Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

JS21 - Meldingen buitenruimte

Terug naar navigatie - JS21 - Meldingen buitenruimte
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 6500 meldingen 6500 meldingen 6000 meldingen 6500 meldingen
Jaarrekening 5893 meldingen - 11099 meldingen 9449 meldingen

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

  • Programma Mobiliteit 2020-2030 (raadsvoorstel 406688 maart 2021);
  • Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021; Uitvoeringsprogramma 530254 juli 2021);
  • Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010).

Taakveld 2.2 Parkeren

  • Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
  • Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Maatschappelijke effecten

Concurrerende en bereikbare metropoolregio.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N8.251 N26 N8.277 N9.254 N977
Baten V494 V114 V608 V951 V343
Saldo van baten en lasten N7.757 V88 N7.669 N8.303 N634
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N152 N5 N157 V52 V209
Reserve eenmalige uitgaven N0 V1.004 V1.004 V826 N178
Totaal mutaties reserves N152 V999 V847 V878 V31
Resultaat N7.909 V1.087 N6.822 N7.425 N603

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Hogere lasten straatreiniging doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden waardoor de lasten hoger uitvallen N299 N299 N299
2. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam N298 N298 N298
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N230 N230 V230 N0
4. Extra lasten door inhuur, onder meer voor Kabels&Leidingen N185 N185 N185
5. Hogere lasten door afschrijvingen N154 N154 N154
6. Extra lasten gladheidsbestrijding door inhuur voor strooibeurten N74 N74 N74
7. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren) V67 V67 V67
8. Vrijval eenmalig restantbudget Programma Mobiliteit V47 V47 V47
9. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona V45 V45 V45
10. Lagere lasten KTA Capelseplein; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V40 V40 N40 N0
11. Hogere lasten door inhaalslag bewegwijzering die heeft plaatsgevonden N40 N40 N40
12. Lagere lasten door minder onderhoud aan bruggen dan voorzien V38 V38 N38 N0
13. Lagere lasten Nieuwe Mobiliteit; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V37 V37 N37 N0
14. Lagere lasten voorbereidingsbudget MIRT; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V36 V36 N36 N0
15. Lagere lasten Verkeersveiligheid; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V27 V27 N27 N0
16. Overige verschillen N34 N34 N34
Subtotaal N977 N0 N977 V52 N925
Baten
1. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam V298 V298 V298
2. Hogere bijdrage van nutsbedrijven ivm hogere degeneratiekosten door meer graafwerkzaamheden V43 V43 V43
3. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren) N27 N27 N27
4. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona N25 N25 N25
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V20 V20 N20 N0
6. Overige veschillen V34 V34 V34
Subtotaal N0 V343 V343 N20 V323
Totaal N977 V343 N634 V32 N602
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
1. Hogere lasten op straatreining doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden aangezien er een Europees verbod is op chemische onkruidbestijrding.
2. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren.
4. De lasten voor kabels en leidingen zijn hoger uitgevallen vanwege inhuur van expertise ter voorbereiding van complexe vraagstukken op het gebied van energie.
5. Het nadeel op de afschrijvingen is ontstaan op met name de discipline Verharding en betreft voornamelijk project Centrumgebied waar een verschuiving heeft plaatsgevonden waardoor op TV 2.1 een nadeel en op TV 8.3 een voordeel is ontstaan op de afschrijvingen.
Baten:
1. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
2.1 Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7. Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven. Deel overheveling naar 2022. V218 N100 V118 V206 N218 V100 N118 N171
Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan (begr.2021) via res.eenmalig V44 V44 V44
Lasten verharding (NJN 2020 2.5) via res.eenmalig V50 V50 V50
Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020 (JR 2020) via res.eenmalig V293 V293 V293
Budget Civieltechnische Werken 2020 (JR 2020) via res.eenmalig V950 V950 V950
Fietsbeleid (VJN 2021.2.4) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N40 N40 N40
Vervoersknoop Rivium (VJN 2020/2021 2.4/2.6) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N100 N100 N100
Voorbereidingsbudget MIRT (VJN 2021 2.8) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N136 N136 N136
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N43 N43 N43
Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N127 N127 N127
KTA Capelseplein (VJN 2021 2.3) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N140 N140 N140
KTA -i-VRI's (VJN 2021 2.3) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N40 N40 N40
Verkeersbeleid - Meten is weten (VJN 2021 2.5) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N40 N40 N40
Aanpak fietsroutes (NJN 2020 2.3) via res.eenmalig V74 V74 V74
Programma mobiliteit (Begr.2018) via res.eenmalig V12 V12 V12
Schoolzones (VJN 2019 2.4.3) via res.eenmalig V52 V52 V52
Overhevelen Corona-middelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N15 N15 N15
CTW (njn 2019 2.4.3 /VJN 2020 2.3) via res.eenmalig overheveling naar 2022 N38 N38 N38
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4),dekking reserve eenmalige uitgaven V50 V50 V29 N0 N50 N50 N29
Fietsbeleid (VJN 2021 2.4 NJN 2021 2.2) N0 N0 N0
Meten is weten (VJN 2021 2.5) N30 N30 N32
2.2 Parkeerbeleid (VJN 2021 2.9) N40 N40 N42
Totaal V1.693 N50 V1.643 V1.710 N218 N739 N957 N993