2 V2 V32 V34
Totaal V688 V2 V690 N297 V393
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. Door het uitstellen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft dit nog niet tot extra lasten geleid voor de VRR. Het in 2021 begrote bedrag kan hierdoor vrijvallen.
3. De kosten voor het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van 2022 zijn opgenomen in de begroting van 2022. Vanaf 2023 zitten deze kosten in de inwonersbijdrage en worden deze niet meer separaat verrend. Het gereserveerd bedrag voor 2022 en 2023 kan vrijvallen.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
1.1 Taxatie verzekering slotlaan (JR 2021) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N4
1.2 Wijkveiligheidsplannen (NJN2020 1.2), dekking reserve eenmalige uitgaven V60 V60 V60 N32
Weerbaar bestuur (NJN2020 1.1); dekking reserve eenmalige uitgaven. Deels overheveling naar 2022. V110 V110 V110 N60 N60 N60
Weerbaarheidsgelden (JR 2021) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N56
Totaal N0 V170 V170 V170 N0 N60 N60 N152