Programma 6D

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
  • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG 9,0 8,3 8,9
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG 9,3 8,6 9,0
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering) 90,0 92,8 92,3
% Mate van uitval CJG 9,0 8,5 8,4
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG 1.851 1.851 1.929
% uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp 107,7% 100% 113,5%

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N19.834 N3.579 N23.413 N22.945 V468
Baten V62 N0 V62 V67 V5
Saldo N19.772 N3.579 N23.351 N22.878 V473
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. GRJR: OVA-index 2,52% naar 3,28% (NJN20 6D.1) N93
2. CJG: kapitaallasten huisvesting 's-Gravenweg (NJN20 6D.1) N36
3. GRJR: Overheveling transformatie middelen 2020 naar 2021 (NJN20 6D.1) N55
4. CJG: hogere kosten ZIN op basis van 2020 (VJN21 6D.3) N425
5. SVB/CJG: hogere kosten PGB (VJN21 6D.4) N400
6. GRJR: Hogere inleg nav 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1) N903
7. GRJR: Hogere inleg nav 1e Begr.wijziging AB (NJN21 6D.1) N534
8. GRJR: Lagere inleg JVS 2020 (NJN21 6D.1) V92
9. PGB: Jeugdwet o.b.v. prognose SVB 1,6 mln. (NJN21 6D.2) N519
10. CJG: hoge lasten ZIN 65% verzilvering o.b.v. € 3,6 mln. (NJN21 6D.2) N375
11. CJG: Extra middelen wachtlijst meicirculaire 2021 (NJN21 6D.2) N340
12. CJG: Overheveling extra middelen wachtlijsten meicirculaire 2021 (NJN21 6D.2) V170
13. CJG: wijziging woonplaatsbeginsel (NJN21 6D.2) N91
14. CJG: Compensatie corona (NJN21 6D.2) N70
15. CJG: Overheveling budget POH conform mei-circulaire 2021 naar 2022 (NJN21 6D.2) V35
16: CJG: budget t.b.v. POH conform mei-circulaire 2021 (NJN21 6D.2) N35
Totaal N3.579 N0 N3.579
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere werkelijke lasten PGB dan eerdere prognoses SVB & CJG aangaven (incidenteel) V200
2. Niet gerealiseerde taakstelling GRJR 2021 N148
3. Onderbesteding budget Onderwijs Zorgarrangementen (OZA) V119
4. Structurele indexering (NJN20 6D.1) begrepen in bijstelling van budget n.a.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1) - incidentele vrijval 2021 V93
5. Budgetten waarop geen beroep is gedaan: E-Health & steungezinnen V88
6. Onderbesteding middelen t.b.v. woonplaatsbeginsel (zie NJN21 6D.2) V52
7. GRJR Onderbesteding transformatiemiddelen (NJN2020 6D.1) - incidenteel V48
8. Definitief resultaat GRJR, nadelig t.o.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1). N22
9. Overige verschillen V35 V5
10. Nacalculatie bedrijfsvoering V3
Totaal V468 V5 V473
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig N150 N150
2. Reserve bedrijfsvoering N19 N21
Totaal N169 N171 N3
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N23.351 N22.878 V473
Mutaties reserves N169 N171 N3
Resultaat N23.520 N23.049 V470
Toelichting op de grootste verschillen
1. Op basis van prognoses van SVB en CJG zijn bij de NJN2021 extra middelen aangeraamd. Dit bleek uiteindelijk niet nodig. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren betekent dit nog niet, dat in het jaar 2022 geen nagekomen kosten uit 2021 en/of voorgaande jaren te verwachten zijn. We zullen deze kosten in 2022 verantwoorden. Deze eventuele nagekomen kosten zijn nog onbekend.
2. De realisatie van de taakstelling 2021 GRJR is nihil. Voor de GRJR in totaal betreft dit een bedrag van € 2,7 miljoen. Deze al vooraf ingeboekte besparing blijkt niet realistisch te zijn geweest. Dit geeft voor de gemeente Capelle een nadelig verschil van N 148.
3. Gebleken is dat meer tijd nodig is om met partners tot planvorming te komen. Een aanpak zal in 2022 plaatsvinden.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
  • Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
  • Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N688 N320 N1.008 N783 V225
Baten N0 V160 V160 V165 V5
Saldo N688 N160 N848 N618 V230
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. SWC/CJG structureel budget huislijk geweld (NJN 2020, 6D.2) N160
2. SWC/CJG structureel budget en overheveling budget huislijk geweld (NJN 2020, 6D.2) N160 V160
Totaal N320 V160 N160
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Onderbesteding op de middelen huiselijk geweld V223
2. Hogere bijdrage gemeente Rotterdam (DUVO-middelen) V5
3. Overige verschillen V2
Totaal V225 V5 V230
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig V160 V160
Totaal V160 V160 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N848 N618 V230
Mutaties reserves V160 V160 N0
Resultaat N688 N458 V230
Toelichting op de grootste verschillen
1. Eind 2020 heeft centrumgemeente Rotterdam extra middelen voor Huiselijk Geweld verdeeld over de regiogemeenten. Verwacht werd dat Capelle deze middelen in 2021 nodig zou hebben voor lokaal in te zetten ’drang’/intensieve hulpverlening. Echter de overheveling van deze taak heeft pas in 2022 plaatsgevonden. Waardoor deze middelen in 2021 niet zijn aangewend.