Programma 8

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het inmeten van topografie en het bepalen van terreinhoogtes, het uitzetten van grenzen, bouwramen, locaties van heipalen etc;
 • Het aanwijzen van grenzen aan het Kadaster bij verkoop gemeentegrond;
 • Het inzage geven in Kadastrale gegevens en het eigendomsarchief via de GIS viewer;
 • Het actueel houden van de BGT, de BAG en WKPB (incl. het meten en verwerken van gewijzigde terreinsituaties);
 • De BGT uitbouwen naar een 3D model op basis van luchtfoto’s;
 • Het leveren van (geo)informatie aan eigen organisatie en aan derden via themakaarten;
 • Het beschikbaar stellen van geo data via de (GIS)viewer en de Stads Atlas;
 • Het maken en analyseren van themakaarten via GIS functionaliteit en het publiceren van dashboards in Smart M. Apps;
 • Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor ruimtelijke projecten;
 • Het mede opstellen van een gebieds- en kavelpaspoorten;
 • Het opstellen van anterieure overeenkomsten;
 • Het begeleiden van bestemmingsplan- en uitgebreide omgevingsvergunningprocedures ten behoeve van projecten en initiatieven;
 • Het adviseren over ruimtelijke ordening;
 • Het maken / opstellen van ruimtelijk beleid;
 • Adviseren over planschadeverzoeken;
 • Het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet 2022;
 • Het opstellen Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingswet 2022-2029. 

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N1.776 N1.148 N2.923 N2.393 V530
Baten N0 V675 V675 V179 N496
Saldo N1.776 N473 N2.248 N2.214 V34
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Actualisatie Meeuwensingel (NJN2020 8.1) N301 V63
2. Implementatie omgevingswet (NJN2020 8.6) - reserve eenmalig N65
3. Meeuwensingel (VJN2021 8.3) V14 N5
4. Externe capaciteit Geo data (VJN2020 8.6) N40
5. Poortmolen (VJN2021 8.8) N85 V85
6. Capelseweg/Bermweg (VJN2021 8.9) N663 V590
7. Herontwikkeling ING-locatie (VJN2021 8.11) N25
8. Meeuwensingel (NJN2021 8.3) V82 N58
9. Capelseweg/Bermweg (NJN2021 8.4) N25
10. Herontwikkeling ING-locatie (NJN2021 8.6) N40
Totaal N1.148 V675 N473
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Capelseweg/Bermweg (zie toelichting) V534 N590
2. Overheveling boekwaarde grondexploitatie Mient naar faciliterend project Mient-Midden N163 V163
3. Meeuwensingel: hogere lasten en correctie genomen baat in jaarrekening 2020 (zie toelichting) N13 N152
4. Jaarsveld: hogere lasten en hogere baten anterieure overeenkomst en kettingbeding (zie toelichting) N14 V122
5. Overschrijding team Ruimtelijke Ordening door inhuur extra capaciteit, noodzakelijk nu de invoering van de Omgevingswet verder naar achter is geschoven vanwege het ontbreken van een goed functionerend Omgevingsloket. Dit betekent extra inzet van medewerkers die al aan de Omgevingswet werken en daarmee het extra inhuren van medewerkers om projecten goed en tijdig te kunnen adviseren. Daarnaast is extra capaciteit inghuurd voor het opstellen van het programma Buitenruimte, het ondersteunen van het intaketeam en een extra landschapsarchitect. N98
6. Lagere lasten en baten Poortmolen (afwikkeling in 2022); in de VJN22 volgt een voorstel voor aanvullende middelen V52 N52
7. Lagere lasten budget Omgevingswet; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V41
8. Niet-besteed budget Herontwikkeling ING-locatie; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V35
9. Nacalculatie bedrijfsvoering V180
10. Overige verschillen N24 V13
Totaal V530 N496 V34
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig V65 N11
2. Reserve bedrijfsvoering N0 N180
Totaal V65 N191 N256
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N2.248 N2.214 V34
Mutaties reserves V65 N191 N256
Resultaat N2.183 N2.405 N222
Toelichting op de grootste verschillen
1. De begrote grondverkoop (V445) is niet gerealisserd (N 445 aan batenkant). Omdat de grondverkoop niet in 2021 heeft plaatsgevonden, is ook de onttrekking aan de voorziening gereed product (N 145 aan batenkant) en de vrijval van de voorraad niet in 2021 verwerkt (V 590 in 2021). Deze mutatie zal in 2022 gaan plaatsvinden, waarvoor een voorstel in de VJN22 volgt. Resteert een nadeel aan de lastenkant (N56) door hogere plankosten.
2. In overleg met de externe accountant hebben we plankosten overgeheveld van taakveld 8.2 grondexploitaties (De Mient) naar taakveld 8.1 Faciliterende projecten (De Mient-Midden). De plankosten verhalen we op de ontwikkelaar via een anterieure overeenkomst.
3. Bij de verwerking in de Najaarsnota 2020 (van grondexploitatie naar faciliterende project) en de jaarrekening 2020 is in 2020 ten onrechte een baat (grondverkoop) opgenomen, die nu in 2021 is gecorrigeerd. Volgens de planning vindt deze in 2022 plaats. In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om het (faciliterrend) project weer onder de grondexploitaties te scharen. Per saldo zit deze boeking dan budgettair neutraal in de boekwaarde/inbreng van de grondexploitatie.
4. In 2021 is een vergoeding als gevolg van een kettingbeding (V 77) ontvangen. De plankosten (N 14) en de baat uit de anterieure overeenkomst waren niet geraamd (V 45).

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het aankopen van gronden;
 • Het bouwrijp en woonrijp maken van gronden;
 • Het verkopen van gronden;
 • Het bouwen van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen;
 • Het aanleggen van infrastructuur;
 • Het voorbereiden en uitwerken van (stedenbouwkundige) plannen;
 • Het opstellen van grondexploitaties;
 • Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor grondexploitaties;
 • Het mede opstellen van een gebiedspaspoort;
 • Het mede opstellen van samenwerking- en exploitatieovereenkomsten;
 • Jaarlijks informeren over de ontwikkelprojecten via de Capelle Bouwt aan de Stad Monitor.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N13.921 V3.345 N10.576 N8.323 V2.253
Baten V14.542 N997 V13.545 V9.099 N4.446
Saldo V621 V2.348 V2.969 V776 N2.193
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Doorbelasting Tractie (NJN2020 2.7) V1
2. Actualisatie grondexploitaties (NJN2020 8.1) V2.812 N2.415
3. Actualisatie rente (VJN2021 0.16) N13
4. Aanpassing budgetten energie (VJN2021 1.2) V1
5. Actualisatie grondexploitaties (VJN2021 8.1) N1.032 V2.505
6. Actualisatie grondexploitaties (NJN2021 8.7) V1.576 N1.087
Totaal V3.345 N997 V2.348
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties) V3.438 N3.396
2. Mutaties voorziening Verliesgevende complexen op basis van nieuwe grondexploitatieberekeningen (hogere verliezen) N1.115
3. Lagere winstnemingen door aangepaste fasering en eindwaardes; in de Voorjaarsnota 2022 volgt voorstel voor mutatie winstnemingen in de jaren 2022 en verder N889
4. Overheveling boekwaarde grondexploitatie Mient naar faciliterend project Mient-Midden V163 N163
5. Lagere benutting voorbereidingsbudget V35
6. Nacalculatie bedrijfsvoering N265
7. Overige verschillen N3 V2
Totaal V2.253 N4.446 N2.193
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N53 V212
2. Reserve eenmalig N0 N0
Totaal N53 V212 V265
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V2.969 V776 N2.193
Mutaties reserves N53 V212 V265
Resultaat V2.916 V988 N1.928
Toelichting op de grootste verschillen
1. Binnen de grondexploitaties worden sommige kosten of opbrengsten niet gerealiseerd binnen de beoogde jaarschijf. Deze kosten en opbrengsten zijn vaak nog wel voorzien, maar schuiven dan door naar een andere jaarschijf.
2. De grondexploitaties zijn opnieuw berekend voor verwerking in de Voorjaarsnota 2022. De 2 verliesgevende exploitaties zijn meer verliesgevend en daarvoor hebben we in de Jaarrekening 2021 de voorziening voor aangeraamd.
3. De grondexploitaties zijn opnieuw berekend voor verwerking in de Voorjaarsnota 2022. Door lagere opbrengsten en lagere lasten in de jaarschijf leidt de POC-methode (Percentage of Completion) tot lagere winstnemingen in de jaarrekening 2021. In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om de winstneming in de komende jaren aan te passen.
4. In overleg met de externe accountant hebben we plankosten overgeheveld van taakveld 8.2 grondexploitaties (De Mient) naar taakveld 8.1 Faciliterende projecten (De Mient-Midden). De plankosten verhalen we op de ontwikkelaar via een anterieure overeenkomst. Voor taakveld 8.2 betekent dit een lagere balansmutatie (baten).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling
 • Het zorg dragen voor en het verrichten van taken met betrekking tot gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening;
 • Het in stand houden en zo nodig bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Wonen

 • Implementatie van het Uitvoeringsprogramma, zoals opgenomen in het Programma Wonen 2019-2022;
 • Regelen van huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals statushouders, woonwagenbewoners, personen die uitstromen uit instellingen en daarna nog ambulante zorg nodig hebben, en ex-gedetineerden waarvoor zelfstandige huisvesting een belangrijke voorwaarde is voor een kansrijke resocialisatie;
 • Uitvoering van de samenwerkingsafspraken met Havensteder en de Capelse Huurdersraad;
 • Monitoren van de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel Rotterdamwet genoemd;
 • Afstemming van woonbeleid met de regiogemeenten, waaronder woonruimtebemiddeling en woningmarktafspraken;
 • Selectie van ontwikkelende partijen voor nieuwbouwlocaties op basis van de gebieds- en kavelpaspoorten;
 • Het adviseren over woonbeleid o.a. in bouwprojecten.

Ruimtelijke kwaliteit

 • Uitvoering van de Nota Beeldkwaliteit 2017 met betrekking tot bouwplannen;
 • Ambtelijke advisering, over bouwplannen en reclamevoornemens op basis van beeldkwaliteit beleid;
 • Up to date houden van beeldkwaliteit beleid;
 • Ontsluiting, voornamelijk digitaal, van het beeldkwaliteit beleid;
 • Bevorderen publieke belangstelling (draagvlak) voor ruimtelijke kwaliteit.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” alleenstaanden 619,01 619,01 619,01
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” meerpersoonshuishoudens 663,41 663,40 663,40
Marktaandeel totale huursector per 1 januari (niet alleen de categorie bereikbaar maar de verhouding eigen/huur. Bron: Buurtmonitor 49% 49 % 49%
Per Wabo-activiteit
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “bouwen” 313 300 352
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “sloop” (na 1 april 2012 bestaan alleen nog sloopmeldingen) 26 0 26
Aantal sloopmeldingen inclusief asbest 162 150 236
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ 5 10 3
Aantal meldingen ‘brandveilig gebruik’ * 35 2
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘milieu’ 1 2 1
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (kruimel) 73 45 76
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (binnenplans) 2 5 7
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ (uitgebreide procedure) 3 4 2
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘veranderen monument’ 3 7 4
Aantal verzoeken vooroverleg omgevingsvergunning bouw * 160 203
*) Door de overstap naar een ander registratiesysteem kunnen wij geen accurate cijfers aanleveren.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N6.744 V2.024 N4.721 N4.018 V703
Baten V2.168 V1.196 V3.364 V3.280 N84
Saldo N4.576 V3.220 N1.357 N738 V619
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Doorbelasting Tractie (NJN2020 2.7) V1
2. Energiebesparende maatregelen (NJN2020 5A.2) V10
3. Mutatie leges omgevingsvergunningen (NJN 2020 8.3) V2.943
4. Vergunningverlening en handhaving NJN 2020 8.4) N555
5.Q-team Rivium+ (NJN2020 8.4/NJN2021 8.2) N84
6. Landelijk Capelle (NJN2020 8.5) - reserve eenmalig N800
7. Doorschuiven kredieten Rivium (NJN2020 8.5) V10
8. 's-Gravenweg 325 (NJN2020 8.6) - reserve eenmalig V120
9. Mutatie reserve eenmalige uitgaven (Centrumgebied (VJN 2021 0.14) N507
10. Doe mee (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N16
11. Promoten activiteiten (VJN2021 0.14) - reserve eennmalig N11
12. Landelijk Capelle (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N33
13. Florabuurt (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N101
14. Mutaties bedrijfsvoering (VJN2021 0.15) V1 V1
15. Actualisatie rente (VJN2021 0.16) V5
16. Aanpassen budgetten energie (VJN2021 1.2) V2
17. Het nieuwe Rivium (VJN2021 8.2) N2.300 V2.300
18. Transformaties (VJN2021 8.5) V173 N198
19. Landelijk Capelle (VJN2021 8.10) V1.004
20 .Mutatie leges omgevingsvergunningen (NJN 2021 8.1) N2.849
21. Lagere onttrekking voorziening omgegevingsvoorziening (NJN 2021 8.1) N807
22. Vergunningverlening en handhaving (NJN 2021 8.2) V1.055
23. Centrumring (NJN 2021 8.5) V1.728
24. Florabuurt (NJN2021 8.7/8.9) N205 V90
25. De Hoven fase 2 (NJN2021 8.8) V1.863 V243
26. Het nieuwe Rivium (NJN2021 8.10) V680 N680
27. Doorschuiven budget gebiedsvisie Capelseweg (NJN2021 8.11) - reserve eenmalig V138
28. Huisvesting grote gezinnen (NJN2021 8.14) N33 V33
29. Overige wijzigingen N1
Totaal V2.024 V1.196 V3.220
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Nieuwe Rivium: lagere plankosten en vergoeding plankosten V267 N267
2. Kwetsbare woningvoorraad (zie toelichting) V253
3. Centrumgebied (zie toelichting) V142 V34
4. Florabuurt (zie toelichting) V23 V110
5. Hogere lasten en lagere baten transformaties door aanpassing fasering en/of niet doorgaan van het project N2 N49
6. Onbenut budget Landelijk Capelle; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V42
7. Hogere lasten Wonen algemeen door inhuur derden N32
8. Lagere plankosten project De Hoven II V27
9. Hogere baten leges omgevingsvergunningen V107
10. Lagere huuropbrengst Meeuwensingel 107 ivm corona N52
11. Explotatielasten Mient 22, 22a en 24 V16
12. Lagere lasten doordat er minder externe/technische adviezen hebben plaatsgevonden V17
13. Lagere huisvestingslasten Taskforce statushouders V16 V4
14. Nacalculatie bedrijfsvoering N26 V8
15. Overige verschillen N24 V5
Totaal V703 N84 V619
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N2 V15
2. Reserve eenmalig N517 N559
Totaal N520 N544 N24
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N1.357 N738 V619
Mutaties reserves N520 N544 N24
Resultaat N1.877 N1.282 V595
Toelichting op de grootste verschillen
1. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de coalitiepartijen. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten.
2. Met Havensteder zijn afspraken gemaakt over de overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van openbaar gebied nabij de Hoeken, Wiekslag, de 747-buurt én de Florabuurt. De overdracht vindt gefaseerd plaats: eerst investeert Havensteder in de opstallen, vervolgens neemt de gemeente de gronden over om te kunnen investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2021 zijn de eerste gronden binnen de kwetsbare woningvoorraad versneld overgedragen aan de gemeente. Het gaat om kleine delen grond nabij de Wiekslag (ten behoeve van de ontwikkeling van d’Amandelhof) en de Dotterlei (ten behoeve van de ontsluiting van Aafje). De overige gronden zijn nog niet in eigendom overgedragen. Die beperkte overdracht leidt tot een financieel voordeel in 2021. In 2022 worden in ieder geval de overige gronden bij de Wiekslag én het openbaar gebied van de 747-buurt overgedragen. In 2021 zijn kosten gemaakt voor het inrichtingsplan van de Wiekslag. En ook in 2022 worden daarvoor kosten gemaakt. Evenals voor het inrichtingsplan dat nodig is voor de Hoeken én de 747-buurt. Voor het inrichtingsplan voor de Hoeken zal bij de VJN2022 extra budget en krediet worden aangevraagd in verband met het vergroten van het plangebied. Voorstel is om daar niet alleen het groene voorterrein, maar ook het nu versteende parkeerterrein parallel aan de Abram van Rijckevorselweg te betrekken.
3. Lagere lasten voor Centrumgebied zijn ontstaan door vertraging in de uitvoering. Het voordeel op de baten is ontstaan door een ontvangen bijdrage voor de plaatsing containers bij Hof van Capelle.
4. De in 2021 begrote subsidies van de Rijksoverheid (Uitkering lokale preventieakkoorden 40) en Van Cappellen Stichting (verschillende activiteiten 50) zijn niet ontvangen of vooruitontvangen (N90), omdat de uitvoering van de activiteiten in 2022 gaan plaatsvinden (V90 in 2021). In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om de bedragen in 2022 op te nemen. Daarentegen is er een subsidie van 200 van de Provincie voor het Middengebied Florabuurt verantwoord (V 200). Deze wordt, net als de lasten (N67) als onderdeel van inbrengwaarde aan de grondexploitatie toegevoegd. Hiervoor volgt in de 2022 in de Voorjaarsnota 2022 een voorstel.
9. De baten op de omgevingsvergunningen zijn hoger uitgevallen dan begroot doordat er ten opzichte van voorgaande jaren een wat hoger dan gemiddeld aantal aanvragen omgevingsvergunningen is ingediend.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Er wordt gewerkt aan voorstel voor het verder brengen van het Q-team (team ruimtelijke kwaliteit) onder de Omgevingswet. Dit voorstel wordt medio juli 2022 aan u, Raad, voorgelegd.