Financiële verantwoording

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2021 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden. In onderstaande tabellen geven we tevens de realisatie op de budgetten weer.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht bevat een samenvatting van de in de programma's opgenomen rekeningcijfers.

Lasten
Programma Begroting 2021 Wijziging Begroting 2021 Totaal begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
0. Bestuur en Ondersteuning N32.858 V582 N32.276 N30.397 V1.879
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N8.635 V12 N8.624 N7.935 V689
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N8.251 N26 N8.276 N9.254 N978
3. Economie N1.221 N24 N1.246 N1.042 V204
4. Onderwijs N8.212 N174 N8.386 N8.649 N263
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.013 N549 N13.562 N13.346 V216
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N6.623 N237 N6.860 N7.148 N288
6A. Sociale Infrastructuur N12.571 N487 N13.058 N12.829 V229
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N53.955 V276 N53.681 N55.140 N1.459
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N16.390 N635 N17.025 N16.416 V609
6D. Jeugdhulp N20.522 N3.899 N24.421 N23.728 V693
7. Volksgezondheid en Milieu N18.167 N1.830 N19.996 N21.145 N1.149
8. Stadsontwikkeling N22.441 V4.221 N18.220 N14.734 V3.486
Afronding N1 N1 V1 N0 N1
Saldo van lasten N222.860 N2.771 N225.630 N221.763 V3.867
Baten
Programma Begroting 2021 Wijziging Begroting 2021 Totaal begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
0. Bestuur en Ondersteuning V140.192 V7.872 V148.064 V150.498 V2.434
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde V672 N98 V574 V576 V2
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat V494 V114 V608 V951 V343
3. Economie V1.089 N332 V757 V670 N87
4. Onderwijs V3.496 V441 V3.937 V4.294 V357
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.023 N73 V3.950 V4.613 V663
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V893 V4 V897 V869 N28
6A. Sociale Infrastructuur V1.052 V255 V1.307 V1.488 V181
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V33.004 V4.699 V37.703 V40.393 V2.690
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning V598 N97 V501 V499 N2
6D. Jeugdhulp V62 V160 V222 V232 V10
7. Volksgezondheid en Milieu V14.763 V1.087 V15.850 V16.738 V888
8. Stadsontwikkeling V16.710 V874 V17.584 V12.558 N5.026
Afronding N1 N1 N1 V4 V6
Saldo van baten V217.047 V14.905 V231.953 V234.383 V2.431
Saldi
Programma Begroting 2021 Wijziging Begroting 2021 Totaal begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
0. Bestuur en Ondersteuning V107.334 V8.454 V115.788 V120.101 V4.313
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N7.963 N86 N8.050 N7.359 V691
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N7.757 V88 N7.668 N8.303 N635
3. Economie N132 N356 N489 N372 V117
4. Onderwijs N4.716 V267 N4.449 N4.355 V94
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.990 N622 N9.612 N8.733 V879
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N5.730 N233 N5.963 N6.279 N316
6A. Sociale Infrastructuur N11.519 N232 N11.751 N11.341 V410
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N20.951 V4.975 N15.978 N14.747 V1.231
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N15.792 N732 N16.524 N15.917 V607
6D. Jeugdhulp N20.460 N3.739 N24.199 N23.496 V703
7. Volksgezondheid en Milieu N3.404 N743 N4.146 N4.407 N261
8. Stadsontwikkeling N5.731 V5.095 N636 N2.176 N1.540
Afrondingen N1 N2 N1 V4 V5
Saldo van baten en lasten N5.812 V12.134 V6.322 V12.620 V6.298
Mutaties reserves:
- Toevoegingen N1.845 N7.011 N8.856 N10.777 N1.921
- Onttrekkingen V5.125 V5.784 V10.908 V11.271 V363
Afrondingen N1 N0 N0 N0 N0
Resultaat N2.533 V10.907 V8.374 V13.114 V4.740

Rekeningresultaat

Terug naar navigatie - Rekeningresultaat

Aangezien de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves formeel niet als lasten en baten worden gezien, wordt in de bijlage reserve en voorzieningen afzonderlijk het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten (per programma) zichtbaar gemaakt. Hieronder geven we de mutaties van en naar de reserves, gesaldeerd, weer. Het overzicht geeft aan op welk programma de mutaties in reserves betrekking hebben.

Resultaatverdeling Begroting 2021 Wijziging Begroting 2021 Totaal begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N5.811 V12.136 V6.325 V12.621 V6.296
Progr. Mutaties in reserves
0 Reserve bedrijfsvoering V278 V352 V630 N293 N924
0 Reserve eenmalige uitgaven N0 N339 N339 N403 N64
0 Reserve Doe Mee Fonds V3.000 N1.500 V1.500 V920 N580
0 Reserve rekenkamer N0 N0 N0 N0 N0
1 Reserve bedrijfsvoering V34 N4 V30 N175 N205
1 Reserve eenmalige uitgaven N0 V110 V110 V18 N92
2 Reserve bedrijfsvoering N152 N5 N157 V52 V209
2 Reserve eenmalige uitgaven N0 V1.004 V1.004 V826 N178
3 Reserve bedrijfsvoering N59 N0 N59 N117 N58
3 Reserve eenmalige uitgaven N0 N71 N71 N94 N23
4 Reserve bedrijfsvoering N37 N65 N102 N111 N9
4 Reserve eenmalige uitgaven V86 N172 N86 N124 N38
5A Reserve bedrijfsvoering N38 V0 N38 V220 V258
5A Reserve eenmalige uitgaven V79 V100 V179 V26 N153
5B Reserve Water N15 N150 N165 N165 N0
5B Reserve bedrijfsvoering N69 N8 N77 V115 V192
5B Reserve eenmalige uitgaven N0 V541 V541 V541 N0
6A Reserve bedrijfsvoering N94 V0 N94 V89 V182
6A Reserve eenmalige uitgaven N0 N422 N422 N672 N251
6B Reserve bedrijfsvoering V189 N3 V186 V196 V10
6B Reserve eenmalige uitgaven V200 V254 V454 V418 N36
6C Noodfonds N0 N0 N0 V1 V1
6C Reserve bedrijfsvoering N33 N27 N60 N36 V23
6D Reserve eenmalige uitgaven N0 V10 V10 V10 N0
6D Reserve bedrijfsvoering N19 V0 N19 N21 N3
7 Reserve bedrijfsvoering N18 N26 N44 N71 N27
7 Reserve eenmalige uitgaven N0 N352 N352 N131 V221
8 Reserve bedrijfsvoering N52 N3 N55 V47 V103
8 Reserve eenmalige uitgaven N0 N452 N452 N570 N118
Totaal mutaties in reserves V3.280 N1.228 V2.052 V494 N1.558
Subtotaal N2.531 V10.908 V8.377 V13.115 V4.738
Afrondingen N2 N1 N3 N1 V2
Resultaat N2.533 V10.907 V8.374 V13.114 V4.740

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Structureel evenwicht in de rekening is aanwezig, omdat de structurele lasten door de structurele baten worden gedekt. Het gerealiseerd resultaat moet hiervoor worden gecorrigeerd met het saldo van Incidentele baten en lasten. Ook na de correctie van de incidentele baten en lasten is dat het geval. Voor een totaaloverzicht verwijzen we naar de jaarrekening naar het hoofdstuk "Overzicht van baten en lasten". 

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

  1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
  2. Gemeentelijke belastingen
  3. Commerciële contracten
  4. Dividenden
  5. Saldo van de financieringsfunctie (rente)

Hieronder wordt toelichting per onderdeel gegeven. 

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In 2021  is de begroting hiervoor geactualiseerd in de Voorjaarsnota en Najaarsnota 2021. Het resultaat is V 1.364. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de Decembercirculaire 2021. De decembercirculaire wordt te laat gepubliceerd om nog in een begrotingswijziging te verwerken, waardoor het resultaat in de jaarrekening valt.

2. Gemeentelijke belastingen
De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb), hondenbelasting en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij we deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf Lokale heffingen leest u meer over de belastingen en heffingen. Bij de Najaarsnota 2021 is de verwachte Ozb opbrengst enigszins aangepast met V 100 voor woningen en V 130 voor niet-woningen. In de realisatie van de jaarrekening is gebleken dat er op woningen een resultaat van V 54 werd gerealiseerd, en op niet-woningen een resultaat van V 224. De hondenbelasting is grotendeels conform begroting gerealiseerd (V 3). De realisatie op de logiesbelasting was in 2021 lager dan begroot (N 30).

3. Commerciële contracten
Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg. Er zijn voor N 30 minder inkomsten gerealiseerd dan begroot.

4. Dividenden
Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Stedin NV, Evides NV,  Irado NV en BNG.  Hiervoor geldt dat de verwacht opbrengsten nagenoeg  gelijk zijn aan de begroting, waarbij de dividenden bestaan uit V 623 van Irado, V 489 van Evides, V 392 van Stedin en V 24 van BNG.

5. Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen en is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente. 

Algemeen dekkingsmiddel Programma Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Realisatie 2021 Verschil begroting en realisatie
1. Algemene uitkering 0 V123.399 V6.939 V130.338 V131.702 V1.364
2. Gemeentelijke belastingen:
- ozb 0 V12.039 V230 V12.269 V12.547 V278
- hondenbelasting 0 V305 N0 V305 V308 V3
- logiesbelasting 3 V72 N35 V37 V7 N30
3. Commerciële contracten 3 V660 N330 V330 V300 N30
4. Dividenden 0 V905 V617 V1.522 V1.528 V6
5. Saldo financieringsfunctie 0 V28 V78 V106 V88 N18
Totaal V137.408 V7.499 V144.907 V146.480 V1.573

Post Onvoorzien

Terug naar navigatie - Post Onvoorzien

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur en ondersteuning een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 0,50 per inwoner. De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien. In 2021 is de post onvoorzien niet ingezet. 

Begroting 2021 Wijziging Begroting 2021 Totale Begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021 t.o.v. Begroting
Post onvoorzien N33 N0 N33 N0 V33

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2021 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.411, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat wij hier aan hebben voldaan in 2021. Bij de Najaarsnota 2021 was de verwachting dat we hier niet aan zouden voldoen. Het verschil wordt enerzijds verklaard door het hogere resultaat voor reservemutaties dan begroot bij de Najaarsnota 2021 (+/+ € 6,3 mln.). Dit resultaat is verder toegelicht in de verschillende programma's. Daarnaast is er sprake van hogere mutatie in de voorzieningen van +/+ € 1,4 mln. Deze afwijking is eveneens verder toegelicht bij de programma's. Ook is er sprake van een grotere mutatie in de voorraden dan voorzien bij de Najaarsnota 2021 (-/- € 2,1 mln.). Tot slot is er sprake van een lager investeringsniveau dan begroot bij de Najaarsnota 2021 (+/+ € 14,7 mln.). De afwijkingen groter dan 250 zijn als volgt: verduurzaming en zonnepanelen (€ 0,5 mln.), zwembad (€ 0,4 mln.), vervoersknooppunt Rivium (€ 0,8 mln.), verhardingen (€ 1,1 mln.), riolering (€ 1,3 mln.), groen (€ 0,4 mln.), water (€ 0,3 mln.), civiel technische werken (€ 1,0 mln.) en VRI's (€ 0,7 mln.). Daarnaast is bij het opstellen van de Najaarsnota 2021 abusievelijk enkele investeringen toegerekend aan de jaarschijf 2021, waar deze uitgaven pas in latere jaren worden verwacht. 

EMU-saldo Begroting 2021 Voorjaarsnota 2021 Najaarsnota 2021 Jaarrekening 2021
Jaar 2021 -34.988 -54.724 -22.871 -2.459

Kasstroomoverzicht

Terug naar navigatie - Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat we in 2021 een financieringstekort van 11.849 hadden. Dit tekort is de som van de operationele en de investeringsactiviteiten. De operationele activiteiten laten een positief saldo zien van 21.859, wat vooral veroorzaakt wordt door het positieve jaarrekeningresultaat. Strikt genomen geldt voor dit onderdeel daarmee geen financieringsbehoefte. De netto investeringsactiviteiten bedragen 33.708 en is dus hoger dan het positief saldo uit de operationele activiteiten. 

Bij het onderdeel ‘kasstroom uit financieringsactiviteiten’ zien we wat er in 2021 gedaan is met het financieringstekort. Er is voor 14.849 aan leningen afgelost. Er is in 2021 geen nieuwe lening aangegaan. Er is voor 16.485 minder geld uitgezet in de schatkist en is de hoeveelheid kasgeldleningen (korte termijn leningen < 1 jaar) met 10.000 toegenomen op de balansdatum.  Per saldo resteert een mutatie van de geldmiddelen van 213 op de balansdatum 31-12-2021.

Kasstroom overzicht Begroting 2021 Rekening 2021 Verschil
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat -1.568 13.114 14.682
Afschrijvingen, afwaarderingen 8.030 6.910 -1.120
Mutatie werkkapitaal
- Mutatie voorraden 416 2.309 1.894
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa 0 -3.273 -3.273
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva 0 1.159 1.159
Mutatie reserves -1.245 -494 751
Mutatie voorzieningen -5.991 2.134 8.124
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten -358 21.859 22.217
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto investeringen immateriële vaste activa 0 0 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0 0
Netto investeringen materiële vaste activa -34.630 -26.433 8.197
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0 0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0 -7.276 -7.276
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -34.630 -33.708 922
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) -34.988 -11.849 23.139
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar
Toename verstrekte leningen 0 0 0
Aflossing verstrekte leningen 0 244 244
Toename opgenomen leningen 40.075 0 -40.075
Aflossing opgenomen leningen -15.092 -15.092 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar 24.983 -14.849 -39.832
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist 0 16.485 16.485
Mutatie opgenomen kasgeldleningen 10.004 10.000 -4
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar 10.004 26.485 16.481
Mutatie geldmiddelen 0 -213 -213
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar: -250 542 792
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar: -250 330 580
Mutatie geldmiddelen 0 -212 -212

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. We onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de bijlage Reserves en voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserve opgenomen.

Nr Naam Reserve Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2021
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen Van Veen Fin. 10.000 0 0 0 0 10.000
2 Algemene reserve Van Veen Fin. 63.504 0 0 66.775 0 130.279
Subtotaal rubriek A: 73.504 0 0 66.775 0 140.279
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering Oskam College 142 2.716 2.610 0 0 248
2 Eenmalige uitgaven Van Veen Fin. 6.159 6.399 6.243 0 0 6.314
3 Sociaal Noodfonds Westerdijk SL 223 14 15 0 0 222
4 Reserve rekenkamer Van Veen Griffie 10 0 0 0 0 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds Hartnagel BCO 3.155 1.500 2.420 0 0 2.235
6 Water Wilson SB 2.383 188 22 0 0 2.548
7 Besteding Eneco-gelden Van Veen Fin. 0 0 0 20.000 0 20.000
Subtotaal rubriek B: 12.072 10.817 11.310 20.000 0 31.577
Afronding -1 0 0 0 0 0
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 85.575 10.817 11.310 86.775 0 171.856
Nr Naam Voorziening Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Vrijval Boekwaarde per 31-12-2021
1 Onderhoud Van Veen, Hartnagel, Struijvenberg, Wilson SL/ FD/ SB 4.134 1.951 732 0 5.353
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. Van Veen SB 22 0 0 0 22
3 Diverse (verliesgevende) complexen Van Veen SO 4.772 1.840 0 816 5.797
4 Dubieuze debiteuren Van Veen Fin. 8.021 370 0 1.587 6.804
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers Burgemeester BCO 8.176 154 348 618 7.363
6 Rioolheffing middelen derden Van Veen SB 1.816 457 0 0 2.273
7 Afvalstoffenheffing middelen derden Van Veen SB 1.408 1.233 1.135 0 1.506
8 Omgevingsvergunningen Van Veen SB 0 0 0 0 0
9 Gereed product Van Veen SO 797 0 0 0 797
Afronding 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen 29.146 6.005 2.215 3.021 29.915