Programma 4 Onderwijs

Missie

Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren.

Wat willen we bereiken?

TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen

Wat hebben we gedaan?

TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten)

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

JS21 - Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 4 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 4 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,85 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 3 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)
Capelle aan den IJssel 2,9 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 4,2 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,1 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) -
Nederland 1,9 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,4 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,7 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) -

JS21 - Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 37 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 37 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 33 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 35 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)
Capelle aan den IJssel 33 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 43 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) - -
Nederland 23 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 26 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) - -

JS21 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Eenheid: %.

Onze cijfers zijn beter te vergelijken met Rotterdam i.p.v. Nederland. Dit komt doordat de problematiek van Capelse jongeren te vergelijken is met Rotterdamse jongeren. RMC Rijnmond is de grootste RMC regio van Nederland met z'n eigen zware grootstedelijke problematiek, nog meer dan regio Amsterdam, Utrecht als Haaglanden.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 1,7 % 2,2 % 2,6 % 2,8 %
Capelle aan den IJssel 2,5 % 2,7 % 2,3 % -
Nederland 1,9 % 2 % 1,7 % -
Rotterdam 3,1 % 3,1 % 2,5 % -

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

 • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2021 (raadsvoorstel 442872);
 • Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

 • Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden Nationaal Programma Onderwijs (BBV 654785 december 2021);
 • Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021 (BBV 409859 juni 2021);
 • Uitvoeringsplan '(Digi)taal begint lokaal 2021 – 2023’ (BBV 533480 juni 2021);
 • Uitvoeringsprogramma Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022 (BBV 409859 april 2021); 
 • Aanpak laaggeletterdheid: (Digi)taal begint lokaal’ (310102 november 2020);
 • Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143405 februari 2020);
 • Notitie Brede school netwerken 2015 e.v. (BBV 610133 december 2014);
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2021 (BBV 499895 juni 2021).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK)
Maatschappelijke effecten

De stichting verzorgt openbaar onderwijs.

Doelstelling voor programma
Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Ontwikkelingen

Impact corona op leerlingen
Ondanks alle inspanningen van het onderwijs zijn er leerlingen die onvoldoende hebben geprofiteerd van het onderwijs op afstand in coronatijd. Voor deze leerlingen is extra ondersteuning wenselijk. Vooral voor leerlingen die thuis niet de juiste begeleiding konden krijgen van hun ouders, leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte of waar sprake is van een onveilige thuissituatie, is de periode van sluiting ingrijpend geweest. Hierdoor heeft een (groot) aantal leerlingen een onderwijsachterstand opgelopen, is deze verergerd, of dreigen leerlingen een onderwijsachterstand op te lopen. Daarnaast zijn er ook leerlingen bij gekomen die voor de coronapandemie goed konden meekomen in het onderwijs en juist behoefte hadden aan extra uitdaging. Bij een gedeelte van deze leerlingen is nu ook sprake van een onderwijsvertraging. Het spectrum van kinderen en jongeren dat te maken heeft met vertragingen is door de coronapandemie verbreed.

Niet alleen op de leergang van kinderen en jongeren heeft corona impact gehad. De verwachting van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2021) is dat de coronacrisis een dusdanig negatieve invloed heeft (gehad) op de sociaal-emotionele ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren, dat deze effecten ook in de toekomst nog worden gevoeld. Ook tijdens de crisis verminderde mentale en fysieke gezondheid van kinderen en jongeren hebben mogelijk gevolgen voor de langere termijn. De daadwerkelijke effecten van de coronacrisis op de langere termijn, zullen nog blijken. Binnen de kaders van de beschikking van het Nationaal Programma Onderwijs hebben wij een uitvoeringsplan opgesteld. Deze coronagelden die voor dit plan in 2021 ontvangen zijn, worden uitgegeven aan maatregelen die zich richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en jongeren en extra inzet op cultuur en sport.

Laaggeletterdheid
In oktober 2021 zijn twee digitaalpunten in de wijk geopend. Een samenwerking tussen meerdere Capelse partijen waaronder de bibliotheek, gemeente en stichting Taalcoaching met als doel het bereiken van de doelgroep laagtaligen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N8.212 N174 N8.386 N8.649 N263
Baten V3.496 V441 V3.937 V4.294 V357
Saldo van baten en lasten N4.716 V267 N4.449 N4.355 V94
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N37 N65 N102 N111 N9
Reserve eenmalige uitgaven V86 N172 N86 N124 N38
Totaal mutaties reserves V49 N237 N188 N235 N46
Resultaat N4.667 V30 N4.637 N4.590 V48

Grafiek lasten en baten

JS21 - Lasten 4 Onderwijs

JS21 - Baten 4 Onderwijs

Analyse verschil

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Hogere uitgaven OAB worden gedekt door doorgeschoven rijksinkomsten uit 2020 N365 N365 N365
2. Lagere kapitaallasten schoolgebouwen bijzonder VO V68 V68 V68
3. Onderhoud en schoonmaak Educatusstr 10 N52 N52 N52
4. Afrekening Zorg op maat CJG, Home Base V51 V51 V51
5. Afrekening BSN subsidies 2021, minder activiteiten uitgevoerd i.v.m. corona V41 V41 V41
6. Leerlingenvervoer V38 V38 N38 N0
7. Hogere lasten OZB/rioolrechten N33 N33 N33
8. Hogere lasten verzekeringen N16 N16 N16
9. Nacalculatie bedrijfsvoering V9 V9 N9 N0
10. Overige verschillen N4 N4 N4
Subtotaal N263 N0 N263 N47 N310
Baten
1. Hogere uitgaven OAB worden gedekt door doorgeschoven rijksinkomsten uit 2020 V377 V377 V377
2. Lagere huur Lijstersingel 22 en 22a N30 N30 N30
3. Overige verschillen V10 V10 V10
Subtotaal N0 V357 V357 N0 V357
Totaal N263 V357 V94 N47 V47
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
1.Hogere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden gedekt door doorgeschoven Rijksmiddelen uit 2020 (zie baten 1.).
Baten:
1.Hogere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden gedekt door doorgeschoven Rijksmiddelen uit 2020 (zie lasten 1.).

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
4.2 Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig V86 V86 V86 N86 N17 N103 N70
Taxatie Berliozstraat etc (JR 21) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N12
4.3 Budget aanpak laaggeletterheid (Begr 21) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N39 N39 N39
Overhevelen Corona-middelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17)) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N150 N150 N150
Totaal V86 N0 V86 V86 N86 N206 N292 N271