Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten, lasten en saldi 2021

Hieronder het gedetailleerde overzicht per programma inclusief de mutaties in de reserves gevolgd door een verschillenanalyse per programma. 

Lasten
Programma Begroting 2021 Wijziging Begroting 2021 Totaal begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
0. Bestuur en Ondersteuning N32.858 V582 N32.276 N30.397 V1.879
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N8.635 V12 N8.624 N7.935 V689
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N8.251 N26 N8.276 N9.254 N978
3. Economie N1.221 N24 N1.246 N1.042 V204
4. Onderwijs N8.212 N174 N8.386 N8.649 N263
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.013 N549 N13.562 N13.346 V216
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N6.623 N237 N6.860 N7.148 N288
6A. Sociale Infrastructuur N12.571 N487 N13.058 N12.829 V229
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N53.955 V276 N53.681 N55.140 N1.459
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N16.390 N635 N17.025 N16.416 V609
6D. Jeugdhulp N20.522 N3.899 N24.421 N23.728 V693
7. Volksgezondheid en Milieu N18.167 N1.830 N19.996 N21.145 N1.149
8. Stadsontwikkeling N22.441 V4.221 N18.220 N14.734 V3.486
Afronding N1 N1 V1 N0 N1
Saldo van lasten N222.860 N2.771 N225.630 N221.763 V3.867
Baten
Programma Begroting 2021 Wijziging Begroting 2021 Totaal begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
0. Bestuur en Ondersteuning V140.192 V7.872 V148.064 V150.498 V2.434
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde V672 N98 V574 V576 V2
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat V494 V114 V608 V951 V343
3. Economie V1.089 N332 V757 V670 N87
4. Onderwijs V3.496 V441 V3.937 V4.294 V357
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.023 N73 V3.950 V4.613 V663
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V893 V4 V897 V869 N28
6A. Sociale Infrastructuur V1.052 V255 V1.307 V1.488 V181
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V33.004 V4.699 V37.703 V40.393 V2.690
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning V598 N97 V501 V499 N2
6D. Jeugdhulp V62 V160 V222 V232 V10
7. Volksgezondheid en Milieu V14.763 V1.087 V15.850 V16.738 V888
8. Stadsontwikkeling V16.710 V874 V17.584 V12.558 N5.026
Afronding N1 N1 N1 V4 V6
Saldo van baten V217.047 V14.905 V231.953 V234.383 V2.431
Saldi
Programma Begroting 2021 Wijziging Begroting 2021 Totaal begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
0. Bestuur en Ondersteuning V107.334 V8.454 V115.788 V120.101 V4.313
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N7.963 N86 N8.050 N7.359 V691
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N7.757 V88 N7.668 N8.303 N635
3. Economie N132 N356 N489 N372 V117
4. Onderwijs N4.716 V267 N4.449 N4.355 V94
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.990 N622 N9.612 N8.733 V879
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N5.730 N233 N5.963 N6.279 N316
6A. Sociale Infrastructuur N11.519 N232 N11.751 N11.341 V410
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N20.951 V4.975 N15.978 N14.747 V1.231
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N15.792 N732 N16.524 N15.917 V607
6D. Jeugdhulp N20.460 N3.739 N24.199 N23.496 V703
7. Volksgezondheid en Milieu N3.404 N743 N4.146 N4.407 N261
8. Stadsontwikkeling N5.731 V5.095 N636 N2.176 N1.540
Afrondingen N1 N2 N1 V4 V5
Saldo van baten en lasten N5.812 V12.134 V6.322 V12.620 V6.298
Mutaties reserves:
- Toevoegingen N1.845 N7.011 N8.856 N10.777 N1.921
- Onttrekkingen V5.125 V5.784 V10.908 V11.271 V363
Afrondingen N1 N0 N0 N0 N0
Resultaat N2.533 V10.907 V8.374 V13.114 V4.740

Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting

Conform artikel 27 lid 1.b BBV dient in de jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, de gerealiseerde kosten van de overhead en het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting. Wij kennen geen apart programma voor de algemene dekkingsmiddelen en derhalve is in het overzicht hieronder weergegeven op welk programma het betreffende algemene dekkingsmiddel betrekking heeft.

Algemeen dekkingsmiddel Programma Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Realisatie 2021 Verschil begroting en realisatie
1. Algemene uitkering 0 V123.399 V6.939 V130.338 V131.702 V1.364
2. Gemeentelijke belastingen:
- ozb 0 V12.039 V230 V12.269 V12.547 V278
- hondenbelasting 0 V305 N0 V305 V308 V3
- logiesbelasting 3 V72 N35 V37 V7 N30
3. Commerciële contracten 3 V660 N330 V330 V300 N30
4. Dividenden 0 V905 V617 V1.522 V1.528 V6
5. Saldo financieringsfunctie 0 V28 V78 V106 V88 N18
Totaal V137.408 V7.499 V144.907 V146.480 V1.573

De gerealiseerde kosten van de overhead is in 2021 N20.579. Het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting is in 2021 N31.

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N32.858 V582 N32.276 N30.397 V1.879
Baten V140.192 V7.872 V148.064 V150.498 V2.434
Saldo van baten en lasten* V107.334 V8.454 V115.788 V120.101 V4.313
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V278 V352 V630 N293 N924
Reserve eenmalige uitgaven N0 N339 N339 N403 N64
Reserve Doe Mee Fonds V3.000 N1.500 V1.500 V920 N580
Reserve Rekenkamer N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V3.278 N1.487 V1.791 V225 N1.567
Resultaat V110.612 V6.967 V117.579 V120.326 V2.746
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten. Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V932 V932 N923 V9
2. Niet besteed budget Denk en Doe Mee Fonds; overheveling budget naar 2022 via de reserve Denk en Doe Mee Fonds V580 V580 N580 N0
3. Het nieuwe Rivium V328 V328 V328
4. Afrekening ICT 2021 GR IJsselgemeenten N97 N97 N97
5. Lagere (salaris-)lasten College V64 V64 V64
6. Lagere accountantskosten door geen meerkosten Corona V59 V59 V59
7. Geen lasten op de post onvoorzien V33 V33 V33
8. Niet-besteed budget Datalab; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V27 V27 N27 N0
9. Lagere kosten wachtgelden t.l.v. de exploitatie V24 V24 V24
10. Lagere lasten VPB V24 V24 V24
11. Niet besteed budget SROI; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V2 V2 N2 N0
12. Overige verschillen N97 N97 N24 N121
Subtotaal V1.879 N0 V1.879 N1.556 V323
Baten
1. Decembercirculaire 2021 V1.364 V1.364 V1.364
2. Vrijval van de voorziening APPA o.b.v. actuariële berekeningen V618 V618 V618
3. Het nieuwe Rivium N328 N328 N328
4. Baten OZB eigenaren niet-woningen V131 V131 V131
5. Meer leges en afdrachten V127 V127 V127
6. Vrijval voorzienning dubieuze debiteuren privaatrechtelijk V112 V112 V112
7. Nacalculatie bedrijfsvoering V112 V112 V112
8. Baten OZB gebruikers V92 V92 V92
9. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren belastingen V82 V82 V82
10. Baten OZB eigenaren woningen V54 V54 V54
11. Overige verschillen V70 V70 N11 V59
Subtotaal N0 V2.434 V2.434 N11 V2.423
Totaal V1.879 V2.434 V4.313 N1.567 V2.746
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. Niet besteed budget Denk en Doe Mee Fonds; overheveling budget naar 2022 via de reserve Denk en Doe Mee Fonds
3. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de ontwikkelaars. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten.
Baten:
1. In januari bent u door middel van een collegebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021. Deze circulaire komt te laat in het jaar om nog te verwerken in een begrotingswijziging.
2. Op basis van de actuariële berekeningen van Visma Idella per 31-12-2021 is er 618K vrijgevallen uit de voorziening APPA. De vrijval van de voorziening wordt veroorzaakt door een stijging van de rekenrente.
3. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de ontwikkelaars. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten.
4. Na afronding van een langlopend onderzoek naar aanleiding van een bezwaarschift is er een positieve ontwikkeling in de afbakening van een groot incourant object. Dit heeft tot gevolg heeft dat de belastingopbrengst met meer dan 100 is gestegen. Dit in combinatie met een voorzichtige inschatting van de marktontwikkelingen bij de niet-woningen zorgt voor een positief verschil ten opzichte van de begroting.
5. Door meer, corona gerelateerde, vrijheden zijn meer mensen naar het buitenland gegaan waarvoor zij hun reisdocument hebben vernieuwd.

Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N8.635 V12 N8.623 N7.935 V688
Baten V672 N98 V574 V576 V2
Saldo van baten en lasten N7.963 N86 N8.049 N7.359 V690
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V34 N4 V30 N175 N205
Reserve eenmalige uitgaven N0 V110 V110 V18 N92
Totaal mutaties reserves V34 V106 V140 N157 N297
Resultaat N7.929 V20 N7.909 N7.516 V393
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V237 V237 N237 N0
2. VRR - vrijval WNRA middelen V154 V154 V154
3. VRR - vrijval FLO middelen V124 V124 V124
4. Persoonsgerichte aanpak & HC V57 V57 V57
5. Niet besteed budget Weerbaarheidsgelden; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V56 V56 N56 N0
6. Inzet Stichting JOZ op jongerengroepen om eventuele escalatie bij inzet BOA's of politie te voorkomen N50 N50 N50
7. Lagere lasten doordat er minder toezicht op het naleven van vergunningen heeft plaatsgevonden door corona V46 V46 V46
8. Niet besteed budget Wijkveiligheidsplannen; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V32 V32 N32 N0
9. Lagere lasten door minder inzet op erfgoedbeleid als gevolg van corona V20 V20 V20
10. VRR - vrijval diverse V14 V14 N4 V10
11. Overige verschillen N2 N2 N2
Subtotaal V688 N0 V688 N329 V359
Baten
1. Hogere baten schadeverhaal derden V32 V32 V32
2. Meeropbrengst bestuursdwang door o.a. handhaving op verkeerd aanbieden afval en overtreden coronamatregelen V12 V12 V12
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N32 N32 V32 N0
4. Overige verschillen N10 N10 N10
Subtotaal N0 V2 V2 V32 V34
Totaal V688 V2 V690 N297 V393
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. Door het uitstellen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft dit nog niet tot extra lasten geleid voor de VRR. Het in 2021 begrote bedrag kan hierdoor vrijvallen.
3. De kosten voor het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van 2022 zijn opgenomen in de begroting van 2022. Vanaf 2023 zitten deze kosten in de inwonersbijdrage en worden deze niet meer separaat verrend. Het gereserveerd bedrag voor 2022 en 2023 kan vrijvallen.

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N8.251 N26 N8.277 N9.254 N977
Baten V494 V114 V608 V951 V343
Saldo van baten en lasten N7.757 V88 N7.669 N8.303 N634
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N152 N5 N157 V52 V209
Reserve eenmalige uitgaven N0 V1.004 V1.004 V826 N178
Totaal mutaties reserves N152 V999 V847 V878 V31
Resultaat N7.909 V1.087 N6.822 N7.425 N603
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Hogere lasten straatreiniging doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden waardoor de lasten hoger uitvallen N299 N299 N299
2. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam N298 N298 N298
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N230 N230 V230 N0
4. Extra lasten door inhuur, onder meer voor Kabels&Leidingen N185 N185 N185
5. Hogere lasten door afschrijvingen N154 N154 N154
6. Extra lasten gladheidsbestrijding door inhuur voor strooibeurten N74 N74 N74
7. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren) V67 V67 V67
8. Vrijval eenmalig restantbudget Programma Mobiliteit V47 V47 V47
9. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona V45 V45 V45
10. Lagere lasten KTA Capelseplein; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V40 V40 N40 N0
11. Hogere lasten door inhaalslag bewegwijzering die heeft plaatsgevonden N40 N40 N40
12. Lagere lasten door minder onderhoud aan bruggen dan voorzien V38 V38 N38 N0
13. Lagere lasten Nieuwe Mobiliteit; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V37 V37 N37 N0
14. Lagere lasten voorbereidingsbudget MIRT; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V36 V36 N36 N0
15. Lagere lasten Verkeersveiligheid; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V27 V27 N27 N0
16. Overige verschillen N34 N34 N34
Subtotaal N977 N0 N977 V52 N925
Baten
1. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam V298 V298 V298
2. Hogere bijdrage van nutsbedrijven ivm hogere degeneratiekosten door meer graafwerkzaamheden V43 V43 V43
3. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren) N27 N27 N27
4. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona N25 N25 N25
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V20 V20 N20 N0
6. Overige veschillen V34 V34 V34
Subtotaal N0 V343 V343 N20 V323
Totaal N977 V343 N634 V32 N602
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
1. Hogere lasten op straatreining doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden aangezien er een Europees verbod is op chemische onkruidbestijrding.
2. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren.
4. De lasten voor kabels en leidingen zijn hoger uitgevallen vanwege inhuur van expertise ter voorbereiding van complexe vraagstukken op het gebied van energie.
5. Het nadeel op de afschrijvingen is ontstaan op met name de discipline Verharding en betreft voornamelijk project Centrumgebied waar een verschuiving heeft plaatsgevonden waardoor op TV 2.1 een nadeel en op TV 8.3 een voordeel is ontstaan op de afschrijvingen.
Baten:
1. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren.

Programma 3 - Economie

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N1.221 N24 N1.245 N1.042 V203
Baten V1.089 N332 V757 V670 N87
Saldo van baten en lasten N132 N356 N488 N372 V116
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N59 N0 N59 N117 N58
Reserve eenmalige uitgaven N0 N71 N71 N94 N23
Totaal mutaties reserves N59 N71 N130 N211 N81
Resultaat N191 N427 N618 N583 V35
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V58 V58 N58 N0
2. Lagere lasten MKB-deal V55 V55 V55
3. Lagere kapitaallasten Revitaliering De Scholver V36 V36 V36
4. Hogere lasten Hoofdweg Vak A; onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven (eerder budget overgeheveld naar 2022) N29 N29 V29 N0
5. Lagere lasten Lokale economie V25 V25 V25
6. Niet-besteed Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN2021 3.2); overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V25 V25 N25 N0
7. Vrijval restantbudget Leidraad Hoofdweggebied V24 V24 V24
8. Lagere lasten Economische partnerband Jiashan V13 V13 V13
9. Citymarketing V8 V8 V8
10. Overige verschillen N12 N12 N12
Subtotaal V203 N0 V203 N54 V149
Baten
1. Lagere baten commerciële contracten N30 N30 N30
2. Lagere inkomsten logiesbelasting N30 N30 N30
3. Lagere subsidiebaten MKB-deal N27 N27 N27 N54
Subtotaal N0 N87 N87 N27 N114
Totaal V203 N87 V116 N81 V35

Programma 4 - Onderwijs

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N8.212 N174 N8.386 N8.649 N263
Baten V3.496 V441 V3.937 V4.294 V357
Saldo van baten en lasten N4.716 V267 N4.449 N4.355 V94
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N37 N65 N102 N111 N9
Reserve eenmalige uitgaven V86 N172 N86 N124 N38
Totaal mutaties reserves V49 N237 N188 N235 N46
Resultaat N4.667 V30 N4.637 N4.590 V48
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Hogere uitgaven OAB worden gedekt door doorgeschoven rijksinkomsten uit 2020 N365 N365 N365
2. Lagere kapitaallasten schoolgebouwen bijzonder VO V68 V68 V68
3. Onderhoud en schoonmaak Educatusstr 10 N52 N52 N52
4. Afrekening Zorg op maat CJG, Home Base V51 V51 V51
5. Afrekening BSN subsidies 2021, minder activiteiten uitgevoerd i.v.m. corona V41 V41 V41
6. Leerlingenvervoer V38 V38 N38 N0
7. Hogere lasten OZB/rioolrechten N33 N33 N33
8. Hogere lasten verzekeringen N16 N16 N16
9. Nacalculatie bedrijfsvoering V9 V9 N9 N0
10. Overige verschillen N4 N4 N4
Subtotaal N263 N0 N263 N47 N310
Baten
1. Hogere uitgaven OAB worden gedekt door doorgeschoven rijksinkomsten uit 2020 V377 V377 V377
2. Lagere huur Lijstersingel 22 en 22a N30 N30 N30
3. Overige verschillen V10 V10 V10
Subtotaal N0 V357 V357 N0 V357
Totaal N263 V357 V94 N47 V47
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
1.Hogere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden gedekt door doorgeschoven Rijksmiddelen uit 2020 (zie baten 1.).
Baten:
1.Hogere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden gedekt door doorgeschoven Rijksmiddelen uit 2020 (zie lasten 1.).

Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N13.013 N549 N13.562 N13.346 V216
Baten V4.023 N73 V3.950 V4.613 V663
Saldo van baten en lasten N8.990 N622 N9.612 N8.733 V879
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N38 V0 N38 V220 V258
Reserve eenmalige uitgaven V79 V100 V179 V26 N153
Totaal mutaties reserves V41 V100 V141 V246 V105
Resultaat N8.949 N522 N9.471 N8.487 V984
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N258 N258 V258 N0
2. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle. N210 N210 N210
3. Lagere afschrijvingslasten Aquapelle V166 V166 V166
4. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig). V148 V148 N148 N0
5. Vrijval coronasteun 2020 Isala theater. V100 V100 V100
6. In de Najaarsnota 2020 is N 90 gevoteerd voor een verwachte naheffing BTW, deze kan nu vrijvallen. V90 V90 V90
7. Lagere exploitatielasten Capelseweg 31-39 V74 V74 V74
8. Lagere (onderhouds) lasten Sportief Capelle, PC Boutensingel 1 en coulance regeling Isala theater V74 V74 V74
9. Lagere uitgaven subsidieregeling Cultuur i.v.m. corona. V32 V32 V32
10. Het onderzoek naar de toekomst van sporthal Schenkel wordt afgerond in 2022. Het restant budget wordt overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalig. V26 V26 N5 V21
11. Overige verschillen N26 N26 N26
Subtotaal V216 N0 V216 V105 V321
Baten
1. Hogere huuropbrengst van het Isala theater V379 V379 V379
2. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle. V210 V210 V210
3. Lagere exploitatielasten en afrekening servicekosten Wiekslag 3 V37 V37 V37
4. Hogere huur Aquapelle V17 V17 V17
5. Overige verschillen V20 V20 V20
Subtotaal N0 V663 V663 N0 V663
Totaal V216 V663 V879 V105 V984
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK) ontvangen en ter uitvoering doorbetaald aan de BV Sportief Capelle. De eerste SPUK heeft betrekking op een compensatie i.v.m. coronaverlies bij het zwembad. De tweede SPUK betreft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.
3. In de begroting 2021 is rekening gehouden met afschrijvingen conform de componentenmethode. Aangezien de mutaties naar de componenten ultimo 2021 is verwerkt, is de totale investering in 2021 nog afgeschreven in 40 jaar. Vanaf 2022 wordt op basis van de componenten afgeschreven.
4. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig). Deze middelen alsmede het restant van het budget 2021 (48) wordt overgeheveld naar 2022 t.b.v. de realisatie van een tijdelijke schaatsbaan.
5. In de Najaarsnota 2020 is N 100 coronasteun voor het Isala theater gevoteerd. Dit bedrag is als nog te betalen verwerkt in onze jaarrekening 2020 in afwachting op de jaarrekening van Isala. Uit deze jaarrekening en uit de prognosecijfers 2021 dat coronasteun niet nodig. Het budget kan derhalve vrijvallen.
Baten:
1. In de VJN 2022 is de huuropbrengst van het Isala theater verlaagd met 375 i.v.m. Corona. Door Isala is geen gebruik gemaakt van de regeling en is de volledige huur over 2021 voldaan.
2. Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK) ontvangen en ter uitvoering doorbetaald aan de BV Sportief Capelle. De eerste SPUK heeft betrekking op een compensatie i.v.m. coronaverlies bij het zwembad. De tweede SPUK betreft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.

Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N6.623 N237 N6.860 N7.148 N288
Baten V893 V4 V897 V869 N28
Saldo van baten en lasten N5.730 N233 N5.963 N6.279 N316
Mutaties reserves:
Reserve Water N15 N150 N165 N165 N0
Reserve bedrijfsvoering N69 N8 N77 V115 V192
Reserve eenmalige uitgaven N0 V541 V541 V541 N0
Totaal mutaties reserves N84 V383 V299 V490 V192
Resultaat N5.814 V150 N5.664 N5.789 N124
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N222 N222 V222 N0
2. Extra lasten doordat overhangend groen langs de watergangen gesnoeid is nav schouw van HHSK N60 N60 N60
3. Verkoop gemeentelijke gronden N51 N51 N51
4. Extra lasten inhuur expertise voor toezichthouder werken buiten N35 N35 N35
5. Lagere lasten op groenonderhoud V31 V31 V31
6. Natuurbeleid, budget niet besteed in verband met prioritering capaciteit Ruimtelijke Ordening V30 V30 V30
7. Lagere lasten op speelplaatsen door uitgesteld onderhoud vanwege vervangingen op korte termijn V13 V13 V13
8. Extra lasten beschoeiingen door ad hoc reparaties N10 N10 N10
9. Overige verschillen V16 V16 V16
Subtotaal N288 N0 N288 V222 N66
Baten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V30 V30 N30 N0
2. Verkoop gemeentelijke gronden N24 N24 N24
3. Lagere lasten op groenonderhoud N16 N16 N16
4. Overige verschillen N18 N18 N18
Subtotaal N0 N28 N28 N30 N58
Totaal N288 N28 N316 V192 N124

Programma 6A - Sociale infrastructuur

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N12.571 N487 N13.058 N12.829 V229
Baten V1.052 V255 V1.307 V1.488 V181
Saldo van baten en lasten N11.519 N232 N11.751 N11.341 V410
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N94 V0 N94 V89 V182
Reserve eenmalige uitgaven N0 N422 N422 N672 N251
Totaal mutaties reserves N94 N422 N516 N584 N68
Resultaat N11.613 N654 N12.267 N11.925 V342
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N182 N182 V182 N0
2. Niet besteed budget Wijk Overleg Platforms ; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V132 V132 N132 N0
3. Door corona minder aanvraag Rotterdampas V107 V107 V107
4. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; I.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020. V80 V80 V80
5. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt N59 N59 N59
6. Ontmoeting algemeen; minder subsidieaanvragen dan verwacht en lagere uitgaven eenzaamheid V49 V49 V49
7. Afrekening kinderopvanginspecties GGD V48 V48 N48 N0
8. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal. N48 N48 N48
9. Innovatiebudget Sociaal domein; terugbetaling subsidie 2019 en lagere uitgaven i.v.m. corona (rouw en verlies) V37 V37 N37 N0
10. Vanwege corona minder activiteiten jeugdraad/kinderburgemeester V30 V30 V30
11. Overige verschillen V35 V35 N33 V2
Subtotaal V229 N0 V229 N68 V161
Baten
1. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt. V60 V60 V60
2. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; I.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020. V57 V57 V57
3. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal. V48 V48 V48
4. Door corona minder aanvraag Rotterdampas N46 N46 N46
5. Overige verschillen V62 V62 V62
Subtotaal N0 V181 V181 N0 V181
Totaal V229 V181 V410 N68 V342
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. Mede door corona zijn er minder uitgaven gedaan door de verschillende WOP's. Cf afspraak worden deze (deels) overgeheveld naar het volgende jaar.
3. Door corona zijn er minder Rotterdampassen aangevraagd.

Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet)

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N53.955 V276 N53.679 N55.140 N1.461
Baten V33.004 V4.699 V37.703 V40.393 V2.690
Saldo van baten en lasten N20.951 V4.975 N15.976 N14.747 V1.229
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V189 N3 V186 V196 V10
Reserve eenmalige uitgaven V200 V254 V454 V418 N36
Totaal mutaties reserves V389 V251 V640 V614 N26
Resultaat N20.562 V5.226 N15.336 N14.133 V1.203
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. TOZO, hogere lasten N2.292 N2.292 N2.292
2. BUIG lagere verstrekte uitkeringen V819 V819 V819
3. Uitvoeringskosten 2021 GR IJsselgemeenten wegens de Kindertoeslagaffaire (KOTA) + bijdrage van het Rijk N152 N152 N152
4. Corona: onderbesteding op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK). Het aantal unieke ontvangers, 143, dat een beroep deed op de TONK-regeling bleek uiteindelijk lager waardoor we ruim binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen bleven. V96 V96