Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor een bestuur dat open staat voor elke Capellenaar en samen met de Capellenaar werkt aan een nog beter Capelle.
Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, verbindend, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Waar dit de efficiency en dienstverlening kan verbeteren zoeken we de samenwerking met andere gemeenten en overheden. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen met Capellenaren en onze ketenpartners aan de opgaven van onze gemeente.

We zijn een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur. Onze financiën zijn structureel meerjarig op orde.

De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving. We laten de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan met de inflatie.

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s. Er is ook geen database waarin deze landelijke indicatoren worden opgenomen en daarom is er ook geen vergelijk met de landelijke indicatoren die we zelf moeten berekenen.

JS21 - Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten

Terug naar navigatie - JS21 - Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten
Bron: eigen cijfers
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Begroting 5,81 FTE per 1.000 inwoners 6,04 FTE per 1.000 inwoners 6,22 FTE per 1.000 inwoners 6,246 FTE per 1.000 inwoners
Jaarrekening 6,28 FTE per 1.000 inwoners 6,45 FTE per 1.000 inwoners 6,53 FTE per 1.000 inwoners 6,75 FTE per 1.000 inwoners

Toelichting bij indicator Formatie

Terug naar navigatie - Toelichting bij indicator Formatie

Bij het opstellen van de begrotingen is in deze indicator geen rekening gehouden met de formatie uit overige budgetten. De formatie uit de overige budgetten bestaat bijvoorbeeld uit formatie die gedekt wordt vanuit de grondexploitaties. Bij de cijfers in de jaarrekeningen is hier wel rekening mee gehouden. Hierdoor lijkt er sprake te zijn van een hogere formatie. Bij het opstellen van de Begroting 2023 houden wij rekening met de formatie uit overige budgetten.

JS21 - Bezetting

Terug naar navigatie - JS21 - Bezetting
Bron: eigen cijfers
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Jaarrekening 6,23 FTE per 1.000 inwoners 6,21 FTE per 1.000 inwoners 6,19 FTE per 1.000 inwoners 6,05 FTE per 1.000 inwoners

Toelichting bij indicator Bezetting

Terug naar navigatie - Toelichting bij indicator Bezetting

Per ultimo 2021 is er sprake van +/- 50 fte aan vacatureruimte ten opzichte van de toegestane formatie. Dit is een forse toename ten opzichte van 2020 (+/- 20 fte). De lagere bezetting heeft tot direct gevolg dat het percentage externe inhuur hoger is dan de afgelopen jaren.

JS21 - Apparaatkosten

Terug naar navigatie - JS21 - Apparaatkosten
Bron: eigen cijfers
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Begroting 470 euro per inwoner 504 euro per inwoner 539 euro per inwoner 556 euro per inwoner
Jaarrekening 514 euro per inwoner 535 euro per inwoner 630 euro per inwoner 527 euro per inwoner

JS21 - Externe inhuur

Terug naar navigatie - JS21 - Externe inhuur
Bron: eigen cijfers
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Jaarrekening 16 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur 15 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur 20 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur 23 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur

Toelichting bij indicator Externe inhuur

Terug naar navigatie - Toelichting bij indicator Externe inhuur

Bij de indicator Bezetting is zichtbaar dat de bezetting per ultimo 2021 lager is dan begroot. Dit heeft een direct gevolg voor de inhuur die gepleegd is in 2021. Het totaal aan salarissen en sociale lasten in 2021 was 33.398. De gepleegde inhuur bedroeg 9.872. Het percentage komt daarmee uit op 23%.

JS21 - Overhead

Terug naar navigatie - JS21 - Overhead
Bron: eigen cijfers
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Begroting 11 % van totale lasten 10 % van totale lasten 11 % van totale lasten 11 % van totale lasten
Jaarrekening 10 % van totale lasten 12 % van totale lasten 11 % van totale lasten 10 % van totale lasten

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Omschrijving Bron Jaarstukken 2018 Jaarstukken 2019 Jaarstukken 2020 Begroting 2021 Jaarstukken 2021
Sluitende begroting Interne registratie Ja Ja Ja Ja* Ja
Goedkeurende controleverklaring getrouw beeld Externe accountant Ja Ja Ja Ja N.n.b.**
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid Interne registratie Ja Ja Ja Ja N.n.b.**
Kwaliteit uitvoering Wet Woz Oordeel waarderingskamer Goed Goed Goed Goed Goed
*) Op basis van de structurele baten en lasten is er sprake van een structureel sluitende begroting. De jaarschijf 2021 laat op basis van het totaal aan baten en lasten een nadeel zien, echter zijn er meer incidentele lasten dan baten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar het overzicht van incidentele baten en lasten zoals deze in de begroting is opgenomen.
**) De controle van de externe accountant is op het moment van vaststellen van de concept Jaarstukken 2021 door het college nog niet afgerond.

JS21 - Resultaat jaarrekening

Terug naar navigatie - JS21 - Resultaat jaarrekening
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Begroting 2,8 mln. (€) 63 mln. (€) 83,5 mln. (€) 8,4 mln. (€)
Jaarrekening 4,4 mln. (€) 7,1 mln. (€) 86,8 mln. (€) 13,114 mln. (€)

JS21 - Bezwaarschriften belastingen

Terug naar navigatie - JS21 - Bezwaarschriften belastingen
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 200 bezwaarschriften belastingen 200 bezwaarschriften belastingen 575 bezwaarschriften belastingen 800 bezwaarschriften belastingen
Jaarrekening 301 bezwaarschriften belastingen 588 bezwaarschriften belastingen 840 bezwaarschriften belastingen 794 bezwaarschriften belastingen

JS21 - Toegewezen bezwaarschriften belastingen

Terug naar navigatie - JS21 - Toegewezen bezwaarschriften belastingen
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 70 toegewezen bezwaarschriften belastingen 70 toegewezen bezwaarschriften belastingen 140 toegewezen bezwaarschriften belastingen 200 toegewezen bezwaarschriften belastingen
Jaarrekening 95 toegewezen bezwaarschriften belastingen 211 toegewezen bezwaarschriften belastingen 189 toegewezen bezwaarschriften belastingen 135 toegewezen bezwaarschriften belastingen

Toelichting bij indicator Toegewezen bezwaarschriften belastingen

Terug naar navigatie - Toelichting bij indicator Toegewezen bezwaarschriften belastingen

In 2019 was er sprake van een fors aantal hoger toegewezen bezwaarschriften ten opzichte van de verwachtingswaarde in 2019. Medio 2019 is de Begroting 2020 opgesteld en is rekening gehouden met de toen bekende informatie en is de verwachtingswaarde voor 2020 naar boven bijgesteld. Ook in 2020 is het gerealiseerde aantal toegewezen bezwaarschriften hoger dan de verwachtingswaarde, maar lager dan in 2019. Bij het opstellen van de Begroting 2021 (medio 2020) is de verwachtingswaarde voor 2021 in lijn gebracht met de realisatie in 2019 en de op dat moment verwachte realisatie over 2020. In 2021 is het aantal toegewezen bezwaarschriften weer afgenomen, maar nog steeds hoger dan voor de opkomst van de No Cure No Pay bureaus. De verwachtingswaarde is van veel factoren afhankelijk en een graadmeter is de realisatie in eerdere jaren. Deze graadmeter blijkt voor 2021 niet op te gaan.

JS21 - Beroepschriften belastingen

Terug naar navigatie - JS21 - Beroepschriften belastingen
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 5 beroepschriften belastingen 5 beroepschriften belastingen 10 beroepschriften belastingen 20 beroepschriften belastingen
Jaarrekening 4 beroepschriften belastingen 10 beroepschriften belastingen 34 beroepschriften belastingen 40 beroepschriften belastingen

JS21 - Toegewezen beroepschriften belastingen

Terug naar navigatie - JS21 - Toegewezen beroepschriften belastingen
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 2 toegewezen beroepschriften belastingen 2 toegewezen beroepschriften belastingen 5 toegewezen beroepschriften belastingen 10 toegewezen beroepschriften belastingen
Jaarrekening 0 toegewezen beroepschriften belastingen 1 toegewezen beroepschriften belastingen 10 toegewezen beroepschriften belastingen 11 toegewezen beroepschriften belastingen

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 0.1 Bestuur

 • Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
 • Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Met het oog op morgen’;
 • Visie burgerparticipatie en de Verordening Participatie (BBV 597113 november 2021);
 • Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016); Het communicatieplan zal nog deze raadsperiode worden verlengd waarbij tot het einde van de raadsperiode een bestendiging van de huidige lijn leidend is. Wel zijn er een aantal nieuwe activiteiten gestart die aanvullend zijn op de bestaande lijn. Medio 2022 zal met de nieuwe raad opnieuw gekeken worden naar de dan levende wensen. Deze zullen dan vertaald worden in een communicatieplan dat vanaf 2023 gaat lopen.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 0.4 Overhead

 • Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 -   2022 (BBV 1097944  mei 2019);

Taakveld 0.5 Treasury

 • Financieringsstatuut 2020 (BBV 313229 november 2020);
 • Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBB 313106 november 2020);
 • Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313280 november 2020).

Taakveld 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet-woningen

 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 0.64 Belastingen overig

 • Verordening hondenbelasting 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

 • Financiële Verordening 2020 (BBV 313253 november 2020);
 • Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
 • Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019).

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

 • Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stedin
Maatschappelijke effecten

In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
Maatschappelijke effecten
Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Maatschappelijke effecten
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Doelstelling voor programma
Niet van toepassing.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Voorzien in ophalen en verwerken van afval en verrichten werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
Maatschappelijke effecten
Het exploiteren van een golfbaan draagt bij aan de sociale leefbaarheid. 

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

Stichting IJsselland Ziekenhuis
Maatschappelijke effecten
Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling.

Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove
Maatschappelijke effecten
Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

Sportief Capelle B.V.
Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Langetermijn financiering (LTF) Stedin
In 2021 hebben wij voor € 7,27 mln. cumulatief preferente aandelen van Stedin aangekocht. Dit komt neer op 3,63% van de totaal uitgegeven cumulatief preferente aandelen. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N32.858 V582 N32.276 N30.397 V1.879
Baten V140.192 V7.872 V148.064 V150.498 V2.434
Saldo van baten en lasten* V107.334 V8.454 V115.788 V120.101 V4.313
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V278 V352 V630 N293 N924
Reserve eenmalige uitgaven N0 N339 N339 N403 N64
Reserve Doe Mee Fonds V3.000 N1.500 V1.500 V920 N580
Reserve Rekenkamer N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V3.278 N1.487 V1.791 V225 N1.567
Resultaat V110.612 V6.967 V117.579 V120.326 V2.746
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten. Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V932 V932 N923 V9
2. Niet besteed budget Denk en Doe Mee Fonds; overheveling budget naar 2022 via de reserve Denk en Doe Mee Fonds V580 V580 N580 N0
3. Het nieuwe Rivium V328 V328 V328
4. Afrekening ICT 2021 GR IJsselgemeenten N97 N97 N97
5. Lagere (salaris-)lasten College V64 V64 V64
6. Lagere accountantskosten door geen meerkosten Corona V59 V59 V59
7. Geen lasten op de post onvoorzien V33 V33 V33
8. Niet-besteed budget Datalab; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V27 V27 N27 N0
9. Lagere kosten wachtgelden t.l.v. de exploitatie V24 V24 V24
10. Lagere lasten VPB V24 V24 V24
11. Niet besteed budget SROI; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V2 V2 N2 N0
12. Overige verschillen N97 N97 N24 N121
Subtotaal V1.879 N0 V1.879 N1.556 V323
Baten
1. Decembercirculaire 2021 V1.364 V1.364 V1.364
2. Vrijval van de voorziening APPA o.b.v. actuariële berekeningen V618 V618 V618
3. Het nieuwe Rivium N328 N328 N328
4. Baten OZB eigenaren niet-woningen V131 V131 V131
5. Meer leges en afdrachten V127 V127 V127
6. Vrijval voorzienning dubieuze debiteuren privaatrechtelijk V112 V112 V112
7. Nacalculatie bedrijfsvoering V112 V112 V112
8. Baten OZB gebruikers V92 V92 V92
9. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren belastingen V82 V82 V82
10. Baten OZB eigenaren woningen V54 V54 V54
11. Overige verschillen V70 V70 N11 V59
Subtotaal N0 V2.434 V2.434 N11 V2.423
Totaal V1.879 V2.434 V4.313 N1.567 V2.746
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. Niet besteed budget Denk en Doe Mee Fonds; overheveling budget naar 2022 via de reserve Denk en Doe Mee Fonds
3. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de ontwikkelaars. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten.
Baten:
1. In januari bent u door middel van een collegebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021. Deze circulaire komt te laat in het jaar om nog te verwerken in een begrotingswijziging.
2. Op basis van de actuariële berekeningen van Visma Idella per 31-12-2021 is er 618K vrijgevallen uit de voorziening APPA. De vrijval van de voorziening wordt veroorzaakt door een stijging van de rekenrente.
3. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de ontwikkelaars. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten.
4. Na afronding van een langlopend onderzoek naar aanleiding van een bezwaarschift is er een positieve ontwikkeling in de afbakening van een groot incourant object. Dit heeft tot gevolg heeft dat de belastingopbrengst met meer dan 100 is gestegen. Dit in combinatie met een voorzichtige inschatting van de marktontwikkelingen bij de niet-woningen zorgt voor een positief verschil ten opzichte van de begroting.
5. Door meer, corona gerelateerde, vrijheden zijn meer mensen naar het buitenland gegaan waarvoor zij hun reisdocument hebben vernieuwd.

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Lasten Begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Personeelskosten excl. inhuur N12.004 N11.906 V98
Personeel van derden N2.286 N1.931 V355
Overige goederen en diensten N3.957 N3.215 V742
Reserveringen / Dotatie voorzieningen N439 N439 N0
Kapitaallasten N445 N433 V12
Overige inkomensoverdrachten N5.725 N5.882 N157
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties V722 V756 V34
Communicatie N36 N44 N8
Totaal lasten N24.170 N23.094 V1.076
Baten Begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Overige goederen en diensten V2.644 V2.515 N129
Totaal baten V2.644 V2.515 N129
Saldo Overhead N21.526 N20.579 V947

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
0.1 Welke raad wilt u zijn? (VJN 2019 0.4) via res.eenmalig V20 V20 V20
0.2 Verkiezingen impact corona (NJN 2020 0.2/VJN 2021 0.3) N0 N0 N305 N305 N326
0.3 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van coronacrisis (VJN 2021 0.4) N500 N500 N82 N40 N40 N40
Diverse Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden (VJN 2021 0.5) N0 N44 N44 N16
0.4 Datalab (NJN2020 0.18) deel via res.eenmalig naar 2022 V58 V58 V58 N27
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7), bijdrage ontwikkelaar V328 V328 V328 N328 N328 N238
Extra middelen Corona (NJN 2021 0.17) via res.eenmalig naar 2022 N342 N342 N342
Extra communicatie Corona (VJN 2021 0.17) via res.eenmalig naar 2022 N75 N75 N75
SROI JR 2021 via res.eenmalig naar 2022 N13
Vervanging Lockers JR 2021 via res.eenmalig naar 2022 N23
0.61 Vrijval voorziening dub.debiteuren V82
0.7 Compensatie corona Gemeentefonds (NJN 2020 0.9/VJN 2021 0.10/NJN 2021 0.1) V2.939 V2.939 V2.939
TONK (VJN 2021 6B.4, NJN 2021 0.1) lasten via tkv 6.3 V948 V948 V948
0.8 Budget Stadsvisie (VJN2021 0.11) N30 N30 N40
Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve Doe Mee Fonds (amendement B2021) V3.000 N1.500 V1.500 V920 N3.000 V1.500 N1.500 N920
Totaal V3.406 V1.887 V5.293 V5.213 N3.328 V664 N2.664 N2.060