Programma 0

Taakveld 0.1 Bestuur

Algemene doelstelling

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsorganisaties.

Activiteiten

Gemeenteraad

 • Het uitoefenen van de wettelijk aan de gemeenteraad toegekende rollen van kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging;
 • Daartoe door middel van besluitvorming tijdens raadsvergaderingen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen en het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering daarvan;
 • Daartoe tevens in te zetten op het gebruik van raadsinstrumenten als het vragenrecht, de motie, interpellatie, initiatiefvoorstel en zo nodig ook het verrichten van eigen raadsonderzoek;
 • Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen;
 • Het vaststellen van gemeentelijke verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen;
 • Het aanwijzen van een accountant, het (jaarlijks) in overleg met de accountant besluiten over een controleplan en de bevindingen van de accountant betrekken bij de behandeling van de jaarrekening;
 • Met het oog op de uitoefening van de wettelijk toegekende rollen en ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergaderingen het houden van (raads)commissievergaderingen, themabijeenkomsten en werkbezoeken, informerende commissies en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke relevante thema’s door middel van het instellen van adviserende raadswerkgroepen;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente in enkele gemeenschappelijke regelingen;
  Regels vaststellen over de organisatie van de directe ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, de griffie.

College van burgemeester en wethouders

 • Het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en daartoe besluiten nemen;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de gemeenteraad;
 • Het voldoende aandragen van informatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid aan de gemeenteraad;
 • Het samenstellen van de begroting en jaarrekening;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer bij de Capelse burgers, gemeenschappelijke regelingen en andere (overheidsorganisaties);
 • Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, besluiten tot oprichting en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen en het zo nodig voeren van rechtsprocedures en – gedingen;
 • Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie.

Burgemeester

 • Het uitoefenen van de taken die wettelijk aan de burgemeester toebehoren.

Rekenkamer

 • Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de gemeenteraad;
 • Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken;
 • Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie

 • Het actief en passief adviseren van de gemeenteraad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen en, indien een referendum namens de gemeenteraad wordt gehouden, het begeleiden van dat referendum.

Bezwaarschriftencommissies

 • Het horen van belanghebbenden en het geven van adviezen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.

Klachtenbehandeling, klachtencommissie en Gemeentelijke Ombudsman

 • Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de gemeente en de burgers door aanvullende rechtsbescherming te bieden, indien mogelijk te bemiddelen en de gemeente adviezen te geven om bepaalde problemen in de verhoudingen te voorkomen.

Griffie(r):

 • Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad;
 • Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en werkbezoeken, van de raad;
 • Het bewaken van de agenda’s en de tijdige agendering van onderwerpen;
 • Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden;
 • Het ondersteunen van de voorzitter van de raad;
 • Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van de vergadervormen ten dienste van de raad;
 • Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie;
 • Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden;
 • Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad;
 • Het (mede) voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden;
 • Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda;
 • Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden;
 • Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N3.108 N123 N3.231 N3.030 V201
Baten N0 N0 N0 V647 V647
Saldo N3.108 N123 N3.231 N2.383 V848
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Accountantskosten (VJN2021 0.1) N33
2. Budgetten Griffie (VJN2021 0.2) N70
3. Welke raad wilt u zijn? (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N20
Totaal N123 N0 N123
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere (salaris-)lasten College V64
2. Lagere accountantskosten door geen meerkosten Corona V59
3. Lagere kosten wachtgelden t.l.v. de exploitatie V24
4. Lagere lasten Griffie (Eindheffing werkkostenregeling, rechtzaak/referendum Rivium) en terugvordering fractievergoedingen V7 V29
5. Vrijval van de voorziening APPA o.b.v. actuariële berekeningen V618
6. Nacalculatie bedrijfsvoering V35
7. Overige verschillen V12
Totaal V201 V647 V848
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig V20 V20
2. Reserve bedrijfsvoering N0 N35
Totaal V20 N15 N35
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N3.231 N2.383 V848
Mutaties reserves V20 N15 N35
Resultaat N3.211 N2.398 V813
Toelichting op de grootste verschillen
5. Op basis van de actuariële berekeningen van Visma Idella per 31-12-2021 is er 618K vrijgevallen uit de voorziening APPA. De vrijval van de voorziening wordt veroorzaakt door een stijging van de rekenrente.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Algemene doelstelling

Als meest nabije overheid zijn wij een belangrijke ingang voor Capellenaren, bedrijven en instellingen. Vanuit een professionele dienstverlening stellen wij de vraag van de klant centraal. We bieden een snelle, efficiënte service bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie waarbij een open, vriendelijke en zorgvuldige manier van handelen voorop staat.

Activiteiten

 • Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan;
 • Voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor;
 • Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijvoorbeeld 100- jaar zijn geworden, lang gehuwde of bij de geboorte van een kind;
 • Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van naturalisatieleges;
 • Volledig werken op afspraak waardoor er geen wachttijden de balies ontstaan;
 • Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie;
 • Het organiseren van verkiezingen en referenda;
 • Het verstrekken van informatie en beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers;
 • Het gastvrij en correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie;
 • Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen;
 • Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken;
 • Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse terreinen waaronder registratie woonoverlast en snelherstel;
 • Beheren van gevonden en verloren voorwerpen;
 • Het beheren van Social Media ten behoeve van het informeren van de Capellenaren.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Documenten Burgerlijke stand 818 1.100 737
Documenten Burgerzaken leges 5.356 6.000 5.188
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag 344 600 348
Rijbewijzen 6.567 7.500 6.183
Geneeskundige verklaringen 466 750 436
Reisdocumenten 3.893 5.000 5.360
Naturalisaties (documenten) 187 200 311
Documenten urgentieverklaring 51 90 124
Totaal aantal af te geven documenten 17.682 21.240* 18.687
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.) 90% 90% 90%
Tevredenheid dienstverlening (paspoort/rijbewijs/uittrekstel) in bewonersenquete geen meting zeer tevreden zeer tevreden
Kiesgerechtigden geen verkiezingen 51.000 53.000
Stemdistricten n.v.t. 32 32
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus n.v.t. 0 0
Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking n.v.t. 100% 90%
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen 0 6 2
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers 306 2.000 450
*) In de begroting 2021 zijn abusievelijk de onjuiste aantallen “af te geven documenten opgenomen”. Hierdoor lijkt het of er minder documenten zijn verkocht dan begroot, dit is echter niet het geval. In de Begroting 2022 zijn de aantallen juist opgenomen, deze zijn ook in lijn met de gerealiseerde cijfers 2021.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N1.959 N639 N2.598 N2.599 N1
Baten V707 V103 V810 V951 V141
Saldo N1.252 N536 N1.788 N1.648 V140
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Hogere lasten verkiezingen i.v.m. coronacrisis (NJN20 0.2/VJN21 0.3) N305
2. Bedrijfsvoering (VJN21 0.5/NJN21 0.9) N268 V3
3. Hogere leges door versoepelen coronamaatregelen (NJN21 0.12) V100
4. Hogere afdrachten leges door hogere legesinkomsten (NJN21 0.12) N66
Totaal N639 V103 N536
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Meer leges en afdrachten N39 V127
2. Verkiezingen N21
3. Nacalculatie bedrijfsvoering V78 V5
4. Overige verschillen N19 V9
Totaal N1 V141 V140
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve Bedrijfsvoering V88 V6
Totaal V88 V6 N82
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N1.788 N1.648 V140
Mutaties reserves V88 V6 N82
Resultaat N1.700 N1.642 V58
Toelichting op de grootste verschillen
1. Door meer, corona gerelateerde, vrijheden zijn meer mensen naar het buitenland gegaan waarvoor zij hun reisdocument hebben vernieuwd.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden

Algemene doelstelling

Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Activiteiten

Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N38 N4 N42 N48 N6
Baten V128 N55 V73 V86 V13
Saldo V90 N59 V31 V38 V7
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Huurkwijtschelding en uitvoeringkosten (VJN21 0.4) N4 N55
Totaal N4 N55 N59
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Overige verschillen N6 V13
Totaal N6 V13 V7
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V31 V38 V7
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat V31 V38 V7

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.4 Overhead

Algemene doelstelling

Het sturen en ondersteunen van de primaire processen door de ondersteunende afdelingen.

Activiteiten

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:

 • Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;
 • Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders;
 • Het voorzitten van de vergaderingen van het capels management team (cmt);
 • Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Lokaal Overleg;
 • Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders;
 • Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Informatiepagina:
Wekelijks in een huis-aan-huisblad (per jaar) 50 50 50
Maandelijks Capelse Courant (per jaar) 4 4 4
Internetsite:
E-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) (per jaar) 135 52 52
Update Dagelijks Dagelijks Dagelijks
Waardering internetsite in bewonersenquete Geen meting 7,5 7,1
Gemeentegids 1 per 1,5 jaar 1 per 2 jaar Vervallen
Persberichten 125 125 150
Social media:
Aantal volgers op Facebook 4.500 4.000 4.000
Aantal volgers gemeente op Twitter 4.000 3.500 3.500
Aantal volgers handhaving op Twitter 4.181 3.500 3.500
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter 500 500 500
Aantal volgers Instagram 1.500 1.250 1.500

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N24.013 N157 N24.170 N23.094 V1.076
Baten V2.606 V38 V2.644 V2.515 N129
Saldo N21.407 N119 N21.526 N20.579 V947
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Begroting GR Ijsselgemeenten (NJN2020 0.13) N39
2. Aanpassen budget Facilitaire dienst (NJN2020 0.14) N72
3. Mutaties reserve Bedrijfsvoering (VJN2021 0.15) N215
4. Inkoopdiagnose (VJN2021 0.11) N25
5. Datalab (VJN2021 0.14) N58
6. Extra middelen communicatie Corona (VJN2021 0.17) N200
7. Doelmatigheids- en doeltreffendsonderzoek (VJN2021 0.18) V44
8. Taxatie gemeentelijk vastgoed (VJN2021 0.5) N11
9. Arbo maatregelen (VJN2021 0.6) N1
10. Bijdrage GR IJsselgemeenten (NJN2021 0.11) N217
11. Aanpassen facilitaire budgetten (NJN2021 0.14) N47
12. Actieplan Corona (NJN2021 0.17) N7
13. Overhevelen communicatie Corona (NJN2021 0.21) V75
14. Organisatiebrede website (NJN2021 0.22) N25
15. Datalab (NJN2021 0.23) N50
16. Bedrijfsvoering (NJN2021 0.9) N230 V38
17. Toerekening kosten aan investeringen (NJN2021 2.5) V920
18. Afronding V1
Totaal N157 V38 N119
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Het nieuwe Rivium V328 N328
2. Afrekening ICT 2021 GR IJsselgemeenten N97
3. Niet-besteed budget Datalab; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V27
4. Niet besteed budget SROI; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V2 V11
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V824 V188
6. Overige verschillen N8
Totaal V1.076 N129 V947
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering V615 N276
2. Reserve eenmalig V30 N34
Totaal V645 N310 N954
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N21.526 N20.579 V947
Mutaties reserves V645 N310 N954
Resultaat N20.881 N20.889 N7
Toelichting op de grootste verschillen
1. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de ontwikkelaars. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.5 Treasury

Algemene doelstelling

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).

Activiteiten

 • Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling;
 • Het organiseren van de logistiek van de in- en uitgaande geldstromen van de gemeente;
 • Het onderhouden van relaties met banken en kredietverstrekkers;
 • Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (Evides, Stedin en Irado);
 • Het toerekenen van de rente aan de verschillende taakvelden. 

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten V19 V78 V97 V79 N18
Baten V914 V617 V1.531 V1.536 V5
Saldo V933 V695 V1.628 V1.615 N13
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Dividend Evides (NJN2020 0.22) N68
2. Dividend Irado (NJN2020 0.4, VJN2021 0.7, NJN2021 0.4) V293
3. Rente (VJN2021 0.16, NJN2021 0.5) V78
4. Dividend Stedin (NJN2021 0.3) V392
Totaal V78 V617 V695
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere doorbelasting rente aan grondexploitaties N18
2. Meeropbrengst dividend BNG V15
3. Dividend Evides N10
Totaal N18 V5 N13
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V1.628 V1.615 N13
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat V1.628 V1.615 N13

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.61 OZB-woningen

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep).

Activiteiten

 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van het tarief;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen 34.416***** 32.721** 32.678
Aantal bezwaarschriften (belang) 20 30 30
Aantal aanslagbiljetten via post 21.660***** 20.400 18.192
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid 15.393***** 16.000 17.526
Aantal betalingsregelingen 305 500 460
% Automatische incasso’s 60,4% 63,0% 63,4%
Aantal aanmaningen 2.919 3.750*** 1.358
Aantal dwangbevelen 357* 2.600*** 797
Aantal vorderingen op loon of uitkering 93* 1.750*** 21
Aantal herhaalde bevelen 29* 700*** 0
Aantal beslagleggingen 0 30 0
Aantal oninbaar 329 450*** 351
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen 38.389 36.377 36.245
Aantal waardebezwaren woningen 712 600**** 572
Aantal ingediende beroepschriften 33 20 40
*) Als gevolg van de coronacrisis is besloten om de invordering van gemeentelijke belastingen tijdelijk achterwege te laten. Gelet op het feit dat dit de rest van het jaar van kracht is geweest zijn de genoemde aantallen voornamelijk afkomstig uit het eerste kwartaal van het jaar.
**) De afname betreft slooppanden.
***) Verwachte toename door het effect van de coronacrisis.
****) Verwachte forse toename van bezwaren door de toename van de WOZ-waarden en het inschakelen van No Cure No Pay partijen.
*****) Bij de Jaarstukken 2020 is abusievelijk ook de aantallen van de niet-woningen hierbij opgeteld.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N363 N20 N383 N373 V10
Baten V7.249 V100 V7.349 V7.447 V98
Saldo V6.886 V80 V6.966 V7.074 V108
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Baten OZB eigenaren woningen (NJN2021 0.7) V100
2. Bedrijfsvoering (VJN21 0.5/NJN21 0.9) N20
Totaal N20 V100 V80
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren belastingen V82
2. Baten OZB eigenaren woningen V54
3. Overige verschillen V5
4. Nacalculatie bedrijfsvoering V5 N38
Totaal V10 V98 V108
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N34 N2
Totaal N34 N2 V32
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V6.966 V7.074 V108
Mutaties reserves N34 N2 V32
Resultaat V6.932 V7.072 V140

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.62 OZB-niet woningen

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffingen invordering, bezwaar en beroep).

Activiteiten

 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers en OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op pand of inboedel;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal aanslagen OZB gebruikers 1.821 1.828 1824
Aantal leegstand OZB gebruikers 208 270 294
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers 49 40 56
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen 2.152 2.098 * 2006
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren 9 10 7
Aantal waardebezwaren (niet-woningen) 60 85 101
*) Afname van slooppanden.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N272 N20 N293 N298 N5
Baten V4.878 V130 V5.008 V5.193 V185
Saldo V4.606 V110 V4.715 V4.895 V180
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Baten OZB eigenaren niet-woningen (NJN2021 0.8) V130
2. Bedrijfsvoering (VJN21 0.5/NJN21 0.9) N20
Totaal N20 V130 V110
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Baten OZB eigenaren niet-woningen V131
2. Baten OZB gebruikers V92
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N5 N38
Totaal N5 V185 V180
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N34 V9
Totaal N34 V9 V43
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V4.715 V4.895 V180
Mutaties reserves N34 V9 V43
Resultaat V4.681 V4.904 V223
Toelichting op de grootste verschillen
1. Na afronding van een langlopend onderzoek naar aanleiding van een bezwaarschift is er een positieve ontwikkeling in de afbakening van een groot incourant object. Dit heeft tot gevolg heeft dat de belastingopbrengst met meer dan 100 is gestegen. Dit in combinatie met een voorzichtige inschatting van de marktontwikkelingen bij de niet-woningen zorgt voor een positief verschil ten opzichte van de begroting.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten op het gebied van de gemeentelijke hondenbelasting. 

Activiteiten

 • Het voeren van de belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling hondenbelasting;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal aanslagen hondenbelasting 3.391 3.200 3.275
Aantal ingediende bezwaarschriften hondenbelasting 28 50 12
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften hondenbelasting 28 50 12
Aantal verzoeken om ontheffing/vermindering hondenbelasting 316 350 326
Aantal te controleren adressen hondenbelasting 0 10.000 0

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N36 N3 N38 N43 N5
Baten V311 N0 V311 V309 N2
Saldo V275 N3 V273 V266 N7
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Bedrijfsvoering (VJN21 0.5/NJN21 0.9) N3
Totaal N3 N0 N3
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Baten Hondenbelasting V3
2. Nacalculatie bedrijfsvoering N5 N5
Totaal N5 N2 N7
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N4 V5
Totaal N4 V5 V9
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V273 V266 N7
Mutaties reserves N4 V5 V9
Resultaat V269 V271 V2

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Algemene doelstelling

Het ontvangen van uitkeringen uit het gemeentefonds.

Activiteiten

Het bijhouden van de ontvangsten uit het gemeentefonds en het maken van meerjarige prognoses, op basis van de Circulaires van de Rijksoverheid. 

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N0 N0 N0 N0 N0
Baten V123.399 V6.939 V130.338 V131.702 V1.364
Saldo V123.399 V6.939 V130.338 V131.702 V1.364
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Algemene Uitkering (NJN2020 0.9-0.10, VJN2021 0.10, NJN2021 0.1) V6.939
Totaal N0 V6.939 V6.939
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Decembercirculaire 2021 V1.364
Totaal N0 V1.364 V1.364
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V130.338 V131.702 V1.364
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat V130.338 V131.702 V1.364
Toelichting op de grootste verschillen
1. In januari bent u door middel van een collegebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021. Deze circulaire komt te laat in het jaar om nog te verwerken in een begrotingswijziging.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Algemene doelstelling

Het inzichtelijk maken van stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N3.033 V1.470 N1.563 N960 V603
Baten N0 N0 N0 V112 V112
Saldo N3.033 V1.470 N1.563 N848 V715
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Denk- en doe mee fonds (NJN2021 0.20) V1.500
2. Stadsvisie (VJN2019 0.4.13) N30
Totaal V1.470 N0 V1.470
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Niet besteed budget Denk en Doe Mee Fonds V580
2. Geen lasten op de post onvoorzien V33
3. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk V112
4. Overige verschillen N10
Totaal V603 V112 V715
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve Denk en Doe Mee Fonds V1.500 V920
2. Reserve eenmalig N389 N389
Totaal V1.111 V531 N580
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N1.563 N848 V715
Mutaties reserves V1.111 V531 N580
Resultaat N452 N317 V135
Toelichting op de grootste verschillen
1. Niet besteed budget Denk en Doe Mee Fonds; overheveling budget naar 2022 via de reserve Denk en Doe Mee Fonds

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

Algemene doelstelling

Het afdragen van verschuldigde belasting vanwege fiscale winst die per saldo gerealiseerd wordt op ondernemingsactiviteiten en het voldoen aan deze wettelijke taak.

Activiteiten

 • Interne controle of activiteiten van de gemeente als onderneming voor de Wet op de Vennootschapsbelasting kunnen worden aangemerkt;
 • Afstemmen van de conclusies uit de interne controle met interne en externe belanghebbenden;
 • Het voldoen aan de daaruit volgende wettelijke eisen inclusief het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N55 N0 N55 N31 V24
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N55 N0 N55 N31 V24
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
Geen wijzigingen
Totaal N0 N0 N0
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten VPB V24
Totaal V24 N0 V24
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N55 N31 V24
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N55 N31 V24

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Algemene doelstelling

Inzicht bieden in alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die verband houden met de overige taakvelden.

Activiteiten

Het bijhouden van alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing. 

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N1.845 N7.011 N8.856 N10.777 N1.921
Baten V5.125 V5.784 V10.908 V11.271 V363
Saldo V3.280 N1.227 V2.052 V494 N1.558
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Diverse mutaties in reserves (NJN2020-VJN2021-NJN2021) N 7.011 V 5.784
Totaal N7.011 V5.784 N1.227
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Reserves (totaalbedrag verdeeld over de andere taakvelden) N1.921 V363
Totaal N1.921 V363 N1.558
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserves (totaalbedrag verdeeld over de andere taakvelden) N2.052 N494
Totaal N2.052 N494 V1.558
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V2.052 V494 N1.558
Mutaties reserves N2.052 N494 V1.558
Resultaat N0 N0 N0

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten

Algemene doelstelling

Het registreren van het begroting- en rekeningsaldo.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten V2.533 N10.908 N8.375 N0 V8.375
Baten N0 V1 V1 N0 N1
Saldo V2.533 N10.907 N8.374 N0 V8.374
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Saldo NJN2020 N378
2. Saldo VJN2021 N1.387
3. Saldo NJN2021 N9.141
4. Afrondingen N2 V1
Totaal N10.908 V1 N10.907
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Saldo NJN 2021 V8.375 N1
Totaal V8.375 N1 V8.374
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N8.374 N0 V8.374
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N8.374 N0 V8.374

Ontwikkelingen

Geen.