Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking. Hierbij staat centraal dat we de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitvoeren.
Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene, gezonde en schone stad. We bevorderen de gezondheidssituatie van de Capellenaren. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is in 2050 bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de circulaire economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

JS21 - Fijn huishoudelijk restafval

Terug naar navigatie - JS21 - Fijn huishoudelijk restafval
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Huishoudelijk afval)
Regio 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014
Verwachtingswaarde 260 kg per inwoner 240 kg per inwoner 200 kg per inwoner 180 kg per inwoner - - -
Capelle aan den IJssel - - - - 331 kg per inwoner 295 kg per inwoner 294 kg per inwoner
Nederland 171 kg per inwoner 161 kg per inwoner - - 219 kg per inwoner 210 kg per inwoner 206 kg per inwoner

Toelichting afval

Terug naar navigatie - Toelichting afval

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018 t/m 2021 zijn aangeleverd  maar staan nog niet zichtbaar op  waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015 315
2016 308
2017 303
2018 191
2019 186
2020 187
2021 185

 

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021).

  Taakveld 7.2 Riolering

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
 • Verordening Rioolheffing 2021 (BBV 354576 december 2020);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

 Taakveld 7.3 Afval

 • Afvalactieplan 2020-2022 (BBV 228335 mei 2020);
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

 • Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
 • Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
 • Actieplan omgevingslawaai (BBV 999039, april 2018).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de  paragraaf Verbonden partijen

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Maatschappelijke effecten

Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.

Doelstelling voor programma
Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.

Doelstelling voor programma
Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma
Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
Maatschappelijke effecten
De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.

Doelstelling voor programma
Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen
Mede door meerjarige contracten zijn de prijsstijgingen in 2021 lager uitgevallen dan de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. De schaarste in bouwmaterialen in de reeds lopende contracten en landelijke en mondiale ontwikkelingen hebben wel zijn weerslag gehad op onze planning. Ook zien we, doordat het thuiswerken een blijvend karakter heeft gekregen, structurele prijsstijgingen voor het afval. In 2022 zullen we beide ontwikkelingen nauwgezet volgen. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N18.167 N1.830 N19.997 N21.145 N1.148
Baten V14.763 V1.087 V15.850 V16.738 V888
Saldo van baten en lasten N3.404 N743 N4.147 N4.407 N260
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N18 N26 N44 N71 N27
Reserve eenmalige uitgaven N0 N352 N352 N131 V221
Totaal mutaties reserves N18 N378 N396 N202 V194
Resultaat N3.422 N1.121 N4.543 N4.609 N66

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N320 N320 N27 N347
2. Vaccinatie / boosterprogramma COVID-19 N288 N288 N288
3. Lagere lasten op rioolgemalen doordat er enkele recentelijk vervangen zijn en een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten V190 V190 V190
4. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening afvalstoffenheffing N168 N168 N168
5. Hogere lasten en baten afvalscheiding door extra aanbod afvalbrengstation N140 N140 N140
6. Dotatie aan / onttrekking uit voorziening rioolheffing ivm jaarresultaat 2021 N109 N109 N109
7. Hogere lasten rioolbeheer door verstoppingen, onder meer als gevolg van mondkapjes en handschoenen N105 N105 N105
8. Hogere lasten- door inhuur assistentbeheerder voor onderzoek en plannen van het gronddepot, -doordat er minder grond is uitgegeven als gevolg van minder IBOR-projecten die zijn uitgevoerd en -door extern advies voor in beeld brengen rioolverzakkingen voor toekomstig onderhoud N105 N105 N105
9. Niet-besteed budget Plan van aanpak ongediertebestrijding, niet-besteed restantbudget Uitvoering geluidsanering wegverkeer, Niet-besteed budget Actieplan geluid ; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V96 V96 N50 V46
10. Hogere lasten op riolering en waterzuivering door inhuur assistent beheerder N93 N93 N93
11. Extra lasten door groter aanbod grof vuil, restafval en inzet verkeersregelaar ivm Corona N88 N88 N88
12. Lagere lasten en baten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen; budget wordt in de VJN2022 weer aangeraamd; dekking via mutatie reserve eenmalige uitgaven V78 V78 V78
13. Hogere lasten afvoer afvalstromen afvalbrengstation en hogere lasten door extra inhuur communicatie N76 N76 N76
14. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening rioolheffing N65 N65 N65
15. Lagere lasten voor het uitgeven van vergunningen en door minder onderhoud aan persleidingen V48 V48 V48
16. Onderbesteding op het budget voor de GIDS-gelden en op het budget gezondheidsbeleid V44 V44 V44
17. Overige verschillen N47 N47 N25 N72
Subtotaal N1.148 N0 N1.148 N102 N1.250
Baten
1. Lagere lasten en baten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen; budget wordt in de VJN2022 weer aangeraamd; dekking via mutatie reserve eenmalige uitgaven N378 N378 V300 N78
2. Dotatie aan / onttrekking uit voorziening rioolheffing ivm jaarresultaat 2021 V355 V355 V355
3. Vaccinatie / boosterprogramma COVID-19 V295 V295 V295
4. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening afvalstoffenheffing V168 V168 V168
5. Hogere lasten en baten afvalinzameling (zie toelichting) V140 V140 V140
6. Bijdrage gemeente Rotterdam en HHSK ivm afrekening exploitatieliasten zuivering technische werken2019 en 2020 V110 V110 V110
7. Hogere baten door afwikkeling jaarvergoeding verpakkingsafval 2019 V67 V67 V67
8. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening rioolheffing V65 V65 V65
9. Hogere baten afvalstoffenheffing en rioolheffing V48 V48 V48
10. Bijdragen van derden; vergoeding e-Waste V31 V31 V31
11. Niet-besteed restantbudget Uitvoering geluidsanering wegverkeer; overheveling naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven N46 N46 N46
12. Nacalculatie bedrijfsvoering N3 N3 N3
13. Overige verschillen V36 V36 N4 V32
Subtotaal N0 V888 V888 V296 V1.184
Totaal N1.148 V888 N260 V194 N66
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. De raming van de lasten van de vaccinatielocatie was een globale indicatie. De werkelijke lasten zijn hoger uitgevallen. Aangezien alle kosten gefactureerd en betaald zijn door de GGD zijn ook de werkelijke baten hoger dan begroot.
3. Lagere lasten op rioolgemalen doordat er enkele recentelijk vervangen zijn en een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten. Daarnaast is er structureel een overschot op deze exploitatiepost door meer klein onderhoud te plegen en tussentijdse renovatie uit te stellen. Hiervan vindt correctie plaats na vaststelling van het nieuwe beheerplan.
4. Naar aanleiding van de jaarlijkse berekening van de toereikendheid van de voorziening dubieuze debiteuren belastingen, heeft er een dotatie plaats moeten vinden aan de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing. Aangezien dit taakveld 7.3 afval raakt, wordt deze dotatie volledig onttrokken uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.
5. Hogere lasten en baten op de afvalinzameling doordat als gevolg van de pandemie het extra aanbod op afvalbrengstation hoog blijft.
6. Als gevolg van het jaarresultaat 2021 vindt er per saldo een ontrrekking plaats uit de voorziening rioolheffing van V246. Daarbij is sprake van een neutrale dotatie/onttrekking van N109/V109 waardoor de last uitkomt op N109 en de baat op V355
7. Hogere lasten op rioolbeheer door het verhelpen van verstoppingen, onder meer als gevolg van mondkapjes en handschoenen. Daarnaast is te zien dat Capellenaren steeds vaker vochtige doekjes als toiletpapier gebruiken. Deze zijn niet of slecht oplosbaar waardoor vervuilingsgraad is toegenomen en de reinigingskosten steeds meer stijgen ondanks plaatselijke en landelijk campagnes om de samenleving te informeren over de negatieve gevolgen hiervan.
Baten:
1. In de NJN2021 is de last met 300 verlaagd en overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven. Volgens het stelsel van baten en lasten had naast de last ook de baat moeten worden verlaagd en worden overgeheveld naar 2022. Het nadeel aan de batenkant compenseren we met een lagere dotatie aan de reserve eenmalig. In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om dit voor 2022 recht te zetten: restantbudget (N 378 / V 378).
2. Als gevolg van het jaarresultaat 2021 vindt er per saldo een onttrekking plaats uit de voorziening rioolheffing van V246. Daarbij is sprake van een neutrale dotatie/onttrekking van N109/V109 waardoor de last uitkomt op N109 en de baat op V355.
3. De raming van de lasten van de vaccinatielocatie was een globale indicatie. De werkelijke lasten zijn hoger uitgevallen. Aangezien alle kosten gefactureerd en betaald zijn door de GGD zijn ook de werkelijke baten hoger dan begroot.
4. Naar aanleiding van de jaarlijkse berekening van de toereikendheid van de voorziening dubieuze debiteuren belastingen, heeft er een dotatie plaats moeten vinden aan de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing. Aangezien dit taakveld 7.3 afval raakt, wordt deze dotatie volledig onttrokken uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.
5. Hogere lasten en baten op de afvalinzameling doordat als gevolg van de pandemie het extra aanbod op afvalbrengstation hoog blijft.
6. Een bijdrage van de gemeente Rotterdam en HHSK ontvangen in verband met de afrekening exploitatielasten van zuivering technische werken over 2019 en 2020.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
7.1 Eenmalig budget Gezond in de stad N79 N79 N52
Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N50 V50 N0 N0
Corona: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid (VJN 2021 7.1) N20 N20 N19
Vaccinatieprogramma Covind (NJN 0.15) V1.195 V1.195 V1.426 N1.160 N1.160 N1.388
Uitvoering subs.reg.AED V16 V16 V16
Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren (Begr.21 7.6) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N50 N50 N50
SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl (VJN 2021 7.1) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N70 N70 N70
Taxatie verzekering Spoorlaan 18 (JR 21) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N4
Overhevelen Corona-middelen N24 N24 N24
7.2 Dotatie voorrziening dub.debiteuren N65
7.3 Dotatie voorrziening dub.debiteuren N168
7.4 Subs. Groene/aardgasvrij (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N25
Geluidssanering verkeerslawaai (NJN 2020 7.2), dekking via subsidie min.I&W V46 V46 N0 N46 N46 N0
Transitievisie Warmte (VJN 2020) via reserve eenmalig V36 V36 V36 N36 N36 N36
Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N25 N25 N25
Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14) via reserve eenmalig V40 V40 V40 N40 N40 N40
Ongediertebestrijding (VJN 2021 7.7) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N25 N25 N25
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN 2021 7.8) overheveling naar 2022 via res.eenmalig V600 V600 V522 N300 N300 N300
Totaal V92 V1.841 V1.933 V2.040 N255 N1.620 N1.875 N2.291