Programma 6 Sociaal domein

Missie

Terug naar navigatie - Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt.
In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar!

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

 • Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
 • Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
 • Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei  (BBV 478782 mei 2021);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
 • Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (BBV 838000 december 2016);
 • Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
 • Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen

Stichting Welzijn Capelle
Maatschappelijke effecten

Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.

Doelstelling voor programma
Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N12.571 N487 N13.058 N12.829 V229
Baten V1.052 V255 V1.307 V1.488 V181
Saldo van baten en lasten N11.519 N232 N11.751 N11.341 V410
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N94 V0 N94 V89 V182
Reserve eenmalige uitgaven N0 N422 N422 N672 N251
Totaal mutaties reserves N94 N422 N516 N584 N68
Resultaat N11.613 N654 N12.267 N11.925 V342

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N182 N182 V182 N0
2. Niet besteed budget Wijk Overleg Platforms ; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V132 V132 N132 N0
3. Door corona minder aanvraag Rotterdampas V107 V107 V107
4. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; I.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020. V80 V80 V80
5. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt N59 N59 N59
6. Ontmoeting algemeen; minder subsidieaanvragen dan verwacht en lagere uitgaven eenzaamheid V49 V49 V49
7. Afrekening kinderopvanginspecties GGD V48 V48 N48 N0
8. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal. N48 N48 N48
9. Innovatiebudget Sociaal domein; terugbetaling subsidie 2019 en lagere uitgaven i.v.m. corona (rouw en verlies) V37 V37 N37 N0
10. Vanwege corona minder activiteiten jeugdraad/kinderburgemeester V30 V30 V30
11. Overige verschillen V35 V35 N33 V2
Subtotaal V229 N0 V229 N68 V161
Baten
1. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt. V60 V60 V60
2. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; I.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020. V57 V57 V57
3. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal. V48 V48 V48
4. Door corona minder aanvraag Rotterdampas N46 N46 N46
5. Overige verschillen V62 V62 V62
Subtotaal N0 V181 V181 N0 V181
Totaal V229 V181 V410 N68 V342
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. Mede door corona zijn er minder uitgaven gedaan door de verschillende WOP's. Cf afspraak worden deze (deels) overgeheveld naar het volgende jaar.
3. Door corona zijn er minder Rotterdampassen aangevraagd.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
6.1 Budget WOP 2020, JR2020 via reserve eenmalig V139 V139 V139
Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021) N25 N25 N25
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021 N75 N75 N75
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) N120 V35 N85 N97
B 2021 6A.10 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) N75 N75 N75
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) N30 N30 N30
Huiskamer van de Wijk Purmerhoek (NJN2020 6A.3), dekking reserve eenmalig V75 N75 N0 V75 N75 V75 N0 N75
Telefonisch adviespunt dak- en thuisloosheid (VJN 2021 6A.1) N32 N32 N32
Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (NJN 2020 6a.5) overheveling naar 2022 via res.eenmalig V95 V95 V95 N140 N140 N140
Budget coronaplan jongeren overheveling (VJN 2021) naar 2022 via res.eenmalig N122 N122 N122
St.Welzijn Capelle overschot 2020 (NJN 2021 6A.5) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N30 N30 N30
Budget Alles Kidzz overheveling naar 2022 via res.eenmalig (NJN 2021 6A.6) N43 N43 N43
Budget Veilige scholen overheveling naar 2022 via res.eenmalig (NJN 2021 6A.7) N35 N35 N35
Overhevelen Corona-middelen overheveling naar 2022 via res.eenmalig N286 N286 N286
Coronabudget SWC (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N53
WOP's (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N132
Coulance regeling welzijnsaccommodaties (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N66
Toeslagenproblematiek (VJN 2021 6A.5) V151 V151 V199 N151 N151 N199
Corona: comp.meerkosten SWC (VJN 2021 6A.6) N176 N176 N88
Corona: bestrijding effect op jongeren (VJN 2021 6A.8/NJN 6A.3) N32 N32 N32
Corona: formatie uitbreiding maatschappelijke impact (VJN 2021 6A.9) N53 N53 N53
Perspectief voor de jeugd met MDT (NJN 2021 6A.2) V29 V29 V29 N29 N29 N29
Totaal V309 V105 V414 V537 N400 N1.019 N1.419 N1.717

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

JS21 - Banen

Terug naar navigatie - JS21 - Banen
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 867,1 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 845 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 845 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 845 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
Capelle aan den IJssel 812,5 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 820,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 822,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar -
Nederland 777,4 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 793,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 795,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar -

JS21 - Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - JS21 - Netto arbeidsparticipatie
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)
Regio 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 65,8 % 65 % 66 % 65 %
Capelle aan den IJssel 65,9 % 66,8 % 65,7 % -
Nederland 67,8 % 68,8 % 68,4 % -

JS21 - Re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - JS21 - Re-integratievoorzieningen
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 534 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 600 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 600 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 500 per 10.000 inwoners 15-64 jaar
Capelle aan den IJssel 577,8 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 318,4 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 328,3 per 10.000 inwoners 15-64 jaar -
Nederland 305,2 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 207 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 202 per 10.000 inwoners 15-64 jaar -

JS21 - Jeugdwerkloosheid

Terug naar navigatie - JS21 - Jeugdwerkloosheid
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 2 % 2 % 2 % 2 %
Capelle aan den IJssel 2 % 2 % 2 % -
Nederland 2 % 2 % 2 % -

JS21 - Bijstandsuitkeringen

Terug naar navigatie - JS21 - Bijstandsuitkeringen
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 530 per 10.000 inwoners 530 per 10.000 inwoners 510 per 10.000 inwoners 510 per 10.000 inwoners
Capelle aan den IJssel 514 per 10.000 inwoners 480,9 per 10.000 inwoners 489,7 per 10.000 inwoners 512,9 per 10.000 inwoners
Nederland 401,1 per 10.000 inwoners 381,7 per 10.000 inwoners 459,7 per 10.000 inwoners 431,2 per 10.000 inwoners

Toelichting Bijstandsuitkeringen

Terug naar navigatie - Toelichting Bijstandsuitkeringen

Volgens de cijfers van het CBS  is in 2021 het aantal bijstandsuitkeringen licht gestegen ten opzichte van 2020. In werkelijkheid is het aantal bijstandsuitkeringen echter gedaald.  Dit verschil valt te verklaren doordat het CBS de door de GR IJsselgemeenten aangeleverde cijfers sinds oktober 2021 nog niet heeft  doorgevoerd.  Daarnaast kijkt het CBS naar alle uitkeringen die gerelateerd zijn aan de participatiewet. Hier valt in 2021 bijvoorbeeld ook de ToZo onder. Ook kijkt het CBS voor het aantal inwoners naar het aantal inwoners ouder dan 18 jaar. 

In 2021 zijn er 103 minder bijstandsuitkeringen verstrekt ten opzichte van 2020. Dit betreft een daling van 5,5%. In de tabel hieronder ziet u de werkelijke cijfers (bron: 4e bestuursrapportage van de GR IJsselgemeenten) zoals deze ook aan het CBS zijn doorgegeven. 

Aantal uitkeringsdossiers 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Capelle aan den IJssel 2.340 2.219 2.028 1.807 1.857 1.754

JS21 - Opsporing uitkeringsfraude

Terug naar navigatie - JS21 - Opsporing uitkeringsfraude
Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 2 mln. (€) 2 mln. (€) 2 mln. (€) 2 mln. (€)
Jaarrekening 2,8 mln. (€) 2,65 mln. (€) 1,63 mln. (€) 1,32 mln. (€)

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

 • Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2021-2024 "Doen wat werkt" (BBV 508689 juli 2021);
 • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 “Zeker in Capelle!”( BBV 487975 juli 2021);
 • Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019).

Taakvelden 6.4 Begeleide participatie 

 • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 “Zeker in Capelle!” (BBV 487975 juli 2021);
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
 • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913  januari 2016);
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

 • Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020);
 • Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
 • Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);
 • Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de  paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Promen
Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.

Doelstelling voor programma
Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebanen in het kader van de Participatiewet.

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Maatschappelijke effecten
De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

Doelstelling voor programma
Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Stichting Capelle Werkt
Maatschappelijke effecten

Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.

Doelstelling voor programma
Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering. Als gevolg van de Toekomstverkenning activiteiten Capelle Werkt zijn de activiteiten in 2021 van de stichting overgedragen aan andere partijen. 

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Daling bijstandsbestand
Het bijstandsbestand is ondanks de coronacrisis verder gedaald in 2021. Het aantal uitkeringen per eind 2021 daalde ten opzichte van de stand per eind 2020 met 5,5% van 1.857 naar 1.754.

Einde rijkssteunmaatregelen Corona
De Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) liep af per 1 oktober 2021. Het effect van het stoppen van de TONK was onzeker en zou mogelijk kunnen leiden tot Capellenaren die alsnog geconfronteerd worden met een te laag inkomen om hun vaste lasten te betalen. Om dit te voorkomen werd besloten de TONK nog één maal te verlengen tot 31 december 2021. Een klein aantal van de Capellenaren die eerder gebruik maakten van de TONK vroeg deze nogmaals aan in de laatste periode tot 31 december. Er waren slechts 6 nieuwe aanvragers die nog voor het eerst gebruik maakten van de TONK. De verlenging bewees daarmee zijn waarde, maar leidde niet tot een noodzaak om nogmaals over te gaan tot verlenging in 2022, wat in lijn ligt met het landelijke beeld. 

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers liep af per 1 oktober 2021. Om  ZZP-ers die nog steun nodig hadden tegemoet te komen, werd het Besluit Bijstand Zelfstandigen tijdelijk versoepeld. In het laatste kwartaal van 2021 werden 82 aanvragen gedaan. De versoepelde regeling loopt door in 2022. 

Liquidatie Stichting CapelleWerkt
Met voorstel 6B.5 uit de Najaarsnota 2021 hebben wij begrotingsaanpassingen gedaan vanwege de meerkosten corona en de eindafrekening betreffende de liquidatie van de Stichting CapelleWerkt (hierna: SCW). Naar aanleiding van voorgaand voorstel en uw besluit hebben wij ingestemd met het verzoek van SCW voor een liquidatie zonder faillissementsprocedure. Daarnaast is het verzoek van SCW om een melding te doen bij de Kamer van koophandel dat SCW ophoudt te bestaan, gehonoreerd.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N53.955 V276 N53.679 N55.140 N1.461
Baten V33.004 V4.699 V37.703 V40.393 V2.690
Saldo van baten en lasten N20.951 V4.975 N15.976 N14.747 V1.229
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V189 N3 V186 V196 V10
Reserve eenmalige uitgaven V200 V254 V454 V418 N36
Totaal mutaties reserves V389 V251 V640 V614 N26
Resultaat N20.562 V5.226 N15.336 N14.133 V1.203

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. TOZO, hogere lasten N2.292 N2.292 N2.292
2. BUIG lagere verstrekte uitkeringen V819 V819 V819
3. Uitvoeringskosten 2021 GR IJsselgemeenten wegens de Kindertoeslagaffaire (KOTA) + bijdrage van het Rijk N152 N152 N152
4. Corona: onderbesteding op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK). Het aantal unieke ontvangers, 143, dat een beroep deed op de TONK-regeling bleek uiteindelijk lager waardoor we ruim binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen bleven. V96 V96 V96
5. Bij NJN 2021 (6B.3 en 6B.14) abusievelijk een budget re-integratie & participatie afgeraamd (incidenteel) N79 N79 N79
6.Nacalculatie bedrijfsvoering N71 N71 V10 N61
7. BTW teruggaven re-integratiegelden V58 V58 V58
8. Onderbesteding op het budget armoedebeleid i.v.m. corona V55 V55 V55
9. Lagere uitkeringen Bijzondere Bijstand, lagere eigen bijdragen V50 V50 V50
10. Overschrijding Wet Inburgering wegens hogere kosten trajecten maatschappelijke begeleiding door een grotere aanwas van het aantal inburgeraars. In totaal was er sprake van 60 trajecten, waarvan 37 extra gedeclareerde trajecten. N50 N50 N50
11. Voordelig jaarrekeningresultaat 2021 GR Ijsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken) V41 V41 V41
12. Onderbesteding op het budget brede schuldenaanpak V39 V39 V39
13. Kwijtscheldingen N39 N39 N39
14. Onderbesteding op vouchers Meubel- en kledingbank V37 V37 V37
15. SWC, geen besteding van de éénmalige rijksgelden schulden-problematiek (VJN 2021 6B.6). Het voorstel is om deze middelen via de reserve éénmalig naar 2022 over te hevelen V36 V36 N36 N0
16. Overige verschillen N9 N9 N9
Subtotaal N1.461 N0 N1.461 N26 N1.487
Baten
1. TOZO, hogere baten: terugontvangen / teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal, bijdragen in levensonderhoud en 9e tranche rijksbijdrage TOZO inclusief verrekening 2020 V2.198 V2.198 V2.198
2. BUIG hogere inkomsten uit eigen bijdragen (inclusief uitvoeringskosten BBZ) V330 V330 V330
3. Uitvoeringskosten 2021 GR IJsselgemeenten wegens de Kindertoeslagaffaire (KOTA) + bijdrage van het Rijk V152 V152 V152
4. Kwijtscheldingen V35 V35 V35
6. Lagere bijdrage onkostenvergoedingen re-integratie N35 N35 N35
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V20 V20 V20
7. Overige verschillen N10 N10 N10
Subtotaal N0 V2.690 V2.690 N0 V2.690
Totaal N1.461 V2.690 V1.229 N26 V1.203
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten en baten:
1. De lasten zijn 2.292 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Het betreft hier de uitvoeringskosten, verstrekkingen van bedrijfskapitaal, bijdragen in kosten levensonderhoud en verstrekte voorschotten. De baten zijn 2.198 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Deels bestaat dit uit terugontvangen en/of teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud. Daarnaast de 9e tranche rijksbijdrage TOZO. Over 2021 was er sprake van een nadelig verschil tussen inkomsten en uitgaven. Voor dit verschil is een vordering op SZW opgenomen. Over 2020 is nog 96 te betalen aan SZW.
2. Mede als gevolg van het dalen van het aantal bijstandsuitkeringen is er een voordeel ten opzichte van de prognose uit de Bestuursrapportage derde kwartaal 2021 Sociale zaken IJsselgemeenten. Het voordeel op de baten betreft hoofdzakelijk terugontvangsten op uitkeringen.
3. De uitvoeringkosten betreffen 554 gedupeerden waarvoor een normbedrag van € 275 per gedupeerde door het Rijk aan de gemeente in 2022 wordt vergoed op basis van de SiSa-verantwoording over 2021.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
6.3 Budget stroomlijnen (NJN 2020 6B.4), dekking reserve eenmalig V50 N50 N0 V50 N50 V50 N0
Budget MKB werkoffensief (NJN 2020 6B.8), dekking reserve eenmalig V158 N158 N0 V158 N158 V158 N0
TOZO 7e, en 8e tranche (VJN 2021 6B.3) V2.168 V2.168 V3.547 N2.168 N2.168 N4.284
TONK (VJN 2021 6B.4) baten via algemene uitkering N318 N318 N222
Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek (VJN 2021 6B.6) N48 N48 N12
Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur– V110 V110 V110 N75 N75 N75
Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) (Begr.2020) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N37 N37 N37
Cornabudget SWC (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N36
6.5 Impulsbudget Samenw.beg.doelgr.bijst.naar werk (NJN2019 6.4.15), dekking via reserve eenmalig V200 V200 V200 N249 V219 N30 N30
Budget Wet inburgering Begr.2021 6B.2,7,8,9) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N27 N27 N27
Pilot Financieel Ontzorgen (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N63 N63
Implementatie nieuwe Wet Inburgering (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N66 N66
Budget toekomstverkenning Capelle werkt. (NJN 2020 6B.12), dekking reserve eenmalig V75 V75 V75 N75 N75 N25
BTW teruggaven re-integratiegelden 2016-2020 (VJN 2021 6B.8) V1.067 V1.067 V1.067
Liquidatie Capelle Werkt (NJN 2021 6B.5) N116 N116 N116
Totaal V593 V3.027 V3.620 V5.207 N661 N2.362 N3.023 N4.864

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

JS21 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Terug naar navigatie - JS21 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 630 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep
Capelle aan den IJssel 650 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 650 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep
Nederland 640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 680 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 700 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep 649 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019).

Taakvelden 6.6 en 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N16.390 N635 N17.025 N16.416 V609
Baten V598 N97 V501 V499 N2
Saldo van baten en lasten N15.792 N732 N16.524 N15.917 V607
Mutaties reserves:
Reserve schuldhulpverlening N0 N0 N0 V1 V1
Reserve bedrijfsvoering N33 N27 N60 N36 V23
Totaal mutaties reserves N33 N27 N60 N35 V24
Resultaat N15.825 N759 N16.584 N15.952 V631

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Hulp bij het huishouden V343 V343 V343
2. Vervoersdiensten V343 V343 V343
3. Begeleiding - incl. PGB V341 V341 V341
4. 80% Corona compensatie vervoersdiensten N199 N199 N199
5. Vergoeding meerkosten Corona N109 N109 N109
6. Rolstoel-en vervoersvoorzieningen V95 V95 V95
7. Uitvoering urgentieregeling N77 N77 N77
8. Woningaanpassingen N74 N74 N74
9. Uitvoeringskosten - Advieskosten N38 N38 N38
10. Nacalculatie bedrijfsvoering N36 N36 V36 N0
11. Eigen bijdrage CAK V4 V4 V4
12. Overige verschillen V16 V16 V16
Subtotaal V609 N0 V609 V36 V645
Baten
1. Vervoersdiensten V39 V39 V39
2. Bedrijfsvoering V13 V13 N13 N0
3. Rolstoel-en vervoersvoorzieningen V5 V5 V5
4. Eigen bijdrage CAK N59 N59 V1 N58
Subtotaal N0 N2 N2 N12 N14
Totaal V609 N2 V607 V24 V631
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
1. Veelal is bij de nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning (HO) als start categorie licht i.p.v. categorie midden benodigd. Vooralsnog volstaat dus een categorie met een lager tarief. Daarnaast zijn er in 2021 meer cliënten dan verwacht naar de WLZ doorgestroomd. Dit betroffen cliënten met een zware indicatie HO. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt, ingegeven door het abonnementstarief.
2. Minder gereden ritten door Corona (zie ook 80% compensatie).
3. Mede door het personeelstekort alsook de combinatie met de bemoeilijkte inzet van ondersteuning gedurende Covid- pandemie zijn de wachttijden in de zorg opgelopen (landelijk probleem). Dit is bij Capelle niet anders. Het later inzetten van zorg maakt dat er in 2021 eenmalig een financieel voordeel is ontstaan. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt.
4. 80% compensatie voor niet gereden ritten i.v.m. Corona.
5. Landelijke regeling vergoeding meerkosten i.v.m. Corona.

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
 • Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
 • Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de  paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.

Doelstelling voor programma
Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma
Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.
Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N20.522 N3.899 N24.421 N23.728 V693
Baten V62 V160 V222 V232 V10
Saldo van baten en lasten N20.460 N3.739 N24.199 N23.496 V703
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N0 V10 V10 V10 N0
Reserve bedrijfsvoering N19 V0 N19 N21 N3
Totaal mutaties reserves N19 V10 N9 N11 N3
Resultaat N20.479 N3.729 N24.208 N23.507 V700

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Onderbesteding op de middelen huiselijk geweld V223 V223 V223
2. Lagere lasten PGB, hogere prognose SVB & CJG dan realiteit (incidenteel) V200 V200 V200
3. Niet gerealiseerde taakstelling GRJR 2021 N148 N148 N148
4. Onderbesteding budget Onderwijs Zorgarrangementen (OZA) V119 V119 V119
5. Structurele indexering (NJN20 6D.1) begrepen in bijstelling van budget n.a.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1) - incidentele vrijval 2021 V93 V93 V93
6. Budgetten waarop geen beroep is gedaan: E-Health & steungezinnen V88 V88 V88
7. Onderbesteding middelen t.b.v. woonplaatsbeginsel (zie NJN21 6D.2) V52 V52 V52
8. GRJR Onderbesteding transformatiemiddelen (NJN2020 6D.1) - incidenteel V48 V48 V48
9. Definitief resultaat GRJR, nadelig t.o.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1). N22 N22 N22
10. Nacalculatie bedrijfsvoering V3 V3 N3 N0
11. Overige verschillen V37 V37 V37
Subtotaal V693 N0 V693 N3 V690
Baten
1. Hogere bijdrage gemeente Rotterdam (DUVO-middelen) V5 V5 V5
2. Overige kleine verschillen CJG V5 V5 V5
Subtotaal N0 V10 V10 N0 V10
Totaal V693 V10 V703 N3 V700
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
1. De overgehevelde middelen uit 2020 bleken niet nodig. De inzet op Intensieve hulpverlening is pas mi.v. 2022 overgeheveld
2. Op basis van prognoses van SVB en CJG zijn bij de NJN2021 extra middelen aangeraamd. Dit bleek uiteindelijk niet nodig. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren betekent dit nog niet, dat in het jaar 2022 geen nagekomen kosten uit 2021 en/of voorgaande jaren te verwachten zijn. We zullen deze kosten in 2022 verantwoorden. Deze eventuele nagekomen kosten zijn nog onbekend.
3. De realisatie van de taakstelling 2021 GRJR is nihil. Voor de GRJR in totaal betreft dit een bedrag van € 2,7 miljoen. Deze al vooraf ingeboekte besparing blijkt niet realistisch te zijn geweest. Dit geeft voor de gemeente Capelle een nadelig verschil van N 148.
4. Gebleken is dat meer tijd nodig is om met partners tot planvorming te komen. Een aanpak zal in 2022 plaatsvinden.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
6.72 Overhevelen transformatiemiddelen jeugdzorg (NJN 2020 6D.1), dekking via reserve eenmalig V55 V55 V55 N55 N55 N6
Extra financiële middelen voor huiselijk geweld (NJN 2020 D.2) via res.eenmalig V160 V160 V160
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (NJN 2021 6D.2) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N205 N205 N205
Totaal V215 N0 V215 V215 N55 N205 N260 N211