Paragraaf Impact coronacrisis

Impact coronacrisis

Terug naar navigatie - Impact coronacrisis

Wéér een jaar in het teken van corona
Elke Capellenaar heeft ook in 2021 gevolgen ondervonden van de coronacrisis. Klein of groot; impact was er voor iedereen. Met het “Actieplan corona: Samen sterker” voor Capelle aan den IJssel hebben we een nieuwe fase in de coronacrisis gemarkeerd, waarin ook weer vooruitgekeken wordt. Er is veel schade en verdriet, in vele vormen, maar er is ook veel geleerd en ontstaan. Veel partijen hebben creativiteit getoond en er zijn nieuwe allianties gevormd. In het plan, dat mede tot stand is gekomen met dank aan de input van de gemeenteraad, een groot aantal maatschappelijke en economische partners en de Wijkoverlegplatforms, is op acht voor Capelle belangrijke thema’s teruggeblikt en vooruitgekeken.

Het actieplan is op 8 november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Helaas is de crisis daarna weer in alle hevigheid losgebarsten; en zijn veel van de benoemde acties uitgesteld tot 2022. Het actieplan is wendbaar en flexibel ingericht, zodat sturen op plotseling opkomende problemen mogelijk blijft. Wij zien dat Corona nog niet voorbij is, wij nog geen zicht op een compleet beeld hebben van de effecten en dat wij soms voor nieuwe (en onverwachte) ontwikkelingen komen te staan. Dat zal in 2022 mogelijk ook het geval zijn.

Uw raad heeft met het vaststellen van het actieplan  686 beschikbaar gesteld voor acties. Daarnaast kan voor een groot deel van de benoemde acties bestaande budgetten en/of Rijksmiddelen worden benut. 

Actieplan corona: Samen sterker
Gedurende het jaar 2021 is er hard gewerkt aan het actieplan. Op voor Capelle belangrijke thema’s zijn concrete acties benoemd die Capelse inwoners ondernemers en bedrijven kunnen helpen en veerkrachtiger maken. 

Capelse kinderen en jongeren
Voor Capelse kinderen en jongeren wordt er de komende jaren samen met scholen extra ingezet op hun brede ontwikkeling. Door middel van acties gericht op het inhalen van achterstanden, begeleiding, een leesoffensief en het terugdringen van de wachtlijsten voor de kinderopvang. En door een bijdrage te leveren aan het beter ventileren van scholen. Naast scholing wordt geïnvesteerd in een goede verbinding tussen preventie, coaching en hulpverlening voor jongeren die het zwaar hebben, en de doorstroom naar stages en werk. Capelse jongeren hebben een zware tijd achter de rug. Ze ervaren vaker een gebrek aan perspectief. Een groot deel van de kinderen en jongeren is geremd in hun sociaalemotionele ontwikkeling. We investeren de komende tijd in preventie, coaching en hulpverlening

Leven zonder geldzorgen
We willen allemaal leven zonder geldzorgen, maar de coronacrisis ontneemt veel Capellenaren de zekerheid daarop. We nemen een aantal gerichte acties binnen de huidige dienstverlening: meer aandacht voor (de persoonlijke situatie van) bijstandsgerechtigden, opleiding, omscholing en voorlichting. Ook kijken we naar uitbreiding van onze digitale dienstverlening.

Mentaal en fysiek gezond
De crisis heeft laten zien hoe belangrijk het is om mentaal en fysiek gezond te zijn en te blijven. We willen Capellenaren stimuleren (weer) deel te nemen aan activiteiten die de eigen gezondheid verbeteren, de kans op eenzaamheid verkleinen of de sociale samenhang van de buurt of wijk versterken. Onze acties zijn gericht op ontmoetingsactiviteiten: het organiseren van buurt- en bankgesprekken, sportactiviteiten o.a. voor kwetsbaren, en het (financieel) ondersteunen van culturele activiteiten. We willen de Capellenaar ontmoeten en met hen in gesprek blijven. Ook kijken we naar de mogelijkheden om een of meerdere leuke evenementen te organiseren (zoals een ijsbaan).

Zorg en hulp voor kwetsbaren
Met het plan willen we daarnaast onze zorg en hulp voor kwetsbaren verder versterken. Een noodzakelijke actie is het vergroten van de capaciteit voor inzet van ouderencoaches. In de aanpak van de Alliantie Samen tegen eenzaamheid willen we meer samenwerking met ‘veilig thuis’ realiseren. En in de pilot sociaal hospitaal spelen we in op problemen die door de coronacrisis bij deze gezinnen zijn ontstaan.

Ondernemen
De afgelopen maanden hebben veel Capelse bedrijven, eenmanszaken en zzp’ers het ondernemen weer opgepakt. Maar voor veel lokale ondernemers is de toekomst nog onzeker: De komende periode moet blijken hoe weerbaar en toekomstbestendig onze retail, horeca en overige sectoren zijn en blijven. Als gemeente houden we de vinger aan de pols bij onze bedrijven en ondernemers, en steunen we waar nodig en mogelijk. Die steun uit zich de komende periode in ieder geval in een aantal acties: het aanbieden van een digitale voucherregeling voor het MKB en de voorzetting van de ‘Koop Lokaal’ acties. We zetten daarnaast in op het aanbieden van workshops, kennissessies en netwerkevents voor ondernemers, en mentorschap voor zzp’ers.

Buitenruimte
Het is voor iedereen duidelijk dat het gebruik van de buitenruimte tijdens de coronacrisis is toegenomen. Daar zijn verrassende invullingen aan gegeven. Meer wandelen, buitenspelen, buiten sporten en zelfbeheer in het groen. We willen buiten ontmoeten dan ook blijven stimuleren. Ook om de Capellenaren te spreken: hoe is het ze vergaan, hoe gaat het nu met ze en wat is er nog meer nodig om de “pijn” van de coronacrisis te verzachten? In het plan is een groot aantal acties benoemd die we in samenspraak met de Capellenaar verder uit willen werken, ook om eigenaarschap te vergroten. Acties gericht op buiten ontmoeten, de buurt schoon en veilig houden, de beleving van ‘groen en blauw’, het stimuleren van beweging, educatie en informatie, en buiten herdenken. Voor dat herdenken creëren we een Herdenkingslaantje langs de IJssel. Dat stimuleert niet alleen het gebruik van de buitenruimte, maar draagt ook bij aan rouw- en verliesverwerking van deze voor veel Capellenaren nare periode.

Reizen door Capelle
Als we kijken naar de gevolgen van de coronacrisis voor het reizen door Capelle, zien we dat de meeste aandacht nodig is voor het in stand houden van het openbaar vervoer. Acties zijn het structureel uitbreiden van de inzet van de buurtbus en de korting op het gebruik van OV voor senioren. Voor de spreiding van reizigers in de hyperspits kijken we naar mobiliteitsalternatieven bij bedrijven met veel werknemers. En we voeren in 2022 een verkenning uit naar mogelijkheden voor structureel minder bezorgverkeer in woonwijken.

Onze organisatie
Onze organisatie heeft veel geleerd van de coronacrisis en is op andere manieren gaan werken en organiseren. We werken aan ons strategische huisvestingsplan en mobiliteitsmanagementplan. Daarnaast vinden we het belangrijk om hybride vergaderingen in Huizen van de Wijk en buurtcentra te faciliteren.