Reserves en voorzieningen

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht reserves en voorzieningen
Nr Naam Reserve Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2021
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen Van Veen Fin. 10.000 0 0 0 0 10.000
2 Algemene reserve Van Veen Fin. 63.504 0 0 66.775 0 130.279
Subtotaal rubriek A: 73.504 0 0 66.775 0 140.279
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering Oskam College 142 2.716 2.610 0 0 248
2 Eenmalige uitgaven Van Veen Fin. 6.159 6.399 6.243 0 0 6.314
3 Sociaal Noodfonds Westerdijk SL 223 14 15 0 0 222
4 Reserve rekenkamer Van Veen Griffie 10 0 0 0 0 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds Hartnagel BCO 3.155 1.500 2.420 0 0 2.235
6 Water Wilson SB 2.383 188 22 0 0 2.548
7 Besteding Eneco-gelden Van Veen Fin. 0 0 0 20.000 0 20.000
Subtotaal rubriek B: 12.072 10.817 11.310 20.000 0 31.577
Afronding -1 0 0 0 0 0
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 85.575 10.817 11.310 86.775 0 171.856
Nr Naam Voorziening Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Vrijval Boekwaarde per 31-12-2021
1 Onderhoud Van Veen, Hartnagel, Struijvenberg, Wilson SL/ FD/ SB 4.134 1.951 732 0 5.353
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. Van Veen SB 22 0 0 0 22
3 Diverse (verliesgevende) complexen Van Veen SO 4.772 1.840 0 816 5.797
4 Dubieuze debiteuren Van Veen Fin. 8.021 370 0 1.587 6.804
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers Burgemeester BCO 8.176 154 348 618 7.363
6 Rioolheffing middelen derden Van Veen SB 1.816 457 0 0 2.273
7 Afvalstoffenheffing middelen derden Van Veen SB 1.408 1.233 1.135 0 1.506
8 Omgevingsvergunningen Van Veen SB 0 0 0 0 0
9 Gereed product Van Veen SO 797 0 0 0 797
Afronding 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen 29.146 6.005 2.215 3.021 29.915

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de reserves en voorzieningen

Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in de onderverdeling van de reserves onderscheid gemaakt tussen algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot een algemene reserve; deze reserves hebben meer het karakter van een "buffer" (ter dekking van onverwachte tegenvallers).

Verplichtingen en verliezen, of te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen op een voorziening verantwoord te worden. Op grond van het besluit BBV mag aan voorzieningen geen rente worden toegevoegd (met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde).

In het hiernavolgende overzicht wordt derhalve opgenomen:

  • Algemene reserves (Rubriek A);
  • Bestemmingsreserves (Rubriek B);
  • Voorzieningen (Rubriek V).

Hieronder vindt een nadere toelichting per reserve en voorziening. 

Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)

Terug naar navigatie - Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
A1. Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve is bedoeld als algemene buffer voor risico’s. Het minimum niveau is bepaald op € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico’s grondexploitaties.
Voeding Geen.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 10.000
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2021 10.000

Algemene reserve (A2)

Terug naar navigatie - Algemene reserve (A2)
A2. Algemene reserve
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve heeft geen specifieke bestemming en is vooral bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van risico’s.
Voeding Er is geen structurele voeding. Wel wordt een overschot op de jaarrekening in principe in deze reserve gestort.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 63.504
Bij: - Gedeeltelijke bestemming saldo Jaarexploitatie 2020 66.775
66.775
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2021 130.279

Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
B1.  Egalisatiereserve bedrijfsvoering
Butgeth. College
Doel Bij de Voorjaarsnota 2000 heeft de raad besloten tot het instellen van een egalisatiereserve voor de bedrijfsvoering. De reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering over meerdere jaren te verrekenen en zo knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. De algemeen directeur is gemandateerd tot het nemen van een besluit over de dotatie en onttrekking aan deze reserve (de mandatering is geregeld in artikel 11 lid 5. Financiële verordening 2020).
Voeding De voeding van de egalisatiereserve, inclusief boven- en ondergrens, is vastgelegd in een tussen het college en de algemeen directeur afgesloten Bedrijfsvoeringconvenant. Met ingang van 2004 is een convenant afgesloten voor onbepaalde tijd.
Analyse Omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 142
Bij: - Dotaties 2.716
2.716
Af: - Onttrekkingen 2.610
2.610
Stand per 31-12-2021 248

Reserve eenmalige uitgaven (B2)

Terug naar navigatie - Reserve eenmalige uitgaven (B2)
B2. Reserve eenmalige uitgaven
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen (procedureel geregeld in artikel 11 Financiële verordening 2020). De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budget dat in enig jaar niet is besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden, anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of Jaarrekening.
Voeding Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 6.159
Bij:
- Diverse mutaties volgens onderstaande specificatie 6.399
Af:
- Diverse mutaties volgens onderstaande specificatie 6.243
Afronding -1
Stand per 31-12-2021 6.314
Mutatie JR 2021 Omschrijving Besluit votering Einde termijn 2021
Bedrag Nieuw of door-schuiven Stand 1-1 Dotatie Onttrekking Stand 31-12
Programma 0
0 Welke raad wilt u zijn? VJN 2019 0.4.11 2021 20 0 20 0
27 D Datalab NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23 2022 58 27 58 27
0 Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 342 0 342
0 Extra Communicatie Corona VJN 2021 0.17 2024 0 75 0 75
13 N SROI Jaarrekening 2021 2024 0 13 0 13
23 N Vervanging Lockers VJN 2021 0.15 2023 0 23 0 23
63 Totaal Programma 0 78 480 78 480
Programma 1
0 Straatroven en overvallen / Wijkveiligheidsplan NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2 2021 60 0 60 0
0 Weerbaarheid bestuur NJN 2020 1.1 2022 110 60 110 60
4 N Taxatie voor verzekering Slotlaan VJN 2021 0.5 2024 0 4 0 4
56 N Weerbaarheidsgelden NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1 2022 0 56 0 56
32 N Wijkveiligheidsplan Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1 2022 0 32 0 32
92 Totaal Programma 1 170 152 170 152
Programma 2
0 Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7 2021 50 0 50 0
37 D Nieuwe mobilieit BG 2020 / NJN2021 2.2 2022 156 137 156 137
0 Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan Wijz.voorstel Begr.2019 2021 44 0 44 0
0 Lasten verharding NJN2020 2.5 2022 50 0 50 0
0 Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020 Jaarrekening 2020 2022 293 0 293 0
0 Budget Civieltechnische Werken 2020 Jaarrekening 2020 2022 950 0 950 0
0 Fietsbeleid VJN2021 2.4 2023 0 40 0 40
0 Vervoersknoop Rivium VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6 2023 0 100 0 100
36 D Voorbereidingsbudget MIRT VJN2021 2.8 2023 0 136 0 136
0 Verkeerseducatie Wijz.voorstel Begr.2021 2.1 2023 0 43 0 43
27 D Verkeersveiligheid BG 2021 2.2 2023 0 127 0 127
40 D KTA Capelseplein VJN2021 2.3 2023 0 140 0 140
0 KTA -i-VRI's VJN2021 2.3 2023 0 40 0 40
0 Verkeersbeleid - Meten is weten VJN2021 2.5 2023 0 40 0 40
0 Aanpak fietsroutes NJN 2020 2.3. 2022 74 0 74 0
0 Programma mobiliteit 1e BW 2018 2021 12 0 12 0
0 Schoolzones VJN 2019 2.4.3. 2021 52 0 52 0
0 Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 15 0 15
38 N CTW NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3 2022 0 38 0 38
178 Totaal Programma 2 1.681 856 1.681 856
Programma 3
-29 D Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrekening. 2020 2022 265 255 294 226
0 Projectplan BIZ Capelle XL Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1 2024 0 75 0 75
0 BIZ Capelle-West quick wins VJN2017 3.4.4 2020 0 20 0 20
0 Leidraad Hoofdweggebied VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrekening 2020 2021 40 0 40 0
0 Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 25 0 25
28 N MKB-deal NJN21 3.1 2024 0 28 0 28
25 N Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West VJN21 3.2 2024 0 25 0 25
24 Totaal Programma 3 305 428 334 399
Programma 4
0 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2022 452 -17 86 349
0 Budget aanpak laaggeletterheid BG 2021 2024 0 39 0 39
0 Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 150 0 150
12 N Taxatie Berliozstraat etc VJN 2021 0.5 2024 0 12 0 12
12 Totaal Programma 4 452 184 86 550
Programma 5A
0 Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) NJN 2017 5.4.2 2021 79 0 79 0
0 Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen NJN 2020 5A.1 2022 100 0 100 0
26 N Onderzoek sporthal Schenkel BG 2021 5A.2 2024 0 26 0 26
147 N Evenementen NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4 2024 0 147 0 147
6 N Taxatie verzekering Lijstersingel 20 VJN 2021 0.5 2024 0 6 0 6
179 Totaal Programma 5A 179 179 179 179
Programma 5B
0 Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020 2021 21 0 21 0
0 Rivier als getijdenpark VJN2018 5.4.9 2021 3 0 3 0
0 Budget groen 2020 Jaarrekening 2020 2022 487 0 487 0
0 Budget Schollebos 2020 Jaarrekening 2020 2022 160 0 160 0
0 Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 131 0 131
0 Totaal Programma 5B 671 131 671 131
Programma 6A
0 Budget WOP 2020 Jaarrekeningening 2020 2022 139 0 139 0
0 Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf NJN2018 1.4.3 2021 0 0 0 0
0 Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6a.4 2022 75 75 75 75
0 Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6a.5 / Jaarrekening. 2020 2022 95 140 95 140
0 Budget coronaplan jongeren VJN 2021 2024 0 122 0 122
0 St.Welzijn Capelle overschot 2020 NJN 2021 6A.5 2024 0 30 0 30
0 Budget Alles Kidzz NJN 2021 6A.6 2024 0 43 0 43
0 Budget Veilige scholen NJN 2021 6A.7 2024 0 35 0 35
0 Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 286 0 286
53 N Coronabudget SWC NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6 2024 0 53 0 53
132 N WOP's Jaarrekening 2021 2024 0 132 0 132
66 N Coulance regeling welzijnsaccommodaties VJN 2021 0.4 2024 0 66 0 66
251 Totaal Programma 6A 309 982 309 982
Programma 6B
0 Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4 2022 50 0 50 0
0 Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk Jaarrekening 2017 2021 200 0 200 0
0 Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur– NJN2020 6B.1 2022 110 0 110 0
0 Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt NJN2020 6B.12 2022 75 0 75 0
0 Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief NJN2020 6B,8 2022 158 0 158 0
0 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) BG 2020 2023 0 37 0 37
0 Budget Wet inburgering BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9 2023 0 27 0 27
0 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen NJN 2021 6B.10 2022 0 75 0 75
36 N Coronabudget SWC NJN 2021 6B.5 2024 0 36 0 36
36 Totaal Programma 6B 593 175 593 175
Programma 6D
0 Transformatiebudget GRJR NJN2020 6D.1 2022 55 0 55 0
0 Extra financiële middelen voor huiselijk geweld NJN2020 6D.2 2022 160 0 160 0
0 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) NJN 2021 6D.2 2022 0 205 0 205
0 Totaal Programma 6D 215 205 215 205
Programma 7
0 Uitvoering Subsidieregeling AED NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020 2021 16 0 16 0
0 Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020 2021 36 0 36 0
0 Actieplan circulair Capelle NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020 2022 40 0 40 0
0 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren BG 2021 7.6 2023 0 50 0 50
0 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl VJN 2021 7.1 2024 0 70 0 70
-300 D Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen VJN 2021 7.8 2024 0 300 300 0
0 Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 24 0 24
25 N Ongedierte bestrijding VJN 2021 7.7 2024 0 25 0 25
4 N Taxatie verzekering Spoorlaan 18 VJN 2021 0.5 2024 0 4 0 4
25 N Subsidie groene daken / transitievisie VJN2020 amendement 2024 0 25 0 25
25 N Actieplan geluid BG21 7.3 2024 0 25 0 25
-221 Totaal Programma 7 92 523 392 223
Programma 8
0 Implementatie omgevingswet NJN2016 8.4.1 2021 65 0 65 0
0 s-Gravenweg 325 NJN2019 8.4.8 2021 -120 120 0 0
0 DOE MEE programma VJN2016 10.4.2 2021 16 0 16 0
0 Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle VJN2016 10.4.2 2021 11 0 11 0
0 Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7 2021 833 0 833 0
0 Florabuurt VJN2018 8.4.7 2021 101 0 101 0
0 Gebiedsaanpak Capelseweg VJN2017 8.4.11 / VJN2020 8.4 2022 0 138 0 138
0 Budget Centrumgebied 2020 Jaarrekening 2020 2022 507 1.728 507 1.728
41 N Omgevingswet BG21 8.1 2024 0 41 0 41
42 N Landelijk Capelle VJN21 8.10 2024 0 42 0 42
35 N ING-Locatie VJN2021 8.11 / NJN2021 8.6 2024 0 35 0 35
118 Totaal Programma 8 1.413 2.104 1.533 1.984
Afronding 1 0 2 -2
732 Totaal 6.159 6.399 6.243 6.314

Reserve Sociaal Noodfonds (B3)

Terug naar navigatie - Reserve Sociaal Noodfonds (B3)
B3. Reserve Sociaal Noodfonds
Budgethouder Afdelingshoofd Samenleving
Doel De reserve is ingesteld ten behoeve van Capellenaren die in schulden (dreigen te) raken.
Voeding De reserve is gevormd door particuliere giften. In 2007 heeft de Van Cappellen Stichting een extra kapitaal beschikbaar gesteld van 100. In overleg met de Van Cappellen Stichting was de ondergrens van het Noodfonds Capelle destijds bepaald op het bedrag van 213. Het budget mag worden ingezet na toestemming van de Van Cappellen Stichting. Conform collegevoorstel 472093 d.d. 29 april 2021 is de ondergrens van de reserve met ingang van 2021 bepaald op 100 (inclusief dotatie Van Cappellen Stichting), dit naar aanleiding van een (globale) prognose waaruit bleek dat naar verwachting in 2022 de afgesproken oorspronkelijke ondergrens van het fonds bereikt zou worden. De Van Cappellen Stichting heeft vervolgens op 9 april 2021 laten weten akkoord te zijn met het verlagen van de ondergrens tot een bedrag van 100 onder voorwaarde van een zorgvuldige besteding van de middelen conform de Beleidsregels Noodhulp Capelle.
Analyse omvang Juiste hoogte. De reserve is voor komende jaren toereikend om de geplande uitgaven te kunnen doen.
Stand per 01-01-2021 223
Bij: - Dotatie (“rente” toerekening) 14
14
Af: - Onttrekking reserve uitgaven noodfonds 15
15
Stand per 31-12-2021 222

Reserve Rekenkamer (B4)

Terug naar navigatie - Reserve Rekenkamer (B4)
B4. Reserve Rekenkamer
Butgethouder Griffier
Doel Door verschillen in omvang en diepgang, maar ook omdat onderzoeken anders verlopen dan gepland, zal de realisatie vrijwel altijd afwijken van de begroting en zal er budget overblijven of tekort zijn. Om die reden heeft de raad een besluit genomen om de rekenkamer over een egalisatiereserve te laten beschikken.
Voeding De raad heeft op 31 mei 2016 een besluit genomen het budget van de rekenkamer te verhogen naar € 67 (1 euro per inwoner) en een egalisatiereserve te vormen van maximaal 40% van het jaarlijkse budget. De raad heeft op 9 juli 2018 via de Voorjaarsnota 2018 een besluit genomen het budget te verhogen naar € 100 (1,50 euro per inwoner). Dit betekent dat ieder jaar maximaal 40 meegenomen kan worden naar het volgend jaar. Is dit maximum bereikt, dan vloeit het resultaat terug naar de algemene middelen.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 10
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2021 10

Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)

Terug naar navigatie - Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)
B5. Reserve Denk en Doe Mee!-fonds
Butgethouder Afdelingshoofd Bestuur- en Concernondersteuning
Doel Bij de begroting 2018 is besloten tot het instellen van deze reserve, om zo een deel van het voordelig financieel resultaat 2016 terug te laten vloeien naar de Capellenaar.
Voeding De voeding bestaat uit een eenmalige dotatie van 5 mln. ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. Bij de begrotingsbehandeling in 2020 is in de gemeenteraad een amendement aangenomen om het Denk & Doe mee!-fonds door te laten lopen en te laten eindigen op 31 december 2021. Om verschillende redenen, waaronder de maatschappelijke ontwikkelingen en het feit dat er nog een budget resteert in de bestemmingsreserve voor het fonds, is bij de Najaarsnota 2021 besloten het Denk & Doe mee!-fonds met zes maanden te verlengen en de nieuwe gemeenteraad op basis van een evaluatie van het fonds een definitief besluit te laten nemen ten aanzien van het fonds.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 3.155
Bij: - Verlengen Denk en Doe Mee fonds (NJN21 0.20) 1.500
1.500
Af: - Verstrekte subsidie 3.000
- Verstrekte subsidie -580
2.420
Stand per 31-12-2021 2.235

Reserve Water (B6)

Terug naar navigatie - Reserve Water (B6)
B6. Reserve Water
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel De reserve Water heeft voornamelijk als doel de jaarlijks sterk wisselende lasten van de baggerwerkzaamheden op te vangen. De reserve Water maakte tot eind 2019 onderdeel uit van de reserve Openbare ruimte en is daarna als afzonderlijke reserve voortgezet. Bij de VJN 2019 is - in het kader van zowel het verder transformeren van de begroting, het verder verhogen van de transparantie van de begroting als het daarbij bevorderen van het (meer) sturen op kasstromen - besloten om de reserve Openbare Ruimte eind 2019 op te heffen en alleen de Reserve Water voort te zetten.
Voeding De voeding bestaat, indien noodzakelijk, uit dotaties ten laste van de begroting. Gezien het aanwezige saldo en de begrote onttrekkingen, is de reserve toereikend voor de periode 2022-2025. Het baggerplan dat HHSK naar verwachting in 2022 afrondt, kan echter aanleiding geven om de begrote dotaties en onttrekkingen aan te passen.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 2.383
Bij: - Begrote dotatie 188
188
Af: - Begrote onttrekking 22
22
Afronding -1
Stand per 31-12-2021 2.548

Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)

Terug naar navigatie - Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)
B7. Reserve Besteding Eneco-gelden
Butgethouder Afdelingshoofd Financien
Doel Bij de Voorjaarsnota 2021 hebben wij een deel van de verkoopopbrengst van de aandelen van Eneco gedoteerd aan deze reserve. De algemeen dragende lijn van de bestedingen van de reserve bestedingen Eneco-gelden is dat de inzet van deze middelen echt iets goeds voor de stad doen of een maatschappelijk belang dienen. De kaders hiervoor zijn vastgesteld in de gemeenteraad en betreffen de volgende: Permanente kaders: 1. De gevormde reserve uit de verkoopopbrengst wordt niet gebruikt voor het oplossen van begrotingsknelpunten; 2. De bestedingen worden altijd in het grotere geheel van het cyclisch stuk afgewogen, gezien de effecten op de ratio’s en de exploitatie (rentenadeel). 3. De verkoopopbrengst wordt niet gebruikt voor het vormen van een dekkingsreserve voor investeringen waardoor er op termijn een “kamelenneus” ontstaat (een verplichting die niet geheel in de begroting staat). Facultatieve kaders: 4. Investeringen te doen waardoor de gemeente extra besparingen of extra inkomsten realiseert, tenzij er sprake is van een investering met een hoog maatschappelijk rendement (stap zetten voor onze stad). De (eventueel) hieruit voortvloeiende lasten moeten worden opgenomen in de exploitatie; 5. Bijdragen aan investering derden in de stad waaraan de andere partij gezamenlijk voor minimaal 50% financieel bijdraagt en welke ook wenselijk is vanuit de gemeente.
Voeding Eenmalige voeding van 20.000 uit verkoopopbrengst Eneco.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 0
Bij: - Gedeeltelijke bestemming saldo Jaarexploitatie 2020 20.000
20.000
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2021 20.000

Voorziening Onderhoud (V1)

Terug naar navigatie - Voorziening Onderhoud (V1)
V1. Voorziening Onderhoud
Butgethouder Afdelingshoofden Samenleving, Facilitaire Diensten en Stadsbeheer
Doel De voorziening heeft de volgende doelen: a. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke schoolgebouwen. b. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke welzijnsaccommodaties* c. (groot) onderhoud van het gemeentehuis aan de Rivierweg en de gemeentewerf aan de Groenedijk. d. Egalisatie van de kosten van onderhoud van beeldbepalende kunstwerken in de gemeente. e. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de brandweerkazerne. f. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan het Isala theater. g. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan binnen- en buitensportaccommodaties. h. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan bezittingen actief grondbeleid. *) In december 2017 is het Strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO) vastgesteld (raadsbesluit 949628).
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 4.134
Bij: - Dotatie 1.951
1.951
Af: - Onttrekking 732
732
Stand per 31-12-2021 5.353

Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)

Terug naar navigatie - Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)
V2. Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is ingesteld om de kosten van nog in uitvoering zijnde en nog uit te voeren werken van afgesloten exploitatieopzetten te dekken.
Voeding Eenmalig voor de geraamde kosten van bovengenoemde werken, welke in de afgesloten exploitaties reeds waren voorzien. P.C. Boutenssingel: Bij de Jaarrekening 2016 is er 30 aan de voorziening toegevoegd voor de afronding van de werkzaamheden voor de P.C. Boutenssingel. Na het opknappen van het metrostation Slotlaan en de werkzaamheden aan de centrumring zullen de werkzaamheden aan de P.C. Boutenssingel worden verricht. Naar verwachting zal de RET in 2021 het opknappen van het metrostation Slotlaan afronden. Daarna zullen de werkzaamheden aan de P.C. Boutenssingel worden afgerond, naar verwachting in 2024. Saldo per 31-12-2021: 22.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 22
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2021 22

Voorziening Verliesgevende complexen (V3)

Terug naar navigatie - Voorziening Verliesgevende complexen (V3)
V3. Voorziening Verliesgevende complexen
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Doel Deze voorziening is ingesteld in verband met het verwachte tekort op bouwgrondexploitaties.
Voeding Afhankelijk van berekeningen bouwgrondexploitaties.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2021 4.772
Bij: - Mutatie voorziening verlies GREX Amandelhof (NJN2021 8.7) 671
- Mutatie voorziening verlies GREX Stadshart (NJN2021 8.7) 53
- Mutatie voorziening verlies GREX Amandelhof (JR2021) 315
- Mutatie voorziening verlies GREX Stadshart (JR2021) 801
1840
Af: - Verlaging voorziening verlies GREX De Mient (NJN2021 8.7) 816
816
Afronding 1
Stand per 31-12-2021 5.797
Passiefzijde van de balans (onder Voorzieningen) 4.992
Actiefzijde van de balans (in mindering op Voorraden/Bouwgronden in exploitatie) 805
Stand per 31-12-2021 5.797

Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)

Terug naar navigatie - Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)
V4. Voorziening Dubieuze debiteuren
Butgeth. Afdelingshoofd Financiën
Doel Door middel van deze voorziening worden de verliezen als gevolg van het oninbaar worden van vorderingen gedekt. De voorziening geldt voor private- en publieke vorderingen van de gemeente, inclusief vorderingen op verstrekte uitkeringen uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten.
Voeding De voeding is afhankelijk van inschatting bij jaarrekening, waarbij het de vraag is in welke mate er zich mogelijk dubieuze vorderingen voor zullen doen.
Analyse Omvang Juiste hoogte. De voorziening is de komende jaren toereikend om oninbare vorderingen uit te dekken.
Stand per 01-01-2021 8.021
Bij: - Dotatie dubieuze debiteuren rioolheffing (Begr. 2021) 32
- Dotatie dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing (Begr. 2021) 50
- Dotatie dubieuze debiteuren overige belastingen (Begr. 2021) 52
- Dotatie dubieuze debiteuren rioolheffing (JR 2021) 65
- Dotatie dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing (JR 2021) 168
- Dotatie dubieuze debiteuren Sociale Zaken (JR 2021) 2
- Afronding 1
370
Af: - Vrijval dubieuze debiteuren privaatrechtelijk oninbaar (JR 2021) 112
- Vrijval dubieuze debiteuren overige belastingen (JR 2021) 82
- Vrijval dubieuze debiteuren Sociale Zaken (JR 2021) - zie ook de stelselwijziging bij de jaarrekening 2021 1.393
1.587
Stand per 31-12-2021 6.804
Het eindsaldo per 31-12-2021 van de voorziening bestaat uit de volgende onderdelen:
- Sociale zaken 5.089
- Belastingen (inclusief afvalstoffenheffing en rioolheffing) 1.319
- Overige debiteuren 396
Actiefzijde van de balans (in mindering op Vorderingen) 6.804

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)

Terug naar navigatie - Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)
V5. Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
Butgethouder Afdelingshoofd Bestuur- en Concernondersteuning
Doel In 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Aanpassing Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers).De voorbereidingen voor het nieuwe stelsel zal plaatsvinden vanaf 1 januari 2023, het doel is om het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk 1 januari 2027 in te voeren. De gemeenten zullen als gevolg van de nieuwe wet verplicht moeten deelnemen aan een nog op te richten pensioenfonds voor wethouders bij het ABP. De gemeenten zullen de verplichtingen dan voor alle (gewezen) wethouders moeten afdragen aan het ABP.
Voeding De omvang van de voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening aangepast op basis van actuariële berekeningen voor de mogelijke toekomstige waardeoverdrachten van voormalig bestuurders. Op basis van de actuariële berekening van Visma Idella per 31-12-2021 hebben wij 618 bij de jaarrekening 2021 aan de voorziening laten vrijvallen. Dit is het gevolg van een stijging van de rekenrente.
Analyse omvang Juiste hoogte. Bij deelname aan een nog op te richten pensioenfonds voor wethouders bij het ABP, bedraagt de verplichting per 31 december 2021 7.363 Specificatie: Voor gepensioneerde oud-wethouders of hun nabestaanden 3.081, de zogenaamde slapers 1.469, oud-wethouders met wachtgelduitkering 2.404 en zittende wethouders 315. In de voorziening is tevens rekening gehouden met een recht op een uitkering van de voormalig burgemeester (94).
Stand per 01-01-2021 8.176
Bij: - Reguliere structurele dotatie 154
154
Af: - Uitkeringen voormalig B&W 348
- Mutatie voor gepensioneerde oud-wethouders of hun nabestaanden, de zogenaamde slapers, oud-wethouders en oud-burgemeester met wachtgelduitkering en zittende wethouders op basis van de actuariële waardeberekeningen (Jaarrekening 2021) 618
966
Afronding -1
Stand per 31-12-2021 7.363

Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)

Terug naar navigatie - Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)
V6. Voorziening Rioolheffing middelen derden
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve rioolrechten vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Riolering is een gesloten systeem, de inkomsten uit rioolheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van riolering met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven ten behoeve van de rioolretributie. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking.
Voeding Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Analyse omvang Juiste hoogte Na verwerking van het resultaat over 2021, bedraagt de stand van de voorziening ultimo 2021 V 2.273. We houden aandacht voor het verloop van de voorziening gezien het dalende saldo van de voorziening in de komende jaren en de kostenstijgingen die we in de huidige markt zien. Met de voorjaarsnota komen we bij u terug op de kostenstijgingen.
Stand per 01-01-2021 1.816
Bij: - Begrote dotatie (NJN 2021) 348
- Resultaat jaarrekening 2021 109
457
Af: - Begrote (lagere) onttrekking (NJN 2021) -355
- Resultaat jaarrekening 2021 355
0
Stand per 31-12-2021 2.273

Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)

Terug naar navigatie - Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)
V7. Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval is een wettelijke taak en is een gesloten systeem, de inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking.
Voeding Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Analyse omvang Juiste hoogte Na verwerking van het resultaat over 2021, bedraagt de stand van de voorziening ultimo 2021 V1.506. We houden aandacht voor het verloop van de voorziening gezien het dalende saldo van de voorziening in de komende jaren en de kostenstijgingen die we in de huidige markt zien. Vanaf 2027 ontstaat een tekort in de voorziening wat niet is toegestaan. Met de voorjaarsnota komen we bij u terug op de kostenstijgingen.
Stand per 01-01-2021 1.408
Bij: - Dividenduitkering Irado (NJN 2021) 623
- Begrote dotatie (NJN 2021) 573
1.233
Af: - Begrote onttrekking (NJN 2021) 1.135
1.135
Stand per 31-12-2021 1.506

Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)

Terug naar navigatie - Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)
V8. Voorziening Omgevingsvergunningen
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Egaliseren baten leges omgevingsvergunningen via voorziening. Bij de NJN 2019 is besloten tot het instellen van de Voorziening omgevingsvergunningen voor de periode 2020-2023. Reden voor de voorziening is dat de lasten voor omvangrijke en complexe bouwprojecten zich over enkele jaren spreiden terwijl de baten zich voordoen op het moment van indienen aanvraag omgevingsvergunning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de transformatie van het Rivium en de woningbouwontwikkeling de Blinkert, Fascinatio, de Mient en de Florabuurt. Bij de NJN 2020 is de periode aangepast naar 2021-2023 gezien de verschuiving van diverse projecten. Bij de NJN 2021 is besloten de voorziening te verschuiven naar de periode 2022-2025 gezien het in 2021 uitblijven van de grotere complexe aanvragen en de verwachting dat deze vanaf 2022 gaan plaatsvinden.
Voeding De voeding is afhankelijk van de aanvragen omgevingsvergunningen. Met de NJN 2021 is de dotatie begroot op N71 in 2022 en N1.873 in 2023. De onttrekkingen zijn begroot op V888 in 2024 en V1.056 in 2025.
Analyse omvang Juiste hoogte
Stand per 01-01-2021 0
Bij: - Begrote dotatie (NJN 2021 8.1) 0
0
Af: - Begrote onttrekking (NJN 2021 8.1) 0
0
Stand per 31-12-2021 0

Voorziening Gereed product (V9)

Terug naar navigatie - Voorziening Gereed product (V9)
V9. Voorziening Gereed product
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Doel Deze voorziening is ingesteld in verband met het verwachte tekort op faciliterende projecten (voormalige bouwgrondexploitaties).
Voeding Afhankelijk van berekeningen faciliterende projecten (voormalige bouwgrondexploitaties). In de Najaarsnota 2020 is besloten 2 projecten van een grondexploitatie over te hevelen naar een faciliterend project, omdat de projecten niet langer aan de voorwaarde van de geldende regels rondom grondexploitaties van het BBV voldoen.
Analyse omvang Juiste hoogte
Stand per 01-01-2021 797
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2021 797