Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voor- en Najaarsnota 2021

Inleiding

Onderstaande maatregelen ('wat gaan we daarvoor doen') van de doelenboom Begroting 2021 zijn in de Voorjaarsnota 2021 en de Najaarsnota 2021 op 'groen' (gerealiseerd) of 'rood' (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd)' gezet en zijn daarom niet nogmaals in de programma's opgenomen.

Wat willen we bereiken?

Programma 0 - TV0.1 Versterking lokale democratie

Wat hebben we gedaan?

Programma 3 - TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat hebben we gedaan?

Programma 3 - TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid

Wat hebben we gedaan?

Programma 4 - TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs

Wat hebben we gedaan?

Programma 6A - TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving

Wat hebben we gedaan?

Programma 6A - TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op

Wat hebben we gedaan?

Programma 6B - TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen)

Wat hebben we gedaan?

Programma 6B - TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat hebben we gedaan?

Programma 6B - TV6.5 Snelle inburgering van statushouders

Wat hebben we gedaan?

Programma 6D - TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling

Wat hebben we gedaan?

Programma 7 - TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat hebben we gedaan?

Programma 7 - TV7.4 Minder energie gebruiken

Wat hebben we gedaan?

Programma 7 - TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen

Wat hebben we gedaan?

Programma 8 - TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid

Wat hebben we gedaan?

Programma 8 - TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad

Wat hebben we gedaan?